сновиденческий

Разбор слова «сновиденческий» по составу с обозначениями / Розбір слова «сновиденческий» за будовою з позначеннями / Разбор слова «сновиденческий» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "сновиденческий"

RU Разбор слова «сновиденческий» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновиденческий» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновиденческий» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновиденческий"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «сновиденческий» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «сновиденческий» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «сновиденческий» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "сновиденческий".

Разбор слова «сновиденческий» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньсн-
Корень-вид-
Интерфикс-о-
Суффикс-ен-
Суффикс-ческ-
Окончание-ий
Розбір слова «сновиденческий» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньсн-
Корінь-вид-
Інтерфікс-о-
Суфікс-ен-
Суфікс-ческ-
Закінчення-ий
Разбор слова «сновиденческий» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньсн-
Корань-вид-
Інтэрфікс-о-
Суфікс-ен-
Суфікс-ческ-
Канчатак-ий
Morphemes in the word "сновиденческий"
MorphemeSpelling
Rootсн-
Root-вид-
Interfix-о-
Suffix-ен-
Suffix-ческ-
Ending-ий

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «сновальный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновальный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновальный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновальный"
RU Разбор слова «сновальщик» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновальщик» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновальщик» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновальщик"
RU Разбор слова «сновальщица» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновальщица» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновальщица» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновальщица"
RU Разбор слова «снование» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «снование» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «снование» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "снование"
RU Разбор слова «сновать» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновать» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновать» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновать"
RU Разбор слова «сновидение» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновидение» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновидение» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновидение"
RU Разбор слова «сновидец» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновидец» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновидец» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновидец"
RU Разбор слова «сновидица» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновидица» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновидица» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновидица"
RU Разбор слова «сновка» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сновка» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сновка» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сновка"
RU Разбор слова «снову» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «снову» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «снову» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "снову"
RU Разбор слова «сноговорение» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сноговорение» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сноговорение» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сноговорение"
RU Разбор слова «сногсшибательный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «сногсшибательный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «сногсшибательный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "сногсшибательный"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.