Alphabet: Afrikaans (43 letters)
Aa
Áá
Ää
Bb
Cc
Dd
Ee
Éé
Èè
Êê
Ëë
Ff
Gg
Hh
Ii
Íí
Îî
Ïï
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
ʼn
Oo
Óó
Ôô
Öö
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Úú
Ûû
Üü
Vv
Ww
Xx
Yy
Ýý
Zz

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.