English Pronunciation Dictionary (IPA Dictionary)

An online pronunciation dictionary of the English language with IPA transcriptions.

A

TermPronunciation
a/ə, ˈeɪ/
Aachen/ˈɑːkən, ˈɑːxən/
aardvark/ˈɑːrdvɑːrk/
aardwolf/ˈɑːrdwʊlf/
Aaron/ˈɛərən/
ab initio/ˌæbɪˈnɪʃioʊ/
abaca/ˈæbəkə/
aback/əˈbæk/
abacus/ˈæbəkəs/
abaft/əˈbɑːft, əˈbæft/
abalone/ˌæbəˈloʊni/
abandon/əˈbændən/
abandoned/əˈbændənd/
abate/əˈbeɪt/
abatement/əˈbeɪtmənt/
abbey/ˈæbi/
abbot/ˈæbət/
abbreviate/əˈbriːvieɪt/
abdomen/ˈæbdəmən/
abdominal/æbˈdɒmɪnəl/
abduct/əbˈdʌkt/
abduction/əbˈdʌkʃən/
abductor/əbˈdʌktər/
Abel/ˈeɪbəl/
aberrant/əˈbɛrənt/
aberration/ˌæbəˈreɪʃən/
abet/əˈbɛt/
abhor/əbˈhɔːr/
abide/əˈbaɪd/
ability/əˈbɪlɪti/
abiotic/ˌeɪbaɪˈɒtɪk/
ablation/əˈbleɪʃən/
able/ˈeɪbəl/
ablution/əˈbluːʃən/
ably/ˈeɪbli/
abnormal/æbˈnɔːrməl/
aboard/əˈbɔːrd/
abode/əˈboʊd/
abolish/əˈbɒlɪʃ/
abolition/ˌæbəˈlɪʃən/
aboriginal/ˌæbəˈrɪdʒɪnəl/
abort/əˈbɔːrt/
abortion/əˈbɔːrʃən/
about/əˈbaʊt/
above/əˈbʌv/
Abraham/ˈeɪbrəhæm/
abroad/əˈbrɔːd/
abruptly/əˈbrʌptli/
abscond/əbˈskɒnd/
absence/ˈæbsəns/
absent/ˈæbsənt/
absolute/ˈæbsəluːt/
absolutely/ˌæbsəˈluːtli/
absorb/əbˈzɔːrb/
absorbed/əbˈzɔːrbd/
absorption/əbˈzɔːrpʃən, əbˈsɔːrpʃən/
abstinence/ˈæbstɪnəns/
abstract/əbˈstrækt, ˈæbstrækt/
absurd/əbˈsɜːrd/
abundance/əˈbʌndəns/
abundant/əˈbʌndənt/
abuse/əˈbjuːz, əˈbjuːs/
abysmal/əˈbɪzməl/
abyss/əˈbɪs/
Abyssinian/ˌæbɪˈsɪniən/
academic/ˌækəˈdɛmɪk/
academy/əˈkædəmi/
accelerate/əkˈsɛləreɪt/
acceleration/əkˌsɛləˈreɪʃən/
accelerator/əkˈsɛləreɪtər/
accent/ækˈsɛnt, ˈæksɛnt/
accept/əkˈsɛpt/
acceptable/əkˈsɛptəbəl/
acceptance/əkˈsɛptəns/
access/ˈæksɛs/
accessibility/ækˌsɛsɪˈbɪlɪti/
accessible/əkˈsɛsɪbəl/
accessory/əkˈsɛsəri/
accident/ˈæksɪdənt/
accidentally/ˌæksɪˈdɛntəli/
accommodate/əˈkɒmədeɪt/
accommodation/əˌkɒməˈdeɪʃən/
accompany/əˈkʌmpəni/
accomplish/əˈkɒmplɪʃ/
accomplished/əˈkɒmplɪʃt/
accord/əˈkɔːrd/
accordance/əˈkɔːrdəns/
accordingly/əˈkɔːrdɪŋli/
accordion/əˈkɔːrdiən/
account/əˈkaʊnt/
accountability/əˌkaʊntəˈbɪlɪti/
accountant/əˈkaʊntənt/
accounting/əˈkaʊntɪŋ/
accreditation/əˌkrɛdɪˈteɪʃən/
accumulate/əˈkjuːmjʊleɪt/
accumulation/əˌkjuːmjʊˈleɪʃən/
accuracy/ˈækjʊrəsi/
accurate/ˈækjʊrət/
accusation/ˌækjʊˈzeɪʃən/
accuse/əˈkjuːz/
accused/əˈkjuːzd/
ace/ˈeɪs/
ache/ˈeɪk/
achieve/əˈtʃiːv/
achievement/əˈtʃiːvmənt/
achondroplasia/eɪˌkɒndrəˈpleɪʒə/
acid/ˈæsɪd/
acidic/əˈsɪdɪk/
acidosis/ˌæsɪˈdoʊsɪs/
acknowledged/əkˈnɒlɪdʒd/
acknowledgement/əkˈnɒlɪdʒmənt/
acknowledgment/əkˈnɒlɪdʒmənt/
acne/ˈækni/
acorn/ˈeɪkɔːrn/
acoustic/əˈkuːstɪk/
acquaintance/əˈkweɪntəns/
acquiesce/ˌækwiˈɛs/
acquire/əˈkwaɪər/
acquisition/ˌækwɪˈzɪʃən/
acquit/əˈkwɪt/
acre/ˈeɪkər/
acrobat/ˈækrəbæt/
across/əˈkrɒs/
acrylic/əˈkrɪlɪk/
act/ˈækt/
acting/ˈæktɪŋ/
action/ˈækʃən/
activate/ˈæktɪveɪt/
activation/ˌæktɪˈveɪʃən/
actively/ˈæktɪvli/
activist/ˈæktɪvɪst/
activity/ækˈtɪvɪti/
actor/ˈæktər/
actress/ˈæktrəs/
actual/ˈæktʃuəl/
actually/ˈæktʃuəli/
acute/əˈkjuːt/
acyl/ˈeɪsɪl/
ad/ˈæd/
adage/ˈædɪdʒ/
Adam/ˈædəm/
adamant/ˈædəmənt/
adapt/əˈdæpt/
adaptation/ˌædəpˈteɪʃən/
adapter/əˈdæptər/
adaptive/əˈdæptɪv/
add/ˈæd/
adder/ˈædər/
addiction/əˈdɪkʃən/
addition/əˈdɪʃən/
additional/əˈdɪʃənəl/
additionally/əˈdɪʃənəli/
address/əˈdrɛs/
Adelaide/ˈædəleɪd/
Aden/ˈeɪdən/
adept/əˈdɛpt/
adequate/ˈædɪkwət/
adequately/ˈædɪkwətli/
adhere/ədˈhɪər/
adhesive/ədˈhiːsɪv/
adipose/ˈædɪpoʊs, ˈædɪpoʊz/
adjacency/əˈdʒeɪsənsi/
adjacent/əˈdʒeɪsənt/
adjective/ˈædʒɪktɪv/
adjourn/əˈdʒɜːrn/
adjust/əˈdʒʌst/
adjustable/əˈdʒʌstəbəl/
adjustment/əˈdʒʌstmənt/
administer/ədˈmɪnɪstər/
administration/ədˌmɪnɪˈstreɪʃən/
administrative/ədˈmɪnɪstrətɪv/
administrator/ədˈmɪnɪstreɪtər/
admiral/ˈædmərəl/
admiration/ˌædməˈreɪʃən/
admire/ədˈmaɪər/
admission/ədˈmɪʃən/
admit/ədˈmɪt/
admittedly/ədˈmɪtɪdli/
adobe/əˈdoʊbi/
adolescent/ˌædəˈlɛsənt/
adopt/əˈdɒpt/
adoption/əˈdɒpʃən/
adore/əˈdɔːr/
Adrian/ˈeɪdriən/
adult/əˈdʌlt, ˈædʌlt/
advance/ədˈvɑːns, ədˈvæns/
advanced/ədˈvɑːnst, ədˈvænst/
advancement/ədˈvɑːnsmənt, ədˈvænsmənt/
advantage/ədˈvɑːntɪdʒ, ədˈvæntɪdʒ/
advantageous/ˌædvənˈteɪdʒəs/
advent/ˈædvɛnt, ˈædvənt/
adventure/ədˈvɛntʃər/
adventurous/ədˈvɛntʃərəs/
adversary/ˈædvərsəri/
adverse/ˈædvɜːrs/
advert/ˈædvɜːrt/
advertise/ˈædvərtaɪz/
advertisement/ədˈvɜːrtɪzmənt/
advertiser/ˈædvərtaɪzər/
advertising/ˈædvərtaɪzɪŋ/
advice/ədˈvaɪs/
advise/ədˈvaɪz/
adviser/ədˈvaɪzər/
advisor/ədˈvaɪzər/
advisory/ədˈvaɪzəri/
advocacy/ˈædvəkəsi/
advocate/ˈædvəkeɪt, ˈædvəkət/
aerial/ˈɛəriəl/
aeroplane/ˈɛərəpleɪn/
aerosol/ˈɛərəsɒl/
aerospace/ˈɛərəspeɪs/
aesthetic/iːsˈθɛtɪk, ɛsˈθɛtɪk/
afar/əˈfɑːr/
affair/əˈfɛər/
affect/əˈfɛkt/
affecting/əˈfɛktɪŋ/
affection/əˈfɛkʃən/
afferent/ˈæfərənt/
affiliate/əˈfɪlieɪt, əˈfɪliət/
affiliation/əˌfɪliˈeɪʃən/
affirm/əˈfɜːrm/
affordable/əˈfɔːrdəbəl/
Afghanistan/æfˈɡænɪstɑːn, æfˈɡænɪstæn/
afoot/əˈfʊt/
afraid/əˈfreɪd/
Africa/ˈæfrɪkə/
African/ˈæfrɪkən/
after/ˈɑːftər, ˈæftər/
afternoon/ˌɑːftərˈnuːn, ˌæftərˈnuːn/
afterward/ˈɑːftərwərd, ˈæftərwərd/
afterwards/ˈɑːftərwərdz, ˈæftərwərdz/
again/əˈɡɛn, əˈɡeɪn/
against/əˈɡɛnst, əˈɡeɪnst/
Agatha/ˈæɡəθə/
age/ˈeɪdʒ/
agency/ˈeɪdʒənsi/
agenda/əˈdʒɛndə/
agent/ˈeɪdʒənt/
aggravate/ˈæɡrəveɪt/
aggregate/ˈæɡrɪɡeɪt, ˈæɡrɪɡət/
aggression/əˈɡrɛʃən/
aggressive/əˈɡrɛsɪv/
agile/ˈædʒaɪl/
agitate/ˈædʒɪteɪt/
Agnes/ˈæɡnɪs/
ago/əˈɡoʊ/
agony/ˈæɡəni/
agrarian/əˈɡrɛəriən/
agree/əˈɡriː/
agreeable/əˈɡriːəbəl/
agreeably/əˈɡriːəbli/
agreed/əˈɡriːd/
agreement/əˈɡriːmənt/
agricultural/ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/
agriculture/ˈæɡrɪkʌltʃər/
agriculturist/ˌæɡrɪˈkʌltʃərɪst/
aha/ɑːˈhɑː/
ahead/əˈhɛd/
aid/ˈeɪd/
aide/ˈeɪd/
AIDS/ˈeɪdz/
ail/ˈeɪl/
aim/ˈeɪm/
air/ˈɛər/
aircraft/ˈɛərkrɑːft/
airline/ˈɛərlaɪn/
airplane/ˈɛərpleɪn/
airport/ˈɛərpɔːrt/
aisle/ˈaɪl/
aitch/ˈeɪtʃ/
ajar/əˈdʒɑːr/
akin/əˈkɪn/
Akkadian/əˈkeɪdiən, əˈkædiən/
Alabama/ˌæləˈbæmə/
Alan/ˈælən/
alanine/ˈæləniːn/
alarm/əˈlɑːrm/
alas/əˈlæs/
Alaska/əˈlæskə/
Albania/ælˈbeɪniə/
Albany/ˈɔːlbəni, ˈælbəni, ˈælbəni/
albeit/ɔːlˈbiːɪt/
Albert/ˈælbərt/
Alberta/ælˈbɜːrtə/
album/ˈælbəm/
alchemy/ˈælkəmi/
alcohol/ˈælkəhɒl/
ale/ˈeɪl/
alert/əˈlɜːrt/
Alex/ˈælɪks/
Alexander/ˌælɪɡˈzɑːndər, ˌælɪɡˈzændər/
Alexandria/ˌælɪɡˈzɑːndriə, ˌælɪɡˈzændriə/
Alfred/ˈælfrɪd/
algae/ˈældʒiː, ˈælɡiː/
algebra/ˈældʒɪbrə/
Algeria/ælˈdʒɪəriə/
algorithm/ˈælɡərɪðəm/
alias/ˈeɪliəs/
alibi/ˈælɪbaɪ/
Alice/ˈælɪs/
alien/ˈeɪliən/
align/əˈlaɪn/
alignment/əˈlaɪnmənt/
alike/əˈlaɪk/
alive/əˈlaɪv/
all/ˈɔːl/
Allah/ˈælə, əlˈlɑː/
allay/əˈleɪ/
allegation/ˌælɪˈɡeɪʃən/
allege/əˈlɛdʒ/
alleged/əˈlɛdʒd/
allegedly/əˈlɛdʒɪdli/
allegiance/əˈliːdʒəns/
allergic/əˈlɜːrdʒɪk/
allergy/ˈælərdʒi/
alley/ˈæli/
alliance/əˈlaɪəns/
allocate/ˈæləkeɪt/
allocation/ˌæləˈkeɪʃən/
allot/əˈlɒt/
allotment/əˈlɒtmənt/
allow/əˈlaʊ/
allowance/əˈlaʊəns/
alloy/ˈælɔɪ, əˈlɔɪ/
ally/əˈlaɪ, ˈælaɪ/
almighty/ɔːlˈmaɪti/
almond/ˈɑːmənd/
almost/ˈɔːlmoʊst/
aloe/ˈæloʊ/
alone/əˈloʊn/
along/əˈlɒŋ/
alongside/əlɒŋˈsaɪd/
aloof/əˈluːf/
aloud/əˈlaʊd/
alpha/ˈælfə/
alphabetical/ˌælfəˈbɛtɪkəl/
Alps/ˈælps/
already/ɔːlˈrɛdi/
also/ˈɔːlsoʊ/
altar/ˈɔːltər/
alter/ˈɔːltər/
alteration/ˌɔːltəˈreɪʃən/
alternate/ˈɔːltərneɪt, ˈɔːltərnət/
alternative/ɔːlˈtɜːrnətɪv/
although/ɔːlˈðoʊ/
altitude/ˈæltɪtjuːd/
altogether/ˌɔːltəˈɡɛðər/
aluminium/ˌæljʊˈmɪniəm/
aluminum/əˈluːmɪnəm/
alumnus/əˈlʌmnəs/
always/ˈɔːlweɪz/
Alzheimer's disease/ˈɔːltshaɪmərz dɪˈziːz, ˈæltshaɪmərz dɪˈziːz/
am/ˈæm/
Amanda/əˈmændə/
amass/əˈmæs/
amateur/ˈæmətər, ˈæmətʃər, ˈæmətʃʊər, ˌæməˈtɜːr/
amaze/əˈmeɪz/
amazing/əˈmeɪzɪŋ/
Amazon/ˈæməzən, ˈæməzɒn/
ambassador/æmˈbæsədər/
amber/ˈæmbər/
ambiguity/ˌæmbɪˈɡjuːɪti/
ambiguous/æmˈbɪɡjuəs/
ambitious/æmˈbɪʃəs/
ambulance/ˈæmbjʊləns/
amen/eɪˈmɛn, ɑːˈmɛn/
amend/əˈmɛnd/
amendment/əˈmɛndmənt/
America/əˈmɛrɪkə/
American/əˈmɛrɪkən/
Amharic/æmˈhærɪk, æmˈhɑːrɪk/
amid/əˈmɪd/
amino/əˈmiːnoʊ, əˈmaɪnoʊ/
aminoacyl/əˌmiːnoʊˈeɪsəl/
amiss/əˈmɪs/
ammonium/əˈmoʊniəm/
amnesty/ˈæmnɪsti/
among/əˈmʌŋ/
amount/əˈmaʊnt/
ampersand/ˈæmpərsænd/
amphetamine/æmˈfɛtəmiːn/
amphibian/æmˈfɪbiən/
amphitheater/ˈæmfɪθiːətər/
ample/ˈæmpəl/
amplifier/ˈæmplɪfaɪər/
amplitude/ˈæmplɪtjuːd/
amply/ˈæmpli/
Amsterdam/ˈæmstərdæm/
amuse/əˈmjuːz/
amusement/əˈmjuːzmənt/
amusing/əˈmjuːzɪŋ/
amyloid/ˈæmɪlɔɪd/
an/ən, ˈæn/
anabolism/əˈnæbəlɪzəm/
anachronism/əˈnækrənɪzəm/
anachronistic/əˌnækrəˈnɪstɪk/
anaconda/ˌænəˈkɒndə/
anacrusis/ˌænəˈkruːsɪs/
anadromous/əˈnædrəməs/
anaerobic/ˌænəˈroʊbɪk/
anaesthesia/ˌænɪsˈθiːziə, ˌænɪsˈθiːziə, ˌænɪsˈθiːʒə/
anaesthesiology/ˌænɪsˌθiːziˈɒlədʒi/
anal/ˈeɪnəl/
analogous/əˈnæləɡəs/
analogy/əˈnælədʒi/
analyse/ˈænəlaɪz/
analysis/əˈnælɪsɪs/
analyst/ˈænəlɪst/
analytical/ˌænəˈlɪtɪkəl/
analyze/ˈænəlaɪz/
anathema/əˈnæθəmə/
anatomy/əˈnætəmi/
ancestor/ˈænsɛstər/
ancestral/ænˈsɛstrəl/
anchor/ˈæŋkər/
ancient/ˈeɪnʃənt/
ancillary/ænˈsɪləri/
and/ənd, ˈænd/
Andorra/ænˈdɔːrə/
Andrea/ˈændriə, ænˈdreɪə/
Andrew/ˈændruː/
android/ˈændrɔɪd/
anecdote/ˈænɪkdoʊt/
anemia/əˈniːmiə/
anemic/əˈniːmɪk/
anemone/əˈnɛməni/
anesthesia/ˌænɪsˈθiːziə, ˌænɪsˈθiːziə, ˌænɪsˈθiːʒə/
anesthesiologist/ˌænɪsˌθiːziˈɒlədʒɪst/
anesthetic/ˌænɪsˈθɛtɪk/
anew/əˈnjuː/
angel/ˈeɪndʒəl/
Angela/ˈændʒələ/
anger/ˈæŋɡər/
angle/ˈæŋɡəl/
Angola/æŋˈɡoʊlə/
angrily/ˈæŋɡrɪli/
angry/ˈæŋɡri/
angst/ˈæŋst/
angstrom/ˈæŋstrəm/
animal/ˈænɪməl/
animated/ˈænɪmeɪtɪd/
animation/ˌænɪˈmeɪʃən/
anime/ˈænɪmeɪ/
ankle/ˈæŋkəl/
Ann/ˈæn/
Anna/ˈænə/
Anne/ˈæn/
annex/ˈænɛks, əˈnɛks/
anniversary/ˌænɪˈvɜːrsəri/
annotation/ˌænəˈteɪʃən/
announce/əˈnaʊns/
announcement/əˈnaʊnsmənt/
announcer/əˈnaʊnsər/
annoy/əˈnɔɪ/
annoyance/əˈnɔɪəns/
annoying/əˈnɔɪɪŋ/
annual/ˈænjuəl/
annually/ˈænjuəli/
annul/əˈnʌl/
anomalous/əˈnɒmələs/
anomaly/əˈnɒməli/
anonymous/əˈnɒnɪməs/
anonymously/əˈnɒnɪməsli/
another/əˈnʌðər/
answer/ˈɑːnsər, ˈænsər/
ant/ˈænt/
antagonist/ænˈtæɡənɪst/
Antarctica/æntˈɑːrktɪkə/
ante/ˈænti/
antenna/ænˈtɛnə/
Anthony/ˈænθəni/
anthrax/ˈænθræks/
anthropologist/ˌænθrəˈpɒlədʒɪst/
anthropology/ˌænθrəˈpɒlədʒi/
antibiotic/ˌæntɪbaɪˈɒtɪk/
antibody/ˈæntɪbɒdi, ˈæntibɒdi/
anticipate/ænˈtɪsɪpeɪt/
anticipation/ænˌtɪsɪˈpeɪʃən/
antidote/ˈæntɪdoʊt/
antiquated/ˈæntɪkweɪtɪd/
antique/ænˈtiːk/
antiquity/ænˈtɪkwɪti/
anus/ˈeɪnəs/
anxiety/æŋˈzaɪəti/
anxious/ˈæŋkʃəs/
any/ˈɛni/
anybody/ˈɛnibɒdi/
anyhow/ˈɛnihaʊ/
anyone/ˈɛniwʌn/
anyway/ˈɛniweɪ/
anywhere/ˈɛnihwɛər/
apart/əˈpɑːrt/
apartheid/əˈpɑːrtheɪt, əˈpɑːrteɪt, əˈpɑːrtaɪd, əˈpɑːrtaɪt, əˈpɑːrthaɪd/
apartment/əˈpɑːrtmənt/
ape/ˈeɪp/
apex/ˈeɪpɛks/
apheresis/ˌeɪfəˈriːsɪs/
Apollo/əˈpɒloʊ/
apologise/əˈpɒlədʒaɪz/
apologize/əˈpɒlədʒaɪz/
apology/əˈpɒlədʒi/
apostrophe/əˈpɒstrəfi/
appalling/əˈpɔːlɪŋ/
apparatus/ˌæpəˈrætəs/
apparel/əˈpærəl/
apparent/əˈpærənt/
apparently/əˈpærəntli/
appeal/əˈpiːl/
appear/əˈpɪər/
appearance/əˈpɪərəns/
appendix/əˈpɛndɪks/
appetite/ˈæpɪtaɪt/
applause/əˈplɔːz/
apple/ˈæpəl/
appliance/əˈplaɪəns/
applicable/ˈæplɪkəbəl, əˈplɪkəbəl/
applicant/ˈæplɪkənt/
application/ˌæplɪˈkeɪʃən/
apply/əˈplaɪ/
appoint/əˈpɔɪnt/
appointment/əˈpɔɪntmənt/
appraisal/əˈpreɪzəl/
appreciate/əˈpriːʃieɪt/
appreciation/əˌpriːʃiˈeɪʃən/
approach/əˈproʊtʃ/
appropriate/əˈproʊpriət, əˈproʊprieɪt/
appropriation/əˌproʊpriˈeɪʃən/
approval/əˈpruːvəl/
approve/əˈpruːv/
approximate/əˈprɒksɪmeɪt, əˈprɒksɪmət/
approximately/əˈprɒksɪmətli/
approximation/əˌprɒksɪˈmeɪʃən/
April/ˈeɪprəl/
apron/ˈeɪprən/
apt/ˈæpt/
aptly/ˈæptli/
aquarium/əˈkwɛəriəm/
aquatic/əˈkwætɪk, əˈkwɒtɪk/
aqueous/ˈeɪkwiəs/
Arab/ˈærəb/
Arabia/əˈreɪbiə/
Arabic/ˈærəbɪk/
arbitrarily/ˌɑːrbɪˈtrɛrɪli, ˈɑːrbɪtrɪli/
arbitrary/ˈɑːrbɪtrəri, ˈɑːrbɪtrɛri/
arbitration/ˌɑːrbɪˈtreɪʃən/
arbor/ˈɑːrbər/
arc/ˈɑːrk/
arcade/ɑːrˈkeɪd/
arch/ˈɑːrtʃ/
archaeological/ˌɑːrkiəˈlɒdʒɪkəl/
archaeology/ˌɑːrkiˈɒlədʒi/
archbishop/ɑːrtʃˈbɪʃəp, ˈɑːrtʃbɪʃəp/
archery/ˈɑːrtʃəri/
architect/ˈɑːrkɪtɛkt/
architectural/ˌɑːrkɪˈtɛktʃərəl/
architecture/ˈɑːrkɪtɛktʃər/
archive/ˈɑːrkaɪv/
Arctic/ˈɑːrktɪk/
are/ər, ˈɑːr/
area/ˈɛəriə/
arena/əˈriːnə/
Argentina/ˌɑːrdʒənˈtiːnə/
arginine/ˈɑːrdʒɪniːn/
argue/ˈɑːrɡjuː/
argument/ˈɑːrɡjʊmənt/
aria/ˈɑːrɪə/
arid/ˈærɪd/
arise/əˈraɪz/
arithmetic/əˈrɪθmətɪk, ˌærɪθˈmɛtɪk/
Arizona/ˌærɪˈzoʊnə/
ark/ˈɑːrk/
Arkansas/ˈɑːrkənsɔː/
arm/ˈɑːrm/
armed/ˈɑːrmd/
Armenia/ɑːrˈmiːniə/
Armenian/ɑːrˈmiːniən/
armor/ˈɑːrmər/
arms/ˈɑːrmz/
army/ˈɑːrmi/
aroma/əˈroʊmə/
around/əˈraʊnd/
arouse/əˈraʊz/
arrange/əˈreɪndʒ/
arrangement/əˈreɪndʒmənt/
array/əˈreɪ/
arrest/əˈrɛst/
arrival/əˈraɪvəl/
arrive/əˈraɪv/
arrow/ˈæroʊ/
arse/ˈɑːrs/
arsehole/ˈɑːrshoʊl/
arsenal/ˈɑːrsənəl/
arsenate/ˈɑːrsɪneɪt/
arsenic/ˈɑːrsənɪk, ɑːrˈsɛnɪk/
arsenide/ˈɑːrsɪnaɪd/
arson/ˈɑːrsən/
art/ˈɑːrt/
artery/ˈɑːrtəri/
arthritis/ɑːrˈθraɪtɪs/
Arthur/ˈɑːrθər/
article/ˈɑːrtɪkəl/
articulate/ɑːrˈtɪkjʊlət, ɑːrˈtɪkjʊleɪt/
artifact/ˈɑːrtɪfækt/
artificial/ˌɑːrtɪˈfɪʃəl/
artist/ˈɑːrtɪst/
artistic/ɑːrˈtɪstɪk/
arty/ˈɑːrti/
Aruba/əˈruːbə/
as/ˈæz, əz/
asbestos/æsˈbɛstɒs, æsˈbɛstəs, æzˈbɛstɒs, æzˈbɛstəs/
ascertain/ˌæsərˈteɪn/
ascorbic/əˈskɔːrbɪk/
ascorbic acid/əˈskɔːrbɪk ˈæsɪd/
ash/ˈæʃ/
ashamed/əˈʃeɪmd/
ashore/əˈʃɔːr/
ashtray/ˈæʃtreɪ/
Asia/ˈeɪʃə, ˈeɪʒə/
Asian/ˈeɪʃən, ˈeɪʒən/
ask/ˈɑːsk, ˈæsk/
asleep/əˈsliːp/
aspartate/ˈæspərteɪt, əˈspɑːrteɪt/
aspect/ˈæspɛkt/
asphalt/ˈæsfælt/
aspiration/ˌæspəˈreɪʃən/
aspire/əˈspaɪər/
ass/ˈɑːs, ˈæs/
assailant/əˈseɪlənt/
assault/əˈsɔːlt/
assemble/əˈsɛmbəl/
assert/əˈsɜːrt/
assertion/əˈsɜːrʃən/
assertive/əˈsɜːrtɪv/
assess/əˈsɛs/
assessment/əˈsɛsmənt/
asset/ˈæsɛt/
assets/ˈæsɛts/
asshole/ˈɑːshoʊl, ˈæshoʊl/
assign/əˈsaɪn/
assignment/əˈsaɪnmənt/
assist/əˈsɪst/
assistance/əˈsɪstəns/
assistant/əˈsɪstənt/
associate/əˈsoʊʃieɪt, əˈsoʊsieɪt, əˈsoʊʃiət, əˈsoʊsiət/
association/əˌsoʊsiˈeɪʃən, əˌsoʊʃiˈeɪʃən/
assume/əˈsjuːm/
assumption/əˈsʌmpʃən/
assurance/əˈʃʊərəns/
assure/əˈʃʊər/
assured/əˈʃʊərd/
asterisk/ˈæstərɪsk/
asteroid/ˈæstərɔɪd/
asthma/ˈæzmə/
astonishing/əˈstɒnɪʃɪŋ/
astrobleme/ˈæstrəbliːm/
astrocyte/ˈæstrəsaɪt/
astroid/ˈæstrɔɪd/
astrolabe/ˈæstrəleɪb/
astrologer/əˈstrɒlədʒər/
astrological/ˌæstrəˈlɒdʒɪkəl/
astrology/əˈstrɒlədʒi/
astronomy/əˈstrɒnəmi/
astrophysical/ˌæstroʊˈfɪzɪkəl/
astrophysicist/ˌæstroʊˈfɪzɪsɪst/
astrophysics/ˌæstroʊˈfɪzɪks/
asylum/əˈsaɪləm/
asymmetric/ˌeɪsɪˈmɛtrɪk/
asymptotic/ˌæsɪmˈtɒtɪk/
at/ət, ˈæt/
Athens/ˈæθənz/
atherosclerosis/ˌæθəroʊsklɪˈroʊsɪs/
atherosclerotic/ˌæθəroʊsklɪˈrɒtɪk/
athlete/ˈæθliːt/
athletic/æθˈlɛtɪk/
athletics/æθˈlɛtɪks/
Atlantic/ətˈlæntɪk/
atlas/ˈætləs/
atmosphere/ˈætməsfɪər/
atmospheric/ˌætməˈsfɛrɪk/
atom/ˈætəm/
atomic/əˈtɒmɪk/
atropine/ˈætrəpiːn/
attach/əˈtætʃ/
attachment/əˈtætʃmənt/
attack/əˈtæk/
attain/əˈteɪn/
attainment/əˈteɪnmənt/
attempt/əˈtɛmpt/
attend/əˈtɛnd/
attention/əˈtɛnʃən/
attic/ˈætɪk/
attitude/ˈætɪtjuːd/
attorney/əˈtɜːrni/
attract/əˈtrækt/
attraction/əˈtrækʃən/
attractive/əˈtræktɪv/
attribute/ˈætrɪbjuːt, əˈtrɪbjuːt/
aubergine/ˈoʊbərʒiːn/
auburn/ˈɔːbərn/
Auckland/ˈɔːklənd/
auction/ˈɔːkʃən/
audience/ˈɔːdiəns/
audio/ˈɔːdioʊ/
audit/ˈɔːdɪt/
audition/ɔːˈdɪʃən/
auditor/ˈɔːdɪtər/
auditorium/ˌɔːdɪˈtɔːriəm/
August/ˈɔːɡəst/
aunt/ˈɑːnt/
aura/ˈɔːrə/
Aurelius/ɔːˈriːliəs/
aurora/ɔːˈrɔːrə/
austere/ɒˈstɪər/
Australia/ɒˈstreɪliə/
Australian/ɒˈstreɪliən/
Austria/ˈɒstriə/
Austrian/ˈɒstriən/
authentic/ɔːˈθɛntɪk/
author/ˈɔːθər/
authority/ɔːˈθɒrɪti/
authorization/ˌɔːθəraɪˈzeɪʃən/
autism/ˈɔːtɪzəm/
automatic/ˌɔːtəˈmætɪk/
automatically/ˌɔːtəˈmætɪkli/
automation/ˌɔːtəˈmeɪʃən/
automobile/ˈɔːtəməbiːl/
automotive/ˌɔːtəˈmoʊtɪv/
autonomous/ɔːˈtɒnəməs/
autonomy/ɔːˈtɒnəmi/
autumn/ˈɔːtəm/
auxiliary/ɔːɡˈzɪliəri, ɔːɡˈzɪləri/
avail/əˈveɪl/
availability/əˌveɪləˈbɪlɪti/
available/əˈveɪləbəl/
avatar/ˈævətɑːr/
avenue/ˈævənjuː/
average/ˈævərɪdʒ/
avert/əˈvɜːrt/
aviation/ˌeɪviˈeɪʃən/
avid/ˈævɪd/
avocado/ˌævəˈkɑːdoʊ/
avoid/əˈvɔɪd/
await/əˈweɪt/
awake/əˈweɪk/
awaken/əˈweɪkən/
award/əˈwɔːrd/
aware/əˈwɛər/
awareness/əˈwɛərnəs/
awash/əˈwɒʃ/
away/əˈweɪ/
awe/ˈɔː/
awesome/ˈɔːsəm/
awful/ˈɔːfəl/
awfully/ˈɔːfəli/
awkward/ˈɔːkwərd/
awning/ˈɔːnɪŋ/
awry/əˈraɪ/
axe/ˈæks/
axiom/ˈæksiəm/
axis/ˈæksɪs/
axle/ˈæksəl/
axolotl/ˈæksəlɒtəl/
aye/ˈaɪ/
Aymara/aɪˈmɑːrə/
Azerbaijan/ˌæzərbaɪˈdʒɑːn/

