Molecular and cell biology pronunciation guide

A pronunciation guide for molecular and cell biology terms.

A

TermPronunciation
ablastin/eɪˈblæstɪn, əˈblæstɪn/
acetyl-CoA/ˈæsɪtiːl koʊˈeɪ/
acylation/ˌeɪsɪˈleɪʃən/
adenine/ˈædəniːn/
adenosine/əˈdɛnəsiːn/
adenosine triphosphate/əˈdɛnəsiːn traɪˈfɒsfeɪt/
adenylate/əˈdɛnɪleɪt/
adenylylation/əˌdɛnɪlɪˈleɪʃən/
adenylyltransferase/əˌdɛnɪliːlˈtrænsfəreɪs/
adipocyte/əˈdɪpəsaɪt/
allele/əˈliːl/
amino acid/əˈmiːnoʊ ˈæsɪd/
amplicon/ˈæmplɪkɒn/
anaphase/ˈænəfeɪz/
aneuploidy/ˈænjʊplɔɪdi/
angstrom/ˈæŋstrəm/
ankyrin/ˈæŋkərɪn/
antibody/ˈæntɪbɒdi/
anticodon/ˌæntiˈkoʊdɒn/
antiparallel/ˌæntiˈpærəlɛl/
antiporter/ˈæntipɔːrtər/
antisense/ˈæntisɛns/
apicoplast/ˈeɪpɪkoʊplæst/
apoptosis/ˌeɪpɒpˈtoʊsɪs, ˌeɪpəˈtoʊsɪs, ˌæpəˈtoʊsɪs/
apoptosome/eɪˈpɒptəzoʊm/
apoptotic/ˌeɪpɒpˈtɒtɪk, ˌeɪpəˈtɒtɪk/
aptamer/ˈæptəmər/
autophagic/ˌɔːtəˈfædʒɪk/
autophagy/ɔːˈtɒfədʒi, ˈɔːtoʊfeɪdʒi/
autosomal/ˌɔːtəˈzoʊməl/
autosome/ˈɔːtəzoʊm/

B

TermPronunciation
biogenesis/ˌbaɪoʊˈdʒɛnɪsɪs/
biotinylate/ˌbaɪoʊˈtɪnɪleɪt/
biotinylation/ˌbaɪoʊˌtɪnɪˈleɪʃən/

C

TermPronunciation
cadherin/kædˈhɪərɪn/
Cajal body/kəˈhɑːl ˈbɒdi/
carbohydrate/ˌkɑːrbəˈhaɪdreɪt/
carboxyl/kɑːrˈbɒksəl/
caspase/ˈkæspeɪs/
cassette/kəˈsɛt/
catenane/ˈkætɪneɪn/
cathepsin/kəˈθɛpsɪn/
caveola/ˌkæviˈoʊlə/
caveolae/ˌkæviˈoʊlaɪ/
caveolin/ˌkæviˈoʊlɪn/
centimorgan/ˈsɛntɪmɔːrɡən/
centriolar/ˈsɛntrioʊlər/
centriole/ˈsɛntrioʊl/
centromere/ˈsɛntrəmɪər/
centrosome/ˈsɛntrəzoʊm/
chaperone/ˈʃæpəroʊn/
chaperonin/ˌʃæpəˈroʊnɪn/
Chargaff/ˈʃɑːrɡæf/
chelator/ˈkiːleɪtər/
chemokine/ˈkiːməkaɪn/
chemotaxis/ˌkiːmoʊˈtæksɪs/
chloroplast/ˈklɔːrəplæst/
chondriome/ˈkɒndrioʊm/
chromatid/ˈkroʊmətɪd/
chromatin/ˈkroʊmətɪn/
chromosomal/ˌkroʊməˈzoʊməl/
chromosome/ˈkroʊməzoʊm/
cilia/ˈsɪliə/
cilium/ˈsɪliəm/
cisterna/sɪˈstɜːrnə/
cisternae/sɪˈstɜːrneɪ/
cistron/ˈsɪstrɒn/
citric acid/ˈsɪtrɪk ˈæsɪd/
clathrin/ˈklæθrɪn/
codon/ˈkoʊdɒn/
coenzyme/koʊˈɛnzaɪm/
cofactor/ˈkoʊfæktər/
cohesin/koʊˈhiːzɪn/
contig/ˈkɒntɪɡ/
cosmid/ˈkɒzmɪd/
cristae/ˈkrɪstiː, ˈkrɪsteɪ/
cyclase/ˈsaɪkleɪs/
cycloheximide/ˌsaɪkloʊˈhɛksɪmaɪd/
cyclophilin/ˌsaɪkloʊˈfɪlɪn/
cysteine/ˈsɪstiːn/
cystine/ˈsɪstaɪn/
cytidine/ˈsɪtɪdiːn/
cytochrome/ˈsaɪtəkroʊm/
cytogenetics/ˌsaɪtədʒɪˈnɛtɪks/
cytokine/ˈsaɪtəkaɪn/
cytokinesis/ˌsaɪtəkɪˈniːsɪs/
cytology/saɪˈtɒlədʒi/
cytometer/saɪˈtɒmɪtər/
cytoplasm/ˈsaɪtəplæzəm/
cytosine/ˈsaɪtəsiːn/
cytoskeleton/ˌsaɪtəˈskɛlɪtən/
cytosol/ˈsaɪtəzɒl/

