Demonyms pronunciation guide

A pronunciation guide for demonyms.

A

TermPronunciation
Abkhaz/ˈæbkɑːz/
Abkhazian/æbˈkɑːziən/
Afghan/ˈæfɡæn/
Albanian/ælˈbeɪniən/
Algerian/ælˈdʒɪəriən/
American/əˈmɛrɪkən/
American Samoan/əˈmɛrɪkən səˈmoʊən/
Andorran/ænˈdɔːrən, ænˈdɒrən/
Angolan/æŋˈɡoʊlən/
Anguillan/æŋˈɡwɪlən/
Antarctican/ænˈtɑːrktɪkən/
Antiguan/ænˈtiːɡən, ænˈtiːɡwən/
Argentine/ˈɑːrdʒəntaɪn, ˈɑːrdʒəntiːn/
Argentinian/ˌɑːrdʒənˈtɪniən/
Armenian/ɑːrˈmiːniən/
Aruban/əˈruːbən/
Australian/ɒˈstreɪliən/
Austrian/ˈɒstriən/
Azerbaijani/ˌɑːzərbaɪˈʒɑːni/
Azeri/əˈzɛəri/

B

TermPronunciation
Bahamian/bəˈhɑːmiən/
Bahraini/bɑːˈreɪni/
Bangladeshi/ˌbæŋɡləˈdɛʃi/
Barbadian/bɑːrˈbeɪdiən/
Barbudan/bɑːrˈbjuːdən/
Barthélemois/ˌbɑːrtɪlɪˈmwɑː/
Basotho/bəˈsuːtuː/
Batswana/bɑːtˈswɑːnə/
Belarusian/ˌbɛləˈruːsiən/
Belgian/ˈbɛldʒən/
Belizean/bəˈliːziən/
Beninese/ˌbɛnɪˈniːz/
Beninois/ˌbɛnɪˈnwɑː/
Bermudan/bərˈmjuːdən/
Bermudian/bərˈmjuːdiən/
Bhutanese/ˌbuːtəˈniːz/
Bissau-Guinean/bɪˈsaʊ ˈɡɪniən/
Bolivian/bəˈlɪviən/
Bonaire Dutch/boʊˈnɛər dʌtʃ/
Bosnian/ˈbɒzniən/
Bouvet Islander/buːˈveɪ ˈaɪləndər/
Brazilian/brəˈzɪliən/
British/ˈbrɪtɪʃ, ˈbrɪtɪʃ/
British Virgin Islander/ˈbrɪtɪʃ ˈvɜːrdʒɪn ˈaɪləndər/
Briton/ˈbrɪtən/
Bruneian/bruːˈnaɪən/
Bulgarian/bʌlˈɡɛəriən/
Burkinabè/bɜːrˈkiːnəbeɪ/
Burmese/bɜːrˈmiːz/
Burundi/bəˈrʊndi/
Burundian/bəˈrʊndiən/

C

TermPronunciation
Cabo Verdean/ˈkɑːboʊ ˈvɜːrdiən/
Cambodian/kæmˈboʊdiən/
Cameroonian/ˌkæməˈruːniən/
Canadian/kəˈneɪdiən/
Cantonese/ˌkæntəˈniːz/
Cape Verdean/ˈkeɪp ˈvɜːrdiən/
Caymanian/keɪˈmæniən/
Central African/ˈsɛntrəl ˈæfrɪkən/
Chadian/ˈtʃɑːdiən/
Chilean/tʃɪˈleɪən/
Chinese/tʃaɪˈniːz/
Christmas Islander/ˈkrɪsməs ˈaɪləndər/
Cocos Islander/ˈkoʊkəs ˈaɪləndər, ˈkoʊkoʊs ˈaɪləndər/
Colombian/kəˈlʌmbiən/
Comoran/ˈkɒmərən/
Comorian/kəˈmɔːriən/
Congolese/ˌkɒŋɡəˈliːz/
Cook Islander/ˈkʊk ˈaɪləndər/
Costa Rican/ˈkoʊstə ˈriːkən/
Croat/ˈkroʊæt/
Croatian/kroʊˈeɪʃən/
Cuban/ˈkjuːbən/
Curaçaoan/ˌkʊərəˈsaʊən/
Cypriot/ˈsɪpriət/
Czech/ˈtʃɛk/

D

TermPronunciation
Dane/ˈdeɪn/
Djiboutian/dʒɪˈbuːtiən/
Dominican/dəˈmɪnɪkən/
Dutch/ˈdʌtʃ/