B

TermPronunciation
babe/ˈbeɪb/
baby/ˈbeɪbi/
babyish/ˈbeɪbiɪʃ/
Babylon/ˈbæbɪlɒn/
Babylonia/ˌbæbɪˈloʊniə/
Babylonian/ˌbæbɪˈloʊniən/
babysit/ˈbeɪbisɪt/
babysitter/ˈbeɪbisɪtər/
baccarat/ˈbækərɑː, ˈbɑːkərɑː, ˌbækəˈrɑː/
Bach/ˈbɑːx/
bachelor/ˈbætʃələr/
bacillus/bəˈsɪləs/
back/ˈbæk/
background/ˈbækɡraʊnd/
backup/ˈbækʌp/
backwards/ˈbækwərdz/
bacon/ˈbeɪkən/
bacteria/bækˈtɪəriə/
bacterial/bækˈtɪəriəl/
bacterium/bækˈtɪəriəm/
bad/ˈbæd/
badge/ˈbædʒ/
badly/ˈbædli/
baffling/ˈbæfəlɪŋ/
bag/ˈbæɡ/
bagel/ˈbeɪɡəl/
Bahamas/bəˈhɑːməz/
Bahrain/bɑːˈreɪn/
bail/ˈbeɪl/
bait/ˈbeɪt/
bake/ˈbeɪk/
baker/ˈbeɪkər/
balance/ˈbæləns/
balcony/ˈbælkəni/
bald/ˈbɔːld/
bale/ˈbeɪl/
Bali/ˈbɑːli/
ball/ˈbɔːl/
ballet/ˈbæleɪ, bæˈleɪ/
balloon/bəˈluːn/
ballot/ˈbælət/
balls/ˈbɔːlz/
balm/ˈbɑːm/
Baltic/ˈbɔːltɪk, ˈbɒltɪk/
ban/ˈbæn/
banal/bəˈnɑːl, bəˈnæl/
banana/bəˈnɑːnə, bəˈnænə/
band/ˈbænd/
bandwidth/ˈbændwɪdθ/
bane/ˈbeɪn/
bang/ˈbæŋ/
Bangkok/ˈbæŋkɒk, bæŋˈkɒk/
Bangladesh/ˌbæŋɡləˈdɛʃ/
banjo/ˈbændʒoʊ/
bank/ˈbæŋk/
banker/ˈbæŋkər/
bankruptcy/ˈbæŋkrʌptsi/
banner/ˈbænər/
banquet/ˈbæŋkwɪt/
baptism/ˈbæptɪzəm/
baptist/ˈbæptɪst/
bar/ˈbɑːr/
barb/ˈbɑːrb/
Barbados/bɑːrˈbeɪdoʊs, bɑːrˈbeɪdɒs/
Barbara/ˈbɑːrbərə/
barbecue/ˈbɑːrbɪkjuː/
barber/ˈbɑːrbər/
Barcelona/ˌbɑːrsəˈloʊnə/
bard/ˈbɑːrd/
bare/ˈbɛər/
barely/ˈbɛərli/
bargain/ˈbɑːrɡɪn/
barge/ˈbɑːrdʒ/
bark/ˈbɑːrk/
barn/ˈbɑːrn/
barnacle/ˈbɑːrnəkəl/
baron/ˈbærən/
barracks/ˈbærəks/
barrel/ˈbærəl/
barrier/ˈbæriər/
barter/ˈbɑːrtər/
base/ˈbeɪs/
baseball/ˈbeɪsbɔːl/
basement/ˈbeɪsmənt/
bash/ˈbæʃ/
basic/ˈbeɪsɪk/
basically/ˈbeɪsɪkli/
basil/ˈbæzəl/
basin/ˈbeɪsən/
basis/ˈbeɪsɪs/
basket/ˈbɑːskɪt, ˈbæskɪt/
basketball/ˈbɑːskɪtbɔːl, ˈbæskɪtbɔːl/
bass/ˈbæs, ˈbeɪs/
bastard/ˈbɑːstərd, ˈbæstərd/
bat/ˈbæt/
batch/ˈbætʃ/
bath/ˈbɑːθ, ˈbɑːθ/
bathe/ˈbeɪð/
bathroom/ˈbɑːθruːm, ˈbæθruːm/
Batman/ˈbætmæn/
battery/ˈbætəri/
battle/ˈbætəl/
battlefield/ˈbætəlfiːld/
bay/ˈbeɪ/
be/ˈbiː/
beach/ˈbiːtʃ/
bead/ˈbiːd/
beak/ˈbiːk/
beam/ˈbiːm/
bean/ˈbiːn/
bear/ˈbɛər/
beard/ˈbɪərd/
bearing/ˈbɛərɪŋ/
beast/ˈbiːst/
beat/ˈbiːt/
beating/ˈbiːtɪŋ/
Beatles/ˈbiːtəlz/
beau/ˈboʊ/
beautiful/ˈbjuːtɪfʊl/
beautifully/ˈbjuːtɪfəli/
beauty/ˈbjuːti/
beaver/ˈbiːvər/
because/bɪˈkɒz, bɪˈkʌz/
become/bɪˈkʌm/
bed/ˈbɛd/
bedroom/ˈbɛdruːm/
bee/ˈbiː/
beech/ˈbiːtʃ/
beef/ˈbiːf/
beehive/ˈbiːhaɪv/
beer/ˈbɪər/
beetle/ˈbiːtəl/
before/bɪˈfɔːr/
beforehand/bɪˈfɔːrhænd/
beg/ˈbɛɡ/
beget/bɪˈɡɛt/
begin/bɪˈɡɪn/
beginner/bɪˈɡɪnər/
beginning/bɪˈɡɪnɪŋ/
behalf/bɪˈhɑːf, bɪˈhæf/
behave/bɪˈheɪv/
behavior/bɪˈheɪvjər/
behaviour/bɪˈheɪvjər/
behind/bɪˈhaɪnd/
beige/ˈbeɪʒ/
Beijing/beɪˈdʒɪŋ/
being/ˈbiːɪŋ/
Belarus/ˌbɛləˈruːs/
belch/ˈbɛltʃ/
Belgian/ˈbɛldʒən/
Belgium/ˈbɛldʒəm/
Belgrade/bɛlˈɡreɪd, ˈbɛlɡreɪd/
belie/bɪˈlaɪ/
belief/bɪˈliːf/
believe/bɪˈliːv/
Belize/bɛˈliːz, bəˈliːz/
bell/ˈbɛl/
belly/ˈbɛli/
belong/bɪˈlɒŋ/
belonging/bɪˈlɒŋɪŋ/
beloved/bɪˈlʌvd, bɪˈlʌvɪd/
below/bɪˈloʊ/
belt/ˈbɛlt/
bench/ˈbɛntʃ/
bend/ˈbɛnd/
beneath/bɪˈniːθ/
beneficial/ˌbɛnɪˈfɪʃəl/
benefit/ˈbɛnɪfɪt/
benign/bɪˈnaɪn/
Benjamin/ˈbɛndʒəmɪn/
beret/ˈbɛreɪ, bəˈreɪ/
Berlin/bɜːrˈlɪn/
Bermuda/bərˈmjuːdə/
Bern/ˈbɜːrn, ˈbɛərn/
Bernard/ˈbɜːrnərd/
berry/ˈbɛri/
berserk/bərˈzɜːrk, bərˈsɜːrk/
berth/ˈbɜːrθ/
beryllium/bɪˈrɪliəm/
beside/bɪˈsaɪd/
besides/bɪˈsaɪdz/
best/ˈbɛst/
bestseller/bɛstˈsɛlər/
bet/ˈbɛt/
betray/bɪˈtreɪ/
better/ˈbɛtər/
between/bɪˈtwiːn/
beverage/ˈbɛvərɪdʒ/
beyond/bɪˈjɒnd/
bezoar/ˈbiːzɔːr, ˈbɛzoʊɑːr/
Bhutan/buːˈtɑːn/
bias/ˈbaɪəs/
biased/ˈbaɪəst/
bib/ˈbɪb/
Bible/ˈbaɪbəl/
biblical/ˈbɪblɪkəl/
bibliographic/ˌbɪbliəˈɡræfɪk/
bibliography/ˌbɪbliˈɒɡrəfi/
biceps brachii/ˈbaɪsɛps ˈbreɪkiaɪ/
bicycle/ˈbaɪsɪkəl/
bid/ˈbɪd/
big/ˈbɪɡ/
bigot/ˈbɪɡət/
bike/ˈbaɪk/
bikini/bɪˈkiːni/
bile/ˈbaɪl/
bilge/ˈbɪldʒ/
bilingual/baɪˈlɪŋɡwəl/
bill/ˈbɪl/
billion/ˈbɪljən/
bin/ˈbɪn/
bind/ˈbaɪnd/
binge/ˈbɪndʒ/
bingo/ˈbɪŋɡoʊ/
biochemical/ˌbaɪoʊˈkɛmɪkəl/
biodiversity/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsɪti/
biography/baɪˈɒɡrəfi/
biological/ˌbaɪəˈlɒdʒɪkəl/
biologist/baɪˈɒlədʒɪst/
biology/baɪˈɒlədʒi/
biopsy/ˈbaɪɒpsi/
biotechnology/ˌbaɪoʊtɛkˈnɒlədʒi, ˌbaɪoʊtɛkˈnɒlədʒi/
birch/ˈbɜːrtʃ/
bird/ˈbɜːrd/
birth/ˈbɜːrθ/
birthday/ˈbɜːrθdeɪ/
biscuit/ˈbɪskɪt/
bisexual/baɪˈsɛkʃuəl/
bishop/ˈbɪʃəp/
bison/ˈbaɪsən/
bit/ˈbɪt/
bitch/ˈbɪtʃ/
bite/ˈbaɪt/
bitter/ˈbɪtər/
bitterly/ˈbɪtərli/
bizarre/bɪˈzɑːr/
blab/ˈblæb/
black/ˈblæk/
blackberry/ˈblækbəri/
blackcurrant/blækˈkʌrənt/
bladder/ˈblædər/
blade/ˈbleɪd/
blah/ˈblɑː/
blame/ˈbleɪm/
bland/ˈblænd/
blank/ˈblæŋk/
blanket/ˈblæŋkɪt/
blaze/ˈbleɪz/
bleak/ˈbliːk/
bleed/ˈbliːd/
bleep/ˈbliːp/
blend/ˈblɛnd/
bless/ˈblɛs/
blessing/ˈblɛsɪŋ/
blimey/ˈblaɪmi/
blimp/ˈblɪmp/
blind/ˈblaɪnd/
blink/ˈblɪŋk/
blip/ˈblɪp/
bliss/ˈblɪs/
blitz/ˈblɪts/
blob/ˈblɒb/
block/ˈblɒk/
blocked/ˈblɒkt/
blog/ˈblɒɡ/
blogger/ˈblɒɡər/
bloke/ˈbloʊk/
blond/ˈblɒnd/
blonde/ˈblɒnd/
blood/ˈblʌd/
bloody/ˈblʌdi/
bloom/ˈbluːm/
blooming/ˈbluːmɪŋ/
blossom/ˈblɒsəm/
blot/ˈblɒt/
blow/ˈbloʊ/
blowjob/ˈbloʊdʒɒb/
blue/ˈbluː/
blueberry/ˈbluːbəri/
bluff/ˈblʌf/
blunt/ˈblʌnt/
blur/ˈblɜːr/
blush/ˈblʌʃ/
boar/ˈbɔːr/
board/ˈbɔːrd/
boarding/ˈbɔːrdɪŋ/
boast/ˈboʊst/
boat/ˈboʊt/
bode/ˈboʊd/
bodily/ˈbɒdɪli/
body/ˈbɒdi/
Boer/ˈbɔːr/
bog/ˈbɒɡ/
bogey/ˈboʊɡi/
bogus/ˈboʊɡəs/
boil/ˈbɔɪl/
boiled/ˈbɔɪld/
boiler/ˈbɔɪlər/
boiling/ˈbɔɪlɪŋ/
bold/ˈboʊld/
Bolivia/bəˈlɪviə/
bollocks/ˈbɒləks/
bolt/ˈboʊlt/
bomb/ˈbɒm/
bomber/ˈbɒmər/
bond/ˈbɒnd/
bone/ˈboʊn/
bones/ˈboʊnz/
bonnet/ˈbɒnɪt/
bonus/ˈboʊnəs/
bony/ˈboʊni/
boob/ˈbuːb/
book/ˈbʊk/
booking/ˈbʊkɪŋ/
booklet/ˈbʊklɪt/
bookmark/ˈbʊkmɑːrk/
bookstore/ˈbʊkstɔːr/
boom/ˈbuːm/
boon/ˈbuːn/
boost/ˈbuːst/
boot/ˈbuːt/
booth/ˈbuːθ/
bootstrap/ˈbuːtstræp/
booty/ˈbuːti/
booze/ˈbuːz/
border/ˈbɔːrdər/
bore/ˈbɔːr/
bored/ˈbɔːrd/
boring/ˈbɔːrɪŋ/
born/ˈbɔːrn/
borne/ˈbɔːrn/
borough/ˈbʌrə/
borrow/ˈbɒroʊ/
borrowing/ˈbɒroʊɪŋ/
Bosnia and Herzegovina/ˈbɒzniə ənd ˌhɛərtsəɡoʊˈviːnə, ˈbɒzniə ənd ˌhɜːrtsəɡoʊˈviːnə, ˈbɒzniə ənd ˌhɛərtsəɡəˈviːnə, ˈbɒzniə ənd ˌhɜːrtsəɡəˈviːnə, ˈbɒzniə ənd ˌhɜːrtsəˈɡɒvɪnə/
bosom/ˈbʊzəm/
boss/ˈbɒs/
Boston/ˈbɒstən/
botch/ˈbɒtʃ/
both/ˈboʊθ/
bother/ˈbɒðər/
Botswana/bɒtˈswɑːnə/
bottle/ˈbɒtəl/
bottom/ˈbɒtəm/
bough/ˈbaʊ/
boulevard/ˈbuːləvɑːrd/
bounce/ˈbaʊns/
bound/ˈbaʊnd/
boundary/ˈbaʊndəri/
bouquet/bʊˈkeɪ/
bourgeois/bʊərˈʒwɑː, ˈbʊərʒwɑː/
bout/ˈbaʊt/
bow/ˈboʊ, ˈbaʊ/
bowel/ˈbaʊəl/
bowl/ˈboʊl/
bowler/ˈboʊlər/
bowling/ˈboʊlɪŋ/
bowls/ˈboʊlz/
box/ˈbɒks/
boxer/ˈbɒksər/
boxing/ˈbɒksɪŋ/
boy/ˈbɔɪ/
boycott/ˈbɔɪkɒt/
boyfriend/ˈbɔɪfrɛnd/
bra/ˈbrɑː/
brace/ˈbreɪs/
bracelet/ˈbreɪslɪt/
bracket/ˈbrækɪt/
brag/ˈbræɡ/
braid/ˈbreɪd/
brain/ˈbreɪn/
brake/ˈbreɪk/
bran/ˈbræn/
branch/ˈbrɑːntʃ, ˈbræntʃ/
brand/ˈbrænd/
brandy/ˈbrændi/
brash/ˈbræʃ/
brass/ˈbrɑːs, ˈbræs/
brat/ˈbræt/
Bratislava/ˌbrætɪˈslɑːvə, ˌbrɑːtɪˈslɑːvə/
brave/ˈbreɪv/
bravo/ˈbrɑːvoʊ/
brawl/ˈbrɔːl/
bray/ˈbreɪ/
Brazil/brəˈzɪl/
Brazilian/brəˈzɪljən/
breach/ˈbriːtʃ/
bread/ˈbrɛd/
break/ˈbreɪk/
breakdown/ˈbreɪkdaʊn/
breakfast/ˈbrɛkfəst/
breast/ˈbrɛst/
breath/ˈbrɛθ/
breathe/ˈbriːð/
breathing/ˈbriːðɪŋ/
breed/ˈbriːd/
breeze/ˈbriːz/
brethren/ˈbrɛðərɪn/
brew/ˈbruː/
brewery/ˈbrʊəri/
bribe/ˈbraɪb/
brick/ˈbrɪk/
bride/ˈbraɪd/
bridge/ˈbrɪdʒ/
brief/ˈbriːf/
briefly/ˈbriːfli/
briefs/ˈbriːfs/
brig/ˈbrɪɡ/
bright/ˈbraɪt/
brilliant/ˈbrɪljənt/
brine/ˈbraɪn/
bring/ˈbrɪŋ/
brink/ˈbrɪŋk/
Brisbane/ˈbrɪzbən/
brisk/ˈbrɪsk/
Britain/ˈbrɪtən/
British/ˈbrɪtɪʃ/
bro/ˈbroʊ/
broad/ˈbrɔːd/
broadband/ˈbrɔːdbænd/
broadcast/ˈbrɔːdkɑːst, ˈbrɔːdkæst/
broccoli/ˈbrɒkəli/
brochure/ˈbroʊʃər/
broke/ˈbroʊk/
broken/ˈbroʊkən/
broker/ˈbroʊkər/
bronze/ˈbrɒnz/
brooch/ˈbroʊtʃ/
brood/ˈbruːd/
brook/ˈbrʊk/
broom/ˈbruːm/
broth/ˈbrɒθ/
brother/ˈbrʌðər/
brothers/ˈbrʌðərz/
brow/ˈbraʊ/
browbeat/ˈbraʊbiːt/
brown/ˈbraʊn/
browse/ˈbraʊz/
browser/ˈbraʊzər/
bruise/ˈbruːz/
Brunei/bruːˈnaɪ/
brunette/bruːˈnɛt/
brush/ˈbrʌʃ/
Brussels/ˈbrʌsəlz/
brute/ˈbruːt/
bubble/ˈbʌbəl/
Bucharest/ˌbuːkəˈrɛst/
buck/ˈbʌk/
bucket/ˈbʌkɪt/
buckle/ˈbʌkəl/
bud/ˈbʌd/
Budapest/ˌbuːdəˈpɛst/
Buddha/ˈbuːdə/
buddy/ˈbʌdi/
budget/ˈbʌdʒɪt/
buff/ˈbʌf/
buffalo/ˈbʌfəloʊ/
bug/ˈbʌɡ/
bugger/ˈbʌɡər/
buggy/ˈbʌɡi/
build/ˈbɪld/
builder/ˈbɪldər/
building/ˈbɪldɪŋ/
bulb/ˈbʌlb/
Bulgaria/bʌlˈɡɛəriə/
Bulgarian/bʌlˈɡɛəriən/
bulge/ˈbʌldʒ/
bulk/ˈbʌlk/
bulky/ˈbʌlki/
bull/ˈbʊl/
bullet/ˈbʊlɪt/
bullshit/ˈbʊlʃɪt/
bully/ˈbʊli/
bum/ˈbʌm/
bump/ˈbʌmp/
bumper/ˈbʌmpər/
bumpy/ˈbʌmpi/
bun/ˈbʌn/
bunch/ˈbʌntʃ/
bundle/ˈbʌndəl/
bung/ˈbʌŋ/
bunk/ˈbʌŋk/
bunny/ˈbʌni/
buoy/ˈbɔɪ/
buoyant/ˈbɔɪənt/
burden/ˈbɜːrdən/
bureau/ˈbjʊəroʊ/
bureaucracy/bjʊəˈrɒkrəsi/
burial/ˈbɛriəl/
Burma/ˈbɜːrmə/
burn/ˈbɜːrn/
burner/ˈbɜːrnər/
burnt/ˈbɜːrnt/
burp/ˈbɜːrp/
burst/ˈbɜːrst/
Burundi/bʊˈrʊndi/
bury/ˈbɛri/
bus/ˈbʌs/
bush/ˈbʊʃ/
business/ˈbɪznəs/
businessman/ˈbɪznəsmən/
bust/ˈbʌst/
busty/ˈbʌsti/
busy/ˈbɪzi/
but/ˈbʌt/
butcher/ˈbʊtʃər/
butler/ˈbʌtlər/
butt/ˈbʌt/
butter/ˈbʌtər/
butterfly/ˈbʌtərflaɪ/
button/ˈbʌtən/
buy/ˈbaɪ/
buyer/ˈbaɪər/
buzz/ˈbʌz/
by/ˈbaɪ/
bye/ˈbaɪ/
bye-bye/baɪˈbaɪ/
bypass/ˈbaɪpɑːs, ˈbaɪpæs/
byte/ˈbaɪt/

C

TermPronunciation
cabal/kəˈbæl, kəˈbɑːl/
cabaret/ˈkæbəreɪ, ˌkæbəˈreɪ/
cabbage/ˈkæbɪdʒ/
cabin/ˈkæbɪn/
cabinetmaker/ˈkæbɪnɪtmeɪkər/
cable/ˈkeɪbəl/
caboose/kəˈbuːs/
cabriolet/ˈkæbriəleɪ, ˌkæbriəˈleɪ/
cabstand/ˈkæbstænd/
cachalot/ˈkæʃəlɒt/
cache/ˈkæʃ/
cacique/kəˈsiːk/
Caesar/ˈsiːzər/
cafe/ˈkæfeɪ, kæˈfeɪ/
caffeine/ˈkæfiːn/
cage/ˈkeɪdʒ/
Cairo/ˈkaɪəroʊ/
cake/ˈkeɪk/
calcium/ˈkælsiəm/
calculate/ˈkælkjʊleɪt/
calculation/ˌkælkjʊˈleɪʃən/
calculator/ˈkælkjʊleɪtər/
calculus/ˈkælkjʊləs/
calendar/ˈkælɪndər/
calf/ˈkɑːf, ˈkæf/
California/ˌkælɪˈfɔːrnjə/
call/ˈkɔːl/
calm/ˈkɑːm/
calmly/ˈkɑːmli/
cam/ˈkæm/
camaraderie/ˌkæməˈrɑːdəri/
Cambodia/kæmˈboʊdiə/
camel/ˈkæməl/
cameo/ˈkæmioʊ/
camera/ˈkæmərə/
Cameroon/ˌkæməˈruːn/
camouflage/ˈkæməflɑːʒ/
camp/ˈkæmp/
campaign/kæmˈpeɪn/
camping/ˈkæmpɪŋ/
can/kən, ˈkæn/
can't/ˈkɑːnt, ˈkænt/
Canada/ˈkænədə/
Canadian/kəˈneɪdiən/
canal/kəˈnæl/
canary/kəˈnɛəri/
Canberra/ˈkænbərə/
cancel/ˈkænsəl/
cancellation/ˌkænsəˈleɪʃən/
cancelled/ˈkænsəld/
cancer/ˈkænsər/
candidate/ˈkændɪdət, ˈkændɪdeɪt/
candle/ˈkændəl/
candy/ˈkændi/
cane/ˈkeɪn/
cannabis/ˈkænəbɪs, ˈkænəbɪs/
cannon/ˈkænən/
cannot/ˈkænɒt/
canoe/kəˈnuː/
canopy/ˈkænəpi/
cant/ˈkænt/
canteen/kænˈtiːn/
Canterbury/ˈkæntərbəri/
canvas/ˈkænvəs/
canyon/ˈkænjən/
cap/ˈkæp/
capability/ˌkeɪpəˈbɪlɪti/
capable/ˈkeɪpəbəl/
capacity/kəˈpæsɪti/
cape/ˈkeɪp/
Cape Verde/ˈkeɪp ˈvɜːrd/
caper/ˈkeɪpər/
capillary/kəˈpɪləri/
capital/ˈkæpɪtəl/
capitalism/ˈkæpɪtəlɪzəm/
capitalist/ˈkæpɪtəlɪst/
Capitol/ˈkæpɪtəl/
cappuccino/ˌkæpʊˈtʃiːnoʊ/
capsule/ˈkæpsjuːl/
captain/ˈkæptɪn/
capture/ˈkæptʃər/
car/ˈkɑːr/
carabao/ˌkærəˈbeɪoʊ, ˌkɑːrəˈbaʊ/
caracara/ˌkærəˈkɑːrə/
Caracas/kəˈrækəs, kəˈrɑːkəs/
caravan/ˈkærəvæn/
carbon/ˈkɑːrbən/
carbon dioxide/ˈkɑːrbən daɪˈɒksaɪd/
carbonate/ˈkɑːrbəneɪt/
carbonated/ˈkɑːrbəneɪtɪd/
carcass/ˈkɑːrkəs/
card/ˈkɑːrd/
cardboard/ˈkɑːrdbɔːrd/
cardiac/ˈkɑːrdiæk/
cardigan/ˈkɑːrdɪɡən/
cardiology/ˌkɑːrdiˈɒlədʒi/
cardiovascular/ˌkɑːrdioʊˈvæskjʊlər/
cards/ˈkɑːrdz/
care/ˈkɛər/
career/kəˈrɪər/
careful/ˈkɛərfʊl/
carefully/ˈkɛərfəli/
cargo/ˈkɑːrɡoʊ/
Caribbean/ˌkærɪˈbiːən, kəˈrɪbiən/
caribou/ˈkærɪbuː/
Carina/kəˈriːnə, kəˈraɪnə/
Carl/ˈkɑːrl/
carnival/ˈkɑːrnɪvəl/
carnivore/ˈkɑːrnɪvɔːr/
carol/ˈkærəl/
Caroline/ˈkærəlaɪn/
carousel/ˌkærəˈsɛl/
carp/ˈkɑːrp/
carpet/ˈkɑːrpɪt/
carriage/ˈkærɪdʒ/
carrier/ˈkæriər/
carrot/ˈkærət/
carry/ˈkæri/
cart/ˈkɑːrt/
cartilage/ˈkɑːrtɪlɪdʒ, ˈkɑːrtəlɪdʒ/
cartoon/kɑːrˈtuːn/
cartridge/ˈkɑːrtrɪdʒ/
carve/ˈkɑːrv/
cascade/kæsˈkeɪd/
case/ˈkeɪs/
casement/ˈkeɪsmənt/
caseworker/ˈkeɪswɜːrkər/
cash/ˈkæʃ/
cashew/ˈkæʃuː, kæˈʃuː/
cashier/kəˈʃɪər, kæˈʃɪər/
casino/kəˈsiːnoʊ/
cask/ˈkɑːsk, ˈkæsk/
cassette/kəˈsɛt/
cast/ˈkɑːst, ˈkæst/
castaway/ˈkɑːstəweɪ, ˈkæstəweɪ/
casting/ˈkɑːstɪŋ, ˈkæstɪŋ/
castle/ˈkɑːsəl, ˈkæsəl/
casual/ˈkæʒjuəl/
casualty/ˈkæʒjuəlti/
cat/ˈkæt/
catalase/ˈkætəleɪz, ˈkætəleɪs/
catalogue/ˈkætəlɒɡ/
catalysis/kəˈtælɪsɪs/
catalyst/ˈkætəlɪst/
catastrophe/kəˈtæstrəfi/
catastrophic/ˌkætəˈstrɒfɪk/
catch/ˈkætʃ/
category/ˈkætəɡəri/
cater/ˈkeɪtər/
catering/ˈkeɪtərɪŋ/
caterpillar/ˈkætərpɪlər/
cathedral/kəˈθiːdrəl/
Catherine/ˈkæθərɪn/
catheter/ˈkæθɪtər/
Catholic/ˈkæθəlɪk/
cattle/ˈkætəl/
cauliflower/ˈkɒlɪflaʊər/
caulk/ˈkɔːk/
causal/ˈkɔːzəl/
cause/ˈkɔːz/
caution/ˈkɔːʃən/
cautious/ˈkɔːʃəs/
cave/ˈkeɪv/
caveat/ˈkæviæt/
cavity/ˈkævɪti/
cease/ˈsiːs/
cedar/ˈsiːdər/
cee/ˈsiː/
ceiling/ˈsiːlɪŋ/
celebrate/ˈsɛlɪbreɪt/
celebration/ˌsɛlɪˈbreɪʃən/
celebrity/sɪˈlɛbrɪti/
cell/ˈsɛl/
cellar/ˈsɛlər/
cello/ˈtʃɛloʊ/
cellular/ˈsɛljʊlər/
Celt/ˈsɛlt, ˈkɛlt/
Celtic/ˈsɛltɪk, ˈkɛltɪk/
cement/sɪˈmɛnt/
cemetery/ˈsɛmɪtəri/
censor/ˈsɛnsər/
censorship/ˈsɛnsərʃɪp/
census/ˈsɛnsəs/
cent/ˈsɛnt/
center/ˈsɛntər/
central/ˈsɛntrəl/
centriole/ˈsɛntrioʊl/
century/ˈsɛntʃəri/
ceramic/sɪˈræmɪk/
cereal/ˈsɪəriəl/
cerebral/ˈsɛrɪbrəl/
ceremony/ˈsɛrɪməni/
certain/ˈsɜːrtən/
certainly/ˈsɜːrtənli/
certainty/ˈsɜːrtənti/
certificate/sərˈtɪfɪkət/
certification/ˌsɜːrtɪfɪˈkeɪʃən/
Chad/ˈtʃæd/
chaff/ˈtʃɑːf/
chain/ˈtʃeɪn/
chair/ˈtʃɛər/
chairman/ˈtʃɛərmən/
chalk/ˈtʃɔːk/
challenge/ˈtʃælɪndʒ/
challenging/ˈtʃælɪndʒɪŋ/
chamber/ˈtʃeɪmbər/
chameleon/kəˈmiːliən/
champagne/ʃæmˈpeɪn/
champion/ˈtʃæmpiən/
championship/ˈtʃæmpiənʃɪp/
chance/ˈtʃɑːns, ˈtʃæns/
chancellor/ˈtʃɑːnsələr, ˈtʃænsələr/
chandelier/ˌʃændəˈlɪər/
change/ˈtʃeɪndʒ/
changeable/ˈtʃeɪndʒəbəl/
channel/ˈtʃænəl/
chant/ˈtʃɑːnt, ˈtʃænt/
chaos/ˈkeɪɒs/
chap/ˈtʃæp/
chapel/ˈtʃæpəl/
chaps/ˈtʃæps/
chapter/ˈtʃæptər/
character/ˈkærəktər/
characteristic/ˌkærəktəˈrɪstɪk/
characterize/ˈkærəktəraɪz/
chard/ˈtʃɑːrd/
charge/ˈtʃɑːrdʒ/
charisma/kəˈrɪzmə/
charity/ˈtʃærɪti/
charlatan/ˈʃɑːrlətən/
Charlemagne/ˈʃɑːrləmeɪn/
Charles/ˈtʃɑːrlz/
Charlie/ˈtʃɑːrli/
Charlotte/ˈʃɑːrlət/
charm/ˈtʃɑːrm/
charming/ˈtʃɑːrmɪŋ/
chart/ˈtʃɑːrt/
charter/ˈtʃɑːrtər/
chase/ˈtʃeɪs/
chasm/ˈkæzəm/
chassis/ˈʃæsi/
chaste/ˈtʃeɪst/
chastise/tʃæˈstaɪz/
chat/ˈtʃæt/
chatter/ˈtʃætər/
chauvinism/ˈʃoʊvɪnɪzəm/
cheap/ˈtʃiːp/
cheat/ˈtʃiːt/
cheating/ˈtʃiːtɪŋ/
check/ˈtʃɛk/
checkout/ˈtʃɛkaʊt/
cheek/ˈtʃiːk/
cheeky/ˈtʃiːki/
cheerful/ˈtʃɪərfəl/
cheers/ˈtʃɪərz/
cheese/ˈtʃiːz/
cheetah/ˈtʃiːtə/
chef/ˈʃɛf/
chelation/kɪˈleɪʃən/
chemical/ˈkɛmɪkəl/
chemist/ˈkɛmɪst/
chemistry/ˈkɛmɪstri/
chemotherapy/ˌkiːmoʊˈθɛrəpi/
cheque/ˈtʃɛk/
cherry/ˈtʃɛri/
chess/ˈtʃɛs/
chest/ˈtʃɛst/
chew/ˈtʃuː/
chi/ˈkaɪ/
chiasmus/kaɪˈæzməs/
chic/ˈʃiːk/
Chicago/ʃɪˈkɑːɡoʊ/
chick/ˈtʃɪk/
chicken/ˈtʃɪkɪn/
chief/ˈtʃiːf/
chiefly/ˈtʃiːfli/
Chihuahua/tʃɪˈwɑːwə, tʃɪˈwɑːwə, tʃɪˈwɑːwə/
child/ˈtʃaɪld/
childhood/ˈtʃaɪldhʊd/
Chile/ˈtʃɪli, ˈtʃɪleɪ/
chill/ˈtʃɪl/
chilly/ˈtʃɪli/
chimney/ˈtʃɪmni/
chimpanzee/ˌtʃɪmpænˈziː/
chin/ˈtʃɪn/
China/ˈtʃaɪnə/
Chinese/tʃaɪˈniːz/
chip/ˈtʃɪp/
chips/ˈtʃɪps/
chirp/ˈtʃɜːrp/
chisel/ˈtʃɪzəl/
chive/ˈtʃaɪv/
chloride/ˈklɔːraɪd/
chlorophyll/ˈklɔːrəfɪl, ˈklɒrəfɪl/
chock/ˈtʃɒk/
chocolate/ˈtʃɒkələt/
chocolatier/ˌtʃɒkələˈtɪər/
choice/ˈtʃɔɪs/
choir/ˈkwaɪər/
choke/ˈtʃoʊk/
cholera/ˈkɒlərə/
cholesterol/kəˈlɛstərɒl/
choose/ˈtʃuːz/
chop/ˈtʃɒp/
choral/ˈkɔːrəl/
chord/ˈkɔːrd/
chore/ˈtʃɔːr/
chorus/ˈkɔːrəs/
Christ/ˈkraɪst/
Christian/ˈkrɪstʃən/
Christianity/ˌkrɪstiˈænɪti/
Christina/krɪˈstiːnə/
Christine/krɪˈstiːn/
Christmas/ˈkrɪsməs/
Christopher/ˈkrɪstəfər/
chromatid/ˈkroʊmətɪd/
chrome/ˈkroʊm/
chromosome/ˈkroʊməsoʊm, ˈkroʊməzoʊm/
chronic/ˈkrɒnɪk/
chronicle/ˈkrɒnɪkəl/
chronological/ˌkrɒnəˈlɒdʒɪkəl/
chubby/ˈtʃʌbi/
chug/ˈtʃʌɡ/
chunk/ˈtʃʌŋk/
church/ˈtʃɜːrtʃ/
churn/ˈtʃɜːrn/
chutzpah/ˈhʊtspə/
cicada/sɪˈkɑːdə, sɪˈkeɪdə/
cider/ˈsaɪdər/
cigar/sɪˈɡɑːr/
cigarette/ˌsɪɡəˈrɛt/
cinema/ˈsɪnɪmə/
cinnamon/ˈsɪnəmən/
circle/ˈsɜːrkəl/
circles/ˈsɜːrkəlz/
circular/ˈsɜːrkjʊlər/
circulate/ˈsɜːrkjʊleɪt/
circulation/ˌsɜːrkjʊˈleɪʃən/
circumstance/ˈsɜːrkəmstɑːns, ˈsɜːrkəmstæns/
circus/ˈsɜːrkəs/
citation/saɪˈteɪʃən/
cite/ˈsaɪt/
citizen/ˈsɪtɪzən/
citizenship/ˈsɪtɪzənʃɪp/
city/ˈsɪti/
civic/ˈsɪvɪk/
civil/ˈsɪvəl/
civilization/ˌsɪvɪlaɪˈzeɪʃən/
clad/ˈklæd/
claim/ˈkleɪm/
Claire/ˈklɛər/
clam/ˈklæm/
clamp/ˈklæmp/
clan/ˈklæn/
clap/ˈklæp/
clarify/ˈklærɪfaɪ/
clarity/ˈklærɪti/
clasp/ˈklɑːsp, ˈklæsp/
class/ˈklɑːs, ˈklæs/
classic/ˈklæsɪk/
classical/ˈklæsɪkəl/
classification/ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/
classified/ˈklæsɪfaɪd/
classify/ˈklæsɪfaɪ/
classroom/ˈklɑːsruːm, ˈklæsruːm/
clause/ˈklɔːz/
claw/ˈklɔː/
clay/ˈkleɪ/
clean/ˈkliːn/
cleanup/ˈkliːnʌp/
clear/ˈklɪər/
clearance/ˈklɪərəns/
clearing/ˈklɪərɪŋ/
clearly/ˈklɪərli/
cleft/ˈklɛft/
clergy/ˈklɜːrdʒi/
clerk/ˈklɑːrk, ˈklɜːrk/
Cleveland/ˈkliːvlənd/
clever/ˈklɛvər/
cliche/ˈkliːʃeɪ, kliːˈʃeɪ/
click/ˈklɪk/
client/ˈklaɪənt/
cliff/ˈklɪf/
climate/ˈklaɪmət/
climax/ˈklaɪmæks/
climb/ˈklaɪm/
climbing/ˈklaɪmɪŋ/
cling/ˈklɪŋ/
clinic/ˈklɪnɪk/
clinical/ˈklɪnɪkəl/
cloak/ˈkloʊk/
clock/ˈklɒk/
clod/ˈklɒd/
clog/ˈklɒɡ/
clone/ˈkloʊn/
close/ˈkloʊs, ˈkloʊz/
closed/ˈkloʊzd/
closer/ˈkloʊsər, ˈkloʊzər/
closet/ˈklɒzɪt/
closing/ˈkloʊzɪŋ/
closure/ˈkloʊʒər/
clot/ˈklɒt/
cloth/ˈklɒθ/
clothe/ˈkloʊð/
clothes/ˈkloʊz, ˈkloʊðz/
clothing/ˈkloʊðɪŋ/
cloud/ˈklaʊd/
cloudy/ˈklaʊdi/
clove/ˈkloʊv/
cloven/ˈkloʊvən/
clown/ˈklaʊn/
club/ˈklʌb/
clubs/ˈklʌbz/
clue/ˈkluː/
clump/ˈklʌmp/
cluster/ˈklʌstər/
clutch/ˈklʌtʃ/
clutter/ˈklʌtər/
coach/ˈkoʊtʃ/
coagulate/koʊˈæɡjʊleɪt/
coal/ˈkoʊl/
coalesce/ˌkoʊəˈlɛs/
coalition/ˌkoʊəˈlɪʃən/
coarse/ˈkɔːrs/
coast/ˈkoʊst/
coastal/ˈkoʊstəl/
coat/ˈkoʊt/
coating/ˈkoʊtɪŋ/
cob/ˈkɒb/
cobbler/ˈkɒblər/
cobra/ˈkoʊbrə/
Coca-Cola/ˌkoʊkəˈkoʊlə/
cocaine/koʊˈkeɪn/
cock/ˈkɒk/
cockle/ˈkɒkəl/
cockroach/ˈkɒkroʊtʃ/
cocktail/ˈkɒkteɪl/
cocky/ˈkɒki/
cocoa/ˈkoʊkoʊ/
coconut/ˈkoʊkənʌt/
cocoon/kəˈkuːn/
cod/ˈkɒd/
code/ˈkoʊd/
coding/ˈkoʊdɪŋ/
coefficient/ˌkoʊɪˈfɪʃənt/
coffee/ˈkɒfi/
coffin/ˈkɒfɪn/
cog/ˈkɒɡ/
cognitive/ˈkɒɡnɪtɪv/
coherent/koʊˈhɪərənt/
cohort/ˈkoʊhɔːrt/
coil/ˈkɔɪl/
coin/ˈkɔɪn/
coincide/ˌkoʊɪnˈsaɪd/
coincidence/koʊˈɪnsɪdəns/
coke/ˈkoʊk/
cold/ˈkoʊld/
cole/ˈkoʊl/
collaboration/kəˌlæbəˈreɪʃən/
collapse/kəˈlæps/
collar/ˈkɒlər/
colleague/ˈkɒliːɡ/
collect/kəˈlɛkt/
collection/kəˈlɛkʃən/
collective/kəˈlɛktɪv/
collector/kəˈlɛktər/
college/ˈkɒlɪdʒ/
Cologne/kəˈloʊn/
Colombia/kəˈlɒmbiə/
colon/ˈkoʊlən/
colonel/ˈkɜːrnəl/
colonial/kəˈloʊniəl/
colony/ˈkɒləni/
color/ˈkʌlər/
Colorado/ˌkɒləˈrɑːdoʊ/
colored/ˈkʌlərd/
colour/ˈkʌlər/
coloured/ˈkʌlərd/
colourful/ˈkʌlərfʊl/
colt/ˈkoʊlt/
column/ˈkɒləm/
coma/ˈkoʊmə/
comb/ˈkoʊm/
combat/ˈkɒmbæt/
combative/ˈkɒmbətɪv/
combination/ˌkɒmbɪˈneɪʃən/
combine/ˈkɒmbaɪn, kəmˈbaɪn/
come/ˈkʌm/
comedy/ˈkɒmɪdi/
comet/ˈkɒmɪt/
comfort/ˈkʌmfərt/
comfortable/ˈkʌmftəbəl, ˈkʌmfərtəbəl/
comfortably/ˈkʌmftəbli, ˈkʌmfərtəbli/
coming/ˈkʌmɪŋ/
comma/ˈkɒmə/
command/kəˈmɑːnd, kəˈmænd/
commander/kəˈmɑːndər, kəˈmændər/
commence/kəˈmɛns/
comment/ˈkɒmɛnt/
commerce/ˈkɒmɜːrs/
commercial/kəˈmɜːrʃəl/
commission/kəˈmɪʃən/
commit/kəˈmɪt/
commitment/kəˈmɪtmənt/
committee/kəˈmɪti/
commodity/kəˈmɒdɪti/
common/ˈkɒmən/
commonly/ˈkɒmənli/
commons/ˈkɒmənz/
commonwealth/ˈkɒmənwɛlθ/
communicate/kəˈmjuːnɪkeɪt/
communication/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/
communicative/kəˈmjuːnɪkətɪv/
communion/kəˈmjuːnjən/
communism/ˈkɒmjʊnɪzəm/
communist/ˈkɒmjʊnɪst/
community/kəˈmjuːnɪti/
compact/ˈkɒmpækt, kəmˈpækt/
companion/kəmˈpænjən/
company/ˈkʌmpəni/
comparable/ˈkɒmpərəbəl/
comparative/kəmˈpærətɪv/
compare/kəmˈpɛər/
comparison/kəmˈpærɪsən/
compass/ˈkʌmpəs/
compatible/kəmˈpætɪbəl/
compel/kəmˈpɛl/
compete/kəmˈpiːt/
competent/ˈkɒmpɪtənt/
competition/ˌkɒmpɪˈtɪʃən/
competitive/kəmˈpɛtɪtɪv/
competitor/kəmˈpɛtɪtər/
compile/kəmˈpaɪl/
compiler/kəmˈpaɪlər/
complain/kəmˈpleɪn/
complaint/kəmˈpleɪnt/
complement/ˈkɒmplɪmənt/
complementary/ˌkɒmplɪˈmɛntəri/
complete/kəmˈpliːt/
completely/kəmˈpliːtli/
complex/kɒmˈplɛks, kəmˈplɛks, ˈkɒmplɛks/
complexity/kəmˈplɛksɪti/
compliance/kəmˈplaɪəns/
complicated/ˈkɒmplɪkeɪtɪd/
compliment/ˈkɒmplɪmənt, ˈkɒmplɪmɛnt/
complimentary/ˌkɒmplɪˈmɛntəri/
comply/kəmˈplaɪ/
component/kəmˈpoʊnənt/
compose/kəmˈpoʊz/
composer/kəmˈpoʊzər/
composition/ˌkɒmpəˈzɪʃən/
compost/ˈkɒmpɒst/
compound/ˈkɒmpaʊnd, kəmˈpaʊnd/
comprehension/ˌkɒmprɪˈhɛnʃən/
comprehensive/ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv/
compression/kəmˈprɛʃən/
compromise/ˈkɒmprəmaɪz/
compulsory/kəmˈpʌlsəri/
computation/ˌkɒmpjʊˈteɪʃən/
computational/ˌkɒmpjʊˈteɪʃənəl/
compute/kəmˈpjuːt/
computer/kəmˈpjuːtər/
computing/kəmˈpjuːtɪŋ/
comrade/ˈkɒmreɪd/
con/ˈkɒn/
concatenate/kənˈkætɪneɪt/
conceal/kənˈsiːl/
concede/kənˈsiːd/
conceit/kənˈsiːt/
conceivable/kənˈsiːvəbəl/
conceive/kənˈsiːv/
concentrate/ˈkɒnsəntreɪt/
concentration/ˌkɒnsənˈtreɪʃən/
concept/ˈkɒnsɛpt/
conception/kənˈsɛpʃən/
concern/kənˈsɜːrn/
concert/ˈkɒnsərt, kənˈsɜːrt/
concise/kənˈsaɪs/
conclude/kənˈkluːd/
conclusion/kənˈkluːʒən/
concord/ˈkɒŋkɔːrd/
concrete/ˈkɒŋkriːt/
condemn/kənˈdɛm/
condemnation/ˌkɒndəmˈneɪʃən/
condition/kənˈdɪʃən/
conditional/kənˈdɪʃənəl/
condom/ˈkɒndəm/
conduct/kənˈdʌkt, ˈkɒndʌkt/
conduction/kənˈdʌkʃən/
cone/ˈkoʊn/
confer/kənˈfɜːr/
conference/ˈkɒnfərəns/
confession/kənˈfɛʃən/
confidence/ˈkɒnfɪdəns/
confident/ˈkɒnfɪdənt/
confidential/ˌkɒnfɪˈdɛnʃəl/
configuration/kənˌfɪɡjəˈreɪʃən, kənˌfɪɡəˈreɪʃən/
configure/kənˈfɪɡjər, kənˈfɪɡər/
confine/kənˈfaɪn, ˈkɒnfaɪn/
confirm/kənˈfɜːrm/
confirmation/ˌkɒnfərˈmeɪʃən/
conflate/kənˈfleɪt/
conflict/ˈkɒnflɪkt, kənˈflɪkt/
confound/kənˈfaʊnd/
confront/kənˈfrʌnt/
confuse/kənˈfjuːz/
confused/kənˈfjuːzd/
confusing/kənˈfjuːzɪŋ/
confusion/kənˈfjuːʒən/
Congo/ˈkɒŋɡoʊ/
congratulations/kənˌɡrætjʊˈleɪʃənz/
congregation/ˌkɒŋɡrɪˈɡeɪʃən/
congress/ˈkɒŋɡrɛs/
conjunction/kənˈdʒʌŋkʃən/
connect/kəˈnɛkt/
connected/kəˈnɛktɪd/
Connecticut/kəˈnɛtɪkət/
connection/kəˈnɛkʃən/
connoisseur/ˌkɒnəˈsɜːr, ˌkɒnəˈsɜːr, ˌkɒnəˈsjʊər/
connotation/ˌkɒnəˈteɪʃən/
conquer/ˈkɒŋkər/
conscience/ˈkɒnʃəns/
conscious/ˈkɒnʃəs/
consciousness/ˈkɒnʃəsnɪs/
consecutive/kənˈsɛkjʊtɪv/
consensus/kənˈsɛnsəs/
consequence/ˈkɒnsɪkwəns/
consequent/ˈkɒnsɪkwənt/
consequently/ˈkɒnsɪkwəntli/
conservative/kənˈsɜːrvətɪv/
conserve/kənˈsɜːrv, ˈkɒnsɜːrv/
consider/kənˈsɪdər/
considerable/kənˈsɪdərəbəl/
considerably/kənˈsɪdərəbli/
consideration/kənˌsɪdəˈreɪʃən/
considering/kənˈsɪdərɪŋ/
consist/kənˈsɪst/
consistency/kənˈsɪstənsi/
consistent/kənˈsɪstənt/
consistently/kənˈsɪstəntli/
console/ˈkɒnsoʊl, kənˈsoʊl/
consonant/ˈkɒnsənənt/
conspiracy/kənˈspɪrəsi/
constant/ˈkɒnstənt/
constituency/kənˈstɪtjuənsi/
constitution/ˌkɒnstɪˈtjuːʃən/
constrain/kənˈstreɪn/
constraint/kənˈstreɪnt/
construct/ˈkɒnstrʌkt, kənˈstrʌkt/
construction/kənˈstrʌkʃən/
consult/kənˈsʌlt/
consultant/kənˈsʌltənt/
consultation/ˌkɒnsəlˈteɪʃən/
consume/kənˈsjuːm/
consumer/kənˈsjuːmər/
consumption/kənˈsʌmʃən, kənˈsʌmpʃən/
contact/ˈkɒntækt/
contagion/kənˈteɪdʒən/
contain/kənˈteɪn/
container/kənˈteɪnər/
contamination/kənˌtæmɪˈneɪʃən/
contemplate/ˈkɒntəmpleɪt/
contemporary/kənˈtɛmpərəri/
contempt/kənˈtɛmpt/
content/kənˈtɛnt, ˈkɒntɛnt/
contents/ˈkɒntɛnts/
contest/ˈkɒntɛst, kənˈtɛst/
context/ˈkɒntɛkst/
continent/ˈkɒntɪnənt/
continental/ˌkɒntɪˈnɛntəl/
continuation/kənˌtɪnjuˈeɪʃən/
continue/kənˈtɪnjuː/
continuity/ˌkɒntɪˈnjuːɪti/
continuous/kənˈtɪnjuəs/
contract/kənˈtrækt, ˈkɒntrækt/
contracting/kənˈtræktɪŋ/
contractor/ˈkɒntræktər/
contradict/ˌkɒntrəˈdɪkt/
contradiction/ˌkɒntrəˈdɪkʃən/
contradictory/ˌkɒntrəˈdɪktəri/
contrast/kənˈtrɑːst, kənˈtræst, ˈkɒntrɑːst, ˈkɒntræst/
contribute/kənˈtrɪbjuːt/
contribution/ˌkɒntrɪˈbjuːʃən/
control/kənˈtroʊl/
controller/kənˈtroʊlər/
controversial/ˌkɒntrəˈvɜːrʃəl/
controversy/ˈkɒntrəvɜːrsi, kənˈtrɒvərsi/
convenience/kənˈviːniəns/
convenient/kənˈviːniənt/
convention/kənˈvɛnʃən/
conventional/kənˈvɛnʃənəl/
converge/kənˈvɜːrdʒ/
conversation/ˌkɒnvərˈseɪʃən/
conversion/kənˈvɜːrʃən, kənˈvɜːrʒən/
convert/ˈkɒnvɜːrt, kənˈvɜːrt/
convertible/kənˈvɜːrtɪbəl/
convey/kənˈveɪ/
convince/kənˈvɪns/
convoy/ˈkɒnvɔɪ/
cook/ˈkʊk/
cookbook/ˈkʊkbʊk/
cooked/ˈkʊkt/
cookie/ˈkʊki/
cool/ˈkuːl/
cooler/ˈkuːlər/
cooling/ˈkuːlɪŋ/
cooperate/koʊˈɒpəreɪt/
cooperation/koʊˌɒpəˈreɪʃən/
cooperative/koʊˈɒpərətɪv/
coordinate/koʊˈɔːrdɪneɪt, koʊˈɔːrdɪnət/
coordination/koʊˌɔːrdɪˈneɪʃən/
coordinator/koʊˈɔːrdɪneɪtər/
cop/ˈkɒp/
cope/ˈkoʊp/
copernicium/ˌkoʊpərˈnɪsiəm, ˌkɒpərˈnɪkiəm/
copper/ˈkɒpər/
copy/ˈkɒpi/
copyright/ˈkɒpiraɪt/
coral/ˈkɒrəl/
cord/ˈkɔːrd/
cordless/ˈkɔːrdləs/
corduroy/ˈkɔːrdərɔɪ/
core/ˈkɔːr/
cork/ˈkɔːrk/
cormorant/ˈkɔːrmərənt/
corn/ˈkɔːrn/
corner/ˈkɔːrnər/
Cornwall/ˈkɔːrnwəl/
coronation/ˌkɒrəˈneɪʃən/
corporal/ˈkɔːrpərəl/
corporation/ˌkɔːrpəˈreɪʃən/
corpse/ˈkɔːrps/
corpus/ˈkɔːrpəs/
correct/kəˈrɛkt/
correction/kəˈrɛkʃən/
correctly/kəˈrɛktli/
correlation/ˌkɒrəˈleɪʃən/
correspond/ˌkɒrɪˈspɒnd/
correspondent/ˌkɒrɪˈspɒndənt/
corresponding/ˌkɒrɪˈspɒndɪŋ/
corridor/ˈkɒrɪdɔːr/
corruption/kəˈrʌpʃən/
cos/ˈkɒs/
cosmetic/kɒzˈmɛtɪk/
cosmetics/kɒzˈmɛtɪks/
cosmic/ˈkɒzmɪk/
cosmos/ˈkɒzmɒs/
cost/ˈkɒst/
Costa Rica/ˌkɒstə ˈriːkə/
costly/ˈkɒstli/
costume/ˈkɒstjuːm/
cosy/ˈkoʊzi/
cot/ˈkɒt/
cottage/ˈkɒtɪdʒ/
cotton/ˈkɒtən/
couch/ˈkaʊtʃ/
cougar/ˈkuːɡər/
cough/ˈkɒf/
council/ˈkaʊnsəl/
counsel/ˈkaʊnsəl/
count/ˈkaʊnt/
counter/ˈkaʊntər/
counterfeit/ˈkaʊntərfɪt, ˈkaʊntərfiːt/
counterpart/ˈkaʊntərpɑːrt/
countess/ˈkaʊntɛs/
country/ˈkʌntri/
countryside/ˈkʌntrisaɪd/
county/ˈkaʊnti/
couple/ˈkʌpəl/
courage/ˈkʌrɪdʒ/
course/ˈkɔːrs/
court/ˈkɔːrt/
courteous/ˈkɜːrtiəs/
courtesy/ˈkɜːrtɪsi/
courtyard/ˈkɔːrtjɑːrd/
cousin/ˈkʌzən/
covalent/koʊˈveɪlənt/
cove/ˈkoʊv/
covenant/ˈkʌvənənt/
cover/ˈkʌvər/
coverage/ˈkʌvərɪdʒ/
covet/ˈkʌvɪt/
cow/ˈkaʊ/
coward/ˈkaʊərd/
cowboy/ˈkaʊbɔɪ/
coy/ˈkɔɪ/
coyote/kɔɪˈoʊti, kaɪˈoʊti/
crab/ˈkræb/
crack/ˈkræk/
cracker/ˈkrækər/
cradle/ˈkreɪdəl/
craft/ˈkrɑːft, ˈkræft/
crafty/ˈkrɑːfti, ˈkræfti/
crag/ˈkræɡ/
cram/ˈkræm/
cramp/ˈkræmp/
crane/ˈkreɪn/
crank/ˈkræŋk/
crap/ˈkræp/
crash/ˈkræʃ/
crass/ˈkræs/
crave/ˈkreɪv/
crawl/ˈkrɔːl/
craze/ˈkreɪz/
crazy/ˈkreɪzi/
creak/ˈkriːk/
cream/ˈkriːm/
create/kriˈeɪt/
creation/kriˈeɪʃən/
creative/kriˈeɪtɪv/
creativity/ˌkriːeɪˈtɪvɪti/
creator/kriˈeɪtər/
creature/ˈkriːtʃər/
credibility/ˌkrɛdɪˈbɪlɪti/
credit/ˈkrɛdɪt/
creditor/ˈkrɛdɪtər/
creed/ˈkriːd/
creek/ˈkriːk/
creep/ˈkriːp/
creepy/ˈkriːpi/
crest/ˈkrɛst/
Cretaceous/krɪˈteɪʃəs/
crew/ˈkruː/
crib/ˈkrɪb/
cricket/ˈkrɪkɪt/
crime/ˈkraɪm/
criminal/ˈkrɪmɪnəl/
cringe/ˈkrɪndʒ/
crisis/ˈkraɪsɪs/
criterion/kraɪˈtɪəriən/
critical/ˈkrɪtɪkəl/
critically/ˈkrɪtɪkəli/
criticise/ˈkrɪtɪsaɪz/
criticize/ˈkrɪtɪsaɪz/
croak/ˈkroʊk/
Croatia/kroʊˈeɪʃə/
crocodile/ˈkrɒkədaɪl/
croissant/ˈkrwæsɒ̃, krwɑːˈsɒ̃/
crony/ˈkroʊni/
crook/ˈkrʊk/
crooked/ˈkrʊkɪd/
crop/ˈkrɒp/
croquet/ˈkroʊkeɪ, kroʊˈkeɪ/
cross/ˈkrɒs/
crossing/ˈkrɒsɪŋ/
crossword/ˈkrɒswɜːrd/
crow/ˈkroʊ/
crowd/ˈkraʊd/
crowded/ˈkraʊdɪd/
crown/ˈkraʊn/
crucial/ˈkruːʃəl/
crude/ˈkruːd/
cruel/ˈkruːəl/
cruelty/ˈkruːəlti/
cruise/ˈkruːz/
crumb/ˈkrʌm/
crumble/ˈkrʌmbəl/
crunch/ˈkrʌntʃ/
crunchy/ˈkrʌntʃi/
crush/ˈkrʌʃ/
crust/ˈkrʌst/
crutch/ˈkrʌtʃ/
crux/ˈkrʌks/
cry/ˈkraɪ/
crystal/ˈkrɪstəl/
cub/ˈkʌb/
Cuba/ˈkjuːbə/
Cuban/ˈkjuːbən/
cube/ˈkjuːb/
cubic/ˈkjuːbɪk/
cubism/ˈkjuːbɪzəm/
cuboid/ˈkjuːbɔɪd/
cuckoo/ˈkʊkuː/
cucumber/ˈkjuːkʌmbər/
cuddle/ˈkʌdəl/
cue/ˈkjuː/
cuff/ˈkʌf/
cuisine/kwɪˈziːn/
cul-de-sac/ˈkʌldəsæk/
cult/ˈkʌlt/
cultural/ˈkʌltʃərəl/
culture/ˈkʌltʃər/
cum/ˈkʌm/
cumulative/ˈkjuːmjʊlətɪv/
cuneiform/ˈkjuːnɪfɔːrm, kjuːˈniːəfɔːrm, ˈkjuːniəfɔːrm/
cunt/ˈkʌnt/
cup/ˈkʌp/
cupboard/ˈkʌbərd/
curb/ˈkɜːrb/
curdle/ˈkɜːrdəl/
cure/ˈkjʊər/
curiosity/ˌkjʊəriˈɒsɪti/
curious/ˈkjʊəriəs/
curiously/ˈkjʊəriəsli/
curl/ˈkɜːrl/
curly/ˈkɜːrli/
curmudgeon/kɜːrˈmʌdʒən/
currency/ˈkʌrənsi/
current/ˈkʌrənt/
currently/ˈkʌrəntli/
curriculum/kəˈrɪkjʊləm/
curry/ˈkʌri/
curse/ˈkɜːrs/
cursor/ˈkɜːrsər/
curtain/ˈkɜːrtən/
curtains/ˈkɜːrtənz/
curve/ˈkɜːrv/
cushion/ˈkʊʃən/
custard/ˈkʌstərd/
custody/ˈkʌstədi/
custom/ˈkʌstəm/
customer/ˈkʌstəmər/
customize/ˈkʌstəmaɪz/
customs/ˈkʌstəmz/
cut/ˈkʌt/
cute/ˈkjuːt/
cutlery/ˈkʌtləri/
cutting/ˈkʌtɪŋ/
cuttlefish/ˈkʌtəlfɪʃ/
cyan/ˈsaɪən/
cyanate/ˈsaɪəneɪt/
cyanide/ˈsaɪənaɪd/
cycle/ˈsaɪkəl/
cyclic/ˈsaɪklɪk/
cycling/ˈsaɪklɪŋ/
cycloalkane/ˌsaɪkloʊˈælkeɪn/
cyclogenesis/ˌsaɪkloʊˈdʒɛnɪsɪs/
cyclohexane/ˌsaɪkloʊˈhɛkseɪn/
cyclone/ˈsaɪkloʊn/
cyclonic/saɪˈklɒnɪk/
cylinder/ˈsɪlɪndər/
cynic/ˈsɪnɪk/
cynical/ˈsɪnɪkəl/
Cyprus/ˈsaɪprəs/
cyst/ˈsɪst/
cysteine/ˈsɪstiːn/
cytoarchitecture/ˌsaɪtoʊˈɑːrkɪtɛktʃər/
cytochrome/ˈsaɪtəkroʊm/
cytokine/ˈsaɪtəkaɪn/
Czech/ˈtʃɛk/
Czechia/ˈtʃɛkiə/

