Слоўнік націскаў беларускай мовы

Пастаноўка націску ў словах (акцэнталагічны слоўнік).

А

 • аб'е́кт
 • аб'яві́ць
 • аб'язджа́ць
 • аб'яўля́ць
 • абавя́зак
 • абавязко́вы
 • абарані́ць
 • абараня́ць
 • абаро́на
 • абвінава́ціць
 • абвінава́чваць
 • абгавары́ць
 • абгаво́рваць
 • абе́д
 • абе́даць
 • абе́дзве
 • аблі́чча
 • абмеркава́ць
 • абмярко́ўваць
 • абнаві́ць
 • або́
 • або́два
 • абра́зіць
 • абру́с
 • абу́так
 • абцугі́
 • абяца́ць
 • аве́чка
 • агаро́д
 • агаро́джа
 • агі́да
 • агле́дзець
 • агляда́ць
 • аго́нь
 • агрэ́ст
 • агу́льны
 • агуро́к
 • адбо́р
 • адбыва́цца
 • адбы́цца
 • адва́га
 • адва́жны
 • адвака́т
 • адваро́тны
 • адгавары́ць
 • адгэ́туль
 • аддава́ць
 • адда́ць
 • адзе́жа
 • адзе́нне
 • адзі́н
 • адзіна́ццаты
 • адзіна́ццаць
 • адзі́ны
 • адка́з
 • адказа́ць
 • адка́зваць
 • адка́знасць
 • адка́зны
 • адку́ль
 • адлі́га
 • адмаўля́ць
 • адмо́ва
 • адмяні́ць
 • адна́
 • аднагало́сны
 • адна́к
 • адначасо́ва
 • адніма́нне
 • адно́
 • адно́сіны
 • адно́сны
 • адо́брыць
 • адпачыва́ць
 • адпачы́нак
 • а́драс
 • адсу́тнасць
 • адсу́тнічаць
 • адсю́ль
 • адту́ль
 • адука́цыя
 • адчыні́ць
 • адчыня́ць
 • ажыццяві́ць
 • а́збука
 • азербайджа́нец
 • азербайджа́нскі
 • азо́н
 • а́йсберг
 • айчы́на
 • акалі́чнасць
 • ака́цыя
 • акія́н
 • акно́
 • акрамя́
 • аксамі́т
 • актры́са
 • акты́ўны
 • акуля́ры
 • акура́тны
 • акцэ́нт
 • алба́нец
 • алба́нскі
 • але́
 • але́й
 • ало́вак
 • алта́р
 • алфаві́т
 • альбо́
 • ама́ль
 • амерыка́нец
 • амерыка́нскі
 • англі́йскі
 • антывае́нны
 • апазі́цыя
 • апазнава́ць
 • апазна́ць
 • апало́нік
 • апельсі́н
 • апеты́т
 • апіса́нне
 • апіса́ць
 • апі́сваць
 • апладне́нне
 • апо́страф
 • апо́шні
 • апрана́цца
 • апрана́ць
 • аптэ́ка
 • апублікава́ць
 • ара́бскі
 • а́ркуш
 • а́рмія
 • армяні́н
 • армя́нскі
 • аро́л
 • арты́кул
 • арфагра́фія
 • архітэ́ктар
 • а́рышт
 • арэ́лі
 • арэ́х
 • аса́
 • асабі́сты
 • асаблі́ва
 • асаблі́вы
 • асве́та
 • асе́нні
 • асі́лак
 • асі́на
 • асно́ва
 • асо́ба
 • асяро́ддзе
 • атру́та
 • атру́тны
 • атрыма́цца
 • атрыма́ць
 • атры́млівацца
 • атры́мліваць
 • аўстралі́ец
 • аўстралі́йскі
 • аўстры́ец
 • аўстры́йскі
 • аўтамабі́ль
 • а́ўтар
 • аўто́бус
 • аўто́рак
 • афіцэ́р
 • ахвя́ра
 • аэрапо́рт

Б

 • ба́ба
 • бабу́ля
 • баваўня́ны
 • баво́ўна
 • бага́ж
 • бага́ты
 • бага́цце
 • багі́ня
 • ба́за
 • база́р
 • бактэ́рыя
 • балга́рскі
 • балга́рын
 • бале́ць
 • бало́та
 • бало́тны
 • балты́йскі
 • бальні́ца
 • бар'е́р
 • барада́
 • баразна́
 • бара́н
 • барана́
 • баро́даўка
 • басе́йн
 • баскетбалі́ст
 • баскетбо́л
 • басні́йскі
 • батані́чны
 • ба́цька
 • ба́цькаў
 • ба́цькі
 • ба́чны
 • ба́чыць
 • бая́цца
 • бе́гаць
 • бе́гчы
 • бе́дны
 • безалкаго́льны
 • бе́здань
 • белару́с
 • белару́скі
 • бе́лы
 • бельгі́ец
 • бельгі́йскі
 • бе́раг
 • берагчы́
 • бервяно́
 • бібліятэ́ка
 • бібліятэ́кар
 • бі́знес
 • бізнесме́н
 • біно́кль
 • бі́скуп
 • бі́тва
 • благі́
 • блакі́тны
 • бле́дны
 • блі́зка
 • блі́зкі
 • бліскаві́ца
 • блыха́
 • блю́да
 • бляша́нка
 • бо́льшасць
 • бо́мба
 • бо́чка
 • бра́ма
 • браха́ць
 • бру́дны
 • брыво́
 • бры́дкі
 • бры́тва
 • будава́ць
 • бу́дучы
 • бу́дучыня
 • буды́нак
 • бу́йны
 • булава́
 • бу́льба
 • бу́ра
 • бура́к
 • бу́сел
 • бутэ́лька
 • быва́ць
 • былы́
 • быстрыня́
 • бяда́
 • бязглу́зды
 • бяро́за
 • бяско́нцы
 • бяспе́ка
 • бяспе́чны

В

 • вага́, ва́га
 • ва́гі, вагі́
 • вада́
 • вадаро́д
 • вадаспа́д
 • вадзі́ць, ва́дзіць
 • вадзяны́
 • ва́дкасць
 • ва́дкі
 • вае́нны
 • ва́жкі
 • ва́жны
 • вазі́ць
 • вайна́
 • валакно́
 • валачы́
 • валейбалі́ст
 • ва́мі
 • вандрава́ць
 • вандро́ўны
 • ва́нна
 • ва́нная
 • вар'я́т
 • вараны́, ва́раны
 • варата́р
 • варо́жы
 • варо́на
 • варо́ты
 • варо́чаць
 • варэ́нік
 • васьмісо́ты
 • васямна́ццаць
 • ваўкала́к
 • ва́ша
 • ваява́ць
 • ве́даць
 • ве́дзьма
 • ве́жа
 • ве́зці
 • ве́йка
 • веласіпе́д
 • велічыня́
 • ве́льмі
 • венге́рскі
 • ве́ра
 • верабе́й
 • вераго́дны
 • ве́расень
 • ве́рны
 • ве́рхні
 • ве́рыць
 • ве́сці
 • ве́тлівы
 • ве́тразь
 • ве́траны
 • ве́цер
 • ве́чар
 • ве́чны
 • ве́шаць
 • відаво́чны
 • відо́вішча
 • відэ́лец
 • ві́льгаць
 • вільго́тны
 • вінава́льны
 • вінава́ты
 • віно́
 • віншава́ць
 • вісе́ць
 • віта́ць
 • во́блака
 • во́бласць
 • во́браз
 • во́дар
 • во́дарасць
 • во́дны
 • во́жык
 • во́зера
 • во́йска
 • во́ка
 • во́лава
 • во́лас
 • во́лат
 • во́льха
 • во́раг
 • во́сем
 • во́семдзесят
 • восемсо́т
 • во́сень
 • во́спа
 • во́страў
 • во́стры
 • во́сьмы
 • во́ўна
 • во́цат
 • во́чы
 • ву́гал
 • ву́галь
 • вугляро́д
 • вуго́р
 • ву́да
 • ву́зел
 • ву́зкі
 • ву́лей
 • ву́ліца
 • вулка́н
 • ву́сень
 • ву́сны
 • ву́ха
 • ву́чань
 • вучы́цца
 • вучы́ць
 • вушны́
 • вы́бар
 • вы́баршчык
 • вы́бары
 • вы́бачыць
 • вы́вучыць
 • выгляда́ць
 • выдава́ць
 • выда́тны
 • вы́даць
 • вы́дра
 • вызвале́нне
 • вызнача́ць
 • вы́значыць
 • вы́йсці
 • вы́капаць
 • вы́капень
 • вы́карыстаць
 • выкарысто́ўваць
 • выклі́чнік
 • выключа́ць
 • вы́мавіць
 • вымага́ць
 • вымаўля́ць
 • вымо́ва
 • вынахо́дства
 • вы́нік
 • вы́нятак
 • вы́падак
 • вы́піць
 • выпрабава́нне
 • вы́раз
 • выра́зны
 • вы́ратаваць
 • вы́рашыць
 • вы́слаць
 • высо́кі
 • вы́спа
 • высыла́ць
 • вытво́рчасць
 • выхава́льнік
 • выхо́дзіць
 • вэ́ндзіць
 • вядо́ма
 • вядо́мы
 • вядро́
 • вяза́ць
 • вя́зень
 • вялі́зны
 • Вялі́кдзень
 • вялі́кі
 • вяно́к
 • вярба́
 • вярблю́д
 • вяро́ўка
 • вярта́ць
 • вясе́лле
 • вясе́нні
 • вясло́
 • вясна́
 • вячэ́ра
 • вячэ́раць

Г

 • гаваркі́
 • гавары́ць
 • гадзі́на, га́дзіна
 • гадзі́ннік
 • газе́та
 • гайда́ць
 • га́йка
 • галава́
 • гала́ндскі
 • галасава́нне
 • галі́на, галіна́
 • гало́дны
 • гало́сны
 • гало́ўка
 • гало́ўны
 • га́льштук
 • га́нак
 • га́ндаль
 • гандбалі́ст
 • гандля́р
 • гане́бны
 • гантэ́ль
 • ганча́р
 • га́ньба
 • ганя́ць
 • гара́
 • гара́чы
 • гарба́та
 • гарбу́з
 • гарма́та
 • гарніту́р
 • гаро́х
 • гарчы́ца
 • гаршчо́к
 • гарызо́нт
 • гарэ́лка
 • гарэ́ць
 • гаспада́рка
 • гасці́ніца
 • гато́вы
 • гато́ўнасць
 • гату́нак
 • геагра́фія
 • геаме́трыя
 • геро́й
 • гі́бель
 • гістары́чны
 • гісто́рыя
 • гла́дкі
 • глі́на
 • глу́пства
 • глухі́
 • глыбо́кі
 • глыта́ць
 • глядзе́ць
 • гнілы́
 • гняздо́
 • го́днасць
 • го́дны
 • го́лад
 • го́лас
 • го́луб
 • го́лы
 • го́нар
 • го́ра
 • го́рад
 • го́рача
 • го́рды
 • го́ркі
 • го́рла
 • го́рны
 • го́ршы
 • грабе́ж
 • грамадзя́нін
 • грамадзя́нства
 • грама́дства
 • гра́мата
 • грама́тыка
 • грані́ца
 • грача́нка
 • грашы́ць
 • гро́шы
 • гру́бы
 • гру́дзі
 • грузі́н
 • грузі́нскі
 • гру́па
 • гру́ша
 • гры́ва
 • гры́зці
 • грэ́бень
 • грэ́цкі
 • грэ́шны
 • губа́
 • губі́ць
 • гу́зік
 • гульня́
 • гуля́ць
 • гу́мка
 • густы́
 • гу́тарка
 • гу́тарыць
 • гу́чны
 • гэ́та
 • гэ́ты

Д

 • дабра́нач
 • дава́й
 • дава́льны
 • дава́ць
 • даве́дацца
 • даве́дка
 • даве́днік
 • дагэ́туль
 • дадава́ць
 • дада́так
 • дадатко́вы
 • дада́ць
 • дадо́му
 • дазваля́ць
 • дазво́ліць
 • даі́ць
 • дайсці́
 • даказа́ць
 • дакла́дны
 • дакрана́цца
 • дакрану́цца
 • далі́на
 • дало́нь
 • дало́ў
 • да́ныя
 • дапамага́ць
 • дапамагчы́
 • дапамо́га
 • дапы́тлівы
 • дарава́ць
 • дарагі́
 • даро́га
 • даро́слы
 • дары́ць
 • дарэ́чы
 • дастава́ць
 • дастатко́ва
 • дастатко́вы
 • даста́ць
 • дасяга́ць
 • дасягне́нне
 • дасягну́ць
 • датча́нін
 • даты́чыцца
 • даўгата́
 • да́ўні
 • дахо́дзіць
 • да́цкі
 • дачка́
 • двана́ццаты
 • двана́ццаць
 • двацца́ты
 • два́ццаць
 • дво́е
 • двухсо́ты
 • дзве́ры
 • дзве́сце
 • дзе́вер
 • дзевяно́ста
 • дзевяно́сты
 • дзевятна́ццаты
 • дзевятна́ццаць
 • дзевяцісо́ты
 • дзе́вяць
 • дзевяцьсо́т
 • дзеепрыме́тнік
 • дзеепрысло́ўе
 • дзе́йнік
 • дзе́йнічаць
 • дзе́ля
 • дзе́сьці
 • дзесяціго́ддзе
 • дзе́сяць
 • дзе́ці
 • дзеясло́ў
 • дзі́ва
 • дзі́кі
 • дзі́рка
 • дзі́ўны
 • дзіця́
 • дзьмухаве́ц
 • дзю́ба
 • дзявя́ты
 • дзявя́цера
 • дзя́дзька
 • дзя́каваць, дзякава́ць
 • дзя́куй
 • дзя́куючы, дзяку́ючы
 • дзяржа́ва
 • дзяся́ты
 • дзяся́цера
 • дзяўчы́на
 • дзяўчы́нка
 • дзя́цел
 • дзяці́нства
 • до́бра
 • до́бры
 • до́каз
 • до́ля
 • до́ма
 • до́ўгі
 • до́шка
 • дра́нік
 • драпе́жнік
 • дро́бны
 • дро́вы
 • дро́жджы
 • другі́
 • друкава́ць
 • дрэ́ва
 • дрэ́нна
 • дрэ́нны
 • ду́маць
 • ду́мка
 • дурны́
 • духмя́ны
 • душа́
 • дыва́н
 • ды́ня
 • дырэ́ктар
 • ды́хаць
 • дэмакра́т
 • дэмакра́тыя
 • дэманстра́цыя

Е

 • е́жа
 • е́здзіць
 • е́йны
 • епі́скап
 • е́сці
 • е́ўра
 • еўрапе́ец
 • еўрапе́йскі
 • е́хаць

Ж

 • жа́ба
 • жабра́к
 • жа́варанак
 • жада́нне
 • жада́ць
 • жале́за
 • жало́ба
 • жані́х
 • жано́чы
 • жанчы́на
 • жарабе́ц
 • жарабя́
 • жартава́ць
 • жахлі́вы
 • жні́вень
 • жні́веньскі
 • жніво́
 • жо́луд
 • жо́нка
 • жо́рсткі
 • жо́ўты
 • журна́л
 • журналі́ст
 • жыво́т
 • жывы́
 • жы́ла, жыла́
 • жы́та
 • жыха́р

З

 • з'е́сці
 • з'я́ва
 • з'яві́цца
 • з'яўля́цца
 • забабо́ны
 • забарані́ць
 • забараня́ць
 • забаро́на
 • забасто́ўка
 • забеспячэ́нне
 • забіва́ць
 • забі́ць
 • забо́йства
 • забо́йца
 • забыва́ць
 • забы́ць
 • завіру́ха
 • заво́дзіць
 • зага́д
 • за́гадзя
 • зага́дка
 • за́йздрасць
 • займа́цца
 • займа́ць
 • займе́ннік
 • заканада́ўства
 • зако́н
 • залаты́
 • зале́жны
 • зало́за
 • за́мак
 • заме́жны
 • заме́ст
 • замо́к
 • зана́дта
 • заня́так
 • запаве́т
 • запа́лка
 • заплаці́ць
 • запыта́нне
 • запыта́ць
 • запэ́ўніваць
 • запэ́ўніць
 • за́раз, зара́з
 • заса́да
 • застава́цца
 • заста́цца
 • заты́м
 • заўжды́
 • заўзя́ты
 • за́ўтра
 • захава́ць
 • за́хад
 • захапі́ць
 • захапля́цца
 • захаце́ць
 • захо́дні
 • захо́ўваць
 • зачарсцве́ць
 • зачыні́ць
 • зачыня́ць
 • заяві́ць
 • заяўля́ць
 • за́яц
 • збе́гчы
 • зберагчы́
 • збіра́ць
 • збо́жжа
 • збро́я
 • звані́ць
 • звар'яце́ць
 • зво́дзіць
 • звы́чай
 • звыча́йна
 • звыча́йны
 • згада́ць
 • зга́дваць
 • згаджа́цца
 • згадзі́цца
 • згарэ́ць
 • згі́нуць
 • зго́да
 • зго́дны
 • здабы́ча
 • здава́цца
 • здара́цца
 • здаро́вы
 • здаро́ўе
 • зда́рыцца
 • здарэ́нне
 • здзе́кавацца
 • здо́льнасць
 • здо́льны
 • здра́да
 • здыма́ць
 • землятру́с
 • зе́рне
 • зіма́
 • зі́мні
 • злама́цца
 • злама́ць
 • злачы́нец
 • злачы́нства
 • зло́дзей
 • злу́чнік
 • змагчы́
 • зме́на
 • змо́раны
 • змро́чны
 • змяні́цца
 • змяні́ць
 • змяня́цца
 • змяня́ць
 • змяя́
 • знадво́рны
 • знайсці́
 • знахо́дзіцца
 • знахо́дзіць
 • зна́чыць
 • значэ́нне
 • зніка́ць
 • зні́кнуць
 • зо́лата
 • зо́рка
 • зрабі́цца
 • зрабі́ць
 • зразуме́ць
 • зрэ́шты
 • зусі́м
 • зы́чны
 • зязю́ля
 • зямля́

І

 • іго́лка
 • ігра́
 • ігра́ць
 • ілга́ць
 • імгла́
 • і́мі
 • імя́
 • інаўгура́цыя
 • інды́йскі
 • інстыту́т
 • інтарэ́с
 • інтэрв'ю́
 • інтэрна́т
 • інфарма́цыя
 • інфініты́ў
 • і́ншы
 • ірва́ць
 • іржа́
 • іржа́вы
 • ірла́ндзец
 • ірла́ндскі
 • і́скра
 • ісла́ндскі
 • існава́ць
 • іспа́нскі
 • істо́тны
 • ісці́
 • італья́нец
 • італья́нскі
 • іша́к

К

 • кабе́та
 • кабы́ла
 • ка́ва
 • кава́лак
 • каву́н
 • кавя́рня
 • каго́
 • кажа́н
 • кажу́х
 • каза́
 • каза́к
 • каза́хскі
 • каза́ць
 • ка́зка
 • калга́с
 • калё́квіум
 • кале́на
 • калі́
 • калідо́р
 • ка́лій
 • кало́дзеж
 • кало́ць
 • калы́ска
 • каля́
 • калянда́р
 • каляя́
 • камандзі́р
 • кама́р
 • ка́мень
 • камп'ю́тар
 • кампа́нія
 • каму́
 • камуні́зм
 • кана́па
 • канве́рт
 • кане́ц
 • кане́чне
 • кано́плі
 • кантыне́нт
 • капа́ць
 • капе́йка
 • капіталі́зм
 • капу́ста
 • капы́т
 • капялю́ш
 • кара́, ка́ра
 • карабе́ль
 • карале́ва
 • карале́ўскі
 • кара́лі, каралі́
 • кара́ць
 • каро́бка
 • каро́ва
 • каро́ль
 • каро́на
 • каро́ткі
 • ка́рта
 • карці́на
 • карчма́
 • кары́сны
 • карыста́льнік
 • карыста́цца
 • кары́та
 • кары́ца
 • кары́чневы
 • карэ́йскі
 • каса́, ка́са
 • касі́р
 • кастры́чнік
 • кастры́чніцкі
 • касцю́м
 • катава́ць
 • като́ры
 • каўбаса́
 • каўне́р
 • ка́федра
 • каха́нне
 • каха́ць
 • кацяня́
 • ка́чка
 • ка́ша
 • ка́шаль
 • каштава́ць
 • кашта́н
 • кашто́ўнасць
 • кашто́ўны
 • кашу́ля
 • квадра́т
 • кватэ́ра
 • кве́тка
 • ке́пскі
 • кі́даць
 • кілагра́м
 • кіламе́тр
 • кіно́
 • кі́нуць
 • кіраўні́к
 • кіраўні́цтва
 • кісларо́д
 • кіслата́
 • кі́слы
 • кіта́ец
 • кіта́йскі
 • кітая́нка
 • кі́шка
 • кішэ́нь
 • кла́сці
 • кла́сціся
 • кле́тка
 • клі́каць
 • клі́чнік
 • кні́га
 • кні́гаўка
 • ко́жны
 • ко́ла
 • ко́лас
 • ко́лер
 • ко́лькасны
 • ко́лькасць
 • ко́лькі
 • ко́пія
 • ко́рань
 • ко́ска
 • ко́ўдра
 • ко́шка
 • ко́шык
 • краве́ц
 • краі́на
 • кра́йні
 • кра́ма
 • крана́ць
 • крану́ць
 • крапіва́
 • красаві́к
 • красаві́цкі
 • кра́сці
 • краяві́д
 • кро́пка
 • кро́пля
 • кру́глы
 • круты́
 • крыва́вы
 • крывы́
 • кры́зіс
 • крыло́
 • крыні́ца
 • кры́ўда
 • кры́ўдзіць
 • крыху́, кры́ху
 • крыча́ць
 • крэ́йда
 • крэ́пасць
 • крэ́сла
 • ку́бак
 • куды́
 • куды́сьці
 • кула́к
 • ку́ля
 • кумпя́к
 • куні́ца
 • купі́ць
 • купля́ць
 • ку́рыца
 • куры́ць
 • куса́ць
 • ку́фель
 • ку́хня

Л

 • лаві́ць
 • ладдзя́
 • ла́зіць
 • ла́зня
 • лама́цца
 • лама́ць
 • ланцу́г
 • лапа́та
 • ла́паць
 • ла́ска
 • ласо́сь
 • ла́стаўка
 • латы́шскі
 • ла́ўка
 • лаці́нскі
 • ле́бедзь
 • ле́вы
 • ле́гчы
 • ледаві́к
 • ле́зці
 • ле́кар
 • ле́кі
 • ле́пшы
 • ле́та
 • ле́тні
 • лі́дар
 • ліло́вы
 • лі́нія
 • лі́па
 • лі́пень
 • лі́пеньскі
 • ліса́
 • лістапа́д
 • лістапа́даўскі
 • лі́тара
 • літара́льны
 • літо́ўскі
 • ліхі́
 • ліхта́р
 • лі́чба
 • лічы́ць
 • ло́дка
 • ло́жак
 • ло́каць
 • ло́кшына
 • лы́жка
 • лы́сы
 • лы́тка
 • любі́ць
 • любо́ў
 • лю́бы, любы́
 • лю́дзі
 • людскі́
 • люстэ́рка
 • лю́таўскі
 • лю́ты
 • ляжа́ць
 • ляка́рства
 • ля́лька
 • ля́мпа
 • ляні́вы
 • лята́ць
 • ляце́ць

М

 • мабі́льнік
 • ма́быць
 • магазі́н
 • магі́ла
 • магні́т
 • магу́тны
 • магчы́
 • магчы́ма
 • магчы́масць
 • магчы́мы
 • мае́, ма́е
 • мажлі́ва
 • ма́йка
 • ма́йскі
 • майстэ́рня
 • македо́нскі
 • ма́ла
 • маладзе́ц
 • малады́
 • малако́
 • мала́нка
 • мале́нькі
 • малі́тва
 • мало́чны
 • ма́лпа
 • малы́
 • малю́нак
 • малява́ць
 • манасты́р
 • мана́х
 • манго́льскі
 • ма́ра
 • мара́к
 • ма́рка
 • маро́жанае
 • маро́з
 • мару́дны
 • ма́ска
 • ма́сла
 • маста́к
 • маста́цтва
 • мато́р
 • маты́ль
 • матэма́тыка
 • маўклі́вы
 • маўча́ць
 • ма́ці
 • машы́на
 • мая́
 • мая́к
 • менаві́та
 • ме́ншасць
 • меркава́нне
 • ме́сны
 • ме́сца
 • ме́сці
 • ме́сяц
 • мігра́цыя
 • міжнаро́дны
 • міліме́тр
 • мі́лы
 • мілья́рд
 • мі́ма
 • міну́лае
 • міну́лы
 • мно́га
 • мно́жны
 • мно́ю
 • мо́ва
 • мо̀вазна́ўства
 • мо́гілкі
 • мо́жа
 • мо́жна
 • мо́кры
 • мо́ладзь
 • мо́лат
 • мо́мант
 • мо́ра
 • мо́рква
 • мо́ўны
 • мо́цны
 • му́дры
 • му́жнасць
 • мужчы́на
 • мужчы́нскі
 • му́зыка, музы́ка
 • музы́чны
 • му́ляр
 • мура́шка
 • му́сіць
 • му́ха
 • мы́ла
 • мы́с
 • мы́цца
 • мэ́бля
 • мэ́та
 • мядзве́дзь
 • мяжа́
 • мя́ккі
 • мяне́
 • мяну́шка
 • мя́са
 • мясці́на
 • мясцо́вы
 • мятла́
 • мяшо́к

Н

 • наадваро́т
 • набліжа́цца
 • на́валачка
 • навальні́ца
 • на́ват
 • наве́кі
 • наве́рсе
 • наве́рх
 • навіна́
 • наво́кал
 • наво́шта
 • наву́ка
 • навучы́цца
 • навучы́ць
 • нага́
 • нагада́ць
 • надво́р'е
 • надзе́йны
 • надзе́ць
 • надзе́я
 • надзява́ць
 • нажні́цы
 • наза́д
 • на́зва
 • назо́ўнік
 • назо́ўны
 • найле́пшы
 • найма́ць
 • наказа́ць
 • нако́лькі
 • нако́нт
 • накры́ць
 • наме́р
 • на́мі
 • нао́гул
 • напада́ць
 • напа́сці
 • напе́рад
 • напе́радзе
 • напіса́ць
 • наплява́ць
 • напры́клад
 • напэ́ўна
 • нара́
 • нара́да
 • нараджэ́нне
 • нарадзі́ць
 • нарве́жскі
 • нарма́льны
 • наро́д
 • наро́дны
 • нарэ́шце
 • насаро́г
 • насе́льніцтва
 • насе́нне
 • насі́ць
 • наста́ўнік
 • насту́пны
 • насяко́мае
 • нато́ўп
 • на́ціск
 • нацыяналі́зм
 • начава́ць
 • начарці́ць
 • начле́г
 • на́ша
 • нашто́
 • нашча́дак
 • ная́ўны
 • неабхо́дны
 • неадкла́дны
 • не́ба
 • небяспе́ка
 • небяспе́чны
 • недахо́п
 • незале́жна
 • незале́жнасць
 • незале́жны
 • незвыча́йны
 • не́йкі
 • нейтра́льны
 • не́калькі
 • некато́ры
 • не́льга
 • немаўля́
 • не́мец
 • ненаві́дзець
 • непазбе́жны
 • непасрэ́дны
 • не́сці
 • неўзаба́ве
 • не́хта
 • не́шта
 • ніадку́ль
 • нібы́, ні́бы
 • ні́ва
 • нідзе́
 • ні́жні
 • ні́зкі
 • ніко́лі
 • нікуды́
 • ніхто́
 • нічо́га
 • нішто́
 • ніякі́
 • но́вы
 • но́гаць
 • но́здра
 • но́раў
 • но́сьбіт
 • но́ўтбук
 • ну́мар
 • ны́рка
 • ню́хаць
 • няба́чны
 • няві́нны
 • нядзе́ля
 • нядо́ўга
 • няма́
 • няме́цкі
 • нямно́га
 • нямы́
 • няна́вісць
 • няўхі́льны
 • няха́й
 • няшма́т
 • няшча́сце

О

 • о́пера
 • о́фіс

П

 • п'я́ны
 • па-белару́ску
 • па-мо́йму
 • паабе́даць
 • пабі́ць
 • пабудава́ць
 • паве́даміць
 • паведамля́ць
 • паве́зці
 • паве́ка
 • паве́рх
 • паве́рыць
 • паве́сці
 • паве́тра
 • паві́нен
 • павіншава́ць
 • паво́дзіны
 • паво́льны
 • паву́к
 • павуці́на
 • павячэ́раць
 • пагавары́ць
 • пагадне́нне
 • пага́ны
 • пага́рда
 • паглына́ць
 • паглыну́ць
 • паглядзе́ць
 • паго́да
 • паго́рак
 • пагро́за
 • падаба́цца
 • падако́ннік
 • падаро́жжа
 • падаро́жнічаць
 • падару́нак
 • падары́ць
 • пада́так
 • па́даць
 • падбаро́дак
 • падва́л
 • падзе́йнічаць
 • падзе́я
 • падзя́ка
 • падзялі́цца
 • падко́ва
 • падле́так
 • падло́га
 • падніма́ць
 • паднябе́нне
 • падня́ць
 • падо́бны
 • падру́чнік
 • падтрыма́ць
 • падтры́мліваць
 • падча́с
 • пае́хаць
 • пажада́ць
 • пажа́р
 • пазаўчо́ра
 • пазвані́ць
 • пазва́ць
 • пазна́чыць
 • пазно́гаць
 • пазыча́ць
 • пазы́чыць
 • паі́ць
 • пайсці́
 • паказа́ць
 • пака́зваць
 • паке́т
 • пакіда́ць
 • пакі́нуць
 • пакла́сці
 • пако́й
 • пакрыва́ць
 • паку́ль
 • паку́пка
 • пакупні́к
 • паку́та
 • паласа́
 • палатно́
 • пала́ц
 • пале́зці
 • пале́на
 • пале́пшыць
 • па́лец
 • па́ліва, палі́ва
 • палі́тыка
 • палі́ца, па́ліца
 • палі́цыя
 • палі́ць
 • палічы́ць
 • па́лка
 • пало́ва
 • пало́н
 • пало́хацца
 • пальча́тка
 • палява́ць
 • паля́к
 • паляпша́ць
 • паляўні́чы
 • памагчы́
 • паме́р
 • памідо́р
 • памі́ж
 • паміра́ць
 • памо́чнік
 • памылі́цца
 • памы́лка
 • памыля́цца
 • памы́цца
 • памы́ць
 • памята́ць
 • па́мяць, памя́ць
 • памяшка́нне
 • пане́сці
 • панядзе́лак
 • папе́ра
 • папрасі́ць
 • папуга́й
 • папуля́рны
 • папярэ́дні
 • пара́да
 • пара́дак
 • паражэ́нне
 • парасо́н
 • параўна́нне
 • параўна́ць
 • парахо́д
 • парла́мент
 • паро́г
 • партрэ́т
 • партуга́льскі
 • партфе́ль
 • партыза́н
 • па́ртыя
 • парушэ́нне
 • пасве́дчанне
 • паскарэ́нне
 • паслу́хаць
 • паслухмя́ны
 • пасля́
 • пасо́л
 • паспрабава́ць
 • паспрача́цца
 • паспрыя́ць
 • паста́віць
 • пастая́нна
 • пастая́ць
 • паступа́ць
 • паступі́ць
 • па́сці
 • пасыла́ць
 • пасябрава́ць
 • пато́к
 • патрабава́ць
 • патрыяты́зм
 • патрэ́ба
 • патрэ́бна
 • патрэ́бны
 • паты́ліца
 • патэ́льня
 • паўво́страў
 • па́ўза
 • паўзці́
 • паўно́чны
 • паўста́нне
 • паўтара́
 • паўтара́ць
 • паўтары́ць
 • пафарбава́ць
 • пахава́нне
 • пахадзі́ць
 • па́хнуць
 • пацалава́ць
 • пацалу́нак
 • пацу́к
 • пачака́ць
 • пачасту́нак
 • пача́так
 • пача́цца
 • пача́ць
 • пачу́ць
 • пачына́цца
 • пачына́ць
 • пачы́сціць
 • па́шпарт
 • паэ́зія
 • паэ́т
 • пе́вень
 • педаго́гіка
 • пе́кла
 • перава́га
 • перава́жна
 • пе́рад
 • перадава́ць
 • перада́ць
 • перажыва́ць
 • перажы́ць
 • перакла́д
 • пераклада́ць
 • перакла́дчык
 • перамага́ць
 • перамагчы́
 • перамо́га
 • пераначава́ць
 • пе́рац
 • пераязджа́ць
 • персана́ж
 • пе́рсік
 • пе́рсцень
 • пе́ршы
 • перы́яд
 • пе́сня
 • пе́чань
 • пе́шка
 • пі́ва
 • піво́ня
 • піла́
 • пі́льны
 • піро́г
 • піса́ць
 • пістале́т
 • пісьме́ннік
 • пісьмо́
 • пла́ваць
 • пла́каць
 • плане́та
 • платфо́рма
 • пла́ціна, плаці́на
 • плаці́ць
 • пле́мя
 • пле́сці
 • пло́скі
 • пло́шча
 • плы́сці
 • плява́ць
 • пля́ж
 • пляме́ннік
 • пляме́нніца
 • плячо́
 • по́бач
 • по́дзвіг
 • по́езд
 • по́зна
 • по́зні
 • по́ле
 • по́лымя
 • по́лька
 • по́льскі
 • по́мнік
 • по́мніць
 • по́мста
 • по́пел
 • по́рах
 • по́рт
 • по́спех
 • по́ўдзень
 • по́ўнасцю
 • по́ўнач
 • по́ўны
 • по́чырк
 • по́шта
 • по́шук
 • по́яс
 • прабачэ́нне
 • прабле́ма
 • пра́ва
 • правады́р
 • пра́вапіс
 • праве́сці
 • пра́віла
 • праві́льны
 • пра́вы
 • прагра́ма
 • прадава́ць
 • прада́ць
 • пра́дзед
 • прадме́т
 • прадпрые́мства
 • прадстаўні́к
 • праду́кт
 • прае́кт
 • празры́сты
 • прайсці́
 • праме́нь
 • прамо́ўца
 • прамы́
 • прамысло́васць
 • прапанава́ць
 • прапано́ва
 • прасі́ць
 • праспе́кт
 • праста́та, прастата́
 • прасто́ра
 • пра́ўда
 • прафе́сія
 • пра́ца
 • працава́ць
 • працаўні́к
 • працо́ўны
 • працэ́с
 • прачну́цца
 • прачына́цца
 • прачыта́ць
 • про́дак
 • про́за
 • про́звішча
 • про́са
 • про́сты
 • прыва́тнасць
 • прыва́тны
 • пры́від
 • прывіта́нне
 • прывіта́ць
 • прыво́зіць
 • прыгажо́сць
 • прыгажу́ня
 • прыго́да
 • прыго́жы
 • прые́хаць
 • прыйсці́
 • пры́казка
 • пры́клад, прыкла́д
 • прыла́да
 • прыма́ць
 • прыме́тнік
 • прыназо́ўнік
 • прына́мсі
 • прыне́сці
 • прыно́сіць
 • пры́нтар
 • прыня́ць
 • прыпы́нак
 • прыро́да
 • прыро́дны
 • прыса́ды
 • прысло́ўе
 • прыстасава́нне
 • прысу́тнасць
 • прысу́тны
 • прыся́га
 • прыту́лак
 • прыхо́дзіць
 • прычы́на
 • прыязджа́ць
 • пры́яцель
 • прэзідэ́нт
 • пту́шка
 • пу́бліка
 • пу́га
 • пупы́шка
 • пусты́
 • пусты́ня
 • пчала́
 • пшані́ца
 • пшані́чны
 • пыласо́с
 • пыта́льнік
 • пыта́нне
 • пыта́цца
 • пыта́ць
 • пэ́ўны
 • пяро́
 • пярэ́сты
 • пясо́к
 • пя́тка
 • пятля́
 • пятна́ццаты
 • пятна́ццаць
 • пя́тніца
 • пя́ты
 • пяцісо́ты
 • пяцьсо́т
 • пяча́ць
 • пячо́ра
 • пячы́
 • пяшчо́та
 • пяшчо́тны

Р

 • рабі́ць
 • рабо́тнік
 • рабро́
 • ра́да
 • ра́дасны
 • ра́дасць
 • радзі́ма
 • радзі́цца
 • радзі́ць, ра́дзіць
 • ра́дыё
 • раз'ю́шаны
 • ра́зам
 • разбіва́цца
 • разбіва́ць
 • разбі́цца
 • разбі́ць
 • разбурэ́нне
 • раздзе́л
 • раздзе́цца
 • раздзе́ць
 • раздзява́цца
 • раздзява́ць
 • разлі́к
 • размаўля́ць
 • размо́ва
 • разуме́ць
 • разу́мны
 • ра́іць, раі́ць
 • рака́
 • раке́та
 • раме́снік
 • рамяство́
 • ра́на
 • ране́й
 • ра́ніца
 • ра́нні
 • ра́птам
 • рапто́ўны
 • раса́, ра́са
 • расі́зм
 • расі́йскі
 • расія́нін
 • расказа́ць
 • раска́зваць
 • раскла́д
 • раско́ша
 • раслі́на
 • распаўсю́джванне
 • расплю́шчыць
 • распрана́цца
 • распрану́цца
 • рассе́яны
 • растлума́чыць
 • расці́
 • расчо́ска
 • ратава́ць
 • раўці́
 • раху́нак
 • раша́ць
 • рашы́ць
 • рашэ́нне
 • ро́бат
 • ро́дны
 • ро́зніца
 • ро́зны
 • ро́зум
 • ро́сны
 • ро́ўны
 • рубе́ль
 • ружо́вы
 • рука́
 • рука́ў
 • румы́нскі
 • ру́скі
 • рухаві́к
 • ру́чка
 • ручні́к
 • ры́ба
 • ры́каць, рыка́ць
 • ры́нак
 • ры́са
 • рысу́нак
 • ры́цар
 • рэа́кцыя
 • рэвалю́цыя
 • рэ́дка
 • рэ́дкі
 • рэ́заць
 • рэ́йка
 • рэкла́ма
 • рэлігі́йны
 • рэлі́гія
 • рэ́мень
 • рэспу́бліка
 • рэстара́н
 • рэферэ́ндум
 • рэ́чыва
 • рэ́шата
 • рэ́шта
 • рэ́штка

С

 • саба́ка
 • сабе́
 • сабо́й
 • сабо́р
 • сабо́ю
 • сабра́ць
 • сава́
 • саве́т
 • саве́цкі
 • садавіна́
 • са́жалка
 • сакаві́к
 • сакаві́цкі
 • салаве́й
 • сала́та
 • салга́ць
 • салда́т
 • сало́дкі
 • сало́ма
 • само́тны
 • са́мы
 • са́ні
 • сантэ́хнік
 • сантэ́хніка
 • сапра́ўдны
 • саракавы́
 • сарамлі́вы
 • сардэ́чны
 • са́рна
 • саро́ка
 • сасна́
 • сатана́
 • саўдзе́льнік
 • сацыялі́зм
 • сачаві́ца
 • саю́з
 • свабо́да
 • свабо́дны
 • сва́рка
 • све́дка
 • све́жы
 • све́тлы
 • све́чка
 • свіне́ц
 • свіння́
 • свісто́к
 • світа́нне
 • сві́тар
 • своечасо́ва
 • свякро́ў
 • свякру́ха
 • свя́та
 • свята́р
 • святлафо́р
 • святло́
 • святы́
 • секу́нда
 • селядзе́ц
 • се́мдзесят
 • семсо́т
 • се́мя
 • се́на
 • се́ні
 • се́ра
 • серабро́
 • серада́
 • се́рбскі
 • се́сці
 • сівы́
 • сі́ла
 • сі́мвал
 • сінаго́га
 • сі́ні
 • сіні́ца
 • сіно́нім
 • сістэ́ма
 • сі́та
 • сітуа́цыя
 • ска́з
 • сказа́ць
 • скараці́ць
 • скарача́ць
 • скарыста́ць
 • скарысто́ўваць
 • скасава́ць
 • скі́віца
 • склада́на
 • склане́нне
 • скра́сці
 • скры́ня
 • скры́пка
 • скупы́
 • ску́ра
 • слабы́, сла́бы
 • сла́ва
 • слава́к
 • слава́цкі
 • славе́нскі
 • славу́тасць
 • славу́ты
 • славяні́н
 • славя́нскі
 • слане́чнік
 • слата́
 • сле́сар
 • слі́ва
 • сліма́к
 • слі́на
 • сло́ва
 • сло́та
 • сло́ўнік
 • сло́ўны
 • слу́жба
 • служы́ць
 • слу́хаць
 • слуха́ч
 • сляза́
 • слязі́нка
 • слязі́цца
 • слязлі́вы
 • сляпы́
 • смакта́ць
 • сма́чны
 • сме́лы
 • сме́цце
 • смычо́к
 • смярдзе́ць
 • смяро́тны
 • смята́на
 • смята́нка
 • смяя́цца
 • снара́д
 • сне́жань
 • сне́жаньскі
 • сне́жны
 • снягі́р
 • сняда́нак
 • сняжы́нка
 • со́баль
 • со́йка
 • со́кал
 • со́лад
 • со́нечны
 • со́нны
 • со́нца
 • со́рак
 • со́рам
 • со́ты
 • со́я
 • спабо́рніцтва
 • спадаба́цца
 • спада́р
 • спадаро́жнік
 • спада́рства
 • спада́рыня
 • спадзява́цца
 • спадні́ца
 • спазні́цца
 • спазня́цца
 • спако́й
 • спако́йны
 • спа́льня
 • спартсме́н
 • спатка́нне
 • спатыка́ць
 • спі́на
 • спо́дак
 • спрабава́ць
 • спра́ва
 • спражэ́нне
 • спрача́цца
 • спро́ба
 • спрыя́ць
 • спрэ́чка
 • спуска́цца
 • спусці́цца
 • спыні́ць
 • спыта́ць
 • спява́к
 • спява́ць
 • спяко́тны
 • спячы́
 • срэ́бра
 • ста́віць
 • стаго́ддзе
 • стака́н
 • сталі́ца
 • станаві́цца
 • ста́нцыя
 • старада́ўні
 • старажы́тны
 • старана́
 • ста́раста
 • стара́цца
 • стара́я
 • старо́нка
 • старшыня́
 • стары́
 • стая́ць
 • ствара́ць
 • ствары́ць
 • сто́лькі
 • сто́млены
 • сто́раж
 • стра́ва
 • страла́
 • страля́ць
 • стра́та
 • стратэ́гічны
 • стратэ́гія
 • стра́ўнік
 • стра́ціць
 • стро́гі
 • стро́нга
 • стры́гчы
 • стрые́чны
 • стрэ́ліць
 • стрэ́лка
 • стрэ́льба
 • стрэ́мя
 • сту́дзень
 • сту́дзеньскі
 • студэ́нт
 • студэ́нтка
 • ступе́нь
 • суадно́сіны
 • суайчы́ннік
 • субо́та
 • су́вязь
 • суграмадзя́нін
 • суддзя́
 • су́дна
 • суднабудава́нне
 • суке́нка
 • сукно́
 • су́мка
 • сумле́нне
 • сумле́нны
 • су́мны
 • сумнява́цца
 • супако́іць
 • супако́йваць
 • супо́лка
 • супрацо́ўніцтва
 • су́праць
 • сурвэ́тка
 • сусве́т
 • сусе́д
 • сустрака́цца
 • сустрака́ць
 • сустрэ́цца
 • сустрэ́ць
 • сустрэ́ча
 • су́ткі
 • су́тнасць
 • су́фікс
 • сухі́
 • суча́сны
 • сці́плы
 • сцю́ард
 • сцябло́
 • сцягно́
 • сцяна́
 • сшы́так
 • сыры́
 • сысці́
 • сы́ты
 • сыхо́дзіць
 • сэ́рца
 • сюды́
 • сюі́та
 • сюрпры́з
 • ся́бар
 • сябе́
 • сябро́ўства
 • сяго́ння
 • сядзе́ць
 • сядзі́ба
 • сядло́
 • сяке́ра
 • сяло́
 • сям'я́
 • сямна́ццаты
 • сямна́ццаць
 • сярдзі́ты
 • сяро́д
 • сярэ́браны
 • сярэ́дзіна
 • сярэ́дні
 • сярэдняве́чча
 • сястра́
 • сятча́тка

Т

 • табе́
 • таблі́ца
 • табо́й
 • табо́ю
 • тава́р
 • тава́рыш
 • таджы́кскі
 • тады́
 • та́йна
 • такі́
 • такса́ма
 • таксі́
 • такто́ўны
 • такты́чны
 • тале́рка
 • таму́
 • та́нны
 • тану́ць
 • танцава́ць
 • тапо́р
 • тара́н
 • та́та
 • таўчы́
 • та́я
 • таямні́ца
 • тваро́г
 • твары́ць
 • тво́рны
 • тво́рчы
 • тлума́чыць
 • тлу́сты
 • то́е
 • то́лькі
 • то́нкі
 • то́ўсты
 • трава́
 • тра́вень
 • тра́веньскі
 • трады́цыя
 • тра́ктар
 • трактары́ст
 • трася́нка
 • тра́ціць
 • тро́е
 • трохвуго́льнік
 • тро́хі
 • трохсо́ты
 • тро́шачкі
 • тро́шкі
 • труна́
 • трусы́, тру́сы
 • тру́цень
 • трыва́ць
 • трыма́ць
 • трына́ццаты
 • трына́ццаць
 • тры́ста
 • трыцца́ты
 • тры́ццаць
 • трэ́ба
 • трэніро́ўка
 • трэ́сці
 • трэ́ці
 • туале́т
 • тугі́
 • туды́
 • тума́н
 • тупы́
 • ту́рак
 • туркме́нскі
 • турма́
 • туры́ст
 • турэ́мны
 • турэ́цкі
 • ты́дзень
 • ты́каць
 • тыпо́вы
 • ты́сяча
 • тысячаго́ддзе
 • ты́сячны
 • тыту́нь
 • тэа́тр
 • тэлеба́чанне
 • тэлеві́зар
 • тэлефо́н
 • тэрары́ст
 • тэрмаста́т
 • тэ́рмін
 • тэро́р

У

 • уба́чыць
 • ува́га
 • ува́жлівы
 • увайсці́
 • увахо́дзіць
 • уве́даць
 • уве́сну
 • уве́сь
 • уво́гуле
 • уво́сень
 • удара́ць
 • уда́рыць
 • удзе́л
 • удзе́льнік
 • удзе́нь
 • удзя́чны
 • ужо́
 • ужыва́ць
 • ужы́ць
 • узае́мнасць
 • узбе́кскі
 • узі́мку
 • узнаўле́нне
 • узнача́льваць
 • узро́вень
 • узро́ст
 • узя́ць
 • укла́д
 • уключа́ць
 • украі́нец
 • украі́нскі
 • ула́да
 • ула́сны
 • уласці́васць
 • уле́тку
 • уло́нне
 • уме́ць
 • умо́ва
 • універма́г
 • універсітэ́т
 • уніка́ць
 • уні́кнуць
 • уну́к
 • уну́траны
 • уну́чка
 • упа́рты
 • упа́сці
 • упершыню́
 • уплыво́вы
 • уплы́ў
 • упяка́ць
 • ура́д
 • уража́льны
 • уража́нне
 • уро́к
 • урэ́шце
 • усвядо́міць
 • усе́
 • усеагу́льны
 • усёмагу́тны
 • усклада́ць
 • усме́шка
 • усміха́цца
 • устава́ць
 • уста́ць
 • усхо́д
 • усхо̀днеславя́нскі
 • усхо́дні
 • усю́ды
 • уся́
 • утвара́ць
 • ухілі́цца
 • ухіля́цца
 • уцяка́ч
 • учо́ра
 • учу́ць
 • уяві́ць
 • уяўля́ць

Ф

 • фа́брыка
 • фа́йны
 • факты́чна
 • фалькло́рны
 • фарао́н
 • фа́рба
 • фарбава́ць
 • фартэпія́на
 • фатагра́фія
 • фашы́зм
 • федэра́цыя
 • феміні́зм
 • фе́рма
 • фі́зіка
 • фізкульту́ра
 • філасо́фія
 • фі́нік
 • фі́нскі
 • фі́рма
 • фіяле́тавы
 • фле́йта
 • фле́ксія
 • фо́рма
 • фо́сфар
 • францу́жанка
 • францу́з
 • францу́зскі
 • фрыцю́р
 • фурго́н
 • фу́рман, фурма́н
 • футбалі́ст
 • футбо́л
 • фы́ркаць

Х

 • хава́цца
 • хадзі́ць
 • хакеі́ст
 • хаке́й
 • халадзі́льнік
 • халасця́к
 • хале́ра
 • хало́дны
 • хамя́к
 • хапі́ць
 • харва́т
 • харва́цкі
 • харо́шы
 • ха́та
 • ха́тні
 • хаце́ць
 • хва́ля
 • хвалява́цца
 • хваро́ба
 • хварэ́ць
 • хвілі́на
 • хвілі́нка
 • хво́йнік
 • хво́ры
 • хі́ба, хіба́
 • хімі́чны
 • хі́мія
 • хі́тры
 • хло́пец
 • хло́пчык
 • хлусня́
 • хма́ра
 • хо́бі
 • хо́лад
 • хо́ладна
 • Хрысто́с
 • хрысція́нін
 • хто-не́будзь
 • хто́сьці
 • худы́
 • хурма́
 • ху́стка
 • ху́тар
 • ху́тка
 • ху́ткі

Ц

 • цагля́ны
 • цалава́ць
 • ца́лкам
 • цана́
 • царква́
 • ца́рства
 • цары́ца
 • ца́цка
 • цвісці́
 • цвырку́н
 • цвяро́зы
 • це́ла
 • це́мя
 • це́раз
 • це́рці
 • це́сны
 • це́ста
 • це́шча
 • ціка́вы
 • ці́ха
 • ці́хі
 • цішыня́
 • цнатлі́вы
 • цно́та
 • цудо́ўна
 • цудо́ўны
 • цу́кар
 • цуке́рка
 • цыбу́ля
 • цыгарэ́та
 • цы́ркуль
 • цыру́льнік
 • цыру́льня
 • цырымо́нія
 • цьмя́ны
 • цэ́гла
 • цэ́лы
 • цю́бік
 • цюле́нь
 • цюльпа́н
 • цябе́
 • цяга́ць
 • цягні́к
 • цягну́ць
 • цяжа́р
 • цяжа́рнасць
 • цяжа́рная
 • ця́жка
 • цяжкадасту́пны
 • цяжкі́, ця́жкі
 • цяля́
 • цяля́ціна
 • цямні́ца
 • цяпе́р
 • цяпе́рашні
 • цяпло́
 • цярплі́вы
 • цячы́

Ч

 • чаба́н
 • чаго́
 • чака́ць
 • чалаве́к
 • чалаве́цтва
 • чалаве́чы
 • чамада́н
 • чаму́
 • ча́пля
 • чарадзе́й
 • чарапа́ха
 • чараўні́к
 • чарвя́к
 • чарга́
 • чарго́вы
 • чарнаго́рскі
 • чарні́ла
 • чаро́мха
 • чаро́т
 • чаро́ўны
 • чарпа́к
 • чарці́ць
 • чарэ́шня
 • ча́сам, часа́м
 • часно́к
 • ча́ста
 • ча́стка
 • частко́вы
 • ча́сты
 • чатырна́ццаты
 • чатырна́ццаць
 • чатырохсо́ты
 • чаты́ры
 • чаты́рыста
 • чацве́р
 • ча́ша
 • чо́вен
 • чо́рны
 • чужазе́мец
 • чужазе́мны
 • чужы́
 • чу́тны
 • чыгу́нка
 • чырво́ны
 • чы́стка
 • чы́сты
 • чы́сціць
 • чыта́нне
 • чыта́ць
 • чыта́ч
 • чэ́рава
 • чэ́рап
 • чэ́рвень
 • чэ́рвеньскі
 • чэ́шка
 • чэ́шскі

Ш

 • шабло́н
 • ша́бля
 • шакала́д
 • ша́лік
 • шало́м
 • шампу́нь
 • шано́ўны
 • ша́пка
 • шасна́ццаты
 • шасна́ццаць
 • шасцівуго́льнік
 • шасцісо́ты
 • шатла́ндскі
 • шафра́н
 • ша́хматы
 • шахматы́ст
 • шва́гер
 • шве́дскі
 • шкада́
 • шкадава́ць
 • шкату́лка
 • шкіле́т
 • шкля́нка
 • шко́да
 • шко́дны
 • шко́ла
 • шляхе́тны
 • шля́хта
 • шо́сты
 • шпа́цыр
 • шпіна́т
 • шпіта́ль
 • шру́ба
 • штаны́
 • што-не́будзь
 • штодня́
 • што́сьці
 • шту́рхаць
 • шука́льнік
 • шука́ць
 • шу́м
 • шуфля́да
 • шчака́
 • шчаслі́вы
 • шча́сце
 • шча́ўе
 • шчо́дры
 • шчо́тка
 • шчупа́к
 • шчы́калатка
 • шчы́льны
 • шчы́ры
 • шы́беніца
 • шы́зы
 • шы́льда
 • шы́нка
 • шыпшы́на
 • шырата́
 • шыро́кі
 • шы́я
 • шэдэ́ўр
 • шэ́ршань
 • шэ́ры
 • шэсцьсо́т

Э

 • эвалю́цыя
 • экано́міка
 • экза́мен
 • экра́н
 • электраста́нцыя
 • эле́ктрык
 • элеме́нт
 • э́ліпс
 • э́ра
 • эсто́нец
 • эсто́нскі
 • этні́чны
 • этымало́гія
 • эфе́кт
 • эфі́р

Ю

 • юбіле́й
 • ю́ны

Я

 • я́блык
 • я́гада
 • ягня́
 • яго́
 • яго́ны
 • яда́
 • ядло́вец
 • ядна́ць
 • я́драны, ядра́ны
 • яе́
 • яе́чка
 • яе́чня
 • язы́к
 • я́йка
 • яйцо́
 • я́кар
 • я́касны
 • я́касць
 • які́, я́кі
 • які́сьці
 • я́лавічына
 • я́ма
 • яму́
 • яна́
 • яно́
 • яны́
 • яныча́р
 • япо́нскі
 • я́ркі
 • ярмо́
 • я́сень
 • я́сны
 • я́страб
 • яўрэ́й
 • яўрэ́йскі
 • ячме́нь
 • я́шчарка
 • яшчэ́

See also

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you like my work, you can support me by buying me a coffee.