аббатов

Разбор слова «аббатов» по составу с обозначениями / Розбір слова «аббатов» за будовою з позначеннями / Разбор слова «аббатов» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "аббатов"

RU Разбор слова «аббатов» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аббатов» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аббатов» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аббатов"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «аббатов» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «аббатов» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «аббатов» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "аббатов".

Разбор слова «аббатов» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньаббат-
Суффикс-ов
Розбір слова «аббатов» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньаббат-
Суфікс-ов
Разбор слова «аббатов» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньаббат-
Суфікс-ов
Morphemes in the word "аббатов"
MorphemeSpelling
Rootаббат-
Suffix-ов

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «Аббаз» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аббаз» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аббаз» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аббаз"
RU Разбор слова «Аббас» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аббас» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аббас» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аббас"
RU Разбор слова «Аббасид» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аббасид» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аббасид» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аббасид"
RU Разбор слова «аббат» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аббат» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аббат» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аббат"
RU Разбор слова «аббатиса» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аббатиса» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аббатиса» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аббатиса"
RU Разбор слова «аббатисса» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аббатисса» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аббатисса» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аббатисса"
RU Разбор слова «аббатский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аббатский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аббатский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аббатский"
RU Разбор слова «аббатство» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аббатство» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аббатство» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аббатство"
RU Разбор слова «аббатствовав» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аббатствовав» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аббатствовав» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аббатствовав"
RU Разбор слова «аббатствовавши» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аббатствовавши» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аббатствовавши» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аббатствовавши"
RU Разбор слова «аббатствовавший» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аббатствовавший» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аббатствовавший» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аббатствовавший"
RU Разбор слова «аббатствовать» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аббатствовать» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аббатствовать» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аббатствовать"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.