Chemical elements pronunciation guide

A pronunciation guide for chemical elements.

A

TermPronunciation
actinium/ækˈtɪniəm/
aluminium/ˌæljʊˈmɪniəm/
americium/ˌæməˈrɪsiəm/
antimony/ˈæntɪməni/
argon/ˈɑːrɡɒn/
arsenic/ˈɑːrsənɪk/
astatine/ˈæstətiːn/

B

TermPronunciation
barium/ˈbɛəriəm/
berkelium/ˈbɜːrkliəm/
beryllium/bəˈrɪliəm/
bismuth/ˈbɪzməθ/
bohrium/ˈbɔːriəm/
boron/ˈbɔːrɒn/
bromine/ˈbroʊmiːn/

C

TermPronunciation
cadmium/ˈkædmiəm/
calcium/ˈkælsiəm/
californium/ˌkælɪˈfɔːrniəm/
carbon/ˈkɑːrbən/
cerium/ˈsɪəriəm/
cesium/ˈsiːziəm/
chlorine/ˈklɔːriːn/
chromium/ˈkroʊmiəm/
cobalt/ˈkoʊbɔːlt/
copernicium/ˌkoʊpərˈnɪsiəm/
copper/ˈkɒpər/
curium/ˈkjʊəriəm/

D

TermPronunciation
darmstadtium/dɑːrmˈstætiəm/
dubnium/ˈdjuːbniəm/
dysprosium/dɪˈsproʊziəm/

E

TermPronunciation
einsteinium/aɪnˈstaɪniəm/
erbium/ˈɜːrbiəm/
europium/jʊəˈroʊpiəm/

F

TermPronunciation
fermium/ˈfɜːrmiəm/
flerovium/fləˈroʊviəm/
fluorine/ˈflʊəriːn/
francium/ˈfrænsiəm/

G

TermPronunciation
gadolinium/ˌɡædəˈlɪniəm/
gallium/ˈɡæliəm/
germanium/dʒɜːrˈmeɪniəm/
gold/ˈɡoʊld/

H

TermPronunciation
hafnium/ˈhæfniəm/
hassium/ˈhæsiəm/
helium/ˈhiːliəm/
holmium/ˈhoʊlmiəm/
hydrogen/ˈhaɪdrədʒən/

I

TermPronunciation
indium/ˈɪndiəm/
iodine/ˈaɪədiːn/
iridium/ɪˈrɪdiəm/
iron/ˈaɪərn/

K

TermPronunciation
krypton/ˈkrɪptɒn/

L

TermPronunciation
lanthanum/ˈlænθənəm/
lawrencium/ləˈrɛnsiəm/
lead/ˈlɛd/
lithium/ˈlɪθiəm/
livermorium/ˌlɪvərˈmɔːriəm/
lutetium/ljuːˈtiːʃiəm/

M

TermPronunciation
magnesium/mæɡˈniːziəm/
manganese/ˈmæŋɡəniːz/
meitnerium/maɪtˈnɪəriəm/
mendelevium/ˌmɛndəˈliːviəm/
mercury/ˈmɜːrkjəri/
molybdenum/məˈlɪbdənəm/
moscovium/mɒˈskoʊviəm/

N

TermPronunciation
neodymium/ˌniːəˈdɪmiəm/
neon/ˈniːɒn/
neptunium/nɛpˈtjuːniəm/
nickel/ˈnɪkəl/
nihonium/nɪˈhoʊniəm/
niobium/naɪˈoʊbiəm/
nitrogen/ˈnaɪtrədʒən/
nobelium/noʊˈbɛliəm/

O

TermPronunciation
oganesson/ˌoʊɡəˈnɛsɒn/
osmium/ˈɒzmiəm/
oxygen/ˈɒksɪdʒən/

P

TermPronunciation
palladium/pəˈleɪdiəm/
phosphorus/ˈfɒsfərəs/
platinum/ˈplætɪnəm/
plutonium/pluːˈtoʊniəm/
polonium/pəˈloʊniəm/
potassium/pəˈtæsiəm/
praseodymium/ˌpreɪziəˈdɪmiəm/
promethium/prəˈmiːθiəm/
protactinium/ˌproʊtækˈtɪniəm/

R

TermPronunciation
radium/ˈreɪdiəm/
radon/ˈreɪdɒn/
rhenium/ˈriːniəm/
rhodium/ˈroʊdiəm/
roentgenium/rɛntˈɡɛniəm/
rubidium/ruːˈbɪdiəm/
ruthenium/ruːˈθiːniəm/
rutherfordium/ˌrʌðərˈfɔːrdiəm/

S

TermPronunciation
samarium/səˈmɛəriəm/
scandium/ˈskændiəm/
seaborgium/siːˈbɔːrɡiəm/
selenium/səˈliːniəm/
silicon/ˈsɪlɪkən/
silver/ˈsɪlvər/
sodium/ˈsoʊdiəm/
strontium/ˈstrɒntiəm/
sulfur/ˈsʌlfər/

T

TermPronunciation
tantalum/ˈtæntələm/
technetium/tɛkˈniːʃiəm/
tellurium/təˈljʊəriəm/
tennessine/ˈtɛnɪsiːn/
terbium/ˈtɜːrbiəm/
thallium/ˈθæliəm/
thorium/ˈθɔːriəm/
thulium/ˈθjuːliəm/
tin/ˈtɪn/
titanium/taɪˈteɪniəm/
tungsten/ˈtʌŋstən/

U

TermPronunciation
uranium/jʊəˈreɪniəm/

V

TermPronunciation
vanadium/vəˈneɪdiəm/

X

TermPronunciation
xenon/ˈziːnɒn/

Y

TermPronunciation
ytterbium/ɪˈtɜːrbiəm/
yttrium/ˈɪtriəm/

Z

TermPronunciation
zinc/zɪŋk/
zirconium/zɜːrˈkoʊniəm/

See also

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you like my work, you can support me by buying me a coffee.