D

TermPronunciation
de novo/ ˈnoʊvoʊ/
deacylation/diˌeɪsɪˈleɪʃən/
dehydrogenase/ˌdiːhaɪˈdrɒdʒəneɪs/
dendrimer/ˈdɛndrɪmər/
deoxyribonucleic acid/diˌɒksiˌraɪboʊnjuːˈkleɪɪk ˈæsɪd/
deoxyribonucleoside/diˌɒksiˌraɪboʊˈnjuːkliəsaɪd/
deoxyribonucleotide/diˌɒksiˌraɪboʊˈnjuːkliətaɪd/
deoxyribose/diˌɒksiˈraɪboʊs/
desmosome/ˈdɛzməzoʊm/
dimer/ˈdaɪmər/
diploid/ˈdɪplɔɪd/
disaccharide/daɪˈsækəraɪd/
dismutase/dɪsˈmjuːteɪs/
domain/doʊˈmeɪn/
duplex/ˈdjuːplɛks/
duplication/ˌdjuːplɪˈkeɪʃən/
dyad/ˈdaɪæd/

E

TermPronunciation
electron/ɪˈlɛktrɒn/
elongation/ˌiːlɒŋˈɡeɪʃən/
endocytosis/ˌɛndoʊsaɪˈtoʊsɪs/
endonuclease/ˌɛndoʊˈnjuːklieɪs/
endoplasmic reticulum/ˌɛndoʊˈplæzmɪk rɪˈtɪkjʊləm/
endosome/ˈɛndəzoʊm/
enhancer/ɪnˈhænsər/
enzyme/ˈɛnzaɪm/
epigenome/ˌɛpɪˈdʒiːnoʊm/
erastin/ɪˈræstɪn/
eukaryote/juːˈkærioʊt/
eukaryotic/juːˌkæriˈɒtɪk/
ex vivo/ˈɛks ˈviːvoʊ/
exocytosis/ˌɛksoʊsaɪˈtoʊsɪs/
exome/ˈɛksoʊm/
exon/ˈɛksɒn/
exonuclease/ˌɛksoʊˈnjuːklieɪs/
exosome/ˈɛksəzoʊm/
extein/ˈɛkstiːn/
extracellular/ˌɛkstrəˈsɛljʊlər/

F

TermPronunciation
ferroptosis/ˌfɛrɒpˈtoʊsɪs/
ferrostatin/ˌfɛroʊˈstætɪn/
foldase/ˈfoʊldeɪs/
fructose/ˈfruːktoʊs/