E

TermPronunciation
Ecuadorian/ˌɛkwəˈdɔːriən/
Egyptian/ɪˈdʒɪpʃən/
Emirati/ˌɛmɪˈrɑːti/
English/ˈɪŋɡlɪʃ/
Equatoguinean/ɪˌkweɪtoʊˈɡɪniən/
Equatorial Guinean/ˌɛkwəˈtɔːriəl ˈɡɪniən/
Eritrean/ˌɛrɪˈtreɪən/
Estonian/ɛˈstoʊniən/
Ethiopian/ˌiːθiˈoʊpiən/
European/ˌjʊərəˈpiːən/

F

TermPronunciation
Falkland Islander/ˈfɔːklənd ˈaɪləndər/
Faroese/ˌfɛəroʊˈiːz/
Fijian/fiːˈdʒiːən/
Filipino/ˌfɪlɪˈpiːnoʊ/
Finn/ˈfɪn/
Finnish/ˈfɪnɪʃ/
Formosan/fɔːrˈmoʊsən/
French/ˈfrɛntʃ/
French Guianese/ˈfrɛntʃ ˌɡiːəˈniːz/
French Polynesian/ˈfrɛntʃ ˌpɒlɪˈniːʒən/
Futunan/fəˈtjuːnən/

G

TermPronunciation
Gabonaise/ˌɡæbəˈneɪz/
Gabonese/ˌɡæbəˈniːz/
Gambian/ˈɡæmbiən/
Georgian/ˈdʒɔːrdʒiən/
German/ˈdʒɜːrmən/
Ghanaian/ɡəˈneɪən/
Gibraltarian/ˌdʒɪbrɔːlˈtɛəriən/
Greek/ˈɡriːk/
Greenlander/ˈɡriːnləndər/
Grenadian/ɡrɪˈneɪdiən/
Guadeloupean/ˌɡwɑːdəˈluːpiən/
Guadeloupian/ˌɡwɑːdəˈluːpiən/
Guamanian/ɡwəˈmeɪniən/
Guatemalan/ˌɡwɑːtəˈmɑːlən/
Guinean/ˈɡɪniən/
Guyanese/ˌɡaɪəˈniːz/

H

TermPronunciation
Haitian/ˈheɪʃən/
Heard Islander/ˈhɜːrd ˈaɪləndər/
Hellene/ˈhɛliːn/
Herzegovinian/ˌhɛərtsəɡəˈvɪniən/
Honduran/hɒnˈdjʊərən/
Hongkonger/ˈhɒŋkɒŋər/
Hongkongese/ˌhɒŋkɒŋˈiːz/
Hungarian/hʌŋˈɡɛəriən/

I

TermPronunciation
I-Kiribati/iːˈkɪrɪbæs/
Icelander/ˈaɪsləndər/
Indian/ˈɪndiən/
Indonesian/ˌɪndəˈniːʒən/
Iranian/ɪˈreɪniən/
Iraqi/ɪˈrɑːki/
Irish/ˈaɪrɪʃ/
Israeli/ɪzˈreɪli/
Israelite/ˈɪzriəlaɪt/
Italian/ɪˈtæljən/
Ivorian/aɪˈvɔːriən/

J

TermPronunciation
Jamaican/dʒəˈmeɪkən/
Japanese/ˌdʒæpəˈniːz/
Jordanian/dʒɔːrˈdeɪniən/

K

TermPronunciation
Kazakh/ˈkɑːzæk/
Kazakhstani/ˌkɑːzəkˈstɑːni/
Kenyan/ˈkɛnjən/
Kittitian/kɪˈtɪʃən/
Korean/kəˈriːən/
Kosovan/ˈkoʊsəvən/
Kosovar/ˈkoʊsəvɑːr/
Kuwaiti/kʊˈweɪti/
Kyrgyz/ˈkɜːrɡɪz/
Kyrgyzstani/ˌkɜːrɡɪˈstɑːni/

L

TermPronunciation
Lao/ˈlaʊ/
Laotian/leɪˈoʊʃən/
Latvian/ˈlætviən/
Lebanese/ˌlɛbəˈniːz/
Liberian/laɪˈbɪəriən/
Libyan/ˈlɪbiən/
Liechtensteiner/ˈlɪktənstaɪnər/
Lithuanian/ˌlɪθjuˈeɪniən/
Luxembourger/ˈlʌksəmbɜːrɡər/