D

TermPronunciation
dad/ˈdæd/
daddy/ˈdædi/
daft/ˈdɑːft, ˈdæft/
daily/ˈdeɪli/
dairy/ˈdɛəri/
daisy/ˈdeɪzi/
dale/ˈdeɪl/
Dalmatian/dælˈmeɪʃən/
dam/ˈdæm/
damage/ˈdæmɪdʒ/
damaging/ˈdæmɪdʒɪŋ/
dammit/ˈdæmɪt/
damn/ˈdæm/
damned/ˈdæmd/
damp/ˈdæmp/
dance/ˈdɑːns, ˈdæns/
dancer/ˈdɑːnsər, ˈdænsər/
Dane/ˈdeɪn/
danger/ˈdeɪndʒər/
dangerous/ˈdeɪndʒərəs/
Daniel/ˈdænjəl/
Danish/ˈdeɪnɪʃ/
dank/ˈdæŋk/
dare/ˈdɛər/
dark/ˈdɑːrk/
darkness/ˈdɑːrknəs/
darling/ˈdɑːrlɪŋ/
darn/ˈdɑːrn/
dart/ˈdɑːrt/
dash/ˈdæʃ/
data/ˈdeɪtə, ˈdætə, ˈdɑːtə/
database/ˈdeɪtəbeɪs/
date/ˈdeɪt/
dated/ˈdeɪtɪd/
datum/ˈdeɪtəm/
daub/ˈdɔːb/
daughter/ˈdɔːtər/
David/ˈdeɪvɪd/
Davis/ˈdeɪvɪs/
dawn/ˈdɔːn/
day/ˈdeɪ/
daydream/ˈdeɪdriːm/
days/ˈdeɪz/
daze/ˈdeɪz/
dead/ˈdɛd/
deadline/ˈdɛdlaɪn/
deaf/ˈdɛf/
deal/ˈdiːl/
dealer/ˈdiːlər/
dean/ˈdiːn/
dear/ˈdɪər/
dearth/ˈdɜːrθ/
death/ˈdɛθ/
debate/dɪˈbeɪt/
Deborah/ˈdɛbərə/
debris/ˈdɛbriː, ˈdeɪbriː, dəˈbriː, deɪˈbriː/
debt/ˈdɛt/
debtor/ˈdɛtər/
debug/diːˈbʌɡ/
debut/ˈdeɪbjuː, ˈdɛbjuː, deɪˈbjuː/
decade/ˈdɛkeɪd, dɪˈkeɪd/
decay/dɪˈkeɪ/
deceased/dɪˈsiːst/
deceive/dɪˈsiːv/
December/dɪˈsɛmbər/
decency/ˈdiːsənsi/
decent/ˈdiːsənt/
deception/dɪˈsɛpʃən/
decide/dɪˈsaɪd/
decimal/ˈdɛsɪməl/
decision/dɪˈsɪʒən/
decision-making/dɪˈsɪʒənmeɪkɪŋ/
deck/ˈdɛk/
declaration/ˌdɛkləˈreɪʃən/
declare/dɪˈklɛər/
decline/dɪˈklaɪn/
decode/diːˈkoʊd/
decorate/ˈdɛkəreɪt/
decoration/ˌdɛkəˈreɪʃən/
decorative/ˈdɛkərətɪv/
decoy/ˈdiːkɔɪ, dɪˈkɔɪ/
decrease/ˈdiːkriːs, dɪˈkriːs/
decree/dɪˈkriː/
decrepit/dɪˈkrɛpɪt/
dedicated/ˈdɛdɪkeɪtɪd/
deductible/dɪˈdʌktɪbəl/
dee/ˈdiː/
deed/ˈdiːd/
deem/ˈdiːm/
deep/ˈdiːp/
deepen/ˈdiːpən/
deeply/ˈdiːpli/
deer/ˈdɪər/
default/ˈdiːfɔːlt, dɪˈfɔːlt/
defeat/dɪˈfiːt/
defect/ˈdiːfɛkt, dɪˈfɛkt/
defective/dɪˈfɛktɪv/
defence/dɪˈfɛns/
defend/dɪˈfɛnd/
defendant/dɪˈfɛndənt/
defense/dɪˈfɛns/
defensive/dɪˈfɛnsɪv/
defer/dɪˈfɜːr/
deficiency/dɪˈfɪʃənsi/
deficient/dɪˈfɪʃənt/
deficit/ˈdɛfɪsɪt/
define/dɪˈfaɪn/
definite/ˈdɛfɪnət/
definitely/ˈdɛfɪnətli/
definition/ˌdɛfɪˈnɪʃən/
deflection/dɪˈflɛkʃən/
deft/ˈdɛft/
defy/dɪˈfaɪ/
degrade/dɪˈɡreɪd/
degree/dɪˈɡriː/
deity/ˈdeɪɪti, ˈdiːɪti/
Delaware/ˈdɛləwɛər/
delay/dɪˈleɪ/
delegate/ˈdɛlɪɡət, ˈdɛlɪɡeɪt/
delegation/ˌdɛlɪˈɡeɪʃən/
delete/dɪˈliːt/
deliberate/dɪˈlɪbərət, dɪˈlɪbəreɪt/
deliberately/dɪˈlɪbərətli/
delicate/ˈdɛlɪkət/
delicious/dɪˈlɪʃəs/
delight/dɪˈlaɪt/
delightful/dɪˈlaɪtfʊl/
deliver/dɪˈlɪvər/
delivery/dɪˈlɪvəri/
dell/ˈdɛl/
deluxe/dɪˈlʌks, dɪˈlʊks/
demand/dɪˈmɑːnd, dɪˈmænd/
demanding/dɪˈmɑːndɪŋ, dɪˈmændɪŋ/
democracy/dɪˈmɒkrəsi/
democrat/ˈdɛməkræt/
democratic/ˌdɛməˈkrætɪk/
demographic/ˌdɛməˈɡræfɪk/
demolish/dɪˈmɒlɪʃ/
demon/ˈdiːmən/
demonstrate/ˈdɛmənstreɪt/
demonstration/ˌdɛmənˈstreɪʃən/
demonstrator/ˈdɛmənstreɪtər/
den/ˈdɛn/
denial/dɪˈnaɪəl/
denim/ˈdɛnɪm/
Denise/dɪˈniːs/
Denmark/ˈdɛnmɑːrk/
Dennis/ˈdɛnɪs/
denominator/dɪˈnɒmɪneɪtər/
denote/dɪˈnoʊt/
dense/ˈdɛns/
dent/ˈdɛnt/
dental/ˈdɛntəl/
dentist/ˈdɛntɪst/
deny/dɪˈnaɪ/
depart/dɪˈpɑːrt/
department/dɪˈpɑːrtmənt/
departmental/diːpɑːrtˈmɛntəl/
departure/dɪˈpɑːrtʃər/
dependence/dɪˈpɛndəns/
dependent/dɪˈpɛndənt/
depict/dɪˈpɪkt/
deploy/dɪˈplɔɪ/
deployment/dɪˈplɔɪmənt/
deposit/dɪˈpɒzɪt/
depressed/dɪˈprɛst/
depressing/dɪˈprɛsɪŋ/
depression/dɪˈprɛʃən/
depth/ˈdɛpθ/
deputy/ˈdɛpjʊti/
Derek/ˈdɛrɪk/
derivation/ˌdɛrɪˈveɪʃən/
derivative/dɪˈrɪvətɪv/
derive/dɪˈraɪv/
dermatitis/ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/
descend/dɪˈsɛnd/
descent/dɪˈsɛnt/
describe/dɪˈskraɪb/
description/dɪˈskrɪpʃən/
desert/dɪˈzɜːrt, ˈdɛzərt/
deserve/dɪˈzɜːrv/
design/dɪˈzaɪn/
designation/ˌdɛzɪɡˈneɪʃən/
designer/dɪˈzaɪnər/
desirable/dɪˈzaɪərəbəl/
desire/dɪˈzaɪər/
desk/ˈdɛsk/
desktop/ˈdɛsktɒp/
despair/dɪˈspɛər/
desperate/ˈdɛspərət/
desperately/ˈdɛspərətli/
despise/dɪˈspaɪz/
despite/dɪˈspaɪt/
dessert/dɪˈzɜːrt/
destination/ˌdɛstɪˈneɪʃən/
destiny/ˈdɛstɪni/
destroy/dɪˈstrɔɪ/
destruction/dɪˈstrʌkʃən/
destructive/dɪˈstrʌktɪv/
detach/dɪˈtætʃ/
detail/ˈdiːteɪl/
detailed/ˈdiːteɪld/
detain/dɪˈteɪn/
detect/dɪˈtɛkt/
detection/dɪˈtɛkʃən/
detective/dɪˈtɛktɪv/
deter/dɪˈtɜːr/
deterioration/dɪˌtɪəriəˈreɪʃən/
determination/dɪˌtɜːrmɪˈneɪʃən/
determine/dɪˈtɜːrmɪn/
determined/dɪˈtɜːrmɪnd/
detour/ˈdiːtʊər/
Detroit/dɪˈtrɔɪt/
devastating/ˈdɛvəsteɪtɪŋ/
develop/dɪˈvɛləp/
developed/dɪˈvɛləpt/
development/dɪˈvɛləpmənt/
device/dɪˈvaɪs/
devil/ˈdɛvəl/
dew/ˈdjuː/
diabetes/ˌdaɪəˈbiːtiːz/
diagnose/ˈdaɪəɡnoʊz, ˌdaɪəɡˈnoʊz/
diagnosis/ˌdaɪəɡˈnoʊsɪs/
diagonal/daɪˈæɡənəl/
diagram/ˈdaɪəɡræm/
dialect/ˈdaɪəlɛkt/
dialog/ˈdaɪəlɒɡ/
dialogue/ˈdaɪəlɒɡ/
dialysis/daɪˈælɪsɪs/
diameter/daɪˈæmɪtər/
diamond/ˈdaɪəmənd, ˈdaɪmənd/
diamonds/ˈdaɪəməndz, ˈdaɪməndz/
Diana/daɪˈænə/
diary/ˈdaɪəri/
diaspora/daɪˈæspərə/
dice/ˈdaɪs/
dichotomy/daɪˈkɒtəmi/
dick/ˈdɪk/
dickhead/ˈdɪkhɛd/
dicotyledonous/ˌdaɪˌkɒtɪˈliːdənəs/
dictatorship/dɪkˈteɪtərʃɪp/
dictionary/ˈdɪkʃənəri/
dicynodont/daɪˈsɪnədɒnt/
die/ˈdaɪ/
Diego/diˈeɪɡoʊ/
diesel/ˈdiːzəl/
difference/ˈdɪfərəns/
different/ˈdɪfərənt/
differential/ˌdɪfəˈrɛnʃəl/
differentiate/ˌdɪfəˈrɛnʃieɪt/
differentiation/ˌdɪfəˌrɛnʃiˈeɪʃən/
differently/ˈdɪfərəntli/
difficult/ˈdɪfɪkəlt/
difficulty/ˈdɪfɪkəlti/
diffusion/dɪˈfjuːʒən/
dig/ˈdɪɡ/
digest/daɪˈdʒɛst, dɪˈdʒɛst, ˈdaɪdʒɛst/
digger/ˈdɪɡər/
digit/ˈdɪdʒɪt/
digital/ˈdɪdʒɪtəl/
dignity/ˈdɪɡnɪti/
dilate/daɪˈleɪt/
dildo/ˈdɪldoʊ/
dilemma/dɪˈlɛmə/
dill/ˈdɪl/
dim/ˈdɪm/
dime/ˈdaɪm/
dimension/daɪˈmɛnʃən, dɪˈmɛnʃən/
dimer/ˈdaɪmər/
diminish/dɪˈmɪnɪʃ/
dimple/ˈdɪmpəl/
dine/ˈdaɪn/
dinghy/ˈdɪŋi/
dinner/ˈdɪnər/
dioxide/daɪˈɒksaɪd/
dip/ˈdɪp/
diphthong/ˈdɪfθɒŋ, ˈdɪpθɒŋ/
diploid/ˈdɪplɔɪd/
diploma/dɪˈploʊmə/
diplomatic/ˌdɪpləˈmætɪk/
dire/ˈdaɪər/
direct/daɪˈrɛkt, dɪˈrɛkt/
direction/daɪˈrɛkʃən, dɪˈrɛkʃən/
directly/daɪˈrɛktli, dɪˈrɛktli/
director/daɪˈrɛktər, dɪˈrɛktər/
directory/daɪˈrɛktəri, dɪˈrɛktəri/
dirge/ˈdɜːrdʒ/
dirigible/ˈdɪrɪdʒɪbəl, dɪˈrɪdʒɪbəl/
dirt/ˈdɜːrt/
dirty/ˈdɜːrti/
disable/dɪsˈeɪbəl/
disabled/dɪsˈeɪbəld/
disadvantage/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ, ˌdɪsədˈvæntɪdʒ/
disagree/ˌdɪsəˈɡriː/
disappear/ˌdɪsəˈpɪər/
disappointed/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
disappointment/ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/
disaster/dɪˈzɑːstər, dɪˈzæstər/
disastrous/dɪˈzɑːstrəs, dɪˈzæstrəs/
disc/ˈdɪsk/
discard/dɪˈskɑːrd/
discharge/ˈdɪstʃɑːrdʒ, dɪsˈtʃɑːrdʒ/
disciple/dɪˈsaɪpəl/
disciplinary/ˈdɪsɪplɪnəri, ˌdɪsɪˈplɪnəri/
discipline/ˈdɪsɪplɪn/
disclaimer/dɪsˈkleɪmər/
disclose/dɪsˈkloʊz/
disclosure/dɪsˈkloʊʒər/
discount/ˈdɪskaʊnt, dɪsˈkaʊnt/
discourage/dɪsˈkʌrɪdʒ/
discourse/ˈdɪskɔːrs/
discover/dɪˈskʌvər/
discovery/dɪˈskʌvəri/
discrimination/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən/
discuss/dɪˈskʌs/
discussion/dɪˈskʌʃən/
disease/dɪˈziːz/
disgrace/dɪsˈɡreɪs/
disguise/dɪsˈɡaɪz, dɪsˈɡaɪz/
disgusting/dɪsˈɡʌstɪŋ/
dish/ˈdɪʃ/
dishwasher/ˈdɪʃwɒʃər/
disingenuous/ˌdɪsɪnˈdʒɛnjuəs/
disk/ˈdɪsk/
dislike/dɪsˈlaɪk/
dismantle/dɪsˈmæntəl/
dismiss/dɪsˈmɪs/
disorder/dɪsˈɔːrdər/
dispatch/dɪˈspætʃ/
dispel/dɪˈspɛl/
disperse/dɪˈspɜːrs/
displacement/dɪsˈpleɪsmənt/
display/dɪˈspleɪ/
dispose/dɪˈspoʊz/
dispute/dɪˈspjuːt, ˈdɪspjuːt/
disregard/ˌdɪsrɪˈɡɑːrd/
disrupt/dɪsˈrʌpt/
disruption/dɪsˈrʌpʃən/
dissection/daɪˈsɛkʃən, dɪˈsɛkʃən/
dissertation/ˌdɪsərˈteɪʃən/
dissolve/dɪˈzɒlv/
distance/ˈdɪstəns/
distant/ˈdɪstənt/
distinct/dɪˈstɪŋkt/
distinguish/dɪˈstɪŋɡwɪʃ/
distort/dɪˈstɔːrt/
distract/dɪˈstrækt/
distress/dɪˈstrɛs/
distribute/dɪˈstrɪbjuːt, ˈdɪstrɪbjuːt/
distribution/ˌdɪstrɪˈbjuːʃən/
district/ˈdɪstrɪkt/
disturb/dɪˈstɜːrb/
disturbance/dɪˈstɜːrbəns/
disturbing/dɪˈstɜːrbɪŋ/
ditch/ˈdɪtʃ/
dive/ˈdaɪv/
diver/ˈdaɪvər/
diverse/daɪˈvɜːrs, ˈdaɪvɜːrs/
diversity/daɪˈvɜːrsɪti/
divert/daɪˈvɜːrt, dɪˈvɜːrt/
divide/dɪˈvaɪd/
dividend/ˈdɪvɪdɛnd/
divine/dɪˈvaɪn/
diving/ˈdaɪvɪŋ/
division/dɪˈvɪʒən/
divorce/dɪˈvɔːrs/
divorced/dɪˈvɔːrst/
dizzy/ˈdɪzi/
Djibouti/dʒɪˈbuːti/
Djiboutian/dʒɪˈbuːtiən/
do/ˈduː/
doctor/ˈdɒktər/
doctrine/ˈdɒktrɪn/
document/ˈdɒkjʊmɛnt, ˈdɒkjʊmənt/
documentary/ˌdɒkjʊˈmɛntəri/
documentation/ˌdɒkjʊmɛnˈteɪʃən/
dodge/ˈdɒdʒ/
dodgy/ˈdɒdʒi/
dodo/ˈdoʊdoʊ/
doe/ˈdoʊ/
dog/ˈdɒɡ/
dogma/ˈdɒɡmə/
doll/ˈdɒl/
dollar/ˈdɒlər/
dolphin/ˈdɒlfɪn/
domain/dəˈmeɪn, doʊˈmeɪn/
dome/ˈdoʊm/
domestic/dəˈmɛstɪk/
dominate/ˈdɒmɪneɪt/
Dominican/dəˈmɪnɪkən/
don/ˈdɒn/
don't/ˈdoʊnt/
Donald/ˈdɒnəld/
Donald Duck/ˈdɒnəld ˈdʌk/
donate/ˈdoʊneɪt/
donation/doʊˈneɪʃən/
done/ˈdʌn/
donkey/ˈdɒŋki/
donor/ˈdoʊnər/
donut/ˈdoʊnʌt/
doom/ˈduːm/
door/ˈdɔːr/
doorbell/ˈdɔːrbɛl/
doorway/ˈdɔːrweɪ/
dopamine/ˈdoʊpəmiːn/
dope/ˈdoʊp/
dormant/ˈdɔːrmənt/
dormouse/ˈdɔːrmaʊs/
Dorothy/ˈdɒrəθi/
dose/ˈdoʊs/
dot/ˈdɒt/
double/ˈdʌbəl/
doubt/ˈdaʊt/
dough/ˈdoʊ/
doughnut/ˈdoʊnʌt/
dour/ˈdaʊər, ˈdʊər/
dove/ˈdʌv/
down/ˈdaʊn/
download/ˈdaʊnloʊd/
downtown/ˈdaʊntaʊn, ˌdaʊnˈtaʊn/
dowry/ˈdaʊəri/
doze/ˈdoʊz/
dozen/ˈdʌzən/
draft/ˈdrɑːft, ˈdræft/
drag/ˈdræɡ/
dragon/ˈdræɡən/
drain/ˈdreɪn/
drake/ˈdreɪk/
drama/ˈdrɑːmə/
dramatic/drəˈmætɪk/
dramatically/drəˈmætɪkli/
drape/ˈdreɪp/
drastic/ˈdræstɪk/
draught/ˈdrɑːft/
draw/ˈdrɔː/
drawer/ˈdrɔːər/
drawers/ˈdrɔːərz/
drawing/ˈdrɔːɪŋ/
dread/ˈdrɛd/
dream/ˈdriːm/
dress/ˈdrɛs/
drift/ˈdrɪft/
drill/ˈdrɪl/
drink/ˈdrɪŋk/
drip/ˈdrɪp/
drive/ˈdraɪv/
driver/ˈdraɪvər/
drone/ˈdroʊn/
drool/ˈdruːl/
drop/ˈdrɒp/
drought/ˈdraʊt/
drove/ˈdroʊv/
drown/ˈdraʊn/
drug/ˈdrʌɡ/
drum/ˈdrʌm/
drunk/ˈdrʌŋk/
dry/ˈdraɪ/
dryer/ˈdraɪər/
dual/ˈdjuːəl/
dub/ˈdʌb/
Dubai/djuːˈbaɪ/
dubious/ˈdjuːbiəs/
Dublin/ˈdʌblɪn/
duck/ˈdʌk/
dud/ˈdʌd/
dude/ˈdjuːd/
due/ˈdjuː/
duel/ˈdjuːəl/
duet/djuːˈɛt/
duke/ˈdjuːk/
dull/ˈdʌl/
duly/ˈdjuːli/
dumb/ˈdʌm/
dummy/ˈdʌmi/
dump/ˈdʌmp/
dun/ˈdʌn/
dune/ˈdjuːn/
dung/ˈdʌŋ/
dungeon/ˈdʌndʒən/
duo/ˈdjuːoʊ/
dupe/ˈdjuːp/
duplicate/ˈdjuːplɪkət, ˈdjuːplɪkeɪt/
durable/ˈdjʊərəbəl/
duration/djʊəˈreɪʃən/
during/ˈdjʊərɪŋ/
dusk/ˈdʌsk/
dust/ˈdʌst/
dustbin/ˈdʌstbɪn/
dusty/ˈdʌsti/
Dutch/ˈdʌtʃ/
duty/ˈdjuːti/
duvet/ˈdjuːveɪ, djuːˈveɪ/
dwarf/ˈdwɔːrf/
dwell/ˈdwɛl/
dwelling/ˈdwɛlɪŋ/
dye/ˈdaɪ/
dyke/ˈdaɪk/
dynamic/daɪˈnæmɪk/
dynamics/daɪˈnæmɪks/
dynamite/ˈdaɪnəmaɪt/
dynasty/ˈdɪnəsti, ˈdaɪnəsti/
dystrophy/ˈdɪstrəfi/