G

TermPronunciation
gamete/ˈɡæmiːt/
gametogenesis/ɡəˌmiːtəˈdʒɛnɪsɪs/
gasdermin/ɡæsˈdɜːrmɪn/
gene/dʒiːn/
genetic/dʒɪˈnɛtɪk/
genetics/dʒɪˈnɛtɪks/
genome/ˈdʒiːnoʊm/
genomic/dʒɪˈnoʊmɪk/
genomics/dʒɪˈnoʊmɪks/
genotype/ˈdʒiːnətaɪp/
gluconeogenesis/ˌɡluːkəˌniːəˈdʒɛnɪsɪs/
glucose/ˈɡluːkoʊs/
glutamate/ˈɡluːtəmeɪt/
glutathione/ˌɡluːtəˈθaɪoʊn/
glycan/ˈɡlaɪkæn/
glycogen/ˈɡlaɪkədʒən/
glycolysis/ɡlaɪˈkɒlɪsɪs/
glycoside/ˈɡlaɪkəsaɪd/
glycosidic/ˌɡlaɪkəˈsɪdɪk/
Golgi/ˈɡoʊldʒi/
guanine/ˈɡwɑːniːn/
guanosine/ˈɡwɑːnəsiːn/

H

TermPronunciation
haploid/ˈhæplɔɪd/
helicase/ˈhiːlɪkeɪs/
histone/ˈhɪstoʊn/
hydrogenosomal/ˌhaɪdrəˌdʒɛnəˈzoʊməl/
hydrogenosome/ˌhaɪdrəˈdʒɛnəzoʊm/

I

TermPronunciation
ideogram/ˈɪdiəɡræm/
immunohistochemistry/ˌɪmjʊnoʊˌhɪstoʊˈkɛmɪstri/
in silico/ɪn ˈsɪlɪkoʊ/
in situ/ɪn ˈsɪtjuː/
in vitro/ɪn ˈviːtroʊ/
in vivo/ɪn ˈviːvoʊ/
indel/ˈɪndɛl/
inflammasome/ɪnˈflæməzoʊm/
inosine/ˈɪnəsiːn/
integrin/ˈɪntɪɡrɪn/
integron/ˈɪntɪɡrɒn/
intein/ˈɪntiːn/
interactome/ˌɪntəˈræktoʊm/
interphase/ˈɪntərfeɪz/
intracellular/ˌɪntrəˈsɛljʊlər/
intron/ˈɪntrɒn/
isoform/ˈaɪsəfɔːrm/
isomerase/aɪˈsɒməreɪs/

J

TermPronunciation
Jurkat/ˈjʊərkæt/

K

TermPronunciation
karyogram/ˈkæriəɡræm/
karyoplasm/ˈkæriəplæzəm/
karyotype/ˈkæriətaɪp/
keratinase/ˈkɛrətɪneɪs/
ketone/ˈkiːtoʊn/
kexin/ˈkɛksɪn/
kilobase/ˈkɪləbeɪs/
kinase/ˈkaɪneɪs/
kinesin/kɪˈniːsɪn/
kinetochore/kɪˈnɛtəkɔːr/
kinome/ˈkaɪnoʊm/

L

TermPronunciation
leucine/ˈljuːsiːn/
ligand/ˈlaɪɡænd/
ligase/ˈlaɪɡeɪs/
lipid/ˈlɪpɪd/
loci/ˈloʊsaɪ/
locomotion/ˌloʊkəˈmoʊʃən/
locus/ˈloʊkəs/
lysis/ˈlaɪsɪs/
lysosome/ˈlaɪsəzoʊm/

