снование

Разбор слова «снование» по составу с обозначениями / Розбір слова «снование» за будовою з позначеннями / Разбор слова «снование» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "снование"

RU Разбор слова «снование» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «снование» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «снование» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "снование"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «снование» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «снование» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «снование» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "снование".

Разбор слова «снование» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньснова-
Суффикс-ни-
Окончание
Розбір слова «снование» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньснова-
Суфікс-ни-
Закінчення
Разбор слова «снование» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньснова-
Суфікс-ни-
Канчатак
Morphemes in the word "снование"
MorphemeSpelling
Rootснова-
Suffix-ни-
Ending

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «снобствовать» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «снобствовать» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «снобствовать» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "снобствовать"
RU Разбор слова «снова» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «снова» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «снова» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "снова"
RU Разбор слова «снова-здорово» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «снова-здорово» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «снова-здорово» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "снова-здорово"
RU Разбор слова «сновальный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновальный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновальный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновальный"
RU Разбор слова «сновальщик» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновальщик» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновальщик» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновальщик"
RU Разбор слова «сновальщица» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновальщица» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновальщица» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновальщица"
RU Разбор слова «сновать» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновать» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновать» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновать"
RU Разбор слова «сновидение» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновидение» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновидение» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновидение"
RU Разбор слова «сновиденческий» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновиденческий» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновиденческий» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновиденческий"
RU Разбор слова «сновидец» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновидец» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновидец» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновидец"
RU Разбор слова «сновидица» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновидица» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновидица» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновидица"
RU Разбор слова «сновка» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновка» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновка» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновка"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.