Microbiology pronunciation guide

A pronunciation guide for microbiology terms.

A

TermPronunciation
abacterial/ˌeɪbækˈtɪəriəl/
abiotic/ˌeɪbaɪˈɒtɪk/
Acanthamoeba/əˌkænθəˈmiːbə/
Actinobacteria/ˌæktɪnoʊbækˈtɪəriə/
Actinomyces/ˌæktɪnoʊˈmaɪsiːz/
actinomycete/ˌæktɪnoʊˈmaɪsiːt/
Actinomycetes/ˌæktɪnoʊmaɪˈsiːtiːz/
Actinomycetota/ˌæktɪnoʊˌmaɪsɪˈtoʊtə/
aerobe/ˈɛəroʊb/
aerobic/ɛəˈroʊbɪk/
agar/ˈeɪɡɑːr/
agarose/ˈæɡəroʊs/
amoeba/əˈmiːbə/
amoebae/əˈmiːbiː/
Anaeramoeba/ˌænərəˈmiːbə/
Anaeramoeba flamelloides/ˌænərəˈmiːbə ˌflæməˈlɔɪdiːz/
Anaeramoeba ignava/ˌænərəˈmiːbə ɪɡˈnɑːvə/
anaerobe/ˈænəroʊb/
anaerobic/ˌænəˈroʊbɪk/
anaerobiosis/ˌænəroʊbaɪˈoʊsɪs/
antibiotic/ˌæntibaɪˈɒtɪk/
antifungal/ˌæntiˈfʌŋɡəl/
antiseptic/ˌæntiˈsɛptɪk/
antiviral/ˌæntiˈvaɪrəl/
Archaea/ɑːrˈkiːə, ɑːrˈkeɪə/
archaeal/ɑːrˈkiːəl/
Ascaris/əˈskærɪs/

B

TermPronunciation
bacilli/bəˈsɪlaɪ/
bacillus/bəˈsɪləs/
bacteremia/ˌbæktəˈriːmiə/
bacteria/bækˈtɪəriə/
bacteriology/bækˌtɪəriˈɒlədʒi/
bacteriophage/bækˈtɪəriəfeɪdʒ/
bacterium/bækˈtɪəriəm/
biofilm/ˈbaɪoʊfɪlm/

C

TermPronunciation
capsid/ˈkæpsɪd/
ciliate/ˈsɪlieɪt/
coagulase/koʊˈæɡjʊleɪs/

D

TermPronunciation
Desulfobacter/dɪˈsʌlfəbæktər/

E

TermPronunciation
Enterobacteriaceae/ˌɛntəroʊbækˌtɪəriˈeɪsiiː/
Escherichia/ˌɛʃəˈrɪkiə/
Escherichia coli/ˌɛʃəˈrɪkiə ˈkoʊlaɪ/
eukaryote/juːˈkærioʊt/

F

TermPronunciation
flagellum/fləˈdʒɛləm/
fungi/ˈfʌndʒaɪ/

G

TermPronunciation
Giardia/dʒiˈɑːrdiə/

M

TermPronunciation
Magnetococcales/mæɡˌniːtəkɒˈkeɪliːz/
metamonad/ˌmɛtəˈmoʊnæd/
methanogenic/mɪˌθænəˈdʒɛnɪk/
microbial/maɪˈkroʊbiəl/

P

TermPronunciation
parasite/ˈpærəsaɪt/
parasitic/ˌpærəˈsɪtɪk/
Pelagibacterales/pɪˌlædʒɪˌbæktəˈreɪliːz/
Prevotella histicola/ˌprɛvəˈtɛlə ˌhɪstɪˈkoʊlə/
prokaryote/proʊˈkærioʊt/
protist/ˈproʊtɪst/
Protozoa/ˌproʊtəˈzoʊə/

R

TermPronunciation
Rickettsiales/rɪˌkɛtsiˈeɪliːz/

S

TermPronunciation
Salmonella/ˌsælməˈnɛlə/
Salmonella enterica/ˌsælməˈnɛlə ɪnˈtɛrɪkə/
Staphylococcus/ˌstæfɪloʊˈkɒkəs/
Streptococcus/ˌstrɛptəˈkɒkəs/
sulfate/ˈsʌlfeɪt/
symbiont/ˈsɪmbiɒnt/
symbioses/ˌsɪmbiˈoʊsiːz/
symbiosis/ˌsɪmbiˈoʊsɪs/
symbiosome/ˈsɪmbiəzoʊm/
syntrophic/sɪnˈtroʊfɪk/

T

TermPronunciation
Trichomonas/ˌtrɪkəˈmoʊnəs/
Trichomonas vaginalis/ˌtrɪkəˈmoʊnəs ˌvædʒɪˈnælɪs/
trichomoniasis/ˌtrɪkəməˈnaɪəsɪs/

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you like my work, you can support me by buying me a coffee.