E

TermPronunciation
e/ˈiː/
each/ˈiːtʃ/
eager/ˈiːɡər/
eagle/ˈiːɡəl/
ear/ˈɪər/
earl/ˈɜːrl/
early/ˈɜːrli/
earn/ˈɜːrn/
earphones/ˈɪərfoʊnz/
earth/ˈɜːrθ/
earthquake/ˈɜːrθkweɪk/
easily/ˈiːzɪli/
east/ˈiːst/
Easter/ˈiːstər/
eastern/ˈiːstərn/
easy/ˈiːzi/
eat/ˈiːt/
eaves/ˈiːvz/
ebb/ˈɛb/
ebony/ˈɛbəni/
ecclesiastical/ɪˌkliːziˈæstɪkəl/
echo/ˈɛkoʊ/
eclipse/ɪˈklɪps/
ecological/ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl, ˌɛkəˈlɒdʒɪkəl/
ecology/ɪˈkɒlədʒi/
economic/ˌiːkəˈnɒmɪk, ˌɛkəˈnɒmɪk/
economically/ˌɛkəˈnɒmɪkli, ˌiːkəˈnɒmɪkli/
economics/ˌiːkəˈnɒmɪks, ˌɛkəˈnɒmɪks/
economist/ɪˈkɒnəmɪst/
economy/ɪˈkɒnəmi/
ecstasy/ˈɛkstəsi/
ecstatic/ɛkˈstætɪk, ɪkˈstætɪk/
Ecuador/ˈɛkwədɔːr/
Eden/ˈiːdən/
Edgar/ˈɛdɡər/
edge/ˈɛdʒ/
Edinburgh/ˈɛdɪnbərə/
edit/ˈɛdɪt/
editing/ˈɛdɪtɪŋ/
edition/ɪˈdɪʃən/
editorial/ˌɛdɪˈtɔːriəl/
Edmund/ˈɛdmənd/
educate/ˈɛdjʊkeɪt/
education/ˌɛdjʊˈkeɪʃən/
educational/ˌɛdjʊˈkeɪʃənəl/
Edward/ˈɛdwərd/
eerie/ˈɪəri/
ef/ˈɛf/
effect/ɪˈfɛkt/
efficacy/ˈɛfɪkəsi/
efficiency/ɪˈfɪʃənsi/
efficient/ɪˈfɪʃənt/
efficiently/ɪˈfɪʃəntli/
effort/ˈɛfərt/
egg/ˈɛɡ/
ego/ˈiːɡoʊ/
Egypt/ˈiːdʒɪpt/
Egyptian/ɪˈdʒɪpʃən/
eh/ˈeɪ/
eight/ˈeɪt/
eighteen/ˈeɪtiːn, eɪˈtiːn/
eighth/ˈeɪtθ/
eighty/ˈeɪti/
either/ˈaɪðər, ˈiːðər/
ejaculation/ɪˌdʒækjʊˈleɪʃən/
el/ˈɛl/
elaborate/ɪˈlæbərət, ɪˈlæbəreɪt/
elastic/ɪˈlæstɪk/
elasticity/ɪlæˈstɪsɪti, ˌiːlæˈstɪsɪti/
elbow/ˈɛlboʊ/
elder/ˈɛldər/
elderly/ˈɛldərli/
elect/ɪˈlɛkt/
election/ɪˈlɛkʃən/
electoral/ɪˈlɛktərəl/
electorate/ɪˈlɛktərət/
electric/ɪˈlɛktrɪk/
electrical/ɪˈlɛktrɪkəl/
electricity/ɪlɛkˈtrɪsɪti, ˌiːlɛkˈtrɪsɪti/
electromagnetic/ɪˌlɛktroʊmæɡˈnɛtɪk/
electromagnetism/ɪˌlɛktrəˈmæɡnɪtɪzəm/
electron/ɪˈlɛktrɒn/
electronic/ɪlɛkˈtrɒnɪk/
electronics/ɪlɛkˈtrɒnɪks/
elegant/ˈɛlɪɡənt/
element/ˈɛlɪmənt/
elephant/ˈɛlɪfənt/
elevate/ˈɛlɪveɪt/
elevation/ˌɛlɪˈveɪʃən/
elevator/ˈɛlɪveɪtər/
eleven/ɪˈlɛvən/
eleventh/ɪˈlɛvənθ/
elf/ˈɛlf/
eligibility/ˌɛlɪdʒɪˈbɪlɪti/
eliminate/ɪˈlɪmɪneɪt/
elite/ɪˈliːt, eɪˈliːt/
Elizabeth/ɪˈlɪzəbəθ/
elk/ˈɛlk/
ellipse/ɪˈlɪps/
ellipsis/ɪˈlɪpsɪs/
elm/ˈɛlm/
else/ˈɛls/
elsewhere/ˈɛlswɛər/
elude/ɪˈluːd/
em/ˈɛm/
email/ˈiːmeɪl/
embark/ɪmˈbɑːrk, ɛmˈbɑːrk/
embarrass/ɪmˈbærəs, ɛmˈbærəs/
embarrassed/ɪmˈbærəst, ɛmˈbærəst/
embarrassing/ɪmˈbærəsɪŋ, ɛmˈbærəsɪŋ/
embarrassment/ɪmˈbærəsmənt, ɛmˈbærəsmənt/
embassy/ˈɛmbəsi/
embed/ɛmˈbɛd, ɪmˈbɛd/
embedded/ɛmˈbɛdɪd, ɪmˈbɛdɪd/
embody/ɪmˈbɒdi, ɛmˈbɒdi/
embrace/ɛmˈbreɪs, ɪmˈbreɪs/
emerald/ˈɛmərəld/
emerge/ɪˈmɜːrdʒ/
emergence/ɪˈmɜːrdʒəns/
emergency/ɪˈmɜːrdʒənsi/
eminently/ˈɛmɪnəntli/
emission/ɪˈmɪʃən/
emit/ɪˈmɪt/
Emma/ˈɛmə/
emotion/ɪˈmoʊʃən/
emotional/ɪˈmoʊʃənəl/
emperor/ˈɛmpərər/
emphasis/ˈɛmfəsɪs/
emphasize/ˈɛmfəsaɪz/
empire/ˈɛmpaɪər/
empirical/ɛmˈpɪrɪkəl, ɪmˈpɪrɪkəl/
employ/ɪmˈplɔɪ, ɛmˈplɔɪ/
employee/ɛmplɔɪˈiː/
employer/ɛmˈplɔɪər, ɪmˈplɔɪər/
empty/ˈɛmpti/
en/ˈɛn/
enable/ɛnˈeɪbəl, ɪnˈeɪbəl/
enact/ɪnˈækt, ɛnˈækt/
enclosed/ɪnˈkloʊzd, ɛnˈkloʊzd/
encode/ɪnˈkoʊd, ɛnˈkoʊd/
encoding/ɪnˈkoʊdɪŋ, ɛnˈkoʊdɪŋ/
encompass/ɪnˈkʌmpəs, ɛnˈkʌmpəs/
encourage/ɛnˈkʌrɪdʒ, ɪnˈkʌrɪdʒ/
encouragement/ɛnˈkʌrɪdʒmənt, ɪnˈkʌrɪdʒmənt/
encouraging/ɛnˈkʌrɪdʒɪŋ, ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ/
encyclopedia/ɛnˌsaɪkləˈpiːdiə, ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/
end/ˈɛnd/
endangered/ɛnˈdeɪndʒərd, ɪnˈdeɪndʒərd/
endeavour/ɪnˈdɛvər, ɛnˈdɛvər/
endless/ˈɛndləs/
endorse/ɛnˈdɔːrs, ɪnˈdɔːrs/
endow/ɪnˈdaʊ, ɛnˈdaʊ/
endurance/ɪnˈdjʊərəns, ɛnˈdjʊərəns/
endure/ɪnˈdjʊər, ɛnˈdjʊər/
enemy/ˈɛnəmi/
energy/ˈɛnərdʒi/
enforce/ɛnˈfɔːrs, ɪnˈfɔːrs/
enforcement/ɛnˈfɔːrsmənt, ɪnˈfɔːrsmənt/
engage/ɪnˈɡeɪdʒ, ɛnˈɡeɪdʒ/
engaged/ɪnˈɡeɪdʒd, ɛnˈɡeɪdʒd/
engine/ˈɛndʒɪn/
engineer/ˌɛndʒɪˈnɪər/
engineering/ˌɛndʒɪˈnɪərɪŋ/
England/ˈɪŋɡlənd/
English/ˈɪŋɡlɪʃ/
Englishman/ˈɪŋɡlɪʃmən/
enhance/ɪnˈhɑːns, ɛnˈhɑːns, ɪnˈhæns, ɛnˈhæns/
enhancement/ɪnˈhɑːnsmənt, ɛnˈhɑːnsmənt, ɪnˈhænsmənt, ɛnˈhænsmənt/
enjoy/ɛnˈdʒɔɪ, ɪnˈdʒɔɪ/
enlarge/ɪnˈlɑːrdʒ, ɛnˈlɑːrdʒ/
enormous/ɪˈnɔːrməs/
enough/ɪˈnʌf/
enroll/ɛnˈroʊl, ɪnˈroʊl/
ensemble/ɒnˈsɒmbəl/
ensue/ɪnˈsjuː, ɛnˈsjuː/
ensure/ɛnˈʃʊər, ɪnˈʃʊər/
entail/ɪnˈteɪl, ɛnˈteɪl/
enter/ˈɛntər/
enteritis/ˌɛntəˈraɪtɪs/
enterprise/ˈɛntərpraɪz/
entertain/ˌɛntərˈteɪn/
entertaining/ˌɛntərˈteɪnɪŋ/
entertainment/ˌɛntərˈteɪnmənt/
enthusiasm/ɪnˈθjuːziæzəm, ɛnˈθjuːziæzəm/
enthusiast/ɪnˈθjuːziæst, ɛnˈθjuːziæst/
enthusiastic/ɪnˌθjuːziˈæstɪk, ɛnˌθjuːziˈæstɪk/
entire/ɪnˈtaɪər, ɛnˈtaɪər/
entity/ˈɛntɪti/
entrance/ˈɛntrəns/
entrepreneur/ˌɒntrəprəˈnɜːr, ˌɒntrəprəˈnjʊər/
entry/ˈɛntri/
envelope/ˈɛnvəloʊp, ˈɒnvəloʊp/
environment/ɪnˈvaɪrənmənt, ɛnˈvaɪrənmənt/
environmental/ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl, ɛnˌvaɪrənˈmɛntəl/
envisage/ɪnˈvɪzɪdʒ, ɛnˈvɪzɪdʒ/
envoy/ˈɛnvɔɪ, ˈɒnvɔɪ/
envy/ˈɛnvi/
enzyme/ˈɛnzaɪm/
epic/ˈɛpɪk/
epidemic/ˌɛpɪˈdɛmɪk/
epidemiologic/ˌɛpɪˌdiːmiəˈlɒdʒɪk/
epidemiological/ˌɛpɪˌdiːmiəˈlɒdʒɪkəl/
epidemiologist/ˌɛpɪˌdiːmiˈɒlədʒɪst/
epidemiology/ˌɛpɪˌdiːmiˈɒlədʒi/
episode/ˈɛpɪsoʊd/
epitome/ɪˈpɪtəmi/
epoch/ˈiːpɒk/
equal/ˈiːkwəl/
equality/ɪˈkwɒlɪti/
equally/ˈiːkwəli/
equation/ɪˈkweɪʒən/
equilibrium/ˌiːkwɪˈlɪbriəm/
equipment/ɪˈkwɪpmənt/
equity/ˈɛkwɪti/
equivalent/ɪˈkwɪvələnt/
era/ˈɪərə/
erase/ɪˈreɪz/
Eric/ˈɛrɪk/
Eritrea/ˌɛrɪˈtriːə, ˌɛrɪˈtreɪə/
Ernest/ˈɜːrnɪst/
erosion/ɪˈroʊʒən/
erotic/ɪˈrɒtɪk/
err/ˈɜːr/
error/ˈɛrər/
eruption/ɪˈrʌpʃən/
escape/ɪˈskeɪp, ɛˈskeɪp/
escort/ˈɛskɔːrt, ɪˈskɔːrt, ɛˈskɔːrt/
especially/ɪˈspɛʃəli, ɛˈspɛʃəli/
ess/ˈɛs/
essay/ˈɛseɪ, ɛˈseɪ/
essence/ˈɛsəns/
essential/ɪˈsɛnʃəl/
essentially/ɪˈsɛnʃəli/
establish/ɪˈstæblɪʃ, ɛˈstæblɪʃ/
establishment/ɪˈstæblɪʃmənt, ɛˈstæblɪʃmənt/
estate/ɪˈsteɪt, ɛˈsteɪt/
estimate/ˈɛstɪmət, ˈɛstɪmeɪt/
estimation/ˌɛstɪˈmeɪʃən/
Estonia/ɛˈstoʊniə, ɪˈstoʊniə/
Estonian/ɛˈstoʊniən, ɪˈstoʊniən/
et cetera/ɛt ˈsɛtərə/
eternal/ɪˈtɜːrnəl/
eternity/ɪˈtɜːrnɪti/
ethane/ˈiːθeɪn, ˈɛθeɪn/
ethanol/ˈɛθənɒl/
ethical/ˈɛθɪkəl/
ethics/ˈɛθɪks/
Ethiopia/ˌiːθiˈoʊpiə/
Ethiopian/ˌiːθiˈoʊpiən/
ethnic/ˈɛθnɪk/
ethnicity/ɛθˈnɪsɪti/
ethnocentrism/ˌɛθnoʊˈsɛntrɪzəm/
ethnographic/ˌɛθnəˈɡræfɪk/
ethnologic/ˌɛθnəˈlɒdʒɪk/
ethnological/ˌɛθnəˈlɒdʒɪkəl/
ethnology/ɛθˈnɒlədʒi/
ethnomusicology/ˌɛθnoʊˌmjuːzɪˈkɒlədʒi/
ethologist/iːˈθɒlədʒɪst/
ethology/iːˈθɒlədʒi/
ethylene/ˈɛθɪliːn/
Eugene/juːˈdʒiːn, ˈjuːdʒiːn/
eukaryote/juːˈkærioʊt/
eureka/jʊəˈriːkə/
euro/ˈjʊəroʊ/
Europe/ˈjʊərəp/
European/ˌjʊərəˈpiːən/
evade/ɪˈveɪd/
evaluation/ɪˌvæljuˈeɪʃən/
evasion/ɪˈveɪʒən/
Eve/ˈiːv, ˈiːv/
even/ˈiːvən/
evening/ˈiːvnɪŋ, ˈiːvənɪŋ/
evenly/ˈiːvənli/
event/ɪˈvɛnt/
eventual/ɪˈvɛntʃuəl/
eventually/ɪˈvɛntʃuəli/
ever/ˈɛvər/
every/ˈɛvri/
everybody/ˈɛvribɒdi/
everyone/ˈɛvriwʌn/
everything/ˈɛvriθɪŋ/
everywhere/ˈɛvriwɛər/
evict/ɪˈvɪkt/
evidence/ˈɛvɪdəns/
evident/ˈɛvɪdənt/
evil/ˈiːvəl/
evoke/ɪˈvoʊk/
evolution/ˌiːvəˈljuːʃən, ˌɛvəˈljuːʃən/
evolutionary/ˌɛvəˈluːʃənəri, ˌiːvəˈluːʃənəri/
evolve/ɪˈvɒlv/
ewe/ˈjuː/
ex/ˈɛks/
exact/ɪɡˈzækt, ɛɡˈzækt/
exactly/ɪɡˈzæktli, ɛɡˈzæktli/
exaggerate/ɪɡˈzædʒəreɪt, ɛɡˈzædʒəreɪt/
examination/ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən, ɛɡˌzæmɪˈneɪʃən/
example/ɪɡˈzɑːmpəl, ɛɡˈzɑːmpəl, ɪɡˈzæmpəl, ɛɡˈzæmpəl/
exceed/ɪkˈsiːd, ɛkˈsiːd/
excel/ɪkˈsɛl, ɛkˈsɛl/
excellence/ˈɛksələns/
excellent/ˈɛksələnt/
except/ɪkˈsɛpt, ɛkˈsɛpt/
exception/ɪkˈsɛpʃən, ɛkˈsɛpʃən/
exceptional/ɪkˈsɛpʃənəl, ɛkˈsɛpʃənəl/
exceptionally/ɪkˈsɛpʃənəli, ɛkˈsɛpʃənəli/
excerpt/ˈɛksɜːrpt, ɛkˈsɜːrpt, ɪkˈsɜːrpt/
excess/ɪkˈsɛs, ɛkˈsɛs, ˈɛksɛs/
excessive/ɪkˈsɛsɪv, ɛkˈsɛsɪv/
exchange/ɪksˈtʃeɪndʒ, ɛksˈtʃeɪndʒ/
excite/ɪkˈsaɪt, ɛkˈsaɪt/
excited/ɪkˈsaɪtɪd, ɛkˈsaɪtɪd/
excitement/ɪkˈsaɪtmənt, ɛkˈsaɪtmənt/
exciting/ɪkˈsaɪtɪŋ, ɛkˈsaɪtɪŋ/
exclaim/ɪkˈskleɪm, ɛkˈskleɪm/
exclude/ɪkˈskluːd, ɛkˈskluːd/
exclusive/ɪkˈskluːsɪv, ɛkˈskluːsɪv/
exclusively/ɪkˈskluːsɪvli, ɛkˈskluːsɪvli/
excuse/ɪkˈskjuːs, ɛkˈskjuːs, ɪkˈskjuːz, ɛkˈskjuːz/
execute/ˈɛksɪkjuːt/
execution/ˌɛksɪˈkjuːʃən/
exempt/ɪɡˈzɛmpt, ɛɡˈzɛmpt/
exercise/ˈɛksərsaɪz/
exert/ɪɡˈzɜːrt, ɛɡˈzɜːrt/
exhaust/ɪɡˈzɔːst, ɛɡˈzɔːst/
exhibit/ɪɡˈzɪbɪt, ɛɡˈzɪbɪt/
exile/ˈɛɡzaɪl, ˈɛksaɪl/
exist/ɪɡˈzɪst, ɛɡˈzɪst/
existence/ɛɡˈzɪstəns, ɪɡˈzɪstəns/
existing/ɪɡˈzɪstɪŋ, ɛɡˈzɪstɪŋ/
exit/ˈɛɡzɪt, ˈɛksɪt/
exodus/ˈɛksədəs/
exotic/ɪɡˈzɒtɪk, ɛɡˈzɒtɪk/
expand/ɪkˈspænd, ɛkˈspænd/
expansion/ɪkˈspænʃən, ɛkˈspænʃən/
expat/ˈɛkspæt/
expect/ɪkˈspɛkt, ɛkˈspɛkt/
expectation/ˌɛkspɛkˈteɪʃən/
expected/ɪkˈspɛktɪd, ɛkˈspɛktɪd/
expedition/ˌɛkspɪˈdɪʃən/
expel/ɪkˈspɛl, ɛkˈspɛl/
expenditure/ɪkˈspɛndɪtʃər, ɛkˈspɛndɪtʃər/
expensive/ɪkˈspɛnsɪv, ɛkˈspɛnsɪv/
experience/ɪkˈspɪəriəns, ɛkˈspɪəriəns/
experiment/ɪkˈspɛrɪmənt, ɛkˈspɛrɪmənt/
experimental/ɪkˌspɛrɪˈmɛntəl, ɛkˌspɛrɪˈmɛntəl/
expert/ˈɛkspɜːrt/
expertise/ˌɛkspɜːrˈtiːz/
expire/ɪkˈspaɪər, ɛkˈspaɪər/
expired/ɪkˈspaɪərd, ɛkˈspaɪərd/
explain/ɪkˈspleɪn, ɛkˈspleɪn/
explanation/ˌɛkspləˈneɪʃən/
explicit/ɪkˈsplɪsɪt, ɛkˈsplɪsɪt/
explicitly/ɪkˈsplɪsɪtli, ɛkˈsplɪsɪtli/
explode/ɪkˈsploʊd, ɛkˈsploʊd/
exploit/ɪkˈsplɔɪt, ɛkˈsplɔɪt, ˈɛksplɔɪt/
exploitation/ˌɛksplɔɪˈteɪʃən/
exploration/ˌɛkspləˈreɪʃən/
explore/ɪkˈsplɔːr, ɛkˈsplɔːr/
explorer/ɪkˈsplɔːrər, ɛkˈsplɔːrər/
export/ˈɛkspɔːrt, ɪkˈspɔːrt, ɛkˈspɔːrt/
expose/ɪkˈspoʊz, ɛkˈspoʊz/
exposure/ɪkˈspoʊʒər, ɛkˈspoʊʒər/
express/ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs/
expression/ɪkˈsprɛʃən, ɛkˈsprɛʃən/
extend/ɪkˈstɛnd, ɛkˈstɛnd/
extension/ɪkˈstɛnʃən, ɛkˈstɛnʃən/
extensive/ɪkˈstɛnsɪv, ɛkˈstɛnsɪv/
extensively/ɪkˈstɛnsɪvli, ɛkˈstɛnsɪvli/
exterior/ɪkˈstɪəriər, ɛkˈstɪəriər/
external/ɪkˈstɜːrnəl, ɛkˈstɜːrnəl/
extol/ɪkˈstoʊl, ɛkˈstoʊl/
extra/ˈɛkstrə/
extract/ˈɛkstrækt, ɪkˈstrækt, ɛkˈstrækt/
extraction/ɛkˈstrækʃən, ɪkˈstrækʃən/
extraordinary/ɪkˈstrɔːrdənəri, ɛkˈstrɔːrdənəri, ˌɛkstrəˈɔːrdɪnəri/
extreme/ɪkˈstriːm, ɛkˈstriːm/
extremely/ɪkˈstriːmli, ɛkˈstriːmli/
eye/ˈaɪ/
eyebrow/ˈaɪbraʊ/
eyelash/ˈaɪlæʃ/

F

TermPronunciation
fable/ˈfeɪbəl/
fabric/ˈfæbrɪk/
fabulous/ˈfæbjʊləs/
facade/fəˈsɑːd/
face/ˈfeɪs/
Facebook/ˈfeɪsbʊk, ˈfeɪsbʊk/
facet/ˈfæsɪt/
facial/ˈfeɪʃəl/
facilitate/fəˈsɪlɪteɪt/
facility/fəˈsɪlɪti/
fact/ˈfækt/
faction/ˈfækʃən/
factor/ˈfæktər/
factorial/fækˈtɔːriəl/
factory/ˈfæktəri/
factual/ˈfæktʃuəl/
faculty/ˈfækəlti/
fag/ˈfæɡ/
faggot/ˈfæɡət/
fail/ˈfeɪl/
failure/ˈfeɪljər/
faint/ˈfeɪnt/
fair/ˈfɛər/
fairly/ˈfɛərli/
fairy/ˈfɛəri/
faith/ˈfeɪθ/
faithful/ˈfeɪθfəl, ˈfeɪθfʊl/
fake/ˈfeɪk/
fall/ˈfɔːl/
false/ˈfɔːls/
fame/ˈfeɪm/
familiar/fəˈmɪliə/
family/ˈfæmli, ˈfæmɪli/
famous/ˈfeɪməs/
fan/ˈfæn/
fancy/ˈfænsi/
fang/ˈfæŋ/
fanny/ˈfæni/
fantastic/fænˈtæstɪk/
FAQ/ˈɛf ˈeɪ ˈkjuː/
far/ˈfɑːr/
fare/ˈfɛər/
farewell/fɛərˈwɛl/
farm/ˈfɑːrm/
farmer/ˈfɑːrmər/
fart/ˈfɑːrt/
fascia/ˈfæʃə/
fascinating/ˈfæsɪneɪtɪŋ/
fashion/ˈfæʃən/
fashionable/ˈfæʃənəbəl/
fast/ˈfɑːst, ˈfæst/
fasten/ˈfɑːsən, ˈfæsən/
fat/ˈfæt/
fatal/ˈfeɪtəl/
fate/ˈfeɪt/
father/ˈfɑːðər/
fatigue/fəˈtiːɡ/
fatty/ˈfæti/
faucet/ˈfɔːsɪt/
fault/ˈfɔːlt, ˈfɒlt/
faultless/ˈfɔːltləs, ˈfɒltləs/
faulty/ˈfɔːlti, ˈfɒlti/
fauna/ˈfɔːnə/
favor/ˈfeɪvər/
favorable/ˈfeɪvərəbəl/
favorite/ˈfeɪvərɪt/
favour/ˈfeɪvər/
favourite/ˈfeɪvərɪt/
fawn/ˈfɔːn/
fax/ˈfæks/
fear/ˈfɪər/
fearful/ˈfɪərfəl, ˈfɪərfʊl/
feasible/ˈfiːzɪbəl/
feast/ˈfiːst/
feat/ˈfiːt/
feather/ˈfɛðər/
feature/ˈfiːtʃər/
February/ˈfɛbjuəri, ˈfɛbruəri/
federal/ˈfɛdərəl/
federation/ˌfɛdəˈreɪʃən/
fee/ˈfiː/
feed/ˈfiːd/
feedback/ˈfiːdbæk/
feel/ˈfiːl/
feeling/ˈfiːlɪŋ/
feet/ˈfiːt/
feign/ˈfeɪn/
fell/ˈfɛl/
fella/ˈfɛlə/
felt/ˈfɛlt/
female/ˈfiːmeɪl/
feminine/ˈfɛmɪnɪn/
feminist/ˈfɛmənɪst/
femur/ˈfiːmər/
fence/ˈfɛns/
fencing/ˈfɛnsɪŋ/
fern/ˈfɜːrn/
ferry/ˈfɛri/
festival/ˈfɛstɪvəl/
fetal/ˈfiːtəl/
fetch/ˈfɛtʃ/
fetish/ˈfɛtɪʃ/
fetus/ˈfiːtəs/
feud/ˈfjuːd/
fever/ˈfiːvər/
few/ˈfjuː/
fewer/ˈfjuːər/
fiber/ˈfaɪbər/
fibre/ˈfaɪbər/
fiction/ˈfɪkʃən/
fiddle/ˈfɪdəl/
field/ˈfiːld/
fierce/ˈfɪərs/
fiercely/ˈfɪərsli/
fife/ˈfaɪf/
fifteen/ˈfɪftiːn, fɪfˈtiːn/
fifteenth/fɪfˈtiːnθ/
fifth/ˈfɪfθ/
fifty/ˈfɪfti/
fig/ˈfɪɡ/
fight/ˈfaɪt/
fighter/ˈfaɪtər/
figure/ˈfɪɡə, ˈfɪɡjə/
Fiji/ˈfiːdʒi/
file/ˈfaɪl/
fill/ˈfɪl/
film/ˈfɪlm/
filter/ˈfɪltər/
filth/ˈfɪlθ/
filthy/ˈfɪlθi/
fin/ˈfɪn/
final/ˈfaɪnəl/
finally/ˈfaɪnəli/
finance/ˈfaɪnæns, faɪˈnæns, fɪˈnæns/
financial/faɪˈnænʃəl, fɪˈnænʃəl/
financially/fɪˈnænʃəli, faɪˈnænʃəli/
financing/ˈfaɪnænsɪŋ, faɪˈnænsɪŋ, fɪˈnænsɪŋ/
finch/ˈfɪntʃ/
find/ˈfaɪnd/
fine/ˈfaɪn/
finger/ˈfɪŋɡər/
fingering/ˈfɪŋɡərɪŋ/
fingernail/ˈfɪŋɡərneɪl/
finish/ˈfɪnɪʃ/
finished/ˈfɪnɪʃt/
finite/ˈfaɪnaɪt/
Finland/ˈfɪnlənd/
Finn/ˈfɪn/
Finnish/ˈfɪnɪʃ/
fir/ˈfɜːr/
fire/ˈfaɪər/
fireplace/ˈfaɪərpleɪs/
firewall/ˈfaɪərwɔːl/
firm/ˈfɜːrm/
first/ˈfɜːrst/
firstly/ˈfɜːrstli/
fish/ˈfɪʃ/
fisher/ˈfɪʃər/
fisherman/ˈfɪʃərmən/
fishing/ˈfɪʃɪŋ/
fist/ˈfɪst/
fisting/ˈfɪstɪŋ/
fit/ˈfɪt/
fitness/ˈfɪtnəs/
five/ˈfaɪv/
fix/ˈfɪks/
fixed/ˈfɪkst/
fizz/ˈfɪz/
flag/ˈflæɡ/
flagship/ˈflæɡʃɪp/
flail/ˈfleɪl/
flake/ˈfleɪk/
flame/ˈfleɪm/
flaming/ˈfleɪmɪŋ/
flank/ˈflæŋk/
flash/ˈflæʃ/
flashing/ˈflæʃɪŋ/
flask/ˈflæsk, ˈflɑːsk/
flat/ˈflæt/
flavor/ˈfleɪvər/
flavour/ˈfleɪvər/
flaw/ˈflɔː/
flea/ˈfliː/
flee/ˈfliː/
fleece/ˈfliːs/
fleet/ˈfliːt/
flesh/ˈflɛʃ/
flex/ˈflɛks/
flexibility/ˌflɛksɪˈbɪlɪti/
flick/ˈflɪk/
flicker/ˈflɪkər/
flight/ˈflaɪt/
flinch/ˈflɪntʃ/
fling/ˈflɪŋ/
flint/ˈflɪnt/
flip/ˈflɪp/
flirt/ˈflɜːrt/
float/ˈfloʊt/
floating/ˈfloʊtɪŋ/
flock/ˈflɒk/
flog/ˈflɒɡ/
flood/ˈflʌd/
floor/ˈflɔːr/
flop/ˈflɒp/
floppy/ˈflɒpi/
flora/ˈflɔːrə/
floral/ˈflɔːrəl, ˈflɒrəl/
Florence/ˈflɒrəns/
Florida/ˈflɒrɪdə/
florist/ˈflɒrɪst/
floss/ˈflɒs/
flour/ˈflaʊər/
flourish/ˈflʌrɪʃ/
flout/ˈflaʊt/
flow/ˈfloʊ/
flower/ˈflaʊər/
flu/ˈfluː/
fluff/ˈflʌf/
fluid/ˈfluːɪd/
fluke/ˈfluːk/
flunk/ˈflʌŋk/
fluoxetine/fluːˈɒksɪtiːn/
flush/ˈflʌʃ/
flute/ˈfluːt/
flux/ˈflʌks/
fly/ˈflaɪ/
flyer/ˈflaɪər/
foal/ˈfoʊl/
foam/ˈfoʊm/
focal/ˈfoʊkəl/
focus/ˈfoʊkəs/
foe/ˈfoʊ/
fog/ˈfɒɡ/
foie gras/fwɑː ˈɡrɑː/
foil/ˈfɔɪl/
foist/ˈfɔɪst/
fold/ˈfoʊld/
folder/ˈfoʊldər/
foliage/ˈfoʊliɪdʒ/
follow/ˈfɒloʊ/
follower/ˈfɒloʊər/
following/ˈfɒloʊɪŋ/
fond/ˈfɒnd/
food/ˈfuːd/
fool/ˈfuːl/
foolish/ˈfuːlɪʃ/
foot/ˈfʊt/
footage/ˈfʊtɪdʒ/
football/ˈfʊtbɔːl/
footnote/ˈfʊtnoʊt/
footwear/ˈfʊtwɛər/
for/fər, ˈfɔːr/
foray/ˈfɒreɪ/
forbid/fərˈbɪd/
forbidden/fərˈbɪdən/
force/ˈfɔːrs/
ford/ˈfɔːrd/
forecast/ˈfɔːrkɑːst, ˈfɔːrkæst/
forego/fɔːrˈɡoʊ/
forehead/ˈfɔːrhɛd/
foreign/ˈfɒrɪn/
foreigner/ˈfɒrɪnər/
foresee/fɔːrˈsiː/
forest/ˈfɒrɪst/
forestry/ˈfɒrɪstri/
forever/fəˈrɛvər/
forfeit/ˈfɔːrfɪt/
forge/ˈfɔːrdʒ/
forget/fərˈɡɛt/
forgive/fərˈɡɪv/
forgiveness/fərˈɡɪvnɪs/
forgo/fɔːrˈɡoʊ/
forgotten/fərˈɡɒtən/
fork/ˈfɔːk/
form/ˈfɔːrm/
formal/ˈfɔːrməl/
formally/ˈfɔːrməli/
format/ˈfɔːrmæt/
former/ˈfɔːrmər/
formerly/ˈfɔːrmərli/
formula/ˈfɔːrmjʊlə/
formulate/ˈfɔːrmjʊleɪt/
forsake/fərˈseɪk/
fort/ˈfɔːrt/
forte/ˈfɔːrteɪ, ˈfɔːrt/
fortnight/ˈfɔːrtnaɪt/
fortunate/ˈfɔːrtʃənət/
fortunately/ˈfɔːrtʃənətli/
fortune/ˈfɔːrtʃən, ˈfɔːrtʃuːn/
forty/ˈfɔːrti/
forum/ˈfɔːrəm/
forward/ˈfɔːrwərd/
fossil/ˈfɒsəl, ˈfɒsɪl/
foster/ˈfɒstər/
foul/ˈfaʊl/
found/ˈfaʊnd/
foundation/faʊnˈdeɪʃən/
founder/ˈfaʊndər/
fountain/ˈfaʊntɪn, ˈfaʊntən/
four/ˈfɔːr/
fourteen/ˈfɔːrtiːn, fɔːrˈtiːn/
fourteenth/ˈfɔːrtiːnθ, fɔːrˈtiːnθ/
fourth/ˈfɔːrθ/
fowl/ˈfaʊl/
fox/ˈfɒks/
fraction/ˈfrækʃən/
fracture/ˈfræktʃər/
fragile/ˈfrædʒaɪl, ˈfrædʒəl/
fragment/ˈfræɡmənt/
fragrance/ˈfreɪɡrəns/
frail/ˈfreɪl/
frame/ˈfreɪm/
framework/ˈfreɪmwɜːrk/
France/ˈfrɑːns, ˈfræns/
franchise/ˈfræntʃaɪz/
Francis/ˈfrɑːnsɪs, ˈfrænsɪs/
frank/ˈfræŋk/
Frankfurt/ˈfræŋkfərt/
frankly/ˈfræŋkli/
fraud/ˈfrɔːd/
fraudulent/ˈfrɔːdjʊlənt/
freak/ˈfriːk/
Frederick/ˈfrɛdərɪk/
free/ˈfriː/
freedom/ˈfriːdəm/
freelance/ˈfriːlæns, ˈfriːlɑːns/
freeze/ˈfriːz/
freezer/ˈfriːzər/
freezing/ˈfriːzɪŋ/
freight/ˈfreɪt/
French/ˈfrɛntʃ/
frequency/ˈfriːkwənsi/
frequent/ˈfriːkwənt, frɪˈkwɛnt/
frequently/ˈfriːkwəntli/
fresh/ˈfrɛʃ/
fret/ˈfrɛt/
friar/ˈfraɪər/
friction/ˈfrɪkʃən/
Friday/ˈfraɪdi, ˈfraɪdeɪ/
fridge/ˈfrɪdʒ/
fried/ˈfraɪd/
friend/ˈfrɛnd/
friendly/ˈfrɛndli/
friends/ˈfrɛndz/
friendship/ˈfrɛnʃɪp, ˈfrɛndʃɪp/
fright/ˈfraɪt/
frighten/ˈfraɪtən/
frightening/ˈfraɪtənɪŋ/
fringe/ˈfrɪndʒ/
frog/ˈfrɒɡ/
from/ˈfrɒm, ˈfrʌm, frəm/
front/ˈfrʌnt/
frontier/ˈfrʌntɪər, frʌnˈtɪər/
frost/ˈfrɒst/
froth/ˈfrɒθ/
frown/ˈfraʊn/
frozen/ˈfroʊzən/
fructose/ˈfruːktoʊs/
fruit/ˈfruːt/
frustrating/frʌˈstreɪtɪŋ, ˈfrʌstreɪtɪŋ/
frustration/frʌˈstreɪʃən/
fry/ˈfraɪ/
fuchsia/ˈfjuːʃə/
fuck/ˈfʌk/
fucking/ˈfʌkɪŋ/
fugue/ˈfjuːɡ/
fulfil/fʊlˈfɪl/
full/ˈfʊl/
fully/ˈfʊli/
fun/ˈfʌn/
function/ˈfʌŋkʃən/
functional/ˈfʌŋkʃənəl/
functionality/ˌfʌŋkʃəˈnælɪti/
functioning/ˈfʌŋkʃənɪŋ/
fund/ˈfʌnd/
fundamental/ˌfʌndəˈmɛntəl/
fundamentally/ˌfʌndəˈmɛntəli/
funeral/ˈfjuːnərəl/
fungus/ˈfʌŋɡəs/
funk/ˈfʌŋk/
funny/ˈfʌni/
furious/ˈfjʊəriəs/
furnace/ˈfɜːrnɪs/
furnish/ˈfɜːrnɪʃ/
furniture/ˈfɜːrnɪtʃər/
further/ˈfɜːrðər/
furthermore/ˈfɜːrðərmɔːr, ˌfɜːrðərˈmɔːr/
fury/ˈfjʊəri/
fuse/ˈfjuːz/
fusion/ˈfjuːʒən/
fuss/ˈfʌs/
fussy/ˈfʌsi/
futile/ˈfjuːtaɪl, ˈfjuːtəl/
future/ˈfjuːtʃər/
futures/ˈfjuːtʃərz/
fuzzy/ˈfʌzi/

