IPA Periodic Table

A periodic table of the elements with IPA transcriptions for each element.

Layout: 18 column (IUPAC)
1
H
Hydrogen
/ˈhaɪdrədʒən/
2
He
Helium
/ˈhiːliəm/
3
Li
Lithium
/ˈlɪθiəm/
4
Be
Beryllium
/bəˈrɪliəm/
5
B
Boron
/ˈbɔːrɒn/
6
C
Carbon
/ˈkɑːrbən/
7
N
Nitrogen
/ˈnaɪtrədʒən/
8
O
Oxygen
/ˈɒksɪdʒən/
9
F
Fluorine
/ˈflʊəriːn/
10
Ne
Neon
/ˈniːɒn/
11
Na
Sodium
/ˈsoʊdiəm/
12
Mg
Magnesium
/mæɡˈniːziəm/
13
Al
Aluminium
/ˌæljʊˈmɪniəm/
14
Si
Silicon
/ˈsɪlɪkən/
15
P
Phosphorus
/ˈfɒsfərəs/
16
S
Sulfur
/ˈsʌlfər/
17
Cl
Chlorine
/ˈklɔːriːn/
18
Ar
Argon
/ˈɑːrɡɒn/
19
K
Potassium
/pəˈtæsiəm/
20
Ca
Calcium
/ˈkælsiəm/
21
Sc
Scandium
/ˈskændiəm/
22
Ti
Titanium
/taɪˈteɪniəm/
23
V
Vanadium
/vəˈneɪdiəm/
24
Cr
Chromium
/ˈkroʊmiəm/
25
Mn
Manganese
/ˈmæŋɡəniːz/
26
Fe
Iron
/ˈaɪərn/
27
Co
Cobalt
/ˈkoʊbɔːlt/
28
Ni
Nickel
/ˈnɪkəl/
29
Cu
Copper
/ˈkɒpər/
30
Zn
Zinc
/zɪŋk/
31
Ga
Gallium
/ˈɡæliəm/
32
Ge
Germanium
/dʒɜːrˈmeɪniəm/
33
As
Arsenic
/ˈɑːrsənɪk/
34
Se
Selenium
/səˈliːniəm/
35
Br
Bromine
/ˈbroʊmiːn/
36
Kr
Krypton
/ˈkrɪptɒn/
37
Rb
Rubidium
/ruːˈbɪdiəm/
38
Sr
Strontium
/ˈstrɒntiəm/
39
Y
Yttrium
/ˈɪtriəm/
40
Zr
Zirconium
/zɜːrˈkoʊniəm/
41
Nb
Niobium
/naɪˈoʊbiəm/
42
Mo
Molybdenum
/məˈlɪbdənəm/
43
Tc
Technetium
/tɛkˈniːʃiəm/
44
Ru
Ruthenium
/ruːˈθiːniəm/
45
Rh
Rhodium
/ˈroʊdiəm/
46
Pd
Palladium
/pəˈleɪdiəm/
47
Ag
Silver
/ˈsɪlvər/
48
Cd
Cadmium
/ˈkædmiəm/
49
In
Indium
/ˈɪndiəm/
50
Sn
Tin
/ˈtɪn/
51
Sb
Antimony
/ˈæntɪməni/
52
Te
Tellurium
/təˈljʊəriəm/
53
I
Iodine
/ˈaɪədiːn/
54
Xe
Xenon
/ˈziːnɒn/
55
Cs
Cesium
/ˈsiːziəm/
56
Ba
Barium
/ˈbɛəriəm/
72
Hf
Hafnium
/ˈhæfniəm/
73
Ta
Tantalum
/ˈtæntələm/
74
W
Tungsten
/ˈtʌŋstən/
75
Re
Rhenium
/ˈriːniəm/
76
Os
Osmium
/ˈɒzmiəm/
77
Ir
Iridium
/ɪˈrɪdiəm/
78
Pt
Platinum
/ˈplætɪnəm/
79
Au
Gold
/ˈɡoʊld/
80
Hg
Mercury
/ˈmɜːrkjəri/
81
Tl
Thallium
/ˈθæliəm/
82
Pb
Lead
/ˈlɛd/
83
Bi
Bismuth
/ˈbɪzməθ/
84
Po
Polonium
/pəˈloʊniəm/
85
At
Astatine
/ˈæstətiːn/
86
Rn
Radon
/ˈreɪdɒn/
87
Fr
Francium
/ˈfrænsiəm/
88
Ra
Radium
/ˈreɪdiəm/
104
Rf
Rutherfordium
/ˌrʌðərˈfɔːrdiəm/
105
Db
Dubnium
/ˈdjuːbniəm/
106
Sg
Seaborgium
/siːˈbɔːrɡiəm/
107
Bh
Bohrium
/ˈbɔːriəm/
108
Hs
Hassium
/ˈhæsiəm/
109
Mt
Meitnerium
/maɪtˈnɪəriəm/
110
Ds
Darmstadtium
/dɑːrmˈstætiəm/
111
Rg
Roentgenium
/rɛntˈɡɛniəm/
112
Cn
Copernicium
/ˌkoʊpərˈnɪsiəm/
113
Nh
Nihonium
/nɪˈhoʊniəm/
114
Fl
Flerovium
/fləˈroʊviəm/
115
Mc
Moscovium
/mɒˈskoʊviəm/
116
Lv
Livermorium
/ˌlɪvərˈmɔːriəm/
117
Ts
Tennessine
/ˈtɛnɪsiːn/
118
Og
Oganesson
/ˌoʊɡəˈnɛsɒn/
57–71
Lanthanoids
89–103
Actinoids
57
La
Lanthanum
/ˈlænθənəm/
58
Ce
Cerium
/ˈsɪəriəm/
59
Pr
Praseodymium
/ˌpreɪziəˈdɪmiəm/
60
Nd
Neodymium
/ˌniːəˈdɪmiəm/
61
Pm
Promethium
/prəˈmiːθiəm/
62
Sm
Samarium
/səˈmɛəriəm/
63
Eu
Europium
/jʊəˈroʊpiəm/
64
Gd
Gadolinium
/ˌɡædəˈlɪniəm/
65
Tb
Terbium
/ˈtɜːrbiəm/
66
Dy
Dysprosium
/dɪˈsproʊziəm/
67
Ho
Holmium
/ˈhoʊlmiəm/
68
Er
Erbium
/ˈɜːrbiəm/
69
Tm
Thulium
/ˈθjuːliəm/
70
Yb
Ytterbium
/ɪˈtɜːrbiəm/
71
Lu
Lutetium
/ljuːˈtiːʃiəm/
89
Ac
Actinium
/ækˈtɪniəm/
90
Th
Thorium
/ˈθɔːriəm/
91
Pa
Protactinium
/ˌproʊtækˈtɪniəm/
92
U
Uranium
/jʊəˈreɪniəm/
93
Np
Neptunium
/nɛpˈtjuːniəm/
94
Pu
Plutonium
/pluːˈtoʊniəm/
95
Am
Americium
/ˌæməˈrɪsiəm/
96
Cm
Curium
/ˈkjʊəriəm/
97
Bk
Berkelium
/ˈbɜːrkliəm/
98
Cf
Californium
/ˌkælɪˈfɔːrniəm/
99
Es
Einsteinium
/aɪnˈstaɪniəm/
100
Fm
Fermium
/ˈfɜːrmiəm/
101
Md
Mendelevium
/ˌmɛndəˈliːviəm/
102
No
Nobelium
/noʊˈbɛliəm/
103
Lr
Lawrencium
/ləˈrɛnsiəm/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7

See also

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you like my work, you can support me by buying me a coffee.