M

TermPronunciation
Macanese/ˌmækəˈniːz/
Macedonian/ˌmæsɪˈdoʊniən/
Madagascan/ˌmædəˈɡæskən/
Magyar/ˈmæɡjɑːr/
Mahoran/məˈhɔːrən/
Malagasy/ˌmæləˈɡæsi/
Malawian/məˈlɑːwiən/
Malaysian/məˈleɪʒən/
Maldivian/mɔːlˈdɪviən/
Malian/ˈmɑːliən/
Malinese/ˌmɑːlɪˈniːz/
Maltese/mɔːlˈtiːz, mɒlˈtiːz/
Manx/ˈmæŋks/
Marshallese/ˌmɑːrʃəˈliːz/
Martinican/ˌmɑːrtɪˈniːkən/
Martiniquais/ˌmɑːrtɪˈniːkeɪ/
Mauritanian/ˌmɒrɪˈteɪniən/
Mauritian/məˈrɪʃən/
McDonald Islander/məkˈdɒnəld ˈaɪləndər/
Mexican/ˈmɛksɪkən/
Micronesian/ˌmaɪkrəˈniːʒən/
Miquelonnais/ˌmiːkləˈneɪ/
Moldovan/mɒlˈdoʊvən/
Monacan/ˈmɒnəkən/
Monégasque/ˌmɒnɪˈɡɑːsk/
Mongol/ˈmɒŋɡəl/
Mongolian/mɒŋˈɡoʊliən/
Montenegrin/ˌmɒntɪˈneɪɡrɪn/
Montserratian/ˌmɒntsəˈreɪʃən/
Moroccan/məˈrɒkən/
Mosotho/məˈsuːtuː/
Motswana/mɒtˈswɑːnə/
Mozambican/ˌmoʊzæmˈbiːkən/
Myanmar/miˈæmmɑːr/

N

TermPronunciation
Namibian/nəˈmɪbiən/
Nauruan/ˈnaʊruːən/
Nepalese/ˌnɛpəˈliːz/
Nepali/nɪˈpɔːli/
Nevisian/nɪˈvɪʒən/
New Caledonian/ˈnjuː ˌkælɪˈdoʊniən/
New Zealander/ˈnjuː ˈziːləndər/
Ni-Vanuatu/ˌniːˌvɑːnuˈɑːtuː/
Nicaraguan/ˌnɪkəˈrɑːɡwən/
Nigerian/naɪˈdʒɪəriən/
Nigerien/niːˈʒɛəriən/
Niuean/njuːˈweɪən/
Norfolk Islander/ˈnɔːrfək ˈaɪləndər/
North Korean/ˈnɔːrθ kəˈriːən/
Northern Irish/ˈnɔːrðərn ˈaɪrɪʃ/
Northern Mariana Islander/ˈnɔːrðərn ˌmæriˈɑːnə ˈaɪləndər/
Northern Marianan/ˈnɔːrðərn ˌmæriˈɑːnən/
Norwegian/nɔːrˈwiːdʒən/

O

TermPronunciation
Omani/oʊˈmɑːni/

P

TermPronunciation
Pakistani/ˌpɑːkɪˈstɑːni/
Palauan/pəˈlaʊən/
Palestinian/ˌpælɪˈstɪniən/
Panamanian/ˌpænəˈmeɪniən/
Papua New Guinean/ˈpæpjuə ˈnjuː ˈɡɪniən/
Papuan/ˈpæpjuən/
Paraguayan/ˌpærəˈɡwaɪən/
Persian/ˈpɜːrʒən/
Peruvian/pəˈruːviən/
Pierrian/piˈɛəriən/
Pitcairn Islander/ˈpɪtkɛərn ˈaɪləndər/
Pole/ˈpoʊl/
Polish/ˈpoʊlɪʃ/
Portuguese/ˌpɔːrtʃʊˈɡiːz/
Puerto Rican/ˈpɔːrtə ˈriːkən/

Q

TermPronunciation
Qatari/kəˈtɑːri/

R

TermPronunciation
Réunionese/ˌreɪənjəˈniːz/
Romanian/roʊˈmeɪniən/
Russian/ˈrʌʃən/
Rwandan/ruˈɑːndən/