G

TermPronunciation
gable/ˈɡeɪbəl/
Gabriel/ˈɡeɪbriəl/
gag/ˈɡæɡ/
gaga/ˈɡɑːɡɑː/
gain/ˈɡeɪn/
gait/ˈɡeɪt/
gala/ˈɡɑːlə/
galaxy/ˈɡæləksi/
gale/ˈɡeɪl/
gall/ˈɡɔːl/
gallon/ˈɡælən/
gallows/ˈɡæloʊz/
game/ˈɡeɪm/
gamma/ˈɡæmə/
gamma-aminobutyric acid/ˈɡæmə əˌmiːnoʊbjuːˈtɪrɪk ˈæsɪd/
gamut/ˈɡæmət/
gang/ˈɡæŋ/
gaol/ˈdʒeɪl/
gap/ˈɡæp/
gape/ˈɡeɪp/
garage/ˈɡærɑːʒ, ˈɡærɑːdʒ, ˈɡærɪdʒ, ɡəˈrɑːʒ, ɡəˈrɑːdʒ/
garbage/ˈɡɑːrbɪdʒ/
garden/ˈɡɑːrdən/
gardener/ˈɡɑːrdənər/
gardening/ˈɡɑːrdənɪŋ/
garlic/ˈɡɑːrlɪk/
garment/ˈɡɑːrmənt/
garnet/ˈɡɑːrnɪt/
gas/ˈɡæs/
gash/ˈɡæʃ/
gasoline/ˈɡæsəliːn, ˌɡæsəˈliːn/
gasp/ˈɡæsp, ˈɡɑːsp/
gastric/ˈɡæstrɪk/
gastroenteritis/ˌɡæstroʊˌɛntəˈraɪtɪs/
gate/ˈɡeɪt/
gateway/ˈɡeɪtweɪ/
gather/ˈɡæðər/
gauge/ˈɡeɪdʒ/
gauze/ˈɡɔːz/
gay/ˈɡeɪ/
Gaza/ˈɡɑːzə/
gaze/ˈɡeɪz/
gazette/ɡəˈzɛt/
gear/ˈɡɪər/
gee/ˈdʒiː/
geek/ˈɡiːk/
gel/ˈdʒɛl/
gem/ˈdʒɛm/
gender/ˈdʒɛndər/
gene/ˈdʒiːn, ˈdʒiːn/
genealogy/ˌdʒiːniˈælədʒi/
general/ˈdʒɛnərəl/
generally/ˈdʒɛnərəli/
generate/ˈdʒɛnəreɪt/
generation/ˌdʒɛnəˈreɪʃən/
generator/ˈdʒɛnəreɪtər/
generic/dʒɪˈnɛrɪk/
generous/ˈdʒɛnərəs/
genesis/ˈdʒɛnɪsɪs/
genetic/dʒəˈnɛtɪk/
genetically/dʒəˈnɛtɪkəli/
geneticist/dʒɪˈnɛtɪsɪst/
genetics/dʒəˈnɛtɪks/
Geneva/dʒɪˈniːvə/
genie/ˈdʒiːni/
genius/ˈdʒiːniəs, ˈdʒiːnjəs/
genome/ˈdʒiːnoʊm/
genre/ˈʒɒ̃rə, ˈʒɒnrə, ˈdʒɒnrə/
gentle/ˈdʒɛntəl/
gentleman/ˈdʒɛntəlmən/
gently/ˈdʒɛntli/
genuine/ˈdʒɛnjuɪn/
genus/ˈdʒiːnəs/
Geoffrey/ˈdʒɛfri/
geographic/ˌdʒiːəˈɡræfɪk/
geographical/ˌdʒiːəˈɡræfɪkəl/
geography/dʒiˈɒɡrəfi/
geological/ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkəl/
geology/dʒiˈɒlədʒi/
geometry/dʒiˈɒmɪtri/
George/ˈdʒɔːrdʒ/
Georgia/ˈdʒɔːrdʒə, ˈdʒɔːrdʒə/
Gerald/ˈdʒɛrəld/
germ/ˈdʒɜːrm/
German/ˈdʒɜːrmən/
germane/dʒɜːrˈmeɪn/
Germany/ˈdʒɜːrməni/
gesture/ˈdʒɛstʃər/
get/ˈɡɛt/
Ghana/ˈɡɑːnə/
ghastly/ˈɡɑːstli, ˈɡæstli/
ghetto/ˈɡɛtoʊ/
ghost/ˈɡoʊst/
giant/ˈdʒaɪənt/
Gibraltar/dʒɪˈbrɔːltər/
gift/ˈɡɪft/
gig/ˈɡɪɡ/
giggle/ˈɡɪɡəl/
Gilbert/ˈɡɪlbərt/
gilded/ˈɡɪldɪd/
gill/ˈɡɪl, ˈdʒɪl/
gilt/ˈɡɪlt/
gin/ˈdʒɪn/
ginger/ˈdʒɪndʒər/
giraffe/dʒɪˈrɑːf, dʒɪˈræf/
girl/ˈɡɜːrl/
girlfriend/ˈɡɜːrlfrɛnd/
girth/ˈɡɜːrθ/
gist/ˈdʒɪst/
give/ˈɡɪv/
given/ˈɡɪvən/
gizmo/ˈɡɪzmoʊ/
glad/ˈɡlæd/
glance/ˈɡlɑːns, ˈɡlæns/
gland/ˈɡlænd/
Glasgow/ˈɡlɑːzɡoʊ, ˈɡlæzɡoʊ/
glass/ˈɡlæs, ˈɡlɑːs/
glasses/ˈɡlæsɪz, ˈɡlɑːsɪz/
glaucoma/ɡlɔːˈkoʊmə/
glaucous/ˈɡlɔːkəs/
glaze/ˈɡleɪz/
glean/ˈɡliːn/
glee/ˈɡliː/
glen/ˈɡlɛn/
glide/ˈɡlaɪd, ˈɡlaɪd/
glider/ˈɡlaɪdər/
glisten/ˈɡlɪsən/
global/ˈɡloʊbəl/
globalisation/ˌɡloʊbəlaɪˈzeɪʃən/
globe/ˈɡloʊb/
glomerulus/ɡləˈmɛrjʊləs/
gloomy/ˈɡluːmi/
glorious/ˈɡlɔːriəs/
glory/ˈɡlɔːri/
gloss/ˈɡlɒs/
glossary/ˈɡlɒsəri/
glossy/ˈɡlɒsi/
glove/ˈɡlʌv/
glow/ˈɡloʊ/
glucose/ˈɡluːkoʊz, ˈɡluːkoʊs/
glue/ˈɡluː/
glutamine/ˈɡluːtəmiːn/
glycine/ˈɡlaɪsiːn/
gnat/ˈnæt/
gnaw/ˈnɔː/
gnome/ˈnoʊm/
gnu/ˈnjuː, ˈɡnjuː/
go/ˈɡoʊ/
Goa/ˈɡoʊə/
goal/ˈɡoʊl/
goalkeeper/ˈɡoʊlkiːpər/
goat/ˈɡoʊt/
goatee/ɡoʊˈtiː/
god/ˈɡɒd/
goddess/ˈɡɒdɪs/
gold/ˈɡoʊld/
golden/ˈɡoʊldən/
golf/ˈɡɒlf/
gone/ˈɡɒn/
gong/ˈɡɒŋ/
good/ˈɡʊd/
goodbye/ɡʊdˈbaɪ/
goodness/ˈɡʊdnəs/
goods/ˈɡʊdz/
goofy/ˈɡuːfi/
google/ˈɡuːɡəl, ˈɡuːɡəl/
goose/ˈɡuːs/
gore/ˈɡɔːr/
gorge/ˈɡɔːrdʒ/
gorgeous/ˈɡɔːrdʒəs/
gorilla/ɡəˈrɪlə/
gosh/ˈɡɒʃ/
gospel/ˈɡɒspəl/
gossip/ˈɡɒsɪp/
Goth/ˈɡɒθ/
Gothic/ˈɡɒθɪk/
gouge/ˈɡaʊdʒ/
gourmet/ˈɡʊərmeɪ, ˈɡɔːrmeɪ, ɡʊərˈmeɪ, ɡɔːrˈmeɪ/
gout/ˈɡaʊt/
govern/ˈɡʌvərn/
government/ˈɡʌvərmənt, ˈɡʌvərnmənt, ˈɡʌvənmənt/
governmental/ˌɡʌvərnˈmɛntəl, ˌɡʌvərˈmɛntəl, ˌɡʌvənˈmɛntəl/
governor/ˈɡʌvərnər, ˈɡʌvənər/
gown/ˈɡaʊn/
grab/ˈɡræb/
grace/ˈɡreɪs/
grade/ˈɡreɪd/
gradual/ˈɡrædjuəl, ˈɡrædjʊl, ˈɡrædʒuəl, ˈɡrædʒʊl/
gradually/ˈɡrædʒʊli, ˈɡrædjʊli, ˈɡrædʒuəli, ˈɡrædjuəli/
graduate/ˈɡrædʒueɪt, ˈɡrædjueɪt, ˈɡrædʒuət, ˈɡrædjuət/
graduation/ˌɡrædjuˈeɪʃən, ˌɡrædʒuˈeɪʃən/
graffiti/ɡrəˈfiːti/
graft/ˈɡrɑːft, ˈɡræft/
grain/ˈɡreɪn/
gram/ˈɡræm/
grammar/ˈɡræmər/
grammatical/ɡrəˈmætɪkəl/
granary/ˈɡrænəri/
grand/ˈɡrænd/
grandfather/ˈɡrænfɑːðər, ˈɡrændfɑːðər/
grandma/ˈɡrænmɑː, ˈɡrændmɑː/
grandmother/ˈɡrænmʌðər, ˈɡrændmʌðər/
grandpa/ˈɡrænpɑː, ˈɡrændpɑː/
grandson/ˈɡrænsʌn, ˈɡrændsʌn/
granite/ˈɡrænɪt/
granny/ˈɡræni/
grant/ˈɡrɑːnt, ˈɡrænt/
grape/ˈɡreɪp/
grapefruit/ˈɡreɪpfruːt/
graph/ˈɡrɑːf, ˈɡræf/
graphic/ˈɡræfɪk/
grasp/ˈɡrɑːsp, ˈɡræsp/
grass/ˈɡrɑːs, ˈɡræs/
grate/ˈɡreɪt/
grateful/ˈɡreɪtfəl/
gratis/ˈɡrætɪs, ˈɡrɑːtɪs, ˈɡreɪtɪs/
gratitude/ˈɡrætɪtjuːd/
grave/ˈɡreɪv/
gravel/ˈɡrævəl/
gravity/ˈɡrævɪti/
gravy/ˈɡreɪvi/
gray/ˈɡreɪ/
graze/ˈɡreɪz/
grease/ˈɡriːs/
greasy/ˈɡriːsi, ˈɡriːzi/
great/ˈɡreɪt/
greatly/ˈɡreɪtli/
Greece/ˈɡriːs/
greed/ˈɡriːd/
greedy/ˈɡriːdi/
Greek/ˈɡriːk/
green/ˈɡriːn/
greenhouse/ˈɡriːnhaʊs/
Greenland/ˈɡriːnlənd/
greens/ˈɡriːnz/
greet/ˈɡriːt/
greeting/ˈɡriːtɪŋ/
Gregory/ˈɡrɛɡəri/
grey/ˈɡreɪ/
grid/ˈɡrɪd/
grief/ˈɡriːf/
grill/ˈɡrɪl/
grin/ˈɡrɪn/
grind/ˈɡraɪnd/
grip/ˈɡrɪp/
gripe/ˈɡraɪp/
groan/ˈɡroʊn/
grocery/ˈɡroʊsəri/
groin/ˈɡrɔɪn/
groom/ˈɡruːm/
groove/ˈɡruːv/
grope/ˈɡroʊp/
gross/ˈɡroʊs/
grotesque/ɡroʊˈtɛsk/
ground/ˈɡraʊnd/
grounds/ˈɡraʊndz/
group/ˈɡruːp/
grove/ˈɡroʊv/
grow/ˈɡroʊ/
growing/ˈɡroʊɪŋ/
growl/ˈɡraʊl/
growth/ˈɡroʊθ/
gruesome/ˈɡruːsəm/
grumble/ˈɡrʌmbəl/
grumpy/ˈɡrʌmpi/
grunt/ˈɡrʌnt/
Guam/ˈɡwɑːm/
guarantee/ˌɡærənˈtiː/
guard/ˈɡɑːrd/
guardian/ˈɡɑːrdiən/
Guatemala/ˌɡwɑːtəˈmɑːlə/
Guatemalan/ˌɡwɑːtəˈmɑːlən/
guava/ˈɡwɑːvə/
guerrilla/ɡəˈrɪlə/
guess/ˈɡɛs/
guest/ˈɡɛst/
guide/ˈɡaɪd/
guideline/ˈɡaɪdlaɪn/
guilt/ˈɡɪlt/
guilty/ˈɡɪlti/
Guinea/ˈɡɪni/
guinea pig/ˈɡɪni ˈpɪɡ/
guise/ˈɡaɪz/
guitar/ɡɪˈtɑːr/
Gujarat/ˌɡʊdʒəˈrɑːt/
gulf/ˈɡʌlf/
gum/ˈɡʌm/
gun/ˈɡʌn/
guru/ˈɡʊruː/
gust/ˈɡʌst/
gut/ˈɡʌt/
guts/ˈɡʌts/
gutter/ˈɡʌtər/
guy/ˈɡaɪ/
Guyana/ɡaɪˈænə/
gym/ˈdʒɪm/
gymnast/ˈdʒɪmnæst/
gypsy/ˈdʒɪɪpsi/

H

TermPronunciation
ha/ˈhɑː/
habit/ˈhæbɪt/
habitat/ˈhæbɪtæt/
hack/ˈhæk/
hacker/ˈhækər/
haemorrhage/ˈhɛmərɪdʒ/
hail/ˈheɪl/
hair/ˈhɛər/
haircut/ˈhɛərkʌt/
hairdresser/ˈhɛərdrɛsər/
hairy/ˈhɛəri/
Haiti/ˈheɪti/
hake/ˈheɪk/
half/ˈhɑːf, ˈhæf/
Halifax/ˈhælɪfæks/
hall/ˈhɔːl/
hallelujah/ˌhælɪˈluːjə/
hallow/ˈhæloʊ/
Halloween/ˌhæləˈwiːn, ˌhæloʊˈiːn/
halo/ˈheɪloʊ/
halt/ˈhɔːlt/
ham/ˈhæm/
Hamburg/ˈhæmbɜːrɡ/
hamlet/ˈhæmlɪt/
hammer/ˈhæmər/
hamper/ˈhæmpər/
hamster/ˈhæmstər/
hand/ˈhænd/
handbag/ˈhændbæɡ, ˈhænbæɡ/
handbook/ˈhændbʊk, ˈhænbʊk/
handful/ˈhændfʊl, ˈhænfʊl, ˈhændfəl, ˈhænfəl/
handicap/ˈhændikæp/
handicapped/ˈhændikæpt/
handkerchief/ˈhæŋkərtʃɪf, ˈhæŋkərtʃiːf/
handle/ˈhændəl/
handling/ˈhændəlɪŋ/
handsome/ˈhænsəm/
handy/ˈhændi/
hang/ˈhæŋ/
hanging/ˈhæŋɪŋ/
Hannah/ˈhænə/
happen/ˈhæpən/
happily/ˈhæpɪli/
happiness/ˈhæpinəs/
happy/ˈhæpi/
harassment/həˈræsmənt, ˈhærəsmənt/
harbor/ˈhɑːrbər/
harbour/ˈhɑːrbər/
hard/ˈhɑːrd/
hardcore/ˈhɑːrdkɔːr/
hardcover/ˈhɑːrdkʌvər/
harden/ˈhɑːrdən/
hardly/ˈhɑːrdli/
hardship/ˈhɑːrdʃɪp/
hardwood/ˈhɑːrdwʊd/
hare/ˈhɛər/
harem/ˈhɑːriːm, hɑːˈriːm, ˈhɛərəm/
harm/ˈhɑːrm/
harmful/ˈhɑːrmfəl, ˈhɑːrmfʊl/
harmony/ˈhɑːrməni/
harness/ˈhɑːrnəs/
harp/ˈhɑːrp/
harrow/ˈhæroʊ/
harsh/ˈhɑːrʃ/
hart/ˈhɑːrt/
harvest/ˈhɑːrvɪst/
Haryana/ˌhɑːriˈɑːnə/
hash/ˈhæʃ/
hassle/ˈhæsəl/
haste/ˈheɪst/
hasten/ˈheɪstən/
hastily/ˈheɪstɪli/
hasty/ˈheɪsti/
hat/ˈhæt/
hatch/ˈhætʃ/
hate/ˈheɪt/
hatred/ˈheɪtrɪd/
haul/ˈhɔːl/
haunt/ˈhɔːnt/
have/həv, ˈhæv/
haven/ˈheɪvən/
havoc/ˈhævək/
Hawaii/həˈwaɪi/
Hawaiian/həˈwaɪən/
hawk/ˈhɔːk/
hay/ˈheɪ/
hazard/ˈhæzərd/
hazardous/ˈhæzərdəs/
haze/ˈheɪz/
hazel/ˈheɪzəl/
he/ˈhiː/
head/ˈhɛd/
headache/ˈhɛdeɪk/
header/ˈhɛdər/
headphones/ˈhɛdfoʊnz/
headquarters/ˈhɛdkwɔːrtərz/
heads/ˈhɛdz/
heal/ˈhiːl/
health/ˈhɛlθ/
healthy/ˈhɛlθi/
heap/ˈhiːp/
hear/ˈhɪər/
hearing/ˈhɪərɪŋ/
hearse/ˈhɜːrs/
heart/ˈhɑːrt/
hearth/ˈhɑːrθ/
hearts/ˈhɑːrts/
heat/ˈhiːt/
heated/ˈhiːtɪd/
heater/ˈhiːtər/
heath/ˈhiːθ/
heather/ˈhɛðər/
heating/ˈhiːtɪŋ/
heaven/ˈhɛvən/
heavy/ˈhɛvi/
Hebrew/ˈhiːbruː/
hectare/ˈhɛktɑːr, ˈhɛktɛər/
hectic/ˈhɛktɪk/
hedge/ˈhɛdʒ/
hedgehog/ˈhɛdʒhɒɡ/
heed/ˈhiːd/
heel/ˈhiːl/
height/ˈhaɪt/
heinous/ˈhiːnəs, ˈheɪnəs/
heir/ˈɛər/
heist/ˈhaɪst/
Helen/ˈhɛlɪn/
helicopter/ˈhɛlɪkɒptər/
helix/ˈhiːlɪks/
hell/ˈhɛl/
hello/hɛˈloʊ, həˈloʊ, ˈhɛloʊ/
helm/ˈhɛlm/
helmet/ˈhɛlmɪt/
help/ˈhɛlp/
helper/ˈhɛlpər/
helpful/ˈhɛlpfəl, ˈhɛlpfʊl/
helpless/ˈhɛlpləs/
hem/ˈhɛm/
hemisphere/ˈhɛmɪsfɪər/
hemorrhage/ˈhɛmərɪdʒ/
hemp/ˈhɛmp/
hen/ˈhɛn/
hence/ˈhɛns/
Henry/ˈhɛnri/
heparin/ˈhɛpərɪn/
hepatitis/ˌhɛpəˈtaɪtɪs/
her/hər, ˈhɜːr/
herald/ˈhɛrəld/
herb/ˈhɜːrb/
herd/ˈhɜːrd/
here/ˈhɪər/
hereby/hɪərˈbaɪ, ˈhɪərbaɪ/
herein/hɪəˈrɪn/
heritage/ˈhɛrɪtɪdʒ/
hero/ˈhɪəroʊ/
heroic/hɪˈroʊɪk/
heroin/ˈhɛroʊɪn/
heron/ˈhɛrən/
herself/hɜːrˈsɛlf/
hesitate/ˈhɛzɪteɪt/
hesitation/ˌhɛzɪˈteɪʃən/
heuristic/hjʊəˈrɪstɪk, hjʊˈrɪstɪk/
hew/ˈhjuː/
hey/ˈheɪ/
hi/ˈhaɪ/
hiccup/ˈhɪkʌp/
hide/ˈhaɪd/
hideous/ˈhɪdiəs/
hierarchy/ˈhaɪərɑːrki/
high/ˈhaɪ/
highlight/ˈhaɪlaɪt/
highly/ˈhaɪli/
highway/ˈhaɪweɪ/
hike/ˈhaɪk/
hiking/ˈhaɪkɪŋ/
hilarious/hɪˈlɛəriəs/
hill/ˈhɪl/
hilly/ˈhɪli/
hilt/ˈhɪlt/
him/hɪm, ˈhɪm/
himself/hɪmˈsɛlf/
hind/ˈhaɪnd/
hinder/ˈhɪndər/
Hindu/ˈhɪnduː/
hinge/ˈhɪndʒ/
hint/ˈhɪnt/
hip/ˈhɪp/
hippopotamus/ˌhɪpəˈpɒtəməs/
hire/ˈhaɪər/
his/ˈhɪz/
hiss/ˈhɪs/
histidine/ˈhɪstɪdiːn/
historian/hɪˈstɔːriən/
historic/hɪˈstɒrɪk/
historical/hɪˈstɒrɪkəl/
historically/hɪˈstɒrɪkəli/
history/ˈhɪstəri/
hit/ˈhɪt/
hitherto/ˌhɪðərˈtuː, ˈhɪðərtuː/
Hitler/ˈhɪtlər/
hive/ˈhaɪv/
hoard/ˈhɔːrd/
hoarse/ˈhɔːrs/
hoax/ˈhoʊks/
hobby/ˈhɒbi/
hog/ˈhɒɡ/
hoist/ˈhɔɪst/
hold/ˈhoʊld/
hole/ˈhoʊl/
holiday/ˈhɒlɪdeɪ/
Holland/ˈhɒlənd/
hollow/ˈhɒloʊ/
holly/ˈhɒli/
Hollywood/ˈhɒliwʊd/
holocaust/ˈhɒləkɔːst/
holy/ˈhoʊli/
homage/ˈhɒmɪdʒ/
home/ˈhoʊm/
homeland/ˈhoʊmlænd/
homeless/ˈhoʊmlɪs/
hometown/ˈhoʊmtaʊn/
homework/ˈhoʊmwɜːrk/
homicide/ˈhɒmɪsaɪd/
homogeneity/ˌhɒmədʒɪˈniːɪti, ˌhoʊmədʒɪˈniːɪti, ˌhɒmədʒɪˈneɪɪti, ˌhoʊmədʒɪˈneɪɪti/
homogeneous/ˌhɒməˈdʒiːniəs, ˌhoʊməˈdʒiːniəs/
homosexual/ˌhɒməˈsɛkʃuəl, ˌhoʊməˈsɛkʃuəl/
Honduras/hɒnˈdjʊərəs/
honest/ˈɒnɪst/
honestly/ˈɒnɪstli/
honesty/ˈɒnɪsti/
honey/ˈhʌni/
honeymoon/ˈhʌnimuːn/
Hong Kong/hɒŋˈkɒŋ/
honor/ˈɒnər/
honorable/ˈɒnərəbəl/
honored/ˈɒnərd/
honour/ˈɒnər/
hood/ˈhʊd/
hoof/ˈhuːf, ˈhʊf/
hook/ˈhʊk/
hooked/ˈhʊkt/
hoop/ˈhuːp/
hooray/hʊˈreɪ/
hoot/ˈhuːt/
hop/ˈhɒp/
hope/ˈhoʊp/
hopeful/ˈhoʊpfəl, ˈhoʊpfʊl/
hopefully/ˈhoʊpfəli, ˈhoʊpfʊli/
hopeless/ˈhoʊplɪs/
Horace/ˈhɒrɪs/
horchata/ɔːrˈtʃɑːtə/
horde/ˈhɔːrd/
horehound/ˈhɔːrhaʊnd/
horizon/həˈraɪzən/
horizontal/ˌhɒrɪˈzɒntəl/
hormone/ˈhɔːrmoʊn/
horn/ˈhɔːrn/
horny/ˈhɔːrni/
horologist/hɒˈrɒlədʒɪst, həˈrɒlədʒɪst/
horology/hɒˈrɒlədʒi, həˈrɒlədʒi/
horoscope/ˈhɒrəskoʊp/
horrible/ˈhɒrɪbəl/
horrify/ˈhɒrɪfaɪ/
horse/ˈhɔːrs/
hose/ˈhoʊz/
hospice/ˈhɒspɪs/
hospital/ˈhɒspɪtəl/
hospitalise/ˈhɒspɪtəlaɪz/
hospitality/ˌhɒspɪˈtælɪti/
host/ˈhoʊst/
hostage/ˈhɒstɪdʒ/
hostel/ˈhɒstəl/
hostile/ˈhɒstaɪl/
hostility/hɒsˈtɪlɪti/
hot/ˈhɒt/
hotel/hoʊˈtɛl/
hound/ˈhaʊnd/
hour/ˈaʊər/
house/ˈhaʊs/
household/ˈhaʊshoʊld/
housewife/ˈhaʊswaɪf/
housing/ˈhaʊzɪŋ/
hover/ˈhɒvər, ˈhʌvər/
hovercraft/ˈhɒvərkrɑːft, ˈhʌvərkræft/
how/ˈhaʊ/
however/haʊˈɛvər/
howl/ˈhaʊl/
hub/ˈhʌb/
hue/ˈhjuː/
hug/ˈhʌɡ/
huge/ˈhjuːdʒ/
Hugh/ˈhjuː/
hull/ˈhʌl/
hum/ˈhʌm/
human/ˈhjuːmən/
humanitarian/hjuːˌmænɪˈtɛəriən, hjʊˌmænɪˈtɛəriən/
humanity/hjuːˈmænɪti, hjʊˈmænɪti/
humble/ˈhʌmbəl/
humid/ˈhjuːmɪd/
humidity/hjʊˈmɪdɪti, hjuːˈmɪdɪti/
humor/ˈhjuːmər/
humour/ˈhjuːmər/
hump/ˈhʌmp/
hunch/ˈhʌntʃ/
hundred/ˈhʌndrəd/
hundredth/ˈhʌndrədθ/
hung/ˈhʌŋ/
Hungarian/hʌŋˈɡɛəriən/
Hungary/ˈhʌŋɡəri/
hunger/ˈhʌŋɡər/
hungry/ˈhʌŋɡri/
hunk/ˈhʌŋk/
hunt/ˈhʌnt/
hunter/ˈhʌntər/
hurl/ˈhɜːrl/
hurricane/ˈhʌrɪkeɪn, ˈhʌrɪkən/
hurry/ˈhʌri/
hurt/ˈhɜːrt/
husband/ˈhʌzbənd/
hush/ˈhʌʃ/
husk/ˈhʌsk/
husky/ˈhʌski/
hut/ˈhʌt/
hyaluronic/ˌhaɪəljʊəˈrɒnɪk/
hybrid/ˈhaɪbrɪd/
hydraulic/haɪˈdrɒlɪk, haɪˈdrɔːlɪk/
hydride/ˈhaɪdraɪd/
hydrogen/ˈhaɪdrədʒən/
hydrogen peroxide/ˈhaɪdrədʒən pəˈrɒksaɪd/
hydrogen sulfide/ˈhaɪdrədʒən ˈsʌlfaɪd/
hyena/haɪˈiːnə/
hygiene/ˈhaɪdʒiːn/
hygienic/haɪˈdʒiːnɪk, haɪˈdʒɛnɪk/
hymen/ˈhaɪmən/
hymn/ˈhɪm/
hyperbole/haɪˈpɜːrbəli/
hyphen/ˈhaɪfən/
hypothesis/haɪˈpɒθɪsɪs/

I

TermPronunciation
I/ˈaɪ/
iatrogenesis/aɪˌætrəˈdʒɛnɪsɪs/
ice/ˈaɪs/
ice cream/ˈaɪskriːm/
Iceland/ˈaɪslənd/
icing/ˈaɪsɪŋ/
icon/ˈaɪkɒn/
icy/ˈaɪsi/
Idaho/ˈaɪdəhoʊ/
idea/aɪˈdiːə/
ideal/aɪˈdiːəl/
ideally/aɪˈdiːəli/
identical/aɪˈdɛntɪkəl/
identifier/aɪˈdɛntɪfaɪər/
identify/aɪˈdɛntɪfaɪ/
identity/aɪˈdɛntɪti/
ideological/ˌaɪdiəˈlɒdʒɪkəl/
ideology/ˌaɪdiˈɒlədʒi/
idiom/ˈɪdiəm/
idiot/ˈɪdiət/
idle/ˈaɪdəl/
idol/ˈaɪdəl/
if/ˈɪf/
igloo/ˈɪɡluː/
ignorance/ˈɪɡnərəns/
ignorant/ˈɪɡnərənt/
ignore/ɪɡˈnɔːr/
iguana/ɪˈɡwɑːnə/
ill/ˈɪl/
illegal/ɪˈliːɡəl/
illicit/ɪˈlɪsɪt/
Illinois/ˌɪlɪˈnɔɪ/
illness/ˈɪlnəs/
illusion/ɪˈluːʒən/
illustrate/ˈɪləstreɪt/
illustration/ˌɪləˈstreɪʃən/
image/ˈɪmɪdʒ/
imagery/ˈɪmɪdʒəri/
imaginary/ɪˈmædʒɪnəri/
imagination/ɪˌmædʒɪˈneɪʃən/
imaginative/ɪˈmædʒɪnətɪv/
imagine/ɪˈmædʒɪn/
imbalance/ɪmˈbæləns/
immediate/ɪˈmiːdiət/
immediately/ɪˈmiːdiətli/
immense/ɪˈmɛns/
immigrate/ˈɪmɪɡreɪt/
immigration/ˌɪmɪˈɡreɪʃən/
imminent/ˈɪmɪnənt/
immune/ɪˈmjuːn/
immunity/ɪˈmjuːnɪti/
immunology/ˌɪmjʊˈnɒlədʒi/
impact/ˈɪmpækt, ɪmˈpækt/
impaired/ɪmˈpɛərd/
impart/ɪmˈpɑːrt/
implement/ˈɪmplɪmɛnt, ˈɪmplɪmənt/
implementation/ˌɪmplɪmɛnˈteɪʃən/
implicit/ɪmˈplɪsɪt/
imply/ɪmˈplaɪ/
import/ˈɪmpɔːrt, ɪmˈpɔːrt/
importance/ɪmˈpɔːrtəns/
important/ɪmˈpɔːrtənt/
importantly/ɪmˈpɔːrtəntli/
impossible/ɪmˈpɒsɪbəl/
impress/ɪmˈprɛs/
impressive/ɪmˈprɛsɪv/
imprisonment/ɪmˈprɪzənmənt/
improve/ɪmˈpruːv/
improvement/ɪmˈpruːvmənt/
impulse/ˈɪmpʌls/
impulsive/ɪmˈpʌlsɪv/
in/ɪn, ˈɪn/
inability/ˌɪnəˈbɪlɪti/
inadequate/ɪnˈædɪkwət/
inappropriate/ˌɪnəˈproʊpriət/
incapable/ɪnˈkeɪpəbəl/
incarnate/ɪnˈkɑːrneɪt, ɪnˈkɑːrnət/
incense/ɪnˈsɛns, ˈɪnsɛns/
incentive/ɪnˈsɛntɪv/
incest/ˈɪnsɛst/
inch/ˈɪntʃ/
incident/ˈɪnsɪdənt/
incidentally/ˌɪnsɪˈdɛntəli/
include/ɪnˈkluːd/
including/ɪnˈkluːdɪŋ/
inclusion/ɪnˈkluːʒən/
income/ˈɪnkʌm/
incomplete/ˌɪnkəmˈpliːt/
inconsistent/ˌɪnkənˈsɪstənt/
incorrect/ˌɪnkəˈrɛkt/
increase/ˈɪnkriːs, ɪnˈkriːs/
incredible/ɪnˈkrɛdɪbəl/
incredibly/ɪnˈkrɛdɪbli/
incumbent/ɪnˈkʌmbənt/
incur/ɪnˈkɜːr/
indeed/ɪnˈdiːd/
indefinitely/ɪnˈdɛfɪnətli/
independence/ˌɪndɪˈpɛndəns/
independent/ˌɪndɪˈpɛndənt/
independently/ˌɪndɪˈpɛndəntli/
index/ˈɪndɛks/
India/ˈɪndiə/
Indian/ˈɪndiən/
Indiana/ˌɪndiˈænə/
indicate/ˈɪndɪkeɪt/
indicator/ˈɪndɪkeɪtər/
indifference/ɪnˈdɪfərəns/
indigenous/ɪnˈdɪdʒɪnəs/
indigo/ˈɪndɪɡoʊ/
indirect/ˌɪndɪˈrɛkt, ˌɪndaɪˈrɛkt/
indirectly/ˌɪndɪˈrɛktli, ˌɪndaɪˈrɛktli/
indiscriminate/ˌɪndɪˈskrɪmɪnət/
indistinguishable/ˌɪndɪˈstɪŋwɪʃəbəl/
individual/ˌɪndɪˈvɪdjuəl, ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/
indomethacin/ˌɪndəˈmɛθəsɪn/
Indonesia/ˌɪndəˈniːʒə/
Indonesian/ˌɪndəˈniːʒən/
induce/ɪnˈdjuːs/
indulge/ɪnˈdʌldʒ/
industrial/ɪnˈdʌstriəl/
industrialize/ɪnˈdʌstriəlaɪz/
industry/ˈɪndəstri/
inept/ɪˈnɛpt/
inequality/ˌɪnɪˈkwɒlɪti/
inert/ɪˈnɜːrt/
inevitable/ɪˈnɛvɪtəbəl/
inevitably/ɪˈnɛvɪtəbli/
inexpensive/ˌɪnɪkˈspɛnsɪv, ˌɪnɛkˈspɛnsɪv/
infamous/ˈɪnfəməs/
infant/ˈɪnfənt/
infect/ɪnˈfɛkt/
infected/ɪnˈfɛktɪd/
infection/ɪnˈfɛkʃən/
infer/ɪnˈfɜːr/
inferior/ɪnˈfɪəriər/
infinite/ˈɪnfɪnɪt/
infinity/ɪnˈfɪnɪti/
inflation/ɪnˈfleɪʃən/
inflict/ɪnˈflɪkt/
influence/ˈɪnfluəns/
influential/ˌɪnfluˈɛnʃəl/
inform/ɪnˈfɔːrm/
informal/ɪnˈfɔːrməl/
information/ˌɪnfərˈmeɪʃən/
infrared/ˌɪnfrəˈrɛd/
infrastructure/ˈɪnfrəstrʌktʃər/
ingenious/ɪnˈdʒiːnjəs, ɪnˈdʒiːniəs/
ingredient/ɪnˈɡriːdiənt/
inhabitant/ɪnˈhæbɪtənt/
inhale/ɪnˈheɪl/
inherent/ɪnˈhɛrənt, ɪnˈhɪərənt/
inherit/ɪnˈhɛrɪt/
inhibit/ɪnˈhɪbɪt/
inhibition/ˌɪnɪˈbɪʃən, ˌɪnhɪˈbɪʃən/
initial/ɪˈnɪʃəl/
initially/ɪˈnɪʃəli/
initiation/ɪˌnɪʃiˈeɪʃən/
initiative/ɪˈnɪʃətɪv/
injection/ɪnˈdʒɛkʃən/
injure/ˈɪndʒər/
injury/ˈɪndʒəri/
ink/ˈɪŋk/
inlay/ɪnˈleɪ, ˈɪnleɪ/
inn/ˈɪn/
innate/ˈɪneɪt, ɪˈneɪt/
innocent/ˈɪnəsənt/
innovation/ˌɪnəˈveɪʃən/
innovative/ˈɪnəvətɪv, ˈɪnəveɪtɪv/
inpatient/ˈɪnpeɪʃənt/
input/ˈɪnpʊt/
inquire/ɪnˈkwaɪər/
inquiry/ɪnˈkwaɪəri/
insane/ɪnˈseɪn/
insect/ˈɪnsɛkt/
insert/ɪnˈsɜːrt, ˈɪnsɜːrt/
inside/ɪnˈsaɪd, ˈɪnsaɪd/
insidious/ɪnˈsɪdiəs/
insight/ˈɪnsaɪt/
insist/ɪnˈsɪst/
insistence/ɪnˈsɪstəns/
inspect/ɪnˈspɛkt/
inspection/ɪnˈspɛkʃən/
inspiration/ˌɪnspɪˈreɪʃən/
inspire/ɪnˈspaɪər/
instability/ˌɪnstəˈbɪlɪti/
install/ɪnˈstɔːl/
installation/ˌɪnstəˈleɪʃən/
instance/ˈɪnstəns/
instant/ˈɪnstənt/
instantly/ˈɪnstəntli/
instead/ɪnˈstɛd/
instinct/ˈɪnstɪŋkt/
institute/ˈɪnstɪtjuːt/
institution/ˌɪnstɪˈtjuːʃən/
institutional/ˌɪnstɪˈtjuːʃənəl/
instruction/ɪnˈstrʌkʃən/
instructor/ɪnˈstrʌktər/
instrument/ˈɪnstrʊmənt/
instrumental/ˌɪnstrʊˈmɛntəl/
insufficient/ˌɪnsəˈfɪʃənt/
insulation/ˌɪnsjʊˈleɪʃən/
insulin/ˈɪnsjʊlɪn/
insult/ɪnˈsʌlt, ˈɪnsʌlt/
insurance/ɪnˈʃʊərəns/
insure/ɪnˈʃɔːr, ɪnˈʃʊər/
intact/ɪnˈtækt/
integer/ˈɪntɪdʒər/
integral/ˈɪntɪɡrəl, ɪnˈtɛɡrəl/
integration/ˌɪntɪˈɡreɪʃən/
integrity/ɪnˈtɛɡrɪti/
intelligence/ɪnˈtɛlɪdʒəns/
intelligent/ɪnˈtɛlɪdʒənt/
intend/ɪnˈtɛnd/
intense/ɪnˈtɛns/
intensity/ɪnˈtɛnsɪti/
intent/ɪnˈtɛnt/
intention/ɪnˈtɛnʃən/
inter/ɪnˈtɜːr/
interaction/ˌɪntəˈrækʃən/
interactive/ˌɪntəˈræktɪv/
interest/ˈɪntərɪst/
interested/ˈɪntərɪstɪd/
interesting/ˈɪntərɪstɪŋ/
interestingly/ˈɪntərɪstɪŋli/
interface/ˈɪntərfeɪs/
interfere/ˌɪntəˈfɪər/
interior/ɪnˈtɪəriər/
intermediate/ˌɪntərˈmiːdiət/
intern/ɪnˈtɜːrn, ˈɪntɜːrn/
internal/ɪnˈtɜːrnəl/
international/ˌɪntərˈnæʃənəl/
internationally/ˌɪntərˈnæʃənəli/
internet/ˈɪntərnɛt/
internship/ˈɪntərnʃɪp/
interpretation/ɪnˌtɜːrprɪˈteɪʃən/
interrupt/ˌɪntəˈrʌpt/
intersection/ˌɪntərˈsɛkʃən/
interstate/ˈɪntərsteɪt, ˌɪntərˈsteɪt/
interval/ˈɪntərvəl/
intervene/ˌɪntərˈviːn/
intervention/ˌɪntərˈvɛnʃən/
interview/ˈɪntərvjuː/
interviewee/ˌɪntərvjuːˈiː/
intestinal/ɪnˈtɛstɪnəl, ˌɪntɛˈstaɪnəl/
intimidate/ɪnˈtɪmɪdeɪt/
into/ˈɪntə, ˈɪntuː, ˈɪntʊ/
intravenous/ˌɪntrəˈviːnəs/
intro/ˈɪntroʊ/
introduce/ˌɪntrəˈdjuːs/
introduction/ˌɪntrəˈdʌkʃən/
introductory/ˌɪntrəˈdʌktəri/
intuition/ˌɪntjuˈɪʃən/
intuitive/ɪnˈtjuːɪtɪv/
invade/ɪnˈveɪd/
invader/ɪnˈveɪdər/
invariably/ɪnˈvɛəriəbli/
invasion/ɪnˈveɪʒən/
invasive/ɪnˈveɪsɪv/
invent/ɪnˈvɛnt/
invented/ɪnˈvɛntɪd/
invention/ɪnˈvɛnʃən/
inventory/ˈɪnvəntəri/
inverse/ˈɪnvɜːrs, ɪnˈvɜːrs/
invert/ɪnˈvɜːrt, ˈɪnvɜːrt/
invest/ɪnˈvɛst/
investigate/ɪnˈvɛstɪɡeɪt/
investigation/ɪnˌvɛstɪˈɡeɪʃən/
investment/ɪnˈvɛstmənt/
investor/ɪnˈvɛstər/
invisible/ɪnˈvɪzɪbəl/
invitation/ˌɪnvɪˈteɪʃən/
invite/ɪnˈvaɪt, ˈɪnvaɪt/
invoice/ˈɪnvɔɪs/
invoke/ɪnˈvoʊk/
involve/ɪnˈvɒlv/
involved/ɪnˈvɒlvd/
iodide/ˈaɪədaɪd/
iodize/ˈaɪədaɪz/
ion/ˈaɪən, ˈaɪɒn/
iota/aɪˈoʊtə/
Iowa/ˈaɪəwə/
iPhone/ˈaɪfoʊn/
iPod/ˈaɪpɒd/
Iran/ɪˈrɑːn, ɪˈræn/
Iranian/ɪˈreɪniən, ɪˈrɑːniən/
Iraq/ɪˈrɑːk, ɪˈræk/
Iraqi/ɪˈrɑːki, ɪˈræki, aɪˈræki/
Ireland/ˈaɪərlənd/
Irene/aɪˈriːn/
iris/ˈaɪrɪs/
Irish/ˈaɪrɪʃ/
irk/ˈɜːrk/
iron/ˈaɪərn/
ironic/aɪˈrɒnɪk/
ironing/ˈaɪərnɪŋ/
irony/ˈaɪrəni/
irregular/ɪˈrɛɡjʊlər/
irrespective/ˌɪrɪˈspɛktɪv/
irrigation/ˌɪrɪˈɡeɪʃən/
is/ɪz, ˈɪz/
Isaac/ˈaɪzək/
Islam/ˈɪzlɑːm, ˈɪzlæm, ɪsˈlɑːm, ɪzˈlɑːm/
Islamic/ɪzˈlæmɪk, ɪzˈlɑːmɪk, ɪsˈlɑːmɪk/
island/ˈaɪlənd/
isle/ˈaɪl/
isolate/ˈaɪsəleɪt, ˈaɪsələt/
isolation/ˌaɪsəˈleɪʃən/
isoniazid/ˌaɪsəˈnaɪəzɪd/
Israel/ˈɪzreɪəl, ˈɪzriəl/
Israeli/ɪzˈreɪli/
issue/ˈɪʃuː, ˈɪsjuː/
Istanbul/ˌɪstænˈbuːl, ˌɪstænˈbʊl/
isthmus/ˈɪsθməs, ˈɪstməs, ˈɪsməs/
it/ˈɪt/
Italian/ɪˈtæljən/
italic/ɪˈtælɪk/
Italy/ˈɪtəli/
itch/ˈɪtʃ/
item/ˈaɪtəm/
its/ˈɪts/
itself/ɪtˈsɛlf/
ivory/ˈaɪvəri/
ivy/ˈaɪvi/

