Phonetics and phonology pronunciation guide

A pronunciation guide for phonetics and phonology terms.

A

TermPronunciation
Alan Prince/ˈælən ˈprɪns/
allophone/ˈæləfoʊn/
allophonic/ˌæləˈfɒnɪk/
alveolar/ælˈviːələr/
antepenultimate/ˌæntɪpɪˈnʌltɪmət/
approximant/əˈprɒksɪmənt/

B

TermPronunciation
bilabial/baɪˈleɪbiəl/
bimoraic/ˌbaɪməˈreɪɪk/

C

TermPronunciation
Chomskyan/ˈtʃɒmskiən/
coda/ˈkoʊdə/
consonant/ˈkɒnsənənt/
continuant/kənˈtɪnjuənt/
contoid/ˈkɒntɔɪd/

D

TermPronunciation
diachrony/daɪˈækrəni/
diacritic/ˌdaɪəˈkrɪtɪk/
diphthong/ˈdɪpθɒŋ/

E

TermPronunciation
epenthesis/ɪˈpɛnθɪsɪs/
epenthetic/ˌɛpənˈθɛtɪk/

F

TermPronunciation
Ferdinand de Saussure/ˈfɜːrdɪnænd soʊˈsjʊər/
fortis/ˈfɔːrtɪs/
fricative/ˈfrɪkətɪv/

G

TermPronunciation
glottal/ˈɡlɒtəl/
glottis/ˈɡlɒtɪs/

H

TermPronunciation
homorganic/ˌhoʊmɔːrˈɡænɪk/

I

TermPronunciation
iamb/ˈaɪæmb/
iambic/aɪˈæmbɪk/
ingressive/ɪnˈɡrɛsɪv/
intervocalic/ˌɪntərvoʊˈkælɪk/

J

TermPronunciation
Jan Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay/ˈjɑːn ˈnɛtʃɪswɑːf ɪɡˈnɑːtsi boʊˈdwæ̃ ˌkʊərtəˈneɪ/
Jean Piaget/ˈʒɑːn ˌpiːəˈʒeɪ/

L

TermPronunciation
labial/ˈleɪbiəl/
labiodental/ˌleɪbioʊˈdɛntəl/
langue/ˈlɒ̃ɡ/
larynx/ˈlærɪŋks/
lax/ˈlæks/
lenis/ˈliːnɪs/
liaison/liˈeɪzɒn/

M

TermPronunciation
Michael Tomasello/ˈmaɪkəl ˌtɒməˈsɛloʊ/
monomoraic/ˌmɒnəməˈreɪɪk/
monophthong/ˈmɒnəpθɒŋ/
monophthongization/ˌmɒnəpˌθɒŋɡɪˈzeɪʃən/
monosyllabic/ˌmɒnəsɪˈlæbɪk/
mora/ˈmɔːrə/
moraic/məˈreɪɪk/
morphophoneme/ˌmɔːrfoʊˈfoʊniːm/
Morris Halle/ˈmɒrɪs ˈhæli/

N

TermPronunciation
nasalization/ˌneɪzəlɪˈzeɪʃən/
Nikolai Trubetzkoy/ˈnɪkəlaɪ ˈtruːbɪtskɔɪ/
Noam Chomsky/ˈnoʊm ˈtʃɒmski/
nucleus/ˈnjuːkliəs/

O

TermPronunciation
oxytone/ˈɒksɪtoʊn/

P

TermPronunciation
palatal/ˈpælətəl/
palatalization/ˌpælətəlɪˈzeɪʃən/
palatoalveolar/ˌpælətoʊælˈviːələr/
paragoge/ˈpærəɡoʊdʒi/
paroxytone/pəˈrɒksɪtoʊn/
Paul Smolensky/ˈpɔːl sməˈlɛnski/
penultimate/pɪˈnʌltɪmət/
pharyngeal/fəˈrɪndʒiəl/
pharyngealization/fəˌrɪndʒiəlɪˈzeɪʃən/
pharynx/ˈfærɪŋks/
phoneme/ˈfoʊniːm/
phonemic/fəˈniːmɪk/
phonetics/fəˈnɛtɪks/
phonological/ˌfɒnəˈlɒdʒɪkəl, ˌfoʊnəˈlɒdʒɪkəl/
phonologist/fəˈnɒlədʒɪst/
phonologization/fəˌnɒlədʒɪˈzeɪʃən/
phonology/fəˈnɒlədʒi/
phonotactics/ˌfoʊnoʊˈtæktɪks/
plosive/ˈploʊsɪv/
polysyllabic/ˌpɒlisɪˈlæbɪk/
postalveolar/ˌpoʊstælˈviːələr/
proparoxytone/ˌproʊpəˈrɒksɪtoʊn/
prosodic/prəˈsɒdɪk/
prosody/ˈprɒsədi/

R

TermPronunciation
raddoppiamento sintattico/rəˌdoʊpɪəˈmɛntoʊ sɪnˈtætɪkoʊ/
rendaku/ˈrɛndəkuː/
resonance/ˈrɛzənəns/
retroflex/ˈrɛtrəflɛks/
rhotic/ˈroʊtɪk/
rhyme/ˈraɪm/
Roman Jakobson/ˈroʊmən ˈjɑːkəbsən/

S

TermPronunciation
sandhi/ˈsændi/
schwa/ˈʃwɑː/
semiconsonant/ˌsɛmiˈkɒnsənənt/
semivowel/ˈsɛmivaʊəl/
shibboleth/ˈʃɪbələθ/
sonorant/ˈsɒnərənt/
sonority/səˈnɒrəti/
spirantization/ˌspaɪrəntɪˈzeɪʃən/
Spoonerism/ˈspuːnərɪzəm/
suprasegmental/ˌsuːprəsɛɡˈmɛntəl/
syllabic/sɪˈlæbɪk/
syllable/ˈsɪləbəl/
synchrony/ˈsɪŋkrəni/
syncope/ˈsɪŋkəpi/

T

TermPronunciation
tautosyllabic/ˌtɔːtəsɪˈlæbɪk/
tonic/ˈtɒnɪk/
tonogenesis/ˌtoʊnəˈdʒɛnɪsɪs/
trachea/ˈtreɪkiə/
triphthong/ˈtrɪpθɒŋ/
trochaic/troʊˈkeɪɪk/
trochee/ˈtroʊkiː/
typology/taɪˈpɒlədʒi/

U

TermPronunciation
umlaut/ˈʊmlaʊt/
uvula/ˈjuːvjʊlə/
uvular/ˈjuːvjʊlər/

V

TermPronunciation
velar/ˈviːlər/
velic/ˈviːlɪk/
velum/ˈviːləm/
viseme/ˈvaɪsiːm/
vocoid/ˈvoʊkɔɪd/

Y

TermPronunciation
yer/ˈjɜːr, ˈjɛər/
yod/ˈjɒd/

See also

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you like my work, you can support me by buying me a coffee.