M

TermPronunciation
macromolecule/ˌmækroʊˈmɒlɪkjuːl/
macrophage/ˈmækrəfeɪdʒ/
magnetosome/mæɡˈniːtəzoʊm/
MARylation/ˌmɑːrɪˈleɪʃən/
matrix/ˈmeɪtrɪks/
megabase/ˈmɛɡəbeɪs/
meiosis/maɪˈoʊsɪs/
meiotic/maɪˈɒtɪk/
membrane/ˈmɛmbreɪn/
metabolic/ˌmɛtəˈbɒlɪk/
metabolism/mɪˈtæbəlɪzəm/
metabolite/mɪˈtæbəlaɪt/
metabolome/mɪˈtæbəloʊm/
metabolomic/mɪˌtæbəˈloʊmɪk/
metabolomics/mɪˌtæbəˈloʊmɪks/
metaphase/ˈmɛtəfeɪz/
methylation/ˌmɛθɪˈleɪʃən/
methyltransferase/ˌmɛθɪlˈtrænsfəreɪs/
microarray/ˈmaɪkroʊəreɪ/
micronucleus/ˌmaɪkroʊˈnjuːkliəs/
microsatellite/ˌmaɪkroʊˈsætəlaɪt/
microscope/ˈmaɪkrəskoʊp/
microtome/ˈmaɪkrətoʊm/
microtubule/ˌmaɪkroʊˈtjuːbjuːl/
mitochondria/ˌmaɪtəˈkɒndriə/
mitochondrial/ˌmaɪtəˈkɒndriəl/
mitochondrion/ˌmaɪtəˈkɒndriən/
mitogen/ˈmaɪtədʒən/
mitophagy/maɪˈtɒfədʒi/
mitosis/maɪˈtoʊsɪs/
mitosome/ˈmaɪtəzoʊm/
mitotic/maɪˈtɒtɪk/
molecular/məˈlɛkjʊlər/
molecule/ˈmɒlɪkjuːl/
monoclonal/ˌmɒnəˈkloʊnəl/
monomer/ˈmɒnəmər/
monomeric/ˌmɒnəˈmɛrɪk/
monosaccharide/ˌmɒnəˈsækəraɪd/
motif/moʊˈtiːf/
multicellular/ˌmʌltiˈsɛljʊlər/
mutagen/ˈmjuːtədʒən/
mutagenesis/ˌmjuːtəˈdʒɛnɪsɪs/
mutant/ˈmjuːtənt/
mutation/mjuːˈteɪʃən/
mutein/ˈmjuːtiːn/
muton/ˈmjuːtɒn/

N

TermPronunciation
nascent/ˈneɪsənt/
navitoclax/nəˈvɪtəklæks/
necroptosis/ˌnɛkrɒpˈtoʊsɪs/
necrosis/nɪˈkroʊsɪs/
nickase/ˈnɪkeɪs/
nicotinamide/ˌnɪkəˈtɪnəmaɪd/
nicotinamide adenine dinucleotide/ˌnɪkəˈtɪnəmaɪd ˈædɪniːn daɪˈnjuːkliətaɪd/
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate/ˌnɪkəˈtɪnəmaɪd ˈædɪniːn daɪˈnjuːkliətaɪd ˈfɒsfeɪt/
nitrogenous/naɪˈtrɒdʒɪnəs/
nitroplast/ˈnaɪtrəplæst/
nuclear/ˈnjuːkliər/
nuclease/ˈnjuːklieɪs/
nuclei/ˈnjuːkliaɪ/
nucleic acid/njuːˈkleɪɪk ˈæsɪd/
nucleobase/ˈnjuːkliəbeɪs/
nucleoid/ˈnjuːkliɔɪd/
nucleolar/ˌnjuːkliˈoʊlər/
nucleolin/njuːˈkliːəlɪn/
nucleolus/njuːˈkliːələs, ˌnjuːkliˈoʊləs/
nucleoplasm/ˈnjuːkliəplæzəm/
nucleoprotein/ˌnjuːklioʊˈproʊtiːn/
nucleosidase/ˌnjuːkliəˈsaɪdeɪs/
nucleoside/ˈnjuːkliəsaɪd/
nucleosome/ˈnjuːkliəzoʊm/
nucleotide/ˈnjuːkliətaɪd/
nucleus/ˈnjuːkliəs/

O

TermPronunciation
octamer/ˈɒktəmər/
Okazaki/ˌoʊkəˈzɑːki/
oligo/ˈɒlɪɡoʊ/
oligomer/əˈlɪɡəmər/
oligonucleotide/ˌɒlɪɡoʊˈnjuːkliətaɪd/
oligosaccharide/ˌɒlɪɡoʊˈsækəraɪd/
oncogene/ˈɒŋkədʒiːn/
oncosis/ɒŋˈkoʊsɪs/
operon/ˈɒpərɒn/
organelle/ˌɔːrɡəˈnɛl/
osmosis/ɒzˈmoʊsɪs/
outron/ˈaʊtrɒn/
oxidation/ˌɒksɪˈdeɪʃən/
oxidative/ˈɒksɪdeɪtɪv/

P

TermPronunciation
palindrome/ˈpælɪndroʊm/
PARylation/ˌpɑːrɪˈleɪʃən/
pathway/ˈpæθweɪ/
pentose/ˈpɛntoʊs/
peptidase/ˈpɛptɪdeɪs/
peptide/ˈpɛptaɪd/
peptidoglycan/ˌpɛptɪdoʊˈɡlaɪkæn/
permeabilization/ˌpɜːrmiəbɪlɪˈzeɪʃən/
peroxisome/pəˈrɒksɪzoʊm/
Petri dish/ˈpiːtri ˈdɪʃ/
phagocyte/ˈfæɡəsaɪt/
phagocytic/ˌfæɡəˈsɪtɪk/
phagocytosis/ˌfæɡəsaɪˈtoʊsɪs/
phagosome/ˈfæɡəzoʊm/
phenome/ˈfiːnoʊm/
phenotype/ˈfiːnətaɪp/
phosphatase/ˈfɒsfəteɪs/
phosphodiester bond/ˌfɒsfoʊdaɪˈɛstər ˈbɒnd/
phospholipid/ˌfɒsfoʊˈlɪpɪd/
phosphorylation/ˌfɒsˌfɒrɪˈleɪʃən/
photosynthesis/ˌfoʊtoʊˈsɪnθɪsɪs/
photosystem/ˈfoʊtoʊsɪstəm/
phylogenetics/ˌfaɪlədʒɪˈnɛtɪks/
phylogenomics/ˌfaɪlədʒɪˈnoʊmɪks/
phylogeny/faɪˈlɒdʒɪni/
plasmid/ˈplæzmɪd/
plastid/ˈplæstɪd/
pluripotency/ˌplʊərɪˈpoʊtənsi/
pluripotent/ˌplʊərɪˈpoʊtənt/
polyadenylate/ˌpɒliəˈdɛnɪleɪt/
polyadenylation/ˌpɒliəˌdɛnɪˈleɪʃən/
polyclonal/ˌpɒliˈkloʊnəl/
polymer/ˈpɒlɪmər/
polymerase/pəˈlɪməreɪs/
polymerization/pəˌlɪmərɪˈzeɪʃən/
polypeptide/ˌpɒliˈpɛptaɪd/
polysaccharide/ˌpɒliˈsækəraɪd/
primase/ˈpraɪmeɪs/
primer/ˈpraɪmər/
promoter/prəˈmoʊtər/
prophase/ˈproʊfeɪz/
protease/ˈproʊtieɪs/
proteasome/ˈproʊtiəzoʊm/
protein/ˈproʊtiːn/
proteinogenic/ˌproʊˌtiːnəˈdʒɛnɪk/
proteolysis/ˌproʊtiˈɒlɪsɪs/
proteolytic/ˌproʊtiəˈlɪtɪk/
proteome/ˈproʊtioʊm/
proteomic/ˌproʊtiˈoʊmɪk/
proteomics/ˌproʊtiˈoʊmɪks/
protoplasm/ˈproʊtəplæzəm/
protoplast/ˈproʊtəplæst/
pseudogene/ˈsjuːdədʒiːn/
purine/ˈpjʊəriːn/
pyknosis/pɪkˈnoʊsɪs/
pyrimidine/pɪˈrɪmɪdiːn/
pyroptosis/ˌpaɪrɒpˈtoʊsɪs/
pyruvate/ˈpaɪrʊveɪt/
pyruvic acid/paɪˈruːvɪk ˈæsɪd/