J

TermPronunciation
jab/ˈdʒæb/
jack/ˈdʒæk/
jacket/ˈdʒækɪt/
Jackson/ˈdʒæksən/
Jacob/ˈdʒeɪkəb/
jade/ˈdʒeɪd/
jagged/ˈdʒæɡɪd/
jaguar/ˈdʒæɡjuər, ˈdʒæɡwɑːr/
jail/ˈdʒeɪl/
jam/ˈdʒæm/
Jamaica/dʒəˈmeɪkə/
James/ˈdʒeɪmz/
Jane/ˈdʒeɪn/
January/ˈdʒænjuəri, ˈdʒænjuɛri/
Japan/dʒəˈpæn/
Japanese/ˌdʒæpəˈniːz/
jar/ˈdʒɑːr/
Jason/ˈdʒeɪsən/
Java/ˈdʒɑːvə, ˈdʒɑːvə/
jaw/ˈdʒɔː/
jay/ˈdʒeɪ/
jazz/ˈdʒæz/
jealous/ˈdʒɛləs/
jealousy/ˈdʒɛləsi/
jeans/ˈdʒiːnz/
jeep/ˈdʒiːp/
jeer/ˈdʒɪər/
Jeffrey/ˈdʒɛfri/
Jehovah/dʒɪˈhoʊvə/
jelly/ˈdʒɛli/
jeopardize/ˈdʒɛpərdaɪz/
Jeremy/ˈdʒɛrɪmi/
jerk/ˈdʒɜːrk/
Jerry/ˈdʒɛri/
jersey/ˈdʒɜːrzi/
Jerusalem/dʒəˈruːsələm, dʒəˈruːzələm/
jest/ˈdʒɛst/
Jesus/ˈdʒiːzəs/
jet/ˈdʒɛt/
jetty/ˈdʒɛti/
Jew/ˈdʒuː/
jewel/ˈdʒuːəl/
jewellery/ˈdʒuːəlri/
Jewish/ˈdʒuːɪʃ/
jibe/ˈdʒaɪb/
jigsaw/ˈdʒɪɡsɔː/
jinx/ˈdʒɪŋks/
jive/ˈdʒaɪv/
Joan/ˈdʒoʊn/
Joanna/dʒoʊˈænə/
job/ˈdʒɒb/
jock/ˈdʒɒk/
jog/ˈdʒɒɡ/
John/ˈdʒɒn/
join/ˈdʒɔɪn/
joint/ˈdʒɔɪnt/
joke/ˈdʒoʊk/
joker/ˈdʒoʊkər/
jolly/ˈdʒɒli/
jolt/ˈdʒoʊlt, ˈdʒɒlt/
Jordan/ˈdʒɔːrdən/
Joseph/ˈdʒoʊzɪf, ˈdʒoʊsɪf/
Joshua/ˈdʒɒʃuə/
journal/ˈdʒɜːrnəl/
journalism/ˈdʒɜːrnəlɪzəm/
journalist/ˈdʒɜːrnəlɪst/
journey/ˈdʒɜːrni/
jowl/ˈdʒaʊl/
joy/ˈdʒɔɪ/
judge/ˈdʒʌdʒ/
judgment/ˈdʒʌdʒmənt/
judicial/dʒuːˈdɪʃəl/
judo/ˈdʒuːdoʊ/
jug/ˈdʒʌɡ/
juggle/ˈdʒʌɡəl/
juice/ˈdʒuːs/
juicy/ˈdʒuːsi/
Julia/ˈdʒuːliə/
Julian/ˈdʒuːljən, ˈdʒuːliən/
Julie/ˈdʒuːli/
Juliet/ˈdʒuːliɛt/
Julius/ˈdʒuːliəs/
July/dʒʊˈlaɪ/
jump/ˈdʒʌmp/
jumper/ˈdʒʌmpər/
June/ˈdʒuːn/
jungle/ˈdʒʌŋɡəl/
junk/ˈdʒʌŋk/
Jupiter/ˈdʒuːpɪtər/
jurisdiction/ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃən/
juror/ˈdʒʊərər/
jury/ˈdʒʊəri/
just/ˈdʒʌst/
justice/ˈdʒʌstɪs/
justification/ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən/
justified/ˈdʒʌstɪfaɪd/
justify/ˈdʒʌstɪfaɪ/
Justin/ˈdʒʌstɪn/

K

TermPronunciation
Kansas/ˈkænzəs/
Karl/ˈkɑːrl/
karma/ˈkɑːrmə/
Karnataka/kərˈnɑːtəkə/
kay/ˈkeɪ/
kayak/ˈkaɪæk/
Kazakhstan/ˌkæzəkˈstɑːn, ˌkæzəkˈstæn, ˌkɑːzɑːkˈstɑːn/
keel/ˈkiːl/
keen/ˈkiːn/
keep/ˈkiːp/
keeper/ˈkiːpər/
Kentucky/kɛnˈtʌki, kənˈtʌki/
Kenya/ˈkɛnjə, ˈkiːnjə/
keratin/ˈkɛrətɪn/
keratinization/ˌkɛrətɪnaɪˈzeɪʃən, ˌkɛrətɪnɪˈzeɪʃən, ˌkɛrəˌtɪnaɪˈzeɪʃən, ˌkɛrəˌtɪnɪˈzeɪʃən/
kerb/ˈkɜːrb/
kernel/ˈkɜːrnəl/
ketchup/ˈkɛtʃəp, ˈkɛtʃʌp/
kettle/ˈkɛtəl/
key/ˈkiː/
keyboard/ˈkiːbɔːrd/
keyword/ˈkiːwɜːrd/
kick/ˈkɪk/
kid/ˈkɪd/
kidnap/ˈkɪdnæp/
kidnapping/ˈkɪdnæpɪŋ/
kidney/ˈkɪdni/
Kiev/ˈkiːɛv, ˈkiːɛf/
kill/ˈkɪl/
killer/ˈkɪlər/
kiln/ˈkɪln/
kilometre/ˈkɪləmiːtər, kɪˈlɒmɪtər/
kin/ˈkɪn/
kind/ˈkaɪnd/
kindergarten/ˈkɪndərɡɑːrtən/
kindly/ˈkaɪndli/
kindness/ˈkaɪndnəs/
king/ˈkɪŋ/
kingdom/ˈkɪŋdəm/
kink/ˈkɪŋk/
kiosk/ˈkiːɒsk/
kiss/ˈkɪs/
kit/ˈkɪt/
kitchen/ˈkɪtʃən, ˈkɪtʃɪn/
kite/ˈkaɪt/
kitty/ˈkɪti/
kiwi/ˈkiːwi/
knacker/ˈnækər/
knackered/ˈnækərd/
knave/ˈneɪv/
knead/ˈniːd/
knee/ˈniː/
kneecap/ˈniːkæp/
kneel/ˈniːl/
knickers/ˈnɪkərz/
knife/ˈnaɪf/
knight/ˈnaɪt/
knit/ˈnɪt/
knob/ˈnɒb/
knock/ˈnɒk/
knot/ˈnɒt/
know/ˈnoʊ/
knowledge/ˈnɒlɪdʒ/
knowledgeable/ˈnɒlɪdʒəbəl/
known/ˈnoʊn/
knuckle/ˈnʌkəl/
koala/koʊˈɑːlə/
Korea/kəˈriːə/
Korean/kəˈriːən/
kosher/ˈkoʊʃər/
Kosovo/ˈkɒsəvoʊ, ˈkoʊsəvoʊ/
Kuala Lumpur/ˈkwɑːlə ˈlʊmpʊər, ˈkwɑːlə lʊmˈpʊər/
kudos/ˈkjuːdɒs, ˈkjuːdoʊs, ˈkuːdɒs, ˈkuːdoʊs/
Kufic/ˈkuːfɪk, ˈkjuːfɪk/
Kuiper belt/ˈkaɪpər ˈbɛlt/
kumquat/ˈkʌmkwɒt/
Kuwait/kuːˈweɪt, kʊˈweɪt/

L

TermPronunciation
label/ˈleɪbəl/
labia/ˈleɪbiə/
laboratory/ləˈbɒrətəri/
labour/ˈleɪbər/
labyrinth/ˈlæbərɪnθ/
lace/ˈleɪs/
lack/ˈlæk/
lactic/ˈlæktɪk/
lad/ˈlæd/
ladder/ˈlædər/
ladle/ˈleɪdəl/
lady/ˈleɪdi/
lagoon/ləˈɡuːn/
lain/ˈleɪn/
lair/ˈlɛər/
lake/ˈleɪk/
Lake Erie/ˈleɪk ˈɪəri/
lamb/ˈlæm/
lame/ˈleɪm/
lamp/ˈlæmp/
land/ˈlænd/
landing/ˈlændɪŋ/
landlord/ˈlændlɔːrd/
landowner/ˈlændoʊnər/
landscape/ˈlænskeɪp, ˈlændskeɪp/
lane/ˈleɪn/
language/ˈlæŋɡwɪdʒ/
lantern/ˈlæntərn/
Laos/ˈlɑːɒs, ˈlaʊs, ˈlɑːoʊs, ˈleɪɒs/
lap/ˈlæp/
lapel/ləˈpɛl/
lapse/ˈlæps/
laptop/ˈlæptɒp/
lard/ˈlɑːrd/
larder/ˈlɑːrdər/
large/ˈlɑːrdʒ/
large-scale/ˈlɑːrdʒskeɪl, ˈlɑːrdʒ ˈskeɪl/
largely/ˈlɑːrdʒli/
lark/ˈlɑːrk/
laser/ˈleɪzər/
lash/ˈlæʃ/
lass/ˈlæs/
last/ˈlɑːst, ˈlæst/
latch/ˈlætʃ/
late/ˈleɪt/
lately/ˈleɪtli/
later/ˈleɪtər/
latest/ˈleɪtɪst/
latex/ˈleɪtɛks/
lathe/ˈleɪð/
Latin/ˈlætɪn/
latitude/ˈlætɪtjuːd/
latter/ˈlætər/
lattice/ˈlætɪs/
Latvia/ˈlætviə/
laud/ˈlɔːd/
laugh/ˈlɑːf, ˈlæf/
laughter/ˈlɑːftər, ˈlæftər/
launch/ˈlɔːntʃ/
laundry/ˈlɔːndri/
Laura/ˈlɔːrə, ˈlɒrə/
laureate/ˈlɔːriət, ˈlɒriət/
laurel/ˈlɒrəl/
Laurel/ˈlɒrəl/
Laurence/ˈlɒrəns/
lava/ˈlɑːvə/
law/ˈlɔː/
lawn/ˈlɔːn/
Lawrence/ˈlɒrəns/
lawsuit/ˈlɔːsjuːt/
lawyer/ˈlɔɪər, ˈlɔːjər/
lax/ˈlæks/
laxative/ˈlæksətɪv/
lay/ˈleɪ/
layer/ˈleɪər/
layout/ˈleɪaʊt/
lazy/ˈleɪzi/
lead/ˈliːd, ˈlɛd/
leader/ˈliːdər/
leadership/ˈliːdərʃɪp/
leaf/ˈliːf/
leaflet/ˈliːflɪt/
league/ˈliːɡ/
leak/ˈliːk/
lean/ˈliːn/
leap/ˈliːp/
learn/ˈlɜːrn/
learned/ˈlɜːrnd, ˈlɜːrnɪd/
learning/ˈlɜːrnɪŋ/
learnt/ˈlɜːrnt/
leash/ˈliːʃ/
least/ˈliːst/
leather/ˈlɛðər/
leave/ˈliːv/
Lebanon/ˈlɛbənən, ˈlɛbənɒn/
lecture/ˈlɛktʃər/
lecturer/ˈlɛktʃərər/
ledge/ˈlɛdʒ/
leech/ˈliːtʃ/
leek/ˈliːk/
left/ˈlɛft/
leg/ˈlɛɡ/
legacy/ˈlɛɡəsi/
legal/ˈliːɡəl/
legally/ˈliːɡəli/
legend/ˈlɛdʒənd/
legendary/ˈlɛdʒəndəri/
legion/ˈliːdʒən/
legislation/ˌlɛdʒɪˈsleɪʃən/
legislative/ˈlɛdʒɪslətɪv, ˈlɛdʒɪsleɪtɪv/
legitimacy/lɪˈdʒɪtɪməsi/
leisure/ˈlɛʒər, ˈliːʒər/
lemma/ˈlɛmə/
lemon/ˈlɛmən/
lemonade/ˌlɛməˈneɪd/
lend/ˈlɛnd/
lender/ˈlɛndər/
length/ˈlɛŋθ, ˈlɛŋkθ/
lenient/ˈliːniənt/
lens/ˈlɛnz/
Leo/ˈliːoʊ/
Leonard/ˈlɛnərd/
leopard/ˈlɛpərd/
leper/ˈlɛpər/
leprosy/ˈlɛprəsi/
lesbian/ˈlɛzbiən/
Lesotho/ləˈsuːtuː/
less/ˈlɛs/
lessen/ˈlɛsən/
lesson/ˈlɛsən/
lest/ˈlɛst/
let/ˈlɛt/
lethal/ˈliːθəl/
letter/ˈlɛtər/
lettuce/ˈlɛtɪs/
leucine/ˈljuːsiːn/
level/ˈlɛvəl/
lever/ˈliːvər, ˈlɛvər/
leverage/ˈlɛvərɪdʒ, ˈliːvərɪdʒ/
Levi/ˈliːvaɪ, ˈliːviː, ˈleɪvi/
lewd/ˈljuːd/
Lewis/ˈluːɪs/
lexeme/ˈlɛksiːm/
lexical/ˈlɛksɪkəl/
liability/ˌlaɪəˈbɪlɪti/
liaison/liˈeɪzən, liˈeɪzɒn, ˈliːəzɒn/
liar/ˈlaɪər/
liberal/ˈlɪbərəl/
liberation/ˌlɪbəˈreɪʃən/
Liberia/laɪˈbɪəriə/
liberty/ˈlɪbərti/
librarian/laɪˈbrɛəriən/
library/ˈlaɪbrəri, ˈlaɪbrɛri/
Libya/ˈlɪbiə/
licence/ˈlaɪsəns/
license/ˈlaɪsəns/
lick/ˈlɪk/
lid/ˈlɪd/
lie/ˈlaɪ/
Liechtenstein/ˈlɪktənstaɪn/
lieu/ˈljuː/
lieutenant/lɛfˈtɛnənt, luːˈtɛnənt/
life/ˈlaɪf/
lifestyle/ˈlaɪfstaɪl/
lifetime/ˈlaɪftaɪm/
lift/ˈlɪft/
lifting/ˈlɪftɪŋ/
ligase/ˈlaɪɡeɪs, ˈlaɪɡeɪz/
light/ˈlaɪt/
lighter/ˈlaɪtər/
lightly/ˈlaɪtli/
lightning/ˈlaɪtnɪŋ/
like/ˈlaɪk/
likelihood/ˈlaɪklihʊd/
likely/ˈlaɪkli/
likewise/ˈlaɪkwaɪz/
lilac/ˈlaɪlək/
lily/ˈlɪli/
limb/ˈlɪm/
lime/ˈlaɪm/
limit/ˈlɪmɪt/
limited/ˈlɪmɪtɪd/
limousine/ˈlɪməˌziːn, ˌlɪməˈziːn/
limp/ˈlɪmp/
line/ˈlaɪn/
linear/ˈlɪniər/
linen/ˈlɪnɪn/
liner/ˈlaɪnər/
linger/ˈlɪŋɡər/
lingerie/ˈlɒ̃ʒəri, ˌlɒnʒəˈreɪ, ˈlɒnʒəriː/
linguist/ˈlɪŋɡwɪst/
linguistic/lɪŋˈɡwɪstɪk/
linguistics/lɪŋˈɡwɪstɪks/
lining/ˈlaɪnɪŋ/
link/ˈlɪŋk/
lint/ˈlɪnt/
lion/ˈlaɪən/
lip/ˈlɪp/
lips/ˈlɪps/
lipstick/ˈlɪpstɪk/
liquefy/ˈlɪkwɪfaɪ/
liquid/ˈlɪwɪd/
liquor/ˈlɪkər/
Lisbon/ˈlɪzbən/
lisp/ˈlɪsp/
list/ˈlɪst/
listen/ˈlɪsən/
listener/ˈlɪsənər/
lit/ˈlɪt/
liter/ˈliːtər/
literacy/ˈlɪtərəsi/
literally/ˈlɪtərəli/
literary/ˈlɪtərəri, ˈlɪtərɛri/
literature/ˈlɪtərətʃər/
Lithuania/ˌlɪθjuˈeɪniə/
litre/ˈliːtər/
litter/ˈlɪtər/
little/ˈlɪtəl/
live/ˈlɪv, ˈlaɪv/
liver/ˈlɪər/
Liverpool/ˈlɪvərpuːl/
livestock/ˈlaɪvstɒk/
livid/ˈlɪɪd/
living/ˈlɪvɪŋ/
Ljubljana/ljuːˈbljɑːnə, ˌljʊbliˈɑːnə/
llama/ˈlɑːmə/
load/ˈloʊd/
loaf/ˈloʊf/
loan/ˈloʊn/
loathe/ˈloʊð/
lob/ˈlɒb/
lobby/ˈlɒbi/
lobe/ˈloʊb/
lobster/ˈlɒbstər/
local/ˈloʊkəl/
locate/ˈloʊkeɪt/
location/loʊˈkeɪʃən/
lock/ˈlɒk/
locker/ˈlɒkər/
locks/ˈlɒks/
locomotive/ˌloʊkəˈmoʊtɪv/
locust/ˈloʊkəst/
lodge/ˈlɒdʒ/
loft/ˈlɒft/
lofty/ˈlɒfti/
log/ˈlɒɡ/
logic/ˈlɒdʒɪk/
logical/ˈlɒdʒɪkəl/
logistics/ləˈdʒɪstɪks/
logo/ˈloʊɡoʊ/
lol/ˈlɒl/
loll/ˈlɒl/
lollipop/ˈlɒipɒp/
London/ˈlʌndən/
lone/ˈloʊn/
lonely/ˈloʊnli/
loner/ˈloʊnər/
long/ˈlɒŋ/
long-term/ˈlɒŋtɜːrm/
longitude/ˈlɒndʒɪtjuːd, ˈlɒŋɡɪtjuːd/
longitudinal/ˌlɒndʒɪˈtjuːdɪnəl, ˌlɒŋɡɪˈtjuːdɪnəl/
look/ˈlʊk/
loom/ˈluːm/
loose/ˈluːs/
loosen/ˈluːsən/
loot/ˈluːt/
lord/ˈlɔːrd/
lordship/ˈlɔːrdʃɪp/
lorry/ˈlɒri/
Los Angeles/lɒs ˈændʒəliːz/
lose/ˈluːz/
loser/ˈluːzər/
loss/ˈlɒs/
lost/ˈlɒst/
lot/ˈlɒt/
lottery/ˈlɒtəri/
lotus/ˈloʊtəs/
loud/ˈlaʊd/
loudly/ˈlaʊdli/
Louis/ˈluːi/
Louise/luˈiːz/
Louisiana/luˌiːziˈænə, ˌluːiziˈænə/
lounge/ˈlaʊndʒ/
louse/ˈlaʊs/
lousy/ˈlaʊzi/
lout/ˈlaʊt/
love/ˈlʌv/
lovely/ˈlʌvli/
lover/ˈlʌvər/
loving/ˈlʌvɪŋ/
low/ˈloʊ/
lower/ˈloʊər/
loyal/ˈlɔɪəl/
loyalty/ˈlɔɪəlti/
Lucas/ˈluːkəs/
Lucia/ˈluːʃə/
lucid/ˈluːsɪd/
luck/ˈlʌk/
luckily/ˈlʌkɪli/
lucky/ˈlʌki/
Lucy/ˈluːsi/
luggage/ˈlʌɡɪdʒ/
Luke/ˈluːk/
lull/ˈlʌl/
lumber/ˈlʌmbər/
lump/ˈlʌmp/
lunatic/ˈluːnətɪk/
lunch/ˈlʌntʃ/
lung/ˈlʌŋ/
lurch/ˈlɜːrtʃ/
lure/ˈljʊər/
lurk/ˈlɜːrk/
lush/ˈlʌʃ/
lust/ˈlʌst/
Luxembourg/ˈlʌksəmbɜːrɡ/
luxury/ˈlʌkʃəri, ˈlʌɡʒəri/
Luzon/ˈluːzɒn, luːˈzɒn/
lymph/ˈlɪmf/
lymphoma/lɪmˈfoʊmə/
lynch/ˈlɪntʃ/
lynx/ˈlɪŋks/
lyric/ˈlɪrɪk/
lyrics/ˈlɪrɪks/
lysine/ˈlaɪsiːn/
lysosome/ˈlaɪsəsoʊm, ˈlaɪsəzoʊm/

M

TermPronunciation
mac/ˈmæk/
MacBook/ˈmækbʊk/
mace/ˈmeɪs/
Macedonia/ˌmæsɪˈdoʊniə/
machete/məˈʃɛti/
machine/məˈʃiːn/
machinery/məˈʃiːnəri/
macho/ˈmætʃoʊ, ˈmɑːtʃoʊ/
macintosh/ˈmækɪntɒʃ/
mackerel/ˈmækərəl/
mackintosh/ˈmækɪntɒʃ/
mad/ˈmæd/
Madagascar/ˌmædəˈɡæskər/
madam/ˈmædəm/
madness/ˈmædnəs/
Madrid/məˈdrɪd/
magazine/ˈmæɡəziːn/
magenta/məˈdʒɛntə/
magic/ˈmædʒɪk/
magistrate/ˈmædʒɪstreɪt, ˈmædʒɪstrət/
magnet/ˈmæɡnɪt/
magnetic/mæɡˈnɛtɪk/
magnificent/mæɡˈnɪfɪsənt/
magnitude/ˈmæɡnɪtjuːd/
maid/ˈmeɪd/
maiden/ˈmeɪdən/
mail/ˈmeɪl/
mailman/ˈmeɪlmæn, ˈmeɪlmən/
maim/ˈmeɪm/
main/ˈmeɪn/
Maine/ˈmeɪn/
mainland/ˈmeɪnlənd/
mainly/ˈmeɪnli/
mainstream/ˈmeɪnstriːm/
maintain/meɪnˈteɪn/
maintenance/ˈmeɪntənəns/
maize/ˈmeɪz/
majesty/ˈmædʒɪsti/
major/ˈmeɪdʒər/
majority/məˈdʒɒrɪti/
make/ˈmeɪk/
makeup/ˈmeɪkʌp/
malaria/məˈlɛəriə/
Malawi/məˈlɑːwi/
Malaysia/məˈleɪʒə/
Malaysian/məˈleɪʒən/
Maldives/ˈmɔːldiːvz/
male/ˈmeɪl/
Mali/ˈmɑːli/
malice/ˈmælɪs/
malicious/məˈlɪʃəs/
mall/ˈmɔːl/
malpractice/mælˈpræktɪs/
malt/ˈmɒlt, ˈmɔːlt/
Malta/ˈmɒltə, ˈmɔːltə/
mama/məˈmɑː, ˈmɑːmə, ˈmæmə/
mambo/ˈmæmboʊ/
mammal/ˈmæməl/
man/ˈmæn/
manage/ˈmænɪdʒ/
management/ˈmænɪdʒmənt/
manager/ˈmænɪdʒər/
Manchester/ˈmæntʃɪstər/
mandate/ˈmændeɪt, mænˈdeɪt/
mandatory/ˈmændətəri/
mane/ˈmeɪn/
maneuver/məˈnuːvər/
manga/ˈmæŋɡə/
mania/ˈmeɪniə/
manic/ˈmænɪk/
manifestation/ˌmænɪfɛˈsteɪʃən/
Manila/məˈnɪlə/
manipulate/məˈnɪpjʊleɪt/
manipulation/məˌnɪpjʊˈleɪʃən/
Manitoba/ˌmænɪˈtoʊbə/
mankind/mænˈkaɪnd, ˈmænkaɪnd/
mannequin/ˈmænɪkɪn/
manner/ˈmænər/
manners/ˈmænərz/
manoeuvre/məˈnuːvər, məˈnuːvər/
manpower/ˈmænpaʊər/
mansion/ˈmænʃən/
mantle/ˈmæntəl/
manual/ˈmænjuəl/
manually/ˈmænjuəli/
manufacture/ˌmænjʊˈfæktʃər/
manufacturing/ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ/
manuscript/ˈmænjʊskrɪpt/
many/ˈmɛni/
map/ˈmæp/
maple/ˈmeɪpəl/
mar/ˈmɑːr/
marabou/ˈmærəbuː/
marabunta/ˌmærəˈbʌntə/
marasmus/məˈræzməs/
Marathi/məˈrɑːti/
marathon/ˈmærəθən, ˈmærəθɒn/
maraud/məˈrɔːd/
marble/ˈmɑːrbəl/
marcasite/ˈmɑːrkəsaɪt/
March/ˈmɑːrtʃ/
marchioness/ˌmɑːrʃəˈnɛs/
mare/ˈmɛər/
Margaret/ˈmɑːrɡərɪt/
margin/ˈmɑːrdʒɪn/
marginal/ˈmɑːrdʒɪnəl/
Marie/məˈriː/
marijuana/ˌmærɪˈhwɑːnə/
marine/məˈriːn/
mark/ˈmɑːrk/
marker/ˈmɑːrkər/
market/ˈmɑːrkɪt/
marketing/ˈmɑːrkɪtɪŋ/
marketplace/ˈmɑːrkɪtpleɪs/
marmalade/ˈmɑːrməleɪd/
marriage/ˈmærɪdʒ/
married/ˈmærid/
marrow/ˈmæroʊ/
marry/ˈmæri/
Mars/ˈmɑːrz/
marsh/ˈmɑːrʃ/
marshal/ˈmɑːrʃəl/
marshmallow/ˈmɑːrʃmɛloʊ, mɑːrʃˈmæloʊ/
Martha/ˈmɑːrθə/
martial/ˈmɑːrʃəl/
Martin/ˈmɑːrtɪn/
martyr/ˈmɑːrtər/
marvel/ˈmɑːrvəl/
marvellous/ˈmɑːrvələs/
marvelous/ˈmɑːrvələs/
Marx/ˈmɑːrks/
Mary/ˈmɛəri/
Maryland/ˈmɛərɪlənd, ˈmɛərɪlænd/
mash/ˈmæʃ/
mask/ˈmæsk, ˈmɑːsk/
masochist/ˈmæsəkɪst, ˈmæzəkɪst/
mason/ˈmeɪsən/
masonry/ˈmeɪsənri/
mass/ˈmæs/
Massachusetts/ˌmæsəˈtʃuːsɪts/
massacre/ˈmæsəkər/
massage/ˈmæsɑːʒ, ˈmæsɑːdʒ, məˈsɑːʒ, məˈsɑːdʒ/
massif/mæˈsiːf, ˈmæsɪf/
massive/ˈmæsɪv/
mast/ˈmɑːst, ˈmæst/
master/ˈmɑːstər, ˈmæstər/
masturbation/ˌmæstərˈbeɪʃən/
mat/ˈmæt/
match/ˈmætʃ/
mate/ˈmeɪt/
material/məˈtɪəriəl/
maternal/məˈtɜːrnəl/
math/ˈmæθ/
mathematical/ˌmæθəˈmætɪkəl/
mathematics/ˌmæθəˈmætɪks/
maths/ˈmæθs/
mating/ˈmeɪtɪŋ/
matrix/ˈmeɪtrɪks/
matron/ˈmeɪtrən/
matter/ˈmætər/
Matthew/ˈmæθjuː/
mattress/ˈmætrɪs/
mature/məˈtʃʊər, məˈtjʊər/
maturity/məˈtʃʊərɪti, məˈtjʊərɪti/
maul/ˈmɔːl/
Mauritania/ˌmɒrɪˈteɪniə/
Mauritanian/ˌmɒrɪˈteɪniən/
Mauritian/məˈrɪʃən, mɒˈrɪʃən/
Mauritius/məˈrɪʃəs, mɒˈrɪʃəs/
maven/ˈmeɪvən/
maverick/ˈmævərɪk/
maxim/ˈmæksɪm/
maximum/ˈmæksɪməm/
May/ˈmeɪ/
maybe/ˈmeɪbi/
mayhem/ˈmeɪhɛm/
mayor/ˈmɛər, ˈmeɪər/
maze/ˈmeɪz/
me/ˈmiː/
mead/ˈmiːd/
meadow/ˈmɛdoʊ/
meagre/ˈmiːɡər/
meal/ˈmiːl/
mean/ˈmiːn/
meaning/ˈmiːnɪŋ/
meaningful/ˈmiːnɪŋfəl, ˈmiːnɪŋfʊl/
meanwhile/ˈmiːnhwaɪl/
measure/ˈmɛʒər/
measurement/ˈmɛʒərmənt/
meat/ˈmiːt/
Mecca/ˈmɛkə/
mechanic/mɪˈkænɪk/
mechanical/mɪˈkænɪkəl/
mechanics/mɪˈkænɪks/
mechanism/ˈmɛkənɪzəm/
medal/ˈmɛdəl/
media/ˈmiːdiə/
median/ˈmiːdiən/
mediate/ˈmiːdieɪt, ˈmiːdiət/
medicine/ˈmɛdɪsɪn, ˈmɛdsən/
medieval/mɛdˈiːvəl, ˌmɛdiˈiːvəl, miːdˈiːvəl, ˌmiːdiˈiːvəl/
mediocre/ˌmiːdiˈoʊkər/
meditation/ˌmɛdɪˈteɪʃən/
Mediterranean/ˌmɛdɪtəˈreɪniən/
medium/ˈmiːdiəm/
meek/ˈmiːk/
meerkat/ˈmɪərkæt/
meet/ˈmiːt/
meeting/ˈmiːtɪŋ/
melanin/ˈmɛlənɪn/
melanoma/ˌmɛləˈnoʊmə/
Melbourne/ˈmɛlbərn/
melody/ˈmɛlədi/
melon/ˈmɛlən/
melt/ˈmɛlt/
member/ˈmɛmbər/
membrane/ˈmɛmbreɪn/
membranous/ˈmɛmbrənəs/
memorable/ˈmɛmərəbəl/
memorandum/ˌmɛməˈrændəm/
memorize/ˈmɛməraɪz/
memory/ˈmɛməri/
Memphis/ˈmɛmfɪs/
mend/ˈmɛnd/
meningitis/ˌmɛnɪnˈdʒaɪtɪs/
mental/ˈmɛntəl/
mentally/ˈmɛntəli/
mention/ˈmɛnʃən/
mentor/ˈmɛntɔːr/
menu/ˈmɛnjuː/
meow/miˈaʊ/
mercenary/ˈmɜːrsɪnəri, ˈmɜːrsɪnɛri/
merchandise/ˈmɜːrtʃəndaɪz, ˈmɜːrtʃəndaɪs/
merchant/ˈmɜːrtʃənt/
merchantable/ˈmɜːrtʃəntəbəl/
merciful/ˈmɜːrsɪfʊl, ˈmɜːrsɪfəl/
merciless/ˈmɜːrsɪləs/
mercilessly/ˈmɜːrsɪləsli/
mercury/ˈmɜːrkjəri/
Mercury/ˈmɜːrkjəri/
mercy/ˈmɜːrsi, ˈmɜːrsi/
mere/ˈmɪər/
merely/ˈmɪərli/
merganser/mɜːrˈɡænzər, mɜːrˈɡænsər/
merge/ˈmɜːrdʒ/
merger/ˈmɜːrdʒər/
Mérida/ˈmɛrɪdə/
meridian/məˈrɪdiən/
meringue/məˈræŋ/
merit/ˈmɛrɪt/
meritocracy/ˌmɛrɪˈtɒkrəsi/
merkin/ˈmɜːrkɪn/
merlin/ˈmɜːrlɪn/
Merlin/ˈmɜːrlɪn/
merlon/ˈmɜːrlən/
mermaid/ˈmɜːrmeɪd/
meronym/ˈmɛrənɪm/
meronymy/məˈrɒnəmi/
merriment/ˈmɛrɪmənt/
merry/ˈmɛri/
mesa/ˈmeɪsə/
mesh/ˈmɛʃ/
Mesopotamia/ˌmɛsəpəˈteɪmiə/
message/ˈmɛsɪdʒ/
messenger/ˈmɛsɪndʒər/
messy/ˈmɛsi/
metabolic/ˌmɛtəˈbɒlɪk/
metabolism/mɪˈtæbəlɪzəm/
metadata/ˈmɛtədeɪtə, ˈmɛtədætə/
metal/ˈmɛtəl/
metallic/mɪˈtælɪk/
metaphor/ˈmɛtəfɔːr/
meteorology/ˌmiːtiəˈrɒlədʒi/
meter/ˈmiːtər/
methane/ˈmɛθeɪn, ˈmiːθeɪn/
methionine/mɪˈθaɪəniːn/
method/ˈmɛθəd/
methylene/ˈmɛθɪliːn, ˈmɛθɪliːn/
metre/ˈmiːtər/
metric/ˈmɛtrɪk/
metro/ˈmɛtroʊ/
metropolitan/ˌmɛtrəˈpɒlɪtən/
mew/ˈmjuː/
Mexican/ˈmɛksɪkən/
Mexico/ˈmɛksɪkoʊ/
Michael/ˈmaɪkəl/
Michelle/mɪˈʃɛl/
Michigan/ˈmɪʃɪɡən/
microphone/ˈmaɪkrəfoʊn/
microprocessor/ˌmaɪkroʊˈprɒsɛsər/
microwave/ˈmaɪkrəweɪv/
midday/ˈmɪddeɪ, mɪdˈdeɪ/
middle/ˈmɪdəl/
middle-aged/ˈmɪdəl ˈeɪdʒd/
midget/ˈmɪdʒɪt/
midnight/ˈmɪdnaɪt/
midst/ˈmɪdst/
might/ˈmaɪt/
mighty/ˈmaɪti/
migration/maɪˈɡreɪʃən/
Milan/mɪˈlæn, mɪˈlɑːrn/
mild/ˈmaɪld/
mile/ˈmaɪl/
military/ˈmɪlɪtəri/
milk/ˈmɪlk/
milkman/ˈmɪlkmæn/
milky/ˈmɪlki/
mill/ˈmɪl/
millennium/mɪˈlɛniəm/
miller/ˈmɪlər/
millimeter/ˈmɪlɪmiːtər/
million/ˈmɪljən/
mince/ˈmɪns/
mind/ˈmaɪnd/
mine/ˈmaɪn/
miner/ˈmaɪnər/
mineral/ˈmɪnərəl/
miniature/ˈmɪnɪtʃər/
minibus/ˈmɪnibʌs/
minimal/ˈmɪnɪməl/
minimization/ˌmɪnɪmaɪˈzeɪʃən, ˌmɪnɪmɪˈzeɪʃən/
minimize/ˈmɪnɪmaɪz/
minimum/ˈmɪnɪməm/
mining/ˈmaɪnɪŋ/
minister/ˈmɪnɪstər/
ministerial/ˌmɪnɪˈstɪəriəl/
ministry/ˈmɪnɪstri/
mink/ˈmɪŋk/
Minnesota/ˌmɪnɪˈsoʊtə/
minor/ˈmaɪnər/
minority/maɪˈnɒrɪti, mɪˈnɒrɪti/
Minsk/ˈmɪnsk/
mint/ˈmɪnt/
minus/ˈmaɪnəs/
minuscule/ˈmɪnəskjuːl/
minute/ˈmɪnɪt, maɪˈnjuːt/
miosis/maɪˈoʊsɪs/
miracle/ˈmɪrəkəl/
mire/ˈmaɪər/
mirror/ˈmɪrər/
miscellaneous/ˌmɪsəˈleɪniəs/
mischief/ˈmɪstʃɪf/
mischievous/ˈmɪstʃɪvəs/
miserable/ˈmɪzərəbəl/
misery/ˈmɪzəri/
mishap/ˈmɪshæp/
misleading/mɪsˈliːdɪŋ/
miss/ˈmɪs/
missile/ˈmɪsaɪl/
missing/ˈmɪsɪŋ/
mission/ˈmɪʃən/
Mississippi/ˌmɪsɪˈsɪpi/
Missouri/mɪˈzʊəri/
misspell/mɪsˈspɛl/
mist/ˈmɪst/
mistake/mɪsˈteɪk/
mister/ˈmɪstər/
mistress/ˈmɪstrəs/
misty/ˈmɪsti/
misunderstand/ˌmɪsʌndərˈstænd/
mite/ˈmaɪt/
mitochondrial/ˌmaɪtəˈkɒndriəl/
mitochondrion/ˌmaɪtəˈkɒndriən/
mix/ˈmɪks/
mixed/ˈmɪkst/
mixer/ˈmɪksər/
mixture/ˈmɪkstʃər/
moan/ˈmoʊn/
moat/ˈmoʊt/
mob/ˈmɒb/
mobile/ˈmoʊbaɪl, ˈmoʊbəl/
mocha/ˈmɒkə, ˈmoʊkə/
mock/ˈmɒk/
mode/ˈmoʊd/
model/ˈmɒdəl/
modem/ˈmoʊdɛm, ˈmoʊdəm/
moderate/ˈmɒdəreɪt, ˈmɒdərət/
moderator/ˈmɒdəreɪtər/
modern/ˈmɒdərn/
modest/ˈmɒdɪst/
modification/ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃən/
modify/ˈmɒdɪfaɪ/
moist/ˈmɔɪst/
moisture/ˈmɔɪstʃər/
molar/ˈmoʊlər/
mold/ˈmoʊld/
Moldova/mɒlˈdoʊvə/
mole/ˈmoʊl/
molecular/məˈlɛkjʊlər/
molecule/ˈmɒlɪkjuːl/
molly/ˈmɒli/
mom/ˈmɒm/
moment/ˈmoʊmənt/
momentum/məˈmɛntəm, moʊˈmɛntəm/
Monaco/ˈmɒnəkoʊ/
monarch/ˈmɒnərk, ˈmɒnɑːrk/
monarchy/ˈmɒnərki, ˈmɒnɑːrki/
Monday/ˈmʌndi, ˈmʌndeɪ/
monetary/ˈmʌnɪtəri, ˈmʌnɪtɛri/
money/ˈmʌni/
Mongolia/mɒŋˈɡoʊliə/
Monica/ˈmɒnɪkə/
monitor/ˈmɒnɪtər/
monk/ˈmʌŋk/
monkey/ˈmʌŋki/
monopoly/məˈnɒpəli/
monster/ˈmɒnstər/
Montana/mɒnˈtænə/
Montenegro/ˌmɒntɪˈniːɡroʊ/
month/ˈmʌnθ/
monthly/ˈmʌnθli/
Montreal/ˌmɒntriˈɔːl/
monument/ˈmɒnjʊmənt/
monumental/ˌmɒnjʊˈmɛntəl/
mood/ˈmuːd/
moon/ˈmuːn/
moonlight/ˈmuːnlaɪt/
moor/ˈmɔːr, ˈmʊər/
moose/ˈmuːs/
moot/ˈmuːt/
mop/ˈmɒp/
moped/ˈmoʊpɛd, ˈmoʊpt/
morality/məˈrælɪti/
moray/mɒˈreɪ, ˈmɒreɪ/
more/ˈmɔːr/
moreover/mɔːrˈoʊvər/
morgue/ˈmɔːrɡ/
morning/ˈmɔːrnɪŋ/
Morocco/məˈrɒkoʊ/
moron/ˈmɔːrɒn/
morpheme/ˈmɔːrfiːm/
morphological/ˌmɔːrfəˈlɒdʒɪkəl/
morphology/mɔːrˈfɒlədʒi/
mortal/ˈmɔːrtəl/
mortality/mɔːrˈtælɪti/
mortgage/ˈmɔːrɡɪdʒ/
Moscow/ˈmɒskoʊ, ˈmɒskaʊ/
Moses/ˈmoʊzɪz/
mosque/ˈmɒsk/
mosquito/məˈskiːtoʊ/
moss/ˈmɒs/
most/ˈmoʊst/
mostly/ˈmoʊstli/
moth/ˈmɒθ/
mother/ˈmʌðər/
mother-in-law/ˈmʌðərɪnlɔː/
motherboard/ˈmʌðərbɔːrd/
motherfucker/ˈmʌðərfʌkər/
motif/moʊˈtiːf/
motion/ˈmoʊʃən/
motivate/ˈmoʊtɪveɪt/
motivation/ˌmoʊtɪˈveɪʃən/
motive/ˈmoʊtɪv/
motor/ˈmoʊtər/
motorcycle/ˈmoʊtərsaɪkəl/
motto/ˈmɒtoʊ/
mould/ˈmoʊld/
mound/ˈmaʊnd/
mount/ˈmaʊnt/
mountain/ˈmaʊntɪn/
mourn/ˈmɔːrn/
mouse/ˈmaʊs/
mousse/ˈmuːs/
moustache/məˈstɑːʃ, ˈmʌstæʃ/
mouth/ˈmaʊθ/
mouthful/ˈmaʊθfʊl, ˈmaʊθfəl/
move/ˈmuːv/
movement/ˈmuːvmənt/
movie/ˈmuːvi/
mow/ˈmoʊ/
Mozambique/ˌmoʊzæmˈbiːk/
much/ˈmʌtʃ/
mucus/ˈmjuːkəs/
mud/ˈmʌd/
muddy/ˈmʌdi/
muffin/ˈmʌfɪn/
mug/ˈmʌɡ/
mulch/ˈmʌltʃ/
mule/ˈmjuːl/
mull/ˈmʌl/
multimedia/ˌmʌltiˈmiːdiə/
multiple/ˈmʌltɪpəl/
multiple myeloma/ˈmʌltɪpəl ˌmaɪəˈloʊmə/
multiply/ˈmʌltɪplaɪ/
mum/ˈmʌm/
Mumbai/mʊmˈbaɪ/
mummy/ˈmʌmi/
mumps/ˈmʌmps/
Munich/ˈmjuːnɪk/
municipal/mjuːˈnɪsɪpəl, mjʊˈnɪsɪpəl/
municipality/mjuːˌnɪsɪˈpælɪti, mjʊˌnɪsɪˈpælɪti/
murder/ˈmɜːrdər/
murderer/ˈmɜːrdərər/
murky/ˈmɜːrki/
murmur/ˈmɜːrmər/
muscle/ˈmʌsəl/
muse/ˈmjuːz/
museum/mjuːˈziːəm/
mush/ˈmʌʃ/
mushroom/ˈmʌʃruːm, ˈmʌʃrʊm/
music/ˈmjuːzɪk/
musical/ˈmjuːzɪkəl/
musician/mjuːˈzɪʃən/
musk/ˈmʌsk/
Muslim/ˈmʌzlɪm, ˈmʊzlɪm/
mussel/ˈmʌsəl/
must/ˈmʌst/
mustard/ˈmʌstərd/
mutate/ˈmjuːteɪt, mjuːˈteɪt/
mutation/mjuːˈteɪʃən/
mute/ˈmjuːt/
mutual/ˈmjuːtʃuəl/
my/ˈmaɪ/
Myanmar/mjænˈmɑːr, ˌmaɪənˈmɑːr, ˈmiːənmɑːr/
myopia/maɪˈoʊpiə/
myopic/maɪˈɒpɪk/
myosin/ˈmaɪəsɪn/
myrtle/ˈmɜːrtəl/
myself/maɪˈsɛlf/
mysterious/mɪˈstɪəriəs/
mystery/ˈmɪstəri/
mystic/ˈmɪstɪk/
myth/ˈmɪθ/
mythology/mɪˈθɒlədʒi/

