абонентка

Разбор слова «абонентка» по составу с обозначениями / Розбір слова «абонентка» за будовою з позначеннями / Разбор слова «абонентка» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "абонентка"

RU Разбор слова «абонентка» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонентка» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонентка» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонентка"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «абонентка» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «абонентка» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «абонентка» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "абонентка".

Разбор слова «абонентка» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньабон-
Суффикс-ент-
Суффикс-к-
Окончание
Розбір слова «абонентка» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньабон-
Суфікс-ент-
Суфікс-к-
Закінчення
Разбор слова «абонентка» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньабон-
Суфікс-ент-
Суфікс-к-
Канчатак
Morphemes in the word "абонентка"
MorphemeSpelling
Rootабон-
Suffix-ент-
Suffix-к-
Ending

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «аболиция» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аболиция» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аболиция» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аболиция"
RU Разбор слова «абонемент» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонемент» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонемент» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонемент"
RU Разбор слова «абонементный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонементный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонементный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонементный"
RU Разбор слова «абонементодержатель» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонементодержатель» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонементодержатель» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонементодержатель"
RU Разбор слова «абонементский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонементский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонементский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонементский"
RU Разбор слова «абонент» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонент» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонент» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонент"
RU Разбор слова «абонентный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонентный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонентный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонентный"
RU Разбор слова «абонентский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонентский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонентский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонентский"
RU Разбор слова «абонирование» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонирование» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонирование» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонирование"
RU Разбор слова «абонированный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонированный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонированный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонированный"
RU Разбор слова «абонировать» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонировать» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонировать» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонировать"
RU Разбор слова «абонироваться» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абонироваться» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абонироваться» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абонироваться"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.