Q

TermPronunciation
quiescence/kwaɪˈɛsəns/

R

TermPronunciation
rapalog/ˈræpəlɒɡ/
rapamycin/ˌræpəˈmaɪsɪn/
Ras/ˈræs/
recombinant/rɪˈkɒmbɪnənt/
recombinase/rɪˈkɒmbɪneɪs/
reductase/rɪˈdʌkteɪs/
regulon/ˈrɛɡjʊlɒn/
replicon/ˈrɛplɪkɒn/
replisome/ˈrɛplɪzoʊm/
residue/ˈrɛzɪdjuː/
respiration/ˌrɛspɪˈreɪʃən/
respiratory/ˈrɛspɪrətɔːri/
Rheb/ˈrɛb/
ribonuclease/ˌraɪboʊˈnjuːklieɪs/
ribonucleic acid/ˌraɪboʊnjuːˈkleɪɪk ˈæsɪd/
ribonucleoprotein/ˌraɪboʊˌnjuːklioʊˈproʊtiːn/
ribonucleotide/ˌraɪboʊˈnjuːkliətaɪd/
ribose/ˈraɪboʊs/
ribosomal/ˌraɪbəˈzoʊməl/
ribosome/ˈraɪbəzoʊm/
riboswitch/ˈraɪboʊswɪtʃ/
ribosylation/raɪˌbɒsɪˈleɪʃən/
ribozyme/ˈraɪbəzaɪm/
RNA/ˌɑːrəˈneɪ/
RNA-Seq/ˌɑːrəˈneɪ ˈsiːk/
RNase/ˌɑːrəˈneɪs/

S

TermPronunciation
sacculi/ˈsækjʊlaɪ/
sacculus/ˈsækjʊləs/
senescence/sɪˈnɛsəns/
sequencing/ˈsiːkwənsɪŋ/
sirtuin/sɜːrˈtuːɪn/
spliceosome/ˈsplaɪsəzoʊm/
staurosporine/ˌstɔːrəˈspɔːriːn/
streptavidin/strɛpˈtævɪdɪn/
synapsin/sɪˈnæpsɪn/
synaptobrevin/sɪˌnæptəˈbrɛvɪn/
synaptogyrin/sɪˌnæptoʊˈdʒaɪrɪn/
synaptotagmin/sɪˌnæptoʊˈtæɡmɪn/
syntaxin/sɪnˈtæksɪn/
synuclein/sɪˈnjuːkliɪn/
synucleinopathy/sɪˌnjuːkliɪˈnɒpəθi/

T

TermPronunciation
tankyrase/ˈtæŋkəreɪs/
tauopathy/taʊˈɒpəθi/
telomerase/tɪˈlɒməreɪs/
telomere/ˈtiːləmɪər/
telophase/ˈtiːləfeɪz/
thylakoid/ˈθaɪləkɔɪd/
thymidine/ˈθaɪmɪdiːn/
thymine/ˈθaɪmiːn/
topoisomerase/ˌtoʊpoʊaɪˈsɒməreɪs/
transcriptome/trænˈskrɪptoʊm/
transcriptomic/ˌtrænskrɪpˈtoʊmɪk/
transcriptomics/ˌtrænskrɪpˈtoʊmɪks/
transferase/ˈtrænsfəreɪs/
transgene/ˈtrænzdʒiːn/
transgenic/trænzˈdʒɛnɪk/
translatome/trænzˈleɪtoʊm/
transposase/trænsˈpoʊzeɪs/
triglyceride/traɪˈɡlɪsəraɪd/
tuberin/ˈtjuːbərɪn/

U

TermPronunciation
ubiquitin/juːˈbɪkwɪtɪn/
ubiquitination/juːˌbɪkwɪtɪˈneɪʃən/
uracil/ˈjʊərəsɪl/
uridine/ˈjʊərɪdiːn/

V

TermPronunciation
vacuole/ˈvækjuoʊl/
vesicle/ˈvɛsɪkəl, ˈviːzɪkəl/
vesicular/vɪˈsɪkjʊlər/

Z

TermPronunciation
zygote/ˈzaɪɡoʊt/

See also

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you like my work, you can support me by buying me a coffee.