N

TermPronunciation
nag/ˈnæɡ/
nagging/ˈnæɡɪŋ/
nail/ˈneɪl/
naive/naɪˈiːv, nɑːˈiːv/
naked/ˈneɪkɪd/
name/ˈneɪm/
namely/ˈneɪmli/
Namibia/nəˈmɪbiə/
nanny/ˈnæni/
nap/ˈnæp/
nape/ˈneɪp/
naphthalene/ˈnæfθəliːn/
Naples/ˈneɪpəlz/
Napoleon/nəˈpoʊliən/
narcissism/ˈnɑːrsɪsɪzəm, nɑːrˈsɪsɪzəm/
narcissist/ˈnɑːrsɪsɪst/
narcissistic/ˌnɑːrsɪˈsɪstɪk/
Narcissus/nɑːrˈsɪsəs/
narcotic/nɑːrˈkɒtɪk/
narrative/ˈnærətɪv/
narrator/nəˈreɪtər, ˈnæreɪtər/
narrow/ˈnæroʊ/
nasal/ˈneɪzəl/
Natalie/ˈnætəli/
Nathan/ˈneɪθən/
nation/ˈneɪʃən/
national/ˈnæʃənəl/
nationalism/ˈnæʃənəlɪzəm/
nationalist/ˈnæʃənəlɪst/
nationality/ˌnæʃəˈnælɪti/
nationally/ˈnæʃənəli/
native/ˈneɪtɪv/
NATO/ˈneɪtoʊ/
natural/ˈnætʃərəl/
naturally/ˈnætʃərəli/
nature/ˈneɪtʃər/
naughty/ˈnɔːti/
naval/ˈneɪvəl/
nave/ˈneɪv/
navel/ˈneɪvəl/
navigate/ˈnævɪɡeɪt/
navigation/ˌnævɪˈɡeɪʃən/
navigator/ˈnævɪɡeɪtər/
navy/ˈneɪvi/
Nazi/ˈnɑːtsi/
Nazism/ˈnɑːtsɪzəm/
near/ˈnɪər/
nearby/ˈnɪərbaɪ, ˌnɪərˈbaɪ/
nearly/ˈnɪərli/
neat/ˈniːt/
Nebraska/nɪˈbræskə/
nebula/ˈnɛbjʊlə/
nebulous/ˈnɛbjʊləs/
necessarily/ˌnɛsəˈsɛrɪli, ˈnɛsəsərɪli/
necessary/ˈnɛsəsəri/
necessity/nɪˈsɛsɪti/
neck/ˈnɛk/
necklace/ˈnɛklɪs/
need/ˈniːd/
needle/ˈniːdəl/
needless/ˈniːdləs/
negative/ˈnɛɡətɪv/
neglect/nɪˈɡlɛkt/
negligence/ˈnɛɡlɪdʒəns/
negotiation/nɪˌɡoʊʃiˈeɪʃən, nɪˌɡoʊsiˈeɪʃən/
neigh/ˈneɪ/
neighborhood/ˈneɪbərhʊd/
neighbour/ˈneɪbər/
neighbourhood/ˈneɪbərhʊd/
neither/ˈnaɪðər, ˈniːðər/
nemesis/ˈnɛmɪsɪs/
neon/ˈniːɒn/
Nepal/nɪˈpɔːl/
nephew/ˈnɛfjuː/
nephron/ˈnɛfrɒn/
Neptune/ˈnɛptjuːn/
nerd/ˈnɜːrd/
nerve/ˈnɜːrv/
nervous/ˈnɜːrvəs/
nervousness/ˈnɜːrvəsnəs/
nest/ˈnɛst/
nested/ˈnɛstɪd/
net/ˈnɛt/
Netherlands/ˈnɛðərləndz/
nettle/ˈnɛtəl/
network/ˈnɛtwɜːrk/
neuron/ˈnjʊərɒn/
neurotransmitter/ˌnjʊəroʊˈtrænzmɪtər/
neutral/ˈnjuːtrəl/
Nevada/nɪˈvædə, nɪˈvɑːdə/
never/ˈnɛvər/
nevertheless/ˌnɛvərðəˈlɛs/
new/ˈnjuː/
newbie/ˈnjuːbi/
newcomer/ˈnjuːkʌmər/
newer/ˈnjuːər/
Newfoundland/njuːˈfaʊndlənd, ˈnjuːfəndlənd, ˈnjuːfəndlænd, ˌnjuːfəndˈlænd/
newly/ˈnjuːli/
news/ˈnjuːz/
newsletter/ˈnjuːzlɛtər/
newspaper/ˈnjuːzpeɪpər/
newton/ˈnjuːtən/
next/ˈnɛkst/
nibble/ˈnɪbəl/
Nicaragua/ˌnɪkəˈræɡwə, ˌnɪkəˈrɑːɡwə, ˌnɪkəˈræɡjuə/
nice/ˈnaɪs, ˈniːs/
Nice/ˈniːs/
Nicholas/ˈnɪkələs/
nick/ˈnɪk/
nickel/ˈnɪkəl/
nickname/ˈnɪkneɪm/
Nicola/ˈnɪkələ/
Nicole/nɪˈkoʊl/
nicotine/ˈnɪkətiːn/
niece/ˈniːs/
nifty/ˈnɪfti/
Niger/niːˈʒɛər, ˈnaɪdʒər/
Nigeria/naɪˈdʒɪəriə/
nigger/ˈnɪɡər/
nigh/ˈnaɪ/
night/ˈnaɪt/
nightlife/ˈnaɪtlaɪf/
nightmare/ˈnaɪtmɛər/
Nike/ˈnaɪki/
nil/ˈnɪl/
Nile/ˈnaɪl/
nimble/ˈnɪmbəl/
nine/ˈnaɪn/
nineteen/ˈnaɪntiːn, naɪnˈtiːn/
nineteenth/naɪnˈtiːnθ/
ninety/ˈnaɪnti/
Nintendo/nɪnˈtɛndoʊ/
ninth/ˈnaɪnθ/
nipple/ˈnɪpəl/
niqab/nɪˈkɑːb/
nirvana/nɪərˈvɑːnə/
nit/ˈnɪt/
nitric oxide/ˈnaɪtrɪk ˈɒksaɪd/
nitrogen/ˈnaɪtrədʒən/
nitrous oxide/ˈnaɪtrəs ˈɒksaɪd/
nizatidine/naɪˈzætɪdaɪn, naɪˈzætɪdiːn/
Nizhny Novgorod/ˈnɪʒni ˈnɒvɡərɒd/
no/ˈnoʊ/
Noah/ˈnoʊə/
noble/ˈnoʊbəl/
nobody/ˈnoʊbədi, ˈnoʊbɒdi, ˈnoʊbʌdi/
nod/ˈnɒd/
node/ˈnoʊd/
noise/ˈnɔɪz/
noisy/ˈnɔɪzi/
nomad/ˈnoʊmæd/
nominal/ˈnɒmɪnəl/
nominate/ˈnɒmɪneɪt/
nominee/ˌnɒmɪˈniː/
none/ˈnʌn/
nonetheless/ˌnʌnðəˈlɛs/
nonsense/ˈnɒnsɛns, ˈnɒnsəns/
noodle/ˈnuːdəl/
nook/ˈnʊk/
noon/ˈnuːn/
noose/ˈnuːs/
nope/ˈnoʊp/
nor/ˈnɔːr/
Nordic/ˈnɔːrdɪk/
Norfolk Island/ˈnɔːrfək ˈaɪlənd/
norm/ˈnɔːrm/
Norma/ˈnɔːrmə/
normal/ˈnɔːrməl/
normally/ˈnɔːrməli/
north/ˈnɔːrθ/
northeast/nɔːrθˈiːst/
northern/ˈnɔːrðərn/
northwest/nɔːrθˈwɛst/
Norway/ˈnɔːrweɪ/
Norwegian/nɔːrˈwiːdʒən/
nose/ˈnoʊz/
nostril/ˈnɒstrəl/
nosy/ˈnoʊzi/
not/ˈnɒt/
notable/ˈnoʊtəbəl/
notably/ˈnoʊtəbli/
notation/noʊˈteɪʃən/
notch/ˈnɒtʃ/
note/ˈnoʊt/
notebook/ˈnoʊtbʊk/
nothing/ˈnʌθɪŋ/
notice/ˈnoʊtɪs/
notification/ˌnoʊtɪfɪˈkeɪʃən/
notify/ˈnoʊtɪfaɪ/
notion/ˈnoʊʃən/
notorious/noʊˈtɔːriəs/
nought/ˈnɔːt/
noun/ˈnaʊn/
nova/ˈnoʊvə/
novel/ˈnɒvəl/
novelty/ˈnɒvəlti/
November/noʊˈvɛmbər/
novice/ˈnɒvɪs/
now/ˈnaʊ/
nowadays/ˈnaʊədeɪz/
nowhere/ˈnoʊhwɛər/
nuance/ˈnjuːɑːns/
nuclear/ˈnjuːkliər/
nucleotide/ˈnjuːkliətaɪd/
nucleus/ˈnjuːkliəs/
nude/ˈnjuːd/
nudge/ˈnʌdʒ/
nudist/ˈnjuːdɪst/
nudity/ˈnjuːdɪti/
nuisance/ˈnjuːsəns/
nuke/ˈnjuːk/
numb/ˈnʌm/
number/ˈnʌmbər/
numerous/ˈnjuːmərəs/
nun/ˈnʌn/
nurse/ˈnɜːrs/
nursery/ˈnɜːrsəri/
nut/ˈnʌt/
nutrient/ˈnjuːtriənt/
nutrition/njuːˈtrɪʃən, njʊˈtrɪʃən/
nutritional/njuːˈtrɪʃənəl, njʊˈtrɪʃənəl/
nutritious/njuːˈtrɪʃəs, njʊˈtrɪʃəs/
nuts/ˈnʌts/
nylon/ˈnaɪlɒn/

O

TermPronunciation
O/ˈoʊ/
o'clock/əˈklɒk/
oaf/ˈoʊf/
oak/ˈoʊk/
oar/ˈɔːr/
oasis/oʊˈeɪsɪs/
oat/ˈoʊt/
oath/ˈoʊθ/
oats/ˈoʊts/
obese/oʊˈbiːs/
obesity/oʊˈbiːsɪti, əˈbiːsɪti/
obey/oʊˈbeɪ/
object/əbˈdʒɛkt, ˈɒbdʒɛkt/
objection/əbˈdʒɛkʃən/
objective/əbˈdʒɛktɪv/
obligation/ˌɒblɪˈɡeɪʃən/
oblique/əˈbliːk/
oboe/ˈoʊboʊ/
obscure/əbˈskjʊər/
observation/ˌɒbzərˈveɪʃən/
observe/əbˈzɜːrv/
observer/əbˈzɜːrvər/
obsession/əbˈsɛʃən/
obstacle/ˈɒbstəkəl/
obtain/əbˈteɪn/
obvious/ˈɒbviəs/
obviously/ˈɒbviəsli/
occasion/əˈkeɪʒən/
occasional/əˈkeɪʒənəl/
occasionally/əˈkeɪʒənəli/
occupation/ˌɒkjʊˈpeɪʃən/
occupy/ˈɒkjʊpaɪ/
occur/əˈkɜːr/
occurrence/əˈkʌrəns/
ocean/ˈoʊʃən/
Oceania/ˌoʊʃiˈɑːniə, ˌoʊʃiˈæniə, ˌoʊsiˈɑːniə/
octave/ˈɒktɪv/
October/ɒkˈtoʊbər/
octopus/ˈɒktəpəs/
odd/ˈɒd/
ode/ˈoʊd/
odor/ˈoʊdər/
odour/ˈoʊdər/
Odyssey/ˈɒdɪsi/
of/əv, ˈɒv/
off/ˈɒf/
offence/əˈfɛns/
offend/əˈfɛnd/
offensive/əˈfɛnsɪv/
offer/ˈɒfər/
offering/ˈɒfərɪŋ/
office/ˈɒfɪs/
officer/ˈɒfɪsər/
official/əˈfɪʃəl/
officially/əˈfɪʃəli/
offline/ˈɒflaɪn, ɒfˈlaɪn/
offset/ˈɒfsɛt, ɒfˈsɛt/
offshore/ˈɒfʃɔːr/
often/ˈɒfən, ˈɒftən/
ogonek/ˈoʊɡənɛk/
ogre/ˈoʊɡər/
Ohio/oʊˈhaɪoʊ/
oil/ˈɔɪl/
Oklahoma/ˌoʊkləˈhoʊmə/
old/ˈoʊld/
old-fashioned/oʊldˈfæʃənd/
olive/ˈɒlɪv/
Oliver/ˈɒlɪvər/
Olympic/əˈlɪmpɪk/
Olympics/əˈlɪmpɪks/
Oman/oʊˈmɑːn/
Omani/oʊˈmɑːni/
omega/ˈoʊmɪɡə, oʊˈmeɪɡə/
omelette/ˈɒmlɪt/
omicron/oʊˈmaɪkrɒn, ˈɒmɪkrɒn, ˈoʊmɪkrɒn/
omit/oʊˈmɪt/
omnibus/ˈɒmnɪbəs, ˈɒmnɪbʌs/
omniscience/ɒmˈnɪsiəns/
omniscient/ɒmˈnɪsiənt/
on/ˈɒn/
once/ˈwʌns/
oncologic/ˌɒŋkəˈlɒdʒɪk, ˌɒnkəˈlɒdʒɪk/
oncological/ˌɒŋkəˈlɒdʒɪkəl, ˌɒnkəˈlɒdʒɪkəl/
oncology/ɒŋˈkɒlədʒi, ɒnˈkɒlədʒi/
one/ˈwʌn/
onion/ˈʌnjən/
online/ɒnˈlaɪn/
only/ˈoʊnli/
onomatopoeia/ˌɒnəˌmætəˈpiːə/
onset/ˈɒnsɛt/
Ontario/ɒnˈtɛərioʊ/
onto/ˈɒntuː/
ontological/ˌɒntəˈlɒdʒɪkəl/
ontology/ɒnˈtɒlədʒi, ɒnˈtɒlədʒi/
onus/ˈoʊnəs/
oomph/ˈʊmf/
oops/ˈuːps/
ooze/ˈuːz/
opal/ˈoʊpəl/
open/ˈoʊpən/
opening/ˈoʊpənɪŋ/
opera/ˈɒpərə/
operate/ˈɒpəreɪt/
operation/ˌɒpəˈreɪʃən/
operator/ˈɒpəreɪtər/
ophthalmic/ɒfˈθælmɪk, ɒpˈθælmɪk/
opinion/əˈpɪnjən/
opium/ˈoʊpiəm/
opponent/əˈpoʊnənt/
opportunity/ˌɒpərˈtjuːnɪti/
oppose/əˈpoʊz/
opposed/əˈpoʊzd/
opposite/ˈɒpəzɪt, ˈɒpəsɪt/
optics/ˈɒptɪks/
optimal/ˈɒptɪməl/
optimism/ˈɒptɪmɪzəm/
optimistic/ˌɒptɪˈmɪstɪk/
optimize/ˈɒptɪmaɪz/
option/ˈɒpʃən/
optional/ˈɒpʃənəl/
or/ˈɔːr/
oracle/ˈɒrəkəl/
oral/ˈɔːrəl/
orange/ˈɒrɪndʒ/
orangutan/ɔːˌræŋuːˈtæn, əˈræŋuːtæn/
orbit/ˈɔːrbɪt/
orchestra/ˈɔːrkɪstrə/
orchid/ˈɔːrkɪd/
ordeal/ɔːrˈdiːəl/
order/ˈɔːrdər/
ordinance/ˈɔːrdɪnəns/
ordinary/ˈɔːrdɪnəri/
ore/ˈɔːr/
oregano/ˌɒrɪˈɡɑːnoʊ, əˈrɛɡənoʊ/
Oregon/ˈɒrɪɡən/
organ/ˈɔːrɡən/
organic/ɔːrˈɡænɪk/
organise/ˈɔːrɡənaɪz/
organism/ˈɔːrɡənɪzəm/
organization/ˌɔːrɡənaɪˈzeɪʃən/
organizational/ˌɔːrɡənaɪˈzeɪʃənəl/
organize/ˈɔːrɡənaɪz/
organized/ˈɔːrɡənaɪzd/
organizer/ˈɔːrɡənaɪzər/
orgasm/ˈɔːrɡæzəm/
orgy/ˈɔːrdʒi/
orient/ˈɔːriənt, ˈɒriənt, ˈɔːriɛnt, ˈɒriɛnt/
orientation/ˌɔːriənˈteɪʃən, ˌɒriənˈteɪʃən/
origin/ˈɒrɪdʒɪn/
original/əˈrɪdʒɪnəl/
originally/əˈrɪdʒɪnəli/
originate/əˈrɪdʒɪneɪt/
orthodox/ˈɔːrθədɒks/
Oscar/ˈɒskər/
osmosis/ɒzˈmoʊsɪs/
osmotic/ɒzˈmɒtɪk/
ostensibly/ɒˈstɛnsɪbli/
ostrich/ˈɒstrɪtʃ/
other/ˈʌðər/
others/ˈʌðərz/
otherwise/ˈʌðərwaɪz/
Ottawa/ˈɒtəwə/
otter/ˈɒtər/
ouch/ˈaʊtʃ/
ought/ˈɔːt/
ounce/ˈaʊns/
our/ˈaʊər/
ours/ˈaʊərz/
ourselves/aʊərˈsɛlvz/
oust/ˈaʊst/
out/ˈaʊt/
outcome/ˈaʊtkʌm/
outdoors/aʊtˈdɔːrz/
outfit/ˈaʊtfɪt/
outing/ˈaʊtɪŋ/
outlet/ˈaʊtlɛt/
outline/ˈaʊtlaɪn/
outrage/ˈaʊtreɪdʒ/
outrageous/aʊtˈreɪdʒəs/
outreach/ˈaʊtriːtʃ/
outset/ˈaʊtsɛt/
outside/ˈaʊtsaɪd, aʊtˈsaɪd/
outsider/aʊtˈsaɪdər/
outsourcing/aʊtˈsɔːrsɪŋ/
outstanding/aʊtˈstændɪŋ/
oval/ˈoʊvəl/
oven/ˈʌvən/
over/ˈoʊvər/
overall/ˈoʊvərɔːl, ˌoʊvərˈɔːl/
overcome/ˌoʊvərˈkʌm/
overdose/ˈoʊvərdoʊs, ˌoʊvərˈdoʊs/
overhead/ˈoʊvərhɛd, ˌoʊvərˈhɛd/
overlap/ˈoʊvərlæp, ˌoʊvərˈlæp/
overlook/ˌoʊvərˈlʊk/
overnight/ˈoʊvərnaɪt, ˌoʊvərˈnaɪt/
overseas/ˌoʊvərˈsiːz, ˈoʊvərsiːz/
overt/oʊˈvɜːrt, ˈoʊvɜːrt/
overtake/ˈoʊvərteɪk/
overtime/ˈoʊvərtaɪm/
overview/ˈoʊvərvjuː/
overwhelm/ˌoʊvərˈhwɛlm/
overwhelming/ˌoʊvərˈhwɛlmɪŋ/
owe/ˈoʊ/
owl/ˈaʊl/
own/ˈoʊn/
owner/ˈoʊnər/
ownership/ˈoʊnərʃɪp/
ox/ˈɒks/
oxalate/ˈɒksəleɪt/
Oxford/ˈɒksfərd/
oxide/ˈɒksaɪd, ˈɒksaɪd/
oxygen/ˈɒksɪdʒən/
oyster/ˈɔɪstər/
ozone/ˈoʊzoʊn/

