Drugs and medications pronunciation guide

A pronunciation guide for drugs and medications.

A

TermPronunciation
abatacept/ˌæbəˈteɪsɛpt, ˌæbəˈtæsɛpt/
Abecma/əˈbɛkmə/
Abelcet/ˈeɪbəlsɛt/
abemaciclib/əˌbɛməˈsaɪklɪb/
Abilify/əˈbɪlɪfaɪ/
abiraterone/ˌæbəˈrætəroʊn/
abobotulinumtoxinA/ˌæboʊˌbɒtjʊˈlaɪnəm ˈtɒksɪn ˈeɪ/
acalabrutinib/əˌkæləˈbruːtɪnɪb/
Accolate/ˈækəleɪt/
AccuNeb/ˈækjuːnɛb/
Accupril/ˈækjuːprɪl/
Accuretic/ˌækjʊˈrɛtɪk/
Accutane/ˈækjʊteɪn/
Accuzyme/ˈækjʊzaɪm/
Aceon/ˈeɪsiɒn/
acetaminophen/əˌsiːtəˈmɪnəfən/
acetylsalicylic acid/əˌsiːtəlˌsælɪˈsɪlɪkˈæsɪd/
Achromycin/ˌækrəˈmaɪsɪn/
Aci-Jel/ˈæsɪdʒɛl/
AcipHex/ˈæsɪfɛks/
Aclovate/ˈækləveɪt/
Acthar/ˈækθər/
Actigall/ˈæktɪɡɔːl/
Actimmune/ˈæktɪmjuːn/
Actiq/ˈæktɪk/
Actisite/ˈæktɪsaɪt/
Activase/ˈæktɪveɪs/
Activella/ˌæktɪˈvɛlə/
Actonel/ˈæktənɛl/
Actos/ˈæktoʊs/
Acular/ˈækjʊlɑːr/
Adacel/ˈædəsɛl/
Adagen/ˈædədʒən/
Adakveo/əˈdækvioʊ/
Adalat/ˈædəlæt/
adalimumab/ˌædəˈlɪməmæb/
Adderall/ˈædərɔːl/
Adenocard/əˈdɛnəkɑːrd/
adenosine/əˈdɛnəsiːn/
Adipex-P/ˈædɪpɛks ˈpiː/
Adlyxin/ædˈlɪksɪn/
adrenaline/əˈdrɛnəlɪn/
Adriamycin/ˌeɪdriəˈmaɪsɪn/
Adrucil/ˈeɪdrʊsɪl/
aducanumab/ˌædjʊˈkænəmæb/
Aduhelm/ˈædjʊhɛlm/
Advair/ˈædvɛər/
Advil/ˈædvɪl/
Adzynma/ædˈzɪnmə/
Aerobid/ˈɛəroʊbɪd/
Aerolate/ˈɛərəleɪt/
Aeroseb/ˈɛərəsɛb/
aflibercept/eɪˈflɪbərsɛpt/
Agamree/əˈɡæmri/
Agenerase/eɪˈdʒɛnəreɪs/
Aggrastat/ˈæɡrəstæt/
Aggrenox/ˈæɡrɪnɒks/
amlodipine/æmˈloʊdɪpiːn/
armodafinil/ˌɑːrməˈdæfɪnɪl/
aspirin/ˈæspərɪn/
atenolol/əˈtɛnəlɒl/
atorvastatin/əˌtɔːrvəˈstætɪn/
atropine/ˈætrəpiːn/
avacopan/əˈvækəpæn/

B

TermPronunciation
Benicar/ˈbɛnɪkɑːr/
besylate/ˈbɛsɪleɪt/
Beyfortus/beɪˈfɔːrtəs/
Bimzelx/bɪmˈzɛlɛks/

C

TermPronunciation
calcium/ˈkælsiəm/
cenobamate/sɪˈnoʊbəmeɪt/
chlorthalidone/klɔːrˈθælɪdoʊn/
citalopram/saɪˈtæləpræm/
Columvi/kəˈluːmvi/

D

TermPronunciation
danicopan/dəˈnɪkəpæn/
daprodustat/dəˈproʊdəstæt/
darbepoetin/ˌdɑːrbiˈpoʊɪtɪn/
Daybue/deɪˈbjuː/
diazepam/daɪˈeɪzəpæm/
divalproex/daɪˈvælproʊɛks/
Duvyzat/ˈduːvizæt/