S

TermPronunciation
Saba Dutch/ˈseɪbə ˈdʌtʃ/
Sahrawi/səˈrɑːwi/
Saint Helenian/ˈseɪnt həˈleɪniən/
Saint Lucian/ˈseɪnt ˈluːʃən/
Saint Vincentian/ˈseɪnt vɪnˈsɛnʃən/
Saint-Martinois/ˈseɪnt ˌmɑːrtɪˈnwɑː/
Saint-Pierrais/ˈseɪnt ˌpiːəˈreɪ/
Salvadoran/ˌsælvəˈdɔːrən/
Salvadorean/ˌsælvəˈdɔːriən/
Salvadorian/ˌsælvəˈdɔːriən/
Sammarinese/səˌmærɪˈniːz/
Samoan/səˈmoʊən/
Santomean/ˌsæntəˈmeɪən/
São Toméan/ˈsaʊ təˈmeɪən/
Saudi/ˈsaʊdi/
Saudi Arabian/ˈsaʊdi əˈreɪbiən/
Scot/ˈskɒt/
Senegalese/ˌsɛnɪɡəˈliːz/
Serb/ˈsɜːrb/
Serbian/ˈsɜːrbiən/
Seychellois/ˌseɪʃəlˈwɑː/
Seychelloise/ˌseɪʃəlˈwɑːz/
Sierra Leonean/siˈɛərə liˈoʊniən/
Singaporean/ˌsɪŋəˈpɔːriən/
Sint Maartener/ˈsɪnt ˈmɑːrtɪnər/
Slovak/ˈsloʊvɑːk/
Slovakian/sloʊˈvɑːkiən/
Slovene/ˈsloʊviːn/
Slovenian/sloʊˈviːniən/
Solomon Islander/ˈsɒləmən ˈaɪləndər/
Somali/səˈmɑːli/
South African/ˈsaʊθ ˈæfrɪkən/
South Georgia Islander/ˈsaʊθ ˈdʒɔːrdʒə ˈaɪləndər/
South Korean/ˈsaʊθ kəˈriːən/
South Ossetian/ˈsaʊθ oʊˈsiːʃən/
South Sandwich Islander/ˈsaʊθ ˈsændwɪtʃ ˈaɪləndər/
South Sudanese/ˈsaʊθ ˌsuːdəˈniːz/
Spaniard/ˈspænjərd/
Spanish/ˈspænɪʃ/
Sri Lankan/ˈʃriː ˈlɑːŋkən/
Statian/ˈsteɪʃən/
Sudanese/ˌsuːdəˈniːz/
Surinamer/ˈsjʊərɪnɑːmər/
Svalbardian/ˈsvɑːlbɑːrdiən/
Swazi/ˈswɑːzi/
Swede/ˈswiːd/
Swedish/ˈswiːdɪʃ/
Swiss/ˈswɪs/
Syrian/ˈsɪriən/

T

TermPronunciation
Taiwanese/ˌtaɪwəˈniːz/
Tajik/ˈtɑːdʒɪk/
Tajikistani/təˌdʒiːkɪˈstɑːni/
Tanzanian/ˌtænzəˈniːən/
Thai/ˈtaɪ/
Timorese/ˌtiːməˈriːz/
Tobagonian/ˌtoʊbəˈɡoʊniən/
Togolese/ˌtoʊɡəˈliːz/
Tokelauan/ˌtoʊkəˈlaʊən/
Tongan/ˈtɒŋən/
Trinidadian/ˌtrɪnɪˈdædiən/
Tswana/ˈtswɑːnə/
Tunisian/tjuːˈniːʒən/
Turk/ˈtɜːrk/
Turkish/ˈtɜːrkɪʃ/
Turkmen/ˈtɜːrkmən/
Turks and Caicos Islander/ˈtɜːrks ənd ˈkeɪkoʊs ˈaɪləndər/
Tuvaluan/tuːˈvɑːluən/

U

TermPronunciation
Ugandan/juːˈɡændən/
Ukrainian/juːˈkreɪniən/
Uruguayan/ˌjʊərəˈɡwaɪən/
Uzbek/ˈuːzbɛk/
Uzbekistani/uːzˌbɛkɪˈstɑːni/

V

TermPronunciation
Vaticanian/ˌvætɪˈkeɪniən/
Venezuelan/ˌvɛnɪˈzweɪlən/
Vietnamese/ˌviːətnəˈmiːz/
Vincentian/vɪnˈsɛnʃən/
Virgin Islander/ˈvɜːrdʒɪn ˈaɪləndər/

W

TermPronunciation
Wallis and Futuna Islander/ˈwɒlɪs ənd fəˈtjuːnə ˈaɪləndər/
Wallisian/wəˈliːʃən/
Welsh/ˈwɛlʃ/

Y

TermPronunciation
Yemeni/ˈjɛməni/

Z

TermPronunciation
Zambian/ˈzæmbiən/
Zanzibari/ˌzænzɪˈbɑːri/
Zimbabwean/zɪmˈbɑːbwiən/

See also

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you like my work, you can support me by buying me a coffee.