P

TermPronunciation
pa/ˈpɑː/
pace/ˈpeɪs/
pack/ˈpæk/
package/ˈpækɪdʒ/
packed/ˈpækt/
packet/ˈpækɪt/
pact/ˈpækt/
pad/ˈpæd/
paddle/ˈpædəl/
paddy/ˈpædi/
pagan/ˈpeɪɡən/
page/ˈpeɪdʒ/
pageant/ˈpædʒənt/
pail/ˈpeɪl/
pain/ˈpeɪn/
paint/ˈpeɪnt/
painted/ˈpeɪntɪd/
painter/ˈpeɪntər/
painting/ˈpeɪntɪŋ/
pair/ˈpɛər/
Pakistan/ˈpɑːkɪstɑːn, ˈpækɪstæn, ˌpɑːkɪˈstɑːn, ˌpækɪˈstɑːn, ˌpækɪˈstæn/
Pakistani/ˌpɑːkɪˈstɑːni/
palace/ˈpælɪs/
pale/ˈpeɪl/
Palestine/ˈpælɪstaɪn/
Palestinian/ˌpælɪˈstɪniən/
pallet/ˈpælɪt/
palm/ˈpɑːm/
pamphlet/ˈpæmflɪt/
pan/ˈpæn/
Panama/ˈpænəmɑː, ˌpænəˈmɑː/
pancreas/ˈpæŋkriəs/
panda/ˈpændə/
pane/ˈpeɪn/
panel/ˈpænəl/
panic/ˈpænɪk/
pansy/ˈpænzi/
pant/ˈpænt/
panther/ˈpænθər/
panties/ˈpæntiz/
pantry/ˈpæntri/
pants/ˈpænts/
pantyhose/ˈpæntihoʊz/
papa/pəˈpɑː/
papal/ˈpeɪpəl/
paper/ˈpeɪpər/
paperback/ˈpeɪpərbæk/
papers/ˈpeɪpərz/
paperwork/ˈpeɪpərwɜːrk/
parade/pəˈreɪd/
paradigm/ˈpærədaɪm/
paradise/ˈpærədaɪs/
paradox/ˈpærədɒks/
paragraph/ˈpærəɡrɑːf, ˈpærəɡræf/
Paraguay/ˈpærəɡwaɪ/
parallel/ˈpærəlɛl/
paralysis/pəˈrælɪsɪs/
parameter/pəˈræmɪtər/
paranoia/ˌpærəˈnɔɪə/
paranoid/ˈpærənɔɪd/
paraphernalia/ˌpærəfərˈneɪliə/
parcel/ˈpɑːrsəl/
pardon/ˈpɑːrdən/
pare/ˈpɛər/
parent/ˈpɛərənt/
parenthesis/pəˈrɛnθɪsɪs/
parents/ˈpɛərənts/
pariah/pəˈraɪə/
Paris/ˈpærɪs/
parish/ˈpærɪʃ/
park/ˈpɑːrk/
parking/ˈpɑːrkɪŋ/
parliament/ˈpɑːrləmənt/
parliamentary/ˌpɑːrləˈmɛntəri/
Parmesan/ˈpɑːrmɪzæn, ˈpɑːrmɪzɑːn, ˌpɑːrmɪˈzæn/
parody/ˈpærədi/
parrot/ˈpærət/
parse/ˈpɑːrz, ˈpɑːrs/
part/ˈpɑːrt/
partial/ˈpɑːrʃəl/
partially/ˈpɑːrʃəli/
participant/pɑːrˈtɪsɪpənt/
participate/pɑːrˈtɪsɪpeɪt/
participation/pɑːrˌtɪsɪˈpeɪʃən/
participle/pɑːrˈtɪsɪpəl, ˈpɑːrtɪsɪpəl/
particle/ˈpɑːrtɪkəl/
partition/pɑːrˈtɪʃən/
partner/ˈpɑːrtnər/
party/ˈpɑːrti/
pass/ˈpɑːs, ˈpæs/
passage/ˈpæsɪdʒ/
passenger/ˈpæsɪndʒər/
passing/ˈpɑːsɪŋ, ˈpæsɪŋ/
passion/ˈpæʃən/
passionate/ˈpæʃənət/
passive/ˈpæsɪv/
passport/ˈpɑːspɔːrt, ˈpæspɔːrt/
password/ˈpɑːswɜːrd, ˈpæswɜːrd/
past/ˈpɑːst, ˈpæst/
pasta/ˈpæstə, ˈpɑːstə/
paste/ˈpeɪst/
pastor/ˈpɑːstər, ˈpæstər/
pastry/ˈpeɪstri/
patch/ˈpætʃ/
patent/ˈpætənt/
path/ˈpɑːθ, ˈpæθ/
pathetic/pəˈθɛtɪk/
pathogenesis/ˌpæθəˈdʒɛnɪsɪs/
pathology/pəˈθɒlədʒi/
patience/ˈpeɪʃəns/
patient/ˈpeɪʃənt/
patio/ˈpætioʊ/
Patricia/pəˈtrɪʃə/
Patrick/ˈpætrɪk, ˈpætrɪk/
patriot/ˈpeɪtriət, ˈpætriət/
patrol/pəˈtroʊl/
patron/ˈpeɪtrən/
patronage/ˈpætrənɪdʒ, ˈpeɪtrənɪdʒ/
pattern/ˈpætərn/
pause/ˈpɔːz/
pave/ˈpeɪv/
pavement/ˈpeɪvmənt/
pavilion/pəˈvɪljən/
paw/ˈpɔː/
pawn/ˈpɔːn/
pay/ˈpeɪ/
payday/ˈpeɪdeɪ/
payment/ˈpeɪmənt/
payroll/ˈpeɪroʊl/
pea/ˈpiː/
peace/ˈpiːs/
peaceful/ˈpiːsfəl, ˈpiːsfʊl/
peach/ˈpiːtʃ/
peacock/ˈpiːkɒk/
peak/ˈpiːk/
peanut/ˈpiːnʌt/
pear/ˈpɛər/
pearl/ˈpɜːrl/
peasant/ˈpɛzənt/
peat/ˈpiːt/
pebble/ˈpɛbəl/
pecan/ˈpiːkən, ˈpiːkæn, pɪˈkæn, pɪˈkɑːn/
peculiar/pɪˈkjuːljər, pɪˈkjuːliər/
pedal/ˈpɛdəl/
pedestrian/pɪˈdɛstriən/
pee/ˈpiː/
peel/ˈpiːl/
peep/ˈpiːp/
peer/ˈpɪər/
peeve/ˈpiːv/
peg/ˈpɛɡ/
pelican/ˈpɛlɪkən/
pellet/ˈpɛlɪt/
pelvic/ˈpɛlvɪk/
pelvis/ˈpɛlvɪs/
pen/ˈpɛn/
penalty/ˈpɛnəlti/
pencil/ˈpɛnsəl, ˈpɛnsɪl/
pending/ˈpɛndɪŋ/
penetrate/ˈpɛnɪtreɪt/
penetration/ˌpɛnɪˈtreɪʃən/
penguin/ˈpɛŋɡwɪn/
peninsula/pɪˈnɪnsjʊlə/
penis/ˈpiːnɪs/
Pennsylvania/ˌpɛnsɪlˈveɪnjə, ˌpɛnsɪlˈveɪniə/
penny/ˈpɛni/
pension/ˈpɛnʃən/
pensioner/ˈpɛnʃənər/
people/ˈpiːpəl/
pepper/ˈpɛpər/
peptide/ˈpɛptaɪd/
per/pər, ˈpɜːr/
perceive/pərˈsiːv/
percent/pərˈsɛnt/
percentage/pərˈsɛntɪdʒ/
perception/pərˈsɛpʃən/
perch/ˈpɜːrtʃ/
perfect/ˈpɜːrfɪkt, pərˈrɛkt/
perfection/pərˈrɛkʃən/
perfectly/ˈpɜːrfɪktli/
perform/pərˈfɔːrm/
performance/pərˈfɔːrməns/
performer/pərˈfɔːrmər/
perfume/ˈpɜːrfjuːm/
perhaps/pərˈhæps/
peril/ˈpɛrəl, ˈpɛrɪl/
period/ˈpɪəriəd/
periodic/ˌpɪəriˈɒdɪk/
periodically/ˌpɪəriˈɒdɪkəli/
peripheral/pəˈrɪfərəl/
perish/ˈpɛrɪʃ/
perky/ˈpɜːrki/
permanent/ˈpɜːrmənənt/
permanently/ˈpɜːrmənəntli/
permission/pərˈmɪʃən/
permit/ˈpɜːrmɪt, pərˈmɪt/
peroxide/pəˈrɒksaɪd/
Persian/ˈpɜːrʒən/
persist/pərˈsɪst/
persistence/pərˈsɪstəns/
persistent/pərˈsɪstənt/
person/ˈpɜːrsən/
personal/ˈpɜːrsənəl/
personality/ˌpɜːrsəˈnælɪti/
personnel/ˌpɜːrsəˈnɛl/
perspective/pərˈspɛktɪv/
perspiration/ˌpɜːrspɪˈreɪʃən/
perspire/pərˈspaɪər/
persuade/pərˈsweɪd/
Perth/ˈpɜːrθ/
Peru/pəˈruː/
pervert/ˈpɜːrvɜːrt, pərˈvɜːrt/
pest/ˈpɛst/
pet/ˈpɛt/
petal/ˈpɛtəl/
Peter/ˈpiːtər/
petrol/ˈpɛtrəl/
petroleum/pɪˈtroʊliəm/
petty/ˈpɛti/
pew/ˈpjuː/
phantasmagoria/ˌfænˌtæzməˈɡɔːriə/
phantom/ˈfæntəm/
pharaoh/ˈfɛəroʊ/
Pharisee/ˈfærɪsiː/
pharmacist/ˈfɑːrməsɪst/
pharmacological/ˌfɑːrməkəˈlɒdʒɪkəl/
pharmacologist/ˌfɑːrməˈkɒlədʒɪst/
pharmacology/ˌfɑːrməˈkɒlədʒi/
pharmacy/ˈfɑːrməsi/
phase/ˈfeɪz/
pheasant/ˈfɛzənt/
phenomenology/fɪˌnɒmɪˈnɒlədʒi/
phenomenon/fəˈnɒmɪnən/
phenylalanine/ˌfɛnɪlˈæləniːn, ˌfiːnɪlˈæləniːn, ˌfiːnaɪlˈæləniːn/
phew/ˈfjuː/
phi/ˈfaɪ/
Philadelphia/ˌfɪləˈdɛlfiə/
Philip/ˈfɪlɪp/
Philippines/ˈfɪlɪpiːnz/
philosopher/fɪˈlɒsəfər/
philosophical/ˌfɪləˈsɒfɪkəl/
philosophically/ˌfɪləˈsɒfɪkəli/
philosophy/fɪˈlɒsəfi/
phlegm/ˈflɛm/
phoenix/ˈfiːnɪks/
phone/ˈfoʊn/
phoneme/ˈfoʊniːm/
phonetic/fəˈnɛtɪk/
phonetics/fəˈnɛtɪks/
phonological/ˌfɒnəˈlɒdʒɪkəl, ˌfoʊnəˈlɒdʒɪkəl/
phonology/fəˈnɒlədʒi/
phosphate/ˈfɒsfeɪt/
phosphide/ˈfɒsfaɪd/
phospholipid/ˌfɒsfoʊˈlɪpɪd/
phosphorus/ˈfɒsfərəs/
photo/ˈfoʊtoʊ/
photograph/ˈfoʊtəɡrɑːf, ˈfoʊtəɡræf/
photographer/fəˈtɒɡrəfər/
photographic/ˌfoʊtəˈɡræfɪk/
photographically/ˌfoʊtəˈɡræfɪkəli/
photography/fəˈtɒɡrəfi/
phrase/ˈfreɪz/
phraseology/ˌfreɪziˈɒlədʒi/
physalis/faɪˈseɪlɪs, ˈfɪsəlɪs, ˈfaɪsəlɪs/
physical/ˈfɪzɪkəl/
physically/ˈfɪzɪkəli/
physician/fɪˈzɪʃən/
physicist/ˈfɪzɪsɪst/
physics/ˈfɪzɪks/
physiological/ˌfɪziəˈlɒdʒɪkəl/
physiology/ˌfɪziˈɒlədʒi/
pi/ˈpaɪ/
piano/piˈænoʊ/
pick/ˈpɪk/
pickle/ˈpɪkəl/
picnic/ˈpɪknɪk/
picture/ˈpɪktʃər/
pie/ˈpaɪ/
piece/ˈpiːs/
pier/ˈpɪər/
pig/ˈpɪɡ/
pigeon/ˈpɪdʒɪn, ˈpɪdʒən/
pike/ˈpaɪk/
pile/ˈpaɪl/
piles/ˈpaɪlz/
pilgrim/ˈpɪlɡrɪm/
pilgrimage/ˈpɪlɡrɪmɪdʒ/
pill/ˈpɪl/
pillar/ˈpɪlər/
pillow/ˈpɪloʊ/
pilot/ˈpaɪlət/
pimp/ˈpɪmp/
pimple/ˈpɪmpəl/
pin/ˈpɪn/
pinch/ˈpɪntʃ/
pine/ˈpaɪn/
pineapple/ˈpaɪnæpəl/
pink/ˈpɪŋk/
pioneer/ˌpaɪəˈnɪər/
pious/ˈpaɪəs/
pip/ˈpɪp/
pipe/ˈpaɪp/
piper/ˈpaɪpər/
piranha/pɪˈrɑːnə, pɪˈrɑːnjə/
pirate/ˈpaɪrət/
piss/ˈpɪs/
pissed/ˈpɪst/
pistol/ˈpɪstəl/
pit/ˈpɪt/
pitch/ˈpɪtʃ/
pity/ˈpɪti/
pixel/ˈpɪksəl/
pizza/ˈpiːtsə/
place/ˈpleɪs/
placebo/pləˈsiːboʊ/
plagiarism/ˈpleɪdʒərɪzəm/
plague/ˈpleɪɡ/
plaid/ˈplæd/
plain/ˈpleɪn/
plaintiff/ˈpleɪntɪf/
plait/ˈplæt, ˈpleɪt/
plan/ˈplæn/
plane/ˈpleɪn/
planet/ˈplænɪt/
plank/ˈplæŋk/
plant/ˈplɑːnt, ˈplænt/
plantation/plænˈteɪʃən/
plasma/ˈplæzmə, ˈplæzmə/
plasmatic/plæzˈmætɪk/
plasmid/ˈplæzmɪd, ˈplæzmɪd/
plaster/ˈplɑːstər, ˈplæstər/
plastic/ˈplæstɪk/
plasticine/ˈplæstɪsiːn/
plastid/ˈplæstɪd/
plate/ˈpleɪt/
plateau/ˈplætoʊ, plæˈtoʊ/
platelet/ˈpleɪtlɪt/
platform/ˈplætfɔːrm/
platinum/ˈplætɪnəm/
Plato/ˈpleɪtoʊ/
platypus/ˈplætɪpəs/
plausible/ˈplɔːzɪbəl/
play/ˈpleɪ/
playboy/ˈpleɪbɔɪ/
player/ˈpleɪər/
playlist/ˈpleɪlɪst/
playwright/ˈpleɪraɪt/
plaza/ˈplɑːzə/
plea/ˈpliː/
pleasant/ˈplɛzənt/
please/ˈpliːz/
pleasing/ˈpliːzɪŋ/
pleasure/ˈplɛʒər/
pleat/ˈpliːt/
pledge/ˈplɛdʒ/
plenty/ˈplɛnti/
plethora/ˈplɛθərə/
plod/ˈplɒd/
plot/ˈplɒt/
plough/ˈplaʊ/
pluck/ˈplʌk/
plug/ˈplʌɡ/
plum/ˈplʌm/
plumber/ˈplʌmər/
plumbing/ˈplʌmɪŋ/
plunge/ˈplʌndʒ/
plural/ˈplʊərəl/
plus/ˈplʌs/
plush/ˈplʌʃ/
Pluto/ˈpluːtoʊ/
pneumonia/njuːˈmoʊniə/
poach/ˈpoʊtʃ/
pocket/ˈpɒkɪt/
pod/ˈpɒd/
podcast/ˈpɒdkɑːst, ˈpɒdkæst/
Podgorica/pɒdˈɡɔːrɪtsə/
poem/ˈpoʊɪm/
poet/ˈpoʊɪt/
poetry/ˈpoʊɪtri/
poignant/ˈpɔɪnjənt/
point/ˈpɔɪnt/
pointer/ˈpɔɪntər/
pointless/ˈpɔɪntləs/
poison/ˈpɔɪzən/
poke/ˈpoʊk/
poker/ˈpoʊkər/
Poland/ˈpoʊlənd/
pole/ˈpoʊl/
police/pəˈliːs/
policeman/pəˈliːsmən/
policy/ˈpɒlɪsi/
polish/ˈpɒlɪʃ/
Polish/ˈpoʊlɪʃ/
polite/pəˈlaɪt/
political/pəˈlɪtɪkəl/
politically/pəˈlɪtɪkəli/
politician/ˌpɒlɪˈtɪʃən/
politics/ˈpɒlɪtɪks/
poll/ˈpoʊl/
pollen/ˈpɒlən/
pollution/pəˈluːʃən/
polo/ˈpoʊloʊ/
polonium/pəˈloʊniəm/
polyamide/ˌpɒliˈeɪmaɪd, ˌpɒliˈæmaɪd/
polyester/ˌpɒliˈɛstər/
polyethylene/ˌpɒliˈɛθɪliːn/
polygon/ˈpɒliɡɒn/
polyhedron/ˌpɒliˈhiːdrən/
polymath/ˈpɒlimæθ/
polymer/ˈpɒlɪmər/
ponce/ˈpɒns/
pond/ˈpɒnd/
ponder/ˈpɒndər/
pony/ˈpoʊni/
poo/ˈpuː/
pooch/ˈpuːtʃ/
pool/ˈpuːl/
poop/ˈpuːp/
poor/ˈpɔːr, ˈpʊər/
pop/ˈpɒp/
popcorn/ˈpɒpkɔːrn/
pope/ˈpoʊp/
poppy/ˈpɒpi/
popular/ˈpɒpjʊlər/
popularity/ˌpɒpjʊˈlærɪti/
population/ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
porcelain/ˈpɔːrsəlɪn/
porch/ˈpɔːrtʃ/
pore/ˈpɔːr/
pork/ˈpɔːrk/
porn/ˈpɔːrn/
porridge/ˈpɒrɪdʒ/
port/ˈpɔːrt/
portable/ˈpɔːrtəbəl/
portal/ˈpɔːrtəl/
porter/ˈpɔːrtər/
portfolio/pɔːrtˈfoʊlioʊ/
portion/ˈpɔːrʃən/
portrait/ˈpɔːrtrət, ˈpɔːrtreɪt/
portray/pɔːrˈtreɪ/
Portsmouth/ˈpɔːrtsməθ/
Portugal/ˈpɔːrtʃʊɡəl/
Portuguese/ˌpɔːrtʃʊˈɡiːz/
pose/ˈpoʊz/
posh/ˈpɒʃ/
posit/ˈpɒzɪt/
position/pəˈɪʃən/
positive/ˈpɒzɪtɪv/
positronium/ˌpɒzɪˈtroʊniəm/
posse/ˈpɒsi/
possess/pəˈzɛs/
possessed/pəˈzɛst/
possession/pəˈzɛʃən/
possibility/ˌpɒsɪˈbɪlɪti/
possible/ˈpɒsɪbəl/
possibly/ˈpɒsɪbli/
post/ˈpoʊst/
postage/ˈpoʊstɪdʒ/
postal/ˈpoʊstəl/
postcard/ˈpoʊskɑːrd, ˈpoʊstkɑːrd/
poster/ˈpoʊstər/
postman/ˈpoʊstmən/
postpone/poʊstˈpoʊn, pəˈspoʊn/
posture/ˈpɒstʃər/
pot/ˈpɒt/
potassium/pəˈtæsiəm/
potato/pəˈteɪtoʊ/
potentially/pəˈtɛnʃəli/
potter/ˈpɒtər/
pottery/ˈpɒtəri/
potty/ˈpɒti/
pouch/ˈpaʊtʃ/
poultry/ˈpoʊltri/
pound/ˈpaʊnd/
pour/ˈpɔːr/
pout/ˈpaʊt/
poverty/ˈpɒvərti/
pow/ˈpaʊ/
powder/ˈpaʊdər/
power/ˈpaʊər/
powerful/ˈpaʊərfəl, ˈpaʊərfʊl/
practical/ˈpræktɪkəl/
practically/ˈpræktɪkəli/
practice/ˈpræktɪs/
practise/ˈpræktɪs/
pragmatic/præɡˈmætɪk/
Prague/ˈprɑːɡ/
prairie/ˈprɛəri/
praise/ˈpreɪz/
pram/ˈpræm/
prank/ˈpræŋk/
prawn/ˈprɔːn/
pray/ˈpreɪ/
prayer/ˈprɛər, ˈpreɪər/
precaution/prɪˈkɔːʃən/
precede/prɪˈsiːd/
precedent/ˈprɛsɪdənt/
precious/ˈprɛʃəs/
precipitate/prɪˈsɪpɪteɪt, prɪˈsɪpɪtət/
precipitation/prɪˌsɪpɪˈteɪʃən/
precise/prɪˈsaɪs/
precisely/prɪˈsaɪsli/
precision/prɪˈsɪʒən/
predator/ˈprɛdətər/
predecessor/ˈpriːdɪsɛsər/
predestiny/priːˈdɛstɪni/
predict/prɪˈdɪkt/
predictable/prɪˈdɪktəbəl/
prediction/prɪˈdɪkʃən/
prefer/prɪˈfɜːr/
preferably/ˈprɛfərəbli/
preference/ˈprɛfərəns/
preferences/ˈprɛfərənsɪz/
preferred/prɪˈfɜːrd/
prefix/ˈpriːfɪks/
pregnancy/ˈprɛɡnənsi/
pregnant/ˈprɛɡnənt/
prehistoric/ˌpriːhɪˈstɒrɪk/
prejudice/ˈprɛdʒədɪs/
prejudicial/ˌprɛdʒʊˈdɪʃəl/
prelate/ˈprɛlət/
premier/ˈprɛmiər/
premiere/ˈprɛmiɛər, ˈprɛmiər/
premise/ˈprɛmɪs/
preparation/ˌprɛpəˈreɪʃən/
prepare/prɪˈpɛər/
prerequisite/priːˈrɛkwɪzɪt/
prerogative/prɪˈrɒɡətɪv/
presbyopia/ˌprɛzbiˈoʊpiə/
prescribe/prɪˈskraɪb/
prescription/prɪˈskrɪpʃən/
presence/ˈprɛzəns/
present/prɪˈzɛnt, ˈprɛzənt/
presentation/ˈprɛzənˈteɪʃən/
preserve/prɪˈzɜːrv/
presidency/ˈprɛzɪdənsi/
president/ˈprɛzɪdənt/
presidential/ˌprɛzɪˈdɛnʃəl/
press/ˈprɛs/
pressing/ˈprɛsɪŋ/
pressure/ˈprɛʃər/
prestige/prɛˈstiːʒ/
prestigious/prɛˈstɪdʒəs/
presumably/prɪˈzjuːməbli/
pretend/prɪˈtɛnd/
pretty/ˈprɪti/
prevail/prɪˈveɪl/
prevent/prɪˈvɛnt/
prevention/prɪˈvɛnʃən/
previous/ˈpriːviəs/
previously/ˈpriːviəsli/
prey/ˈpreɪ/
price/ˈpraɪs/
prick/ˈprɪk/
pride/ˈpraɪd/
priest/ˈpriːst/
primarily/ˈpraɪmərɪli, praɪˈmɛrɪli/
primary/ˈpraɪməri/
prime/ˈpraɪm/
primer/ˈpraɪmər/
primitive/ˈprɪmɪtɪv/
prince/ˈprɪns/
princess/ˈprɪnsɛs/
principal/ˈprɪnsɪpəl/
principle/ˈprɪnsɪpəl/
print/ˈprɪnt/
printer/ˈprɪntər/
prior/ˈpraɪər/
priority/praɪˈɒrɪti/
prise/ˈpraɪz/
prison/ˈprɪzən/
prisoner/ˈprɪzənər/
privacy/ˈpraɪvəsi, ˈprɪvəsi/
private/ˈpraɪvət/
privatization/ˌpraɪvətaɪˈzeɪʃən/
privilege/ˈprɪvɪlɪdʒ/
privileged/ˈprɪvɪlɪdʒd/
prize/ˈpraɪz/
probability/ˌprɒbəˈbɪlɪti/
probable/ˈprɒbəbəl/
probably/ˈprɒbəbli/
probe/ˈproʊb/
problem/ˈprɒbləm/
problematic/ˌprɒbləˈmætɪk/
procedure/prəˈsiːdʒər/
proceed/prəˈsiːd/
proceeds/prəˈsiːdz/
process/ˈproʊsɛs/
proclaim/prəˈkleɪm/
procurement/prəˈkjʊərmənt/
prod/ˈprɒd/
produce/prəˈdjuːs, ˈprɒdjuːs/
producer/prəˈdjuːsər/
product/ˈprɒdʌkt/
production/prəˈdʌkʃən/
productive/prəˈdʌktɪv/
profession/prəˈfɛʃən/
professional/prəˈfɛʃənəl/
professionally/prəˈfɛʃənəli/
professor/prəˈfɛsər/
profile/ˈproʊfaɪl/
profit/ˈprɒfɪt/
profitable/ˈprɒfɪtəbəl/
profound/prəˈfaʊnd/
profoundly/prəˈfaʊndli/
program/ˈproʊɡræm/
programme/ˈproʊɡræm/
programmer/ˈproʊɡræmər/
programming/ˈproʊɡræmɪŋ/
progress/ˈproʊɡrɛs, prəˈɡrɛs/
progression/prəˈɡrɛʃən/
progressive/prəˈɡrɛsɪv/
progressively/prəˈɡrɛsɪvli/
prohibit/proʊˈhɪbɪt/
project/ˈprɒdʒɛkt, prəˈdʒɛkt/
projection/prəˈdʒɛkʃən/
prolonged/prəˈlɒŋd/
prominent/ˈprɒmɪnənt/
promise/ˈprɒmɪs/
promising/ˈprɒmɪsɪŋ/
promo/ˈproʊmoʊ/
promote/prəˈmoʊt/
promotion/prəˈmoʊʃən/
prompt/ˈprɒmpt/
prone/ˈproʊn/
prong/ˈprɒŋ/
pronounce/prəˈnaʊns/
pronunciation/prəˌnʌnsiˈeɪʃən/
proof/ˈpruːf/
prop/ˈprɒp/
propaganda/ˌprɒpəˈɡændə/
proper/ˈprɒpər/
property/ˈprɒpərti/
prophet/ˈprɒfɪt/
proportion/prəˈpɔːrʃən/
proportional/prəˈpɔːrʃənəl/
proposal/prəˈpoʊzəl/
propose/prəˈpoʊz/
proposition/ˌprɒpəˈzɪʃən/
proprietary/prəˈpraɪətəri/
prose/ˈproʊz/
prospect/ˈprɒspɛkt/
prosperity/prɒˈspɛrɪti/
prostate/ˈprɒsteɪt/
prostitute/ˈprɒstɪtjuːt/
protect/prəˈtɛkt/
protection/prəˈtɛkʃən/
protein/ˈproʊtiːn/
protest/ˈproʊtɛst, prəˈtɛst, proʊˈtɛst/
Protestant/ˈprɒtɪstənt/
prothrombin/proʊˈθrɒmbɪn/
proton/ˈproʊtɒn/
prototype/ˈproʊtətaɪp/
proud/ˈpraʊd/
proudly/ˈpraʊdli/
prove/ˈpruːv/
provide/prəˈvaɪd/
providence/ˈprɒvɪdəns/
provider/prəˈvaɪdər/
province/ˈprɒvɪns/
provincial/prəˈvɪnʃəl/
provision/prəˈvɪʒən/
provisional/prəˈvɪʒənəl/
provocation/ˌprɒvəˈkeɪʃən/
provoke/prəˈvoʊk/
prow/ˈpraʊ/
prowl/ˈpraʊl/
proxy/ˈprɒksi/
prudent/ˈpruːdənt/
prune/ˈpruːn/
psalm/ˈsɑːm/
psychiatric/ˌsaɪkiˈætrɪk/
psychiatrist/saɪˈkaɪətrɪst/
psychiatry/saɪˈkaɪətri/
psycho/ˈsaɪkoʊ/
psychoactive/ˌsaɪkoʊˈæktɪv/
psychoanalysis/ˌsaɪkoʊəˈnælɪsɪs/
psychoanalyst/ˌsaɪkoʊˈænəlɪst/
psychoanalyze/ˌsaɪkoʊˈænəlaɪz/
psychogenic/ˌsaɪkoʊˈdʒɛnɪk/
psychogeriatrician/ˌsaɪkoʊˌdʒɛriəˈtrɪʃən/
psychokinesis/ˌsaɪkoʊkɪˈniːsɪs, ˌsaɪkoʊkaɪˈniːsɪs/
psychological/ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkəl/
psychologist/saɪˈkɒlədʒɪst/
psychology/saɪˈkɒlədʒi/
psychopath/ˈsaɪkəpæθ/
pub/ˈpʌb/
pubic/ˈpjuːbɪk/
public/ˈpʌblɪk/
publication/ˌpʌblɪˈkeɪʃən/
publicity/pəˈblɪsɪti/
publicly/ˈpʌblɪkli/
publish/ˈpʌblɪʃ/
publisher/ˈpʌblɪʃər/
puck/ˈpʌk/
pudding/ˈpʊdɪŋ/
Puerto Rico/ˈpɔːrtə ˈriːkoʊ/
puff/ˈpʌf/
puke/ˈpjuːk/
pull/ˈpʊl/
pulse/ˈpʌls/
puma/ˈpjuːmə/
pump/ˈpʌmp/
pumpkin/ˈpʌmpkɪn/
pun/ˈpʌn/
punch/ˈpʌntʃ/
punish/ˈpʌnɪʃ/
punishment/ˈpʌnɪʃmənt/
punk/ˈpʌŋk/
punt/ˈpʌnt/
puny/ˈpjuːni/
pupil/ˈpjuːpəl, ˈpjuːpɪl/
puppy/ˈpʌpi/
purchase/ˈpɜːrtʃɪs/
pure/ˈpjʊər/
puree/ˈpjʊəreɪ, pjʊəˈreɪ/
purge/ˈpɜːrdʒ/
purity/ˈpjʊərɪti/
purple/ˈpɜːrpəl/
purpose/ˈpɜːrpəs/
purr/ˈpɜːr/
purse/ˈpɜːrs/
pursue/pərˈsjuː/
pursuit/pərˈsjuːt/
pus/ˈpʌs/
push/ˈpʊʃ/
pussy/ˈpʊsi/
put/ˈpʊt/
puzzle/ˈpʌzəl/
pylon/ˈpaɪlən, ˈpaɪlɒn/
pyramid/ˈpɪrəmɪd/
pyrimidine/pɪˈrɪmɪdiːn, paɪˈrɪmɪdiːn/
python/ˈpaɪθən/

Q

TermPronunciation
Qatar/kæˈtɑːr, ˈkʌtər/
quack/ˈkwæk/
quad/ˈkwɒd/
quagmire/ˈkwɒɡmaɪər, ˈkwæɡmaɪər/
quail/ˈkweɪl/
qualification/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/
qualified/ˈkwɒlɪfaɪd/
qualify/ˈkwɒlɪfaɪ/
qualitative/ˈkwɒlɪtətɪv, ˈkwɒlɪteɪtɪv/
quality/ˈkwɒlɪti/
qualm/ˈkwɑːm/
quantity/ˈkwɒntɪti/
quantum/ˈkwɒntəm/
quark/ˈkwɑːrk/
quarry/ˈkwɒri/
quarter/ˈkwɔːrtər/
quarterly/ˈkwɔːrtərli/
quarters/ˈkwɔːrtərz/
quartet/kwɔːrˈtɛt/
quartz/ˈkwɔːrts/
quay/ˈkiː/
qubit/ˈkjuːbɪt/
Quebec/kwɪˈbɛk/
Quechua/ˈkɛtʃuə/
Quechuan/ˈkɛtʃuən/
queen/ˈkwiːn/
queer/ˈkwɪər/
quell/ˈkwɛl/
quench/ˈkwɛntʃ/
query/ˈkwɪəri/
quest/ˈkwɛst/
question/ˈkwɛstʃən/
questionnaire/ˌkwɛstʃəˈnɛər/
queue/ˈkjuː/
quick/ˈkwɪk/
quickly/ˈkwɪkli/
quiet/ˈkwaɪət/
quietly/ˈkwaɪətli/
quill/ˈkwɪl/
quilt/ˈkwɪlt/
quinoa/ˈkiːnwɑː/
quinoline/ˈkwɪnəliːn, ˈkwɪnəlɪn/
quinone/ˈkwɪnoʊn, kwɪˈnoʊn/
quirk/ˈkwɜːrk/
quit/ˈkwɪt/
quite/ˈkwaɪt/
quiz/ˈkwɪz/
quota/ˈkwoʊtə/
quotation/kwoʊˈteɪʃən/
quote/ˈkwoʊt/

R

TermPronunciation
rabbi/ˈræbaɪ/
rabbit/ˈræbɪt/
rabid/ˈræbɪd/
raccoon/rəˈkuːn, ræˈkuːn/
race/ˈreɪs/
Rachel/ˈreɪtʃəl/
racial/ˈreɪʃəl/
racism/ˈreɪsɪzəm/
racist/ˈreɪsɪst/
rack/ˈræk/
racket/ˈrækɪt/
radar/ˈreɪdɑːr/
radio/ˈreɪdioʊ/
radioactive/ˌreɪdioʊˈæktɪv/
radioactivity/ˌreɪdioʊækˈtɪvɪti/
radiochemist/ˌreɪdioʊˈkɛmɪst/
radiochemistry/ˌreɪdioʊˈkɛmɪstri/
radiogram/ˈreɪdiəɡræm/
radiologist/ˌreɪdiˈɒlədʒɪst/
radiology/ˌreɪdiˈɒlədʒi/
radiolysis/ˌreɪdiˈɒlɪsɪs/
radiometer/ˌreɪdiˈɒmɪtər/
radius/ˈreɪdiəs/
raffle/ˈræfəl/
raft/ˈrɑːft, ˈræft/
rag/ˈræɡ/
rage/ˈreɪdʒ/
raid/ˈreɪd/
rail/ˈreɪl/
railroad/ˈreɪlroʊd/
railway/ˈreɪlweɪ/
rain/ˈreɪn/
rainbow/ˈreɪnboʊ/
rainy/ˈreɪni/
raise/ˈreɪz/
rake/ˈreɪk/
rally/ˈræli/
Ralph/ˈrælf/
ram/ˈrælm/
ramen/ˈrɑːmən/
ramp/ˈræmp/
ranch/ˈrɑːntʃ, ˈræntʃ/
random/ˈrændəm/
range/ˈreɪndʒ/
ranger/ˈreɪndʒər/
rank/ˈræŋk/
ranking/ˈræŋkɪŋ/
rape/ˈreɪp/
rapid/ˈræpɪd/
rapidly/ˈræpɪdli/
rare/ˈrɛər/
rarely/ˈrɛərli/
rash/ˈræʃ/
raspberry/ˈrɑːzbəri, ˈræzbəri, ˈræzbɛri/
raspy/ˈrɑːspi, ˈræspi/
rat/ˈræt/
rate/ˈreɪt/
rather/ˈrɑːðər, ˈræðər/
rating/ˈreɪtɪŋ/
ratio/ˈreɪʃioʊ/
rational/ˈræʃənəl/
rattle/ˈrætəl/
raven/ˈreɪvən/
raw/ˈrɔː/
ray/ˈreɪ/
Raymond/ˈreɪmənd/
razor/ˈreɪzər/
reach/ˈriːtʃ/
react/riˈækt/
reaction/riˈækʃən/
reactor/riˈæktər/
read/ˈriːd, ˈrɛd/
reader/ˈriːdər/
readily/ˈrɛdɪli/
reading/ˈriːdɪŋ/
ready/ˈrɛdi/
real/ˈriːəl/
realism/ˈriːəlɪzəm/
realistic/ˌriːəˈlɪstɪk/
reality/riˈælɪti/
realize/ˈriːəlaɪz/
really/ˈriːəli/
realm/ˈrɛlm/
realtor/ˈriːəltər/
ream/ˈriːm/
reap/ˈriːp/
rear/ˈrɪər/
reason/ˈriːzən/
reasonable/ˈriːzənəbəl/
reasoning/ˈriːzənɪŋ/
reassure/ˌriːəˈʃʊər, ˌriːəˈʃɔːr/
Rebecca/rɪˈbɛkə/
rebel/ˈrɛbəl, rɪˈbɛl/
rebellion/rɪˈbɛljən/
rebuild/riːˈbɪld/
recall/rɪˈkɔːl, ˈriːkɔːl/
receipt/rɪˈsiːt/
receive/rɪˈsiːv/
recent/ˈriːsənt/
recently/ˈriːsəntli/
reception/rɪˈsɛpʃən/
recession/rɪˈsɛʃən/
recipe/ˈrɛsɪpi/
recipient/rɪˈsɪpiənt/
reciprocal/rɪˈsɪprəkəl/
reckon/ˈrɛkən/
reclaim/rɪˈkleɪm/
recognise/ˈrɛkəɡnaɪz/
recognize/ˈrɛkəɡnaɪz/
recommend/ˌrɛkəˈmɛnd/
recommendation/ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃən/
reconstruct/ˌriːkənˈstrʌkt/
reconstruction/ˌriːkənˈstrʌkʃən/
record/ˈrɛkɔːrd, ˈrɛkərd, rɪˈkɔːrd/
recorder/rɪˈkɔːrdər/
recording/rɪˈkɔːrdɪŋ/
recovery/rɪˈkʌvəri/
recreation/ˌrɛkriˈeɪʃən, ˌriːkriˈeɪʃən/
recruit/rɪˈkruːt/
recruitment/rɪˈkruːtmənt/
recur/rɪˈkɜːr/
red/ˈrɛd/
redeem/rɪˈdiːm/
redhead/ˈrɛdhɛd/
redo/riːˈduː/
reduce/rɪˈdjuːs/
reductase/rɪˈdʌkteɪs/
reduction/rɪˈdʌkʃən/
redundancy/rɪˈdʌndənsi/
redundant/rɪˈdʌndənt/
reed/ˈriːd/
reef/ˈriːf/
reek/ˈriːk/
reel/ˈriːl/
refer/rɪˈfɜːr/
referee/ˌrɛfəˈriː/
reference/ˈrɛfərəns/
referendum/ˌrɛfəˈrɛndəm/
refine/rɪˈfaɪn/
reflect/rɪˈflɛkt/
reflection/rɪˈflɛkʃən/
reflex/ˈriːflɛks, rɪˈflɛks/
reform/rɪˈfɔːrm/
refractory/rɪˈfræktəri/
refresh/rɪˈfrɛʃ/
refrigerator/rɪˈfrɪdʒəreɪtər/
refugee/ˌrɛfjʊˈdʒiː/
refund/ˈriːfʌnd, rɪˈfʌnd/
refuse/rɪˈfjuːz, ˈrɛfjuːz/
regarding/rɪˈɡɑːrdɪŋ/
regards/rɪˈɡɑːrdz/
regime/reɪˈʒiːm/
regiment/ˈrɛdʒɪmənt/
region/ˈriːdʒən/
regional/ˈriːdʒənəl/
register/ˈrɛdʒɪstər/
registered/ˈrɛdʒɪstərd/
registration/ˌrɛdʒɪˈstreɪʃən/
regret/rɪˈɡrɛt/
regular/ˈrɛɡjʊlər/
regularly/ˈrɛɡjʊlərli/
regulate/ˈrɛɡjʊleɪt/
regulation/ˌrɛɡjʊˈleɪʃən/
rehab/ˈriːhæb/
rehearsal/rɪˈhɜːrsəl/
reign/ˈreɪn/
rein/ˈreɪn/
reinforce/ˌriːɪnˈfɔːrs/
reject/rɪˈdʒɛkt, ˈriːdʒɛkt/
rejection/rɪˈdʒɛkʃən/
relapse/ˈriːlæps/
relate/rɪˈleɪt/
related/rɪˈleɪtɪd/
relation/rɪˈleɪʃən/
relationship/rɪˈleɪʃənʃɪp/
relative/ˈrɛlətɪv/
relatively/ˈrɛlətɪvli/
relax/rɪˈlæks/
relaxation/ˌriːlækˈseɪʃən/
relaxed/rɪˈlækst/
relay/ˈriːleɪ, rɪˈleɪ/
release/rɪˈliːs/
relevance/ˈrɛləvəns/
relevant/ˈrɛləvənt/
reliability/rɪˌlaɪəˈbɪlɪti/
reliable/rɪˈlaɪəbəl/
reliance/rɪˈlaɪəns/
relic/ˈrɛlɪk/
relief/rɪˈliːf/
relieve/rɪˈliːv/
religion/rɪˈlɪdʒən/
religious/rɪˈlɪdʒəs/
relocation/ˌriːloʊˈkeɪʃən/
reluctance/rɪˈlʌktəns/
reluctant/rɪˈlʌktənt/
reluctantly/rɪˈlʌktəntli/
rely/rɪˈlaɪ/
remain/rɪˈmeɪn/
remainder/rɪˈmeɪndər/
remaining/rɪˈmeɪnɪŋ/
remark/rɪˈmɑːrk/
remarkable/rɪˈmɑːrkəbəl/
remarkably/rɪˈmɑːrkəbli/
remedy/ˈrɛmɪdi/
remember/rɪˈmɛmbər/
remind/rɪˈmaɪnd/
reminder/rɪˈmaɪndər/
remnant/ˈrɛmnənt/
remote/rɪˈmoʊt/
removal/rɪˈmuːvəl/
remove/rɪˈmuːv/
remuneration/rɪˌmjuːnəˈreɪʃən/
Renaissance/rɪˈneɪsəns, rɪˈneɪsɒ̃s, rɪˈneɪsɑːns/
renal/ˈriːnəl/
render/ˈrɛndər/
rendering/ˈrɛndərɪŋ/
renew/rɪˈnjuː/
renewable/rɪˈnjuːəbəl/
rent/ˈrɛnt/
repair/rɪˈpɛər/
repeat/rɪˈpiːt/
repeatedly/rɪˈpiːtɪdli/
repetition/ˌrɛpɪˈtɪʃən/
replace/rɪˈpleɪs/
replacement/rɪˈpleɪsmənt/
replica/ˈrɛplɪkə/
reply/rɪˈplaɪ/
report/rɪˈpɔːrt/
reporter/rɪˈpɔːrtər/
repository/rɪˈpɒzɪtəri/
represent/ˌrɛprɪˈzɛnt/
representation/ˌrɛprɪzɛnˈteɪʃən/
representative/ˌrɛprɪˈzɛntətɪv/
reproduce/ˌriːprəˈdjuːs/
reproduction/ˌriːprəˈdʌkʃən/
reproductive/ˌriːprəˈdʌktɪv/
reptile/ˈrɛptaɪl/
reptilian/rɛpˈtɪliən/
republic/rɪˈpʌblɪk/
reputation/ˌrɛpjʊˈteɪʃən/
request/rɪˈkwɛst/
require/rɪˈkwaɪər/
requirement/rɪˈkwaɪərmənt/
rescue/ˈrɛskjuː/
research/rɪˈsɜːrtʃ, ˈriːsɜːrtʃ/
researcher/rɪˈsɜːrtʃər, ˈriːsɜːrtʃər/
resemble/rɪˈzɛmbəl/
resentment/rɪˈzɛntmənt/
reservation/ˌrɛzərˈveɪʃən/
reserve/rɪˈzɜːrv/
reservoir/ˈrɛzərvwɑːr/
reset/ˈriːsɛt, rɪˈsɛt/
residence/ˈrɛzɪdəns/
resident/ˈrɛzɪdənt/
resign/rɪˈzaɪn/
resin/ˈrɛzɪn/
resistance/rɪˈzɪstəns/
resistant/rɪˈzɪstənt/
resolution/ˌrɛzəˈluːʃən/
resolve/rɪˈzɒlv/
resort/rɪˈzɔːrt/
resource/rɪˈsɔːrs, rɪˈzɔːrs, ˈriːsɔːrs/
respect/rɪˈspɛkt/
respectable/rɪˈspɛktəbəl/
respective/rɪˈspɛktɪv/
respectively/rɪˈspɛktɪvli/
respiratory/rɪˈspɪrətəri, ˈrɛspərətəri/
respond/rɪˈspɒnd/
response/rɪˈspɒns/
responsibility/rɪˌspɒnsɪˈbɪlɪti/
responsible/rɪˈspɒnsɪbəl/
rest/ˈrɛst/
restaurant/ˈrɛstərɒnt/
restoration/ˌrɛstəˈreɪʃən/
restore/rɪˈstɔːr/
restrict/rɪˈstrɪkt/
restriction/rɪˈstrɪkʃən/
result/rɪˈzʌlt/
resume/rɪˈzjuːm/
résumé/ˈrɛzjʊmeɪ/
retail/ˈriːteɪl/
retain/rɪˈteɪn/
retention/rɪˈtɛnʃən/
retirement/rɪˈtaɪərmənt/
retreat/rɪˈtriːt/
retrieval/rɪˈtriːvəl/
retrieve/rɪˈtriːv/
return/rɪˈtɜːrn/
reunion/riːˈjuːnjən, riːˈjuːniən/
reveal/rɪˈviːl/
revelation/ˌrɛvəˈleɪʃən/
revenge/rɪˈvɛndʒ/
revenue/ˈrɛvənjuː/
reverend/ˈrɛvərənd/
reverse/rɪˈvɜːrs/
revert/rɪˈvɜːrt/
review/rɪˈvjuː/
revive/rɪˈvaɪv/
revolution/ˌrɛvəˈljuːʃən/
revolutionary/ˌrɛvəˈljuːʃənəri/
reward/rɪˈwɔːrd/
rewrite/riːˈraɪt, ˈriːraɪt/
Reykjavik/ˈreɪkjəviːk, ˈreɪkjəvɪk/
Reykjavík/ˈreɪkjəviːk, ˈreɪkjəvɪk/
rhetoric/ˈrɛtərɪk/
rhinoceros/raɪˈnɒsərəs/
Rhode Island/ˈroʊd ˈaɪlənd/
rhubarb/ˈruːbɑːrb/
rhyme/ˈraɪm/
rhythm/ˈrɪðəm/
rib/ˈrɪb/
ribbon/ˈrɪbən/
rice/ˈraɪs/
rich/ˈrɪtʃ/
Richard/ˈrɪtʃərd/
riches/ˈrɪtʃɪz/
rid/ˈrɪd/
riddle/ˈrɪdəl/
ride/ˈraɪd/
rider/ˈraɪdər/
ridge/ˈrɪdʒ/
ridiculous/rɪˈdɪkjʊləs/
riff/ˈrɪf/
rifle/ˈraɪfəl/
right/ˈraɪt/
rigid/ˈrɪdʒɪd/
rim/ˈrɪm/
rind/ˈraɪnd/
ring/ˈrɪŋ/
ringtone/ˈrɪŋtoʊn/
rinse/ˈrɪns/
riot/ˈraɪət/
rip/ˈrɪp/
ripe/ˈraɪp/
ripen/ˈraɪpən/
rise/ˈraɪz/
risk/ˈrɪsk/
risky/ˈrɪski/
rite/ˈraɪt/
ritual/ˈrɪtʃuəl/
river/ˈrɪvər/
rivet/ˈrɪvɪt/
roach/ˈroʊtʃ/
road/ˈroʊd/
roam/ˈroʊm/
roar/ˈrɔːr/
roast/ˈroʊst/
rob/ˈrɒb/
robbery/ˈrɒbəri/
robe/ˈroʊb/
Robert/ˈrɒbərt/
Robin/ˈrɒbɪn/
robot/ˈroʊbɒt/
robust/roʊˈbʌst/
rock/ˈrɒk/
rocket/ˈrɒkɪt/
rocky/ˈrɒki/
rod/ˈrɒd/
rodeo/ˈroʊdioʊ/
Roger/ˈrɒdʒər/
role/ˈroʊl/
roll/ˈroʊl/
roller/ˈroʊlər/
Roman/ˈroʊmən/
romance/ˈroʊmæns, rəˈmæns, roʊˈmæns/
Romani/ˈrɒməni, ˈroʊməni/
Romania/roʊˈmeɪniə/
romantic/rəˈmæntɪk, roʊˈmæntɪk/
Rome/ˈroʊm/
Romeo/ˈroʊmioʊ/
roof/ˈruːf, ˈrʊf/
rook/ˈrʊk/
room/ˈruːm/
roommate/ˈruːmeɪt/
roost/ˈruːst/
root/ˈruːt/
rope/ˈroʊp/
rose/ˈroʊz/
rosemary/ˈroʊzməri/
roster/ˈrɒstər/
rot/ˈrɒt/
rota/ˈroʊtə/
rotary/ˈroʊtəri/
rotate/roʊˈteɪt, ˈroʊteɪt/
rotation/roʊˈteɪʃən/
rotten/ˈrɒɒtən/
rouge/ˈruːʒ/
rough/ˈrʌf/
roulette/ruːˈlɛt/
round/ˈraʊnd/
roundabout/ˈraʊndəbaʊt/
route/ˈruːt/
router/ˈruːtər, ˈraʊtər/
row/ˈroʊ, ˈraʊ/
royal/ˈrɔɪəl/
rub/ˈrʌb/
rubber/ˈrʌbər/
rubbish/ˈrʌbɪʃ/
ruby/ˈruːbi/
rude/ˈruːd/
rue/ˈruː/
ruffle/ˈrʌfəl/
rug/ˈrʌɡ/
rugged/ˈrʌɡɪd/
ruin/ˈruːɪn/
rule/ˈruːl/
ruler/ˈruːlər/
ruling/ˈruːlɪŋ/
rum/ˈrʌm/
rump/ˈrʌmp/
run/ˈrʌn/
rung/ˈrʌŋ/
runner/ˈrʌnər/
running/ˈrʌnɪŋ/
rural/ˈrʊərəl/
ruse/ˈruːz/
rush/ˈrʌʃ/
rushed/ˈrʌʃt/
Russia/ˈrʌʃə/
Russian/ˈrʌʃən/
rust/ˈrʌst/
rusty/ˈrʌsti/
rut/ˈrʌt/
Ruth/ˈruːθ/
Rwanda/ruˈændə, ruˈɑːndə/
rye/ˈraɪ/

S

TermPronunciation
saboteur/ˌsæbəˈtɜːr/
sack/ˈsæk/
Sacramento/ˌsækrəˈmɛntoʊ/
sacred/ˈseɪkrɪd/
sacrifice/ˈsækrɪfaɪs/
sacrilegious/ˌsækrɪˈlɪdʒəs/
sad/ˈsæd/
saddle/ˈsædəl/
sadly/ˈsædli/
sadness/ˈsædnəs/
safari/səˈfɑːri/
safe/ˈseɪf/
safety/ˈseɪfti/
saga/ˈsɑːɡə/
sage/ˈseɪdʒ/
sail/ˈseɪl/
sailing/ˈseɪlɪŋ/
sailor/ˈseɪlər/
saint/ˈseɪnt/
sake/ˈseɪk/
salad/ˈsæləd/
salary/ˈsæləri/
sale/ˈseɪl/
salesman/ˈseɪlzmən/
salmon/ˈsæmən/
salon/səˈlɒn/
salsa/ˈsælsə/
salt/ˈsɒlt, ˈsɔːlt/
salty/ˈsɒlti, ˈsɔːlti/
Salvador/ˈsælvədɔːr/
salvage/ˈsælvɪdʒ/
salvation/sælˈveɪʃən/
samba/ˈsæbə/
same/ˈseɪm/
Samoa/səˈmoʊə/
sample/ˈsæmpəl/
Samuel/ˈsæmjuəl/
samurai/ˈsæmjʊraɪ, ˈsæmʊraɪ/
San Marino/ˌsænməˈriːnoʊ, sæn məˈriːnoʊ/
sanction/ˈsæŋʃən, ˈsæŋkʃən/
sand/ˈsænd/
sandbox/ˈsændbɒks/
sandwich/ˈsænwɪtʃ, ˈsænwɪdʒ, ˈsændwɪtʃ, ˈsændwɪdʒ/
sandy/ˈsændi/
sane/ˈseɪn/
sans/ˈsænz/
Santa/ˈsæntə/
sap/ˈsæp/
sapphire/ˈsæfaɪər/
Sara/ˈsɛərə/
Sarah/ˈsɛərə/
sarcasm/ˈsɑːrkæzəm/
sarcastic/sɑːrˈkæstɪk/
sash/ˈsæʃ/
Saskatchewan/səˈskætʃɪwən, sæˈskætʃɪwən/
Satan/ˈseɪtən/
satellite/ˈsætəlaɪt/
satin/ˈsætɪn/
satisfaction/ˌsætɪsˈfækʃən/
satisfactory/ˌsætɪsˈfæktəri/
satisfied/ˈsætɪsfaɪd/
satisfy/ˈsætɪsfaɪ/
Saturday/ˈsætərdi, ˈsætərdeɪ/
Saturn/ˈsætərn/
saturnine/ˈsætərnaɪn/
saturnism/ˈsætərnɪzəm/
sauce/ˈsɔːs/
saucepan/ˈsɔːspæn/
saucer/ˈsɔːsər/
Saudi/ˈsaʊdi, ˈsɔːdi/
Saudi Arabia/ˈsaʊdi əˈreɪbiə, ˈsɔːdi əˈreɪbiə/
sauna/ˈsɔːnə/
sausage/ˈsɒsɪdