Alphabet: Welsh (29 letters)
Aa
a
Bb
bi
Cc
èc
Chch
èch
Dd
di
Dddd
èdd
Ee
e
Ff
èf
Ffff
èff
Gg
èg
Ngng
èng
Hh
aets
Ii
i
Jj
je
Ll
èl
Llll
èll
Mm
èm
Nn
èn
Oo
o
Pp
pi
Phph
ffi
Rr
èr
Rhrh
rhi
Ss
ès
Tt
ti
Thth
èth
Uu
u
Ww
w
Yy

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.