E

TermPronunciation
eculizumab/ˌɛkjəˈlɪzəmæb/
Elfabrio/ɛlˈfæbrioʊ/
Elrexfio/ɛlˈrɛksfioʊ/
Epkinly/ɛpˈkɪnli/
Exxua/ˈɛkʃuə/
ezetimibe/ɪˈzɛtɪmaɪb/

F

TermPronunciation
Filspari/fɪlˈspɑːri/

G

TermPronunciation
ganaxolone/ɡəˈnæksəloʊn/

H

TermPronunciation
hydrobromide/ˌhaɪdroʊˈbroʊmaɪd/
hydrochloride/ˌhaɪdrəˌklɔːraɪd/
hydrochlorothiazide/ˌhaɪdrəˌklɔːrəˈθaɪəzaɪd/

I

TermPronunciation
ibrutinib/ɪˈbruːtɪnɪb/
idelalisib/aɪˌdɛləˈlɪsɪb/
imatinib/ɪˈmætɪnɪb/
Imdelltra/ɪmˈdɛltrə/
imetelstat/ɪˈmɛtəlstæt/
Inpefa/ɪnˈpɛfə/
iptacopan/ˌɪptəˈkoʊpæn/

J

TermPronunciation
Jesduvroq/dʒɛzˈduːvrɒk/

L

TermPronunciation
lenalidomide/ˌlɛnəˈlɪdəmaɪd/
Leqembi/lɪˈkɛmbi/
Letybo/lɪˈtaɪboʊ/
Lumisight/ˈluːmɪsaɪt/
luspatercept/luːˈspætərsɛpt/

M

TermPronunciation
mavorixafor/ˌmævəˈrɪksəfɔːr/
methylphenidate/ˌmɛθəlˈfɛnɪdeɪt/
metoprolol/mɪˈtɒprəlɒl, mɪˈtoʊprəlɒl/
midazolam/mɪˈdæzəlæm/

N

TermPronunciation
Ngenla/ɛnˈdʒɛnlə/

O

TermPronunciation
Ojemda/oʊˈdʒɛmdə/
Ojjaara/oʊˈdʒɑːrə/
olmesartan/ˌoʊlməˈsɑːrtæn/
Orserdu/ɔːrˈsɜːrduː/

P

TermPronunciation
Paxlovid/pækˈsloʊvɪd/
pegulicianine/pɪˌɡuːlɪˈsaɪəniːn/
Pombiliti/pɒmˈbɪlɪti/

R

TermPronunciation
resmetirom/rɛzˈmɛtɪroʊm/
Rezdiffra/rɛzˈdɪfrə/
Rezzayo/rɪˈzeɪoʊ/
Rivfloza/rɪˈfloʊzə/
ruxolitinib/ˌrʌksəˈlɪtɪnɪb/

S

TermPronunciation
sodium/ˈsoʊdiəm/
sorafenib/səˈræfɪnɪb/
sotatercept/soʊˈtætərsɛpt/

T

TermPronunciation
tarlatamab/tɑːrˈlætəmæb/
tartrate/ˈtɑːrtreɪt/
tecovirimat/ˌtiːkəˈvɪrɪmæt/
Tevimbra/tɪˈvɪmbrə/
tislelizumab/ˌtɪzəˈlɪzəmæb/
tovorafenib/ˌtoʊvəˈræfənɪb/

U

TermPronunciation
ulocuplumab/ˌuːloʊˈkuːpləmæb, ˌjuːloʊˈkuːpləmæb/

V

TermPronunciation
vadadustat/ˌvædəˈduːstæt/
Vafseo/ˈvæfsioʊ/
Vanflyta/vænˈflɪtə/
Velsipity/vɛlˈsɪpɪti/
venetoclax/vɪˈnɛtəklæks/
Veozah/viˈoʊzə/
vigabatrin/vaɪˈɡæbətrɪn/

X

TermPronunciation
Xdemvy/ɛksˈdɛmvi/

Z

TermPronunciation
Zelsuvmi/zɛlˈsuːvmi/
Zetia/ˈzeɪtiə/
Zilbrysq/ˈzɪlbrɪsk/
Zurzuvae/zɜːrˈzuːveɪ/
Zynyz/ˈzaɪnɪz/

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you like my work, you can support me by buying me a coffee.