автоповтор

Разбор слова «автоповтор» по составу с обозначениями / Розбір слова «автоповтор» за будовою з позначеннями / Разбор слова «автоповтор» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "автоповтор"

RU Разбор слова «автоповтор» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автоповтор» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автоповтор» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автоповтор"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «автоповтор» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «автоповтор» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «автоповтор» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "автоповтор".

Разбор слова «автоповтор» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньавто-
Корень-втор
Приставка-по-
Нулевое окончание-□
Розбір слова «автоповтор» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньавто-
Корінь-втор
Префікс-по-
Нульове закінчення-□
Разбор слова «автоповтор» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньавто-
Корань-втор
Прыстаўка-по-
Нулявы канчатак-□
Morphemes in the word "автоповтор"
MorphemeSpelling
Rootавто-
Root-втор
Prefix-по-
Null ending-□

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «автопилот» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автопилот» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автопилот» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автопилот"
RU Разбор слова «автопилотный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автопилотный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автопилотный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автопилотный"
RU Разбор слова «автопластика» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автопластика» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автопластика» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автопластика"
RU Разбор слова «автоплатёж» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автоплатёж» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автоплатёж» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автоплатёж"
RU Разбор слова «автоплатформа» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автоплатформа» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автоплатформа» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автоплатформа"
RU Разбор слова «автоплуг» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автоплуг» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автоплуг» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автоплуг"
RU Разбор слова «автопогрузчик» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автопогрузчик» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автопогрузчик» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автопогрузчик"
RU Разбор слова «автоподзавод» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автоподзавод» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автоподзавод» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автоподзавод"
RU Разбор слова «автоподстройка» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автоподстройка» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автоподстройка» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автоподстройка"
RU Разбор слова «автоподъёмник» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автоподъёмник» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автоподъёмник» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автоподъёмник"
RU Разбор слова «автопоезд» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автопоезд» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автопоезд» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автопоезд"
RU Разбор слова «автопоение» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автопоение» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автопоение» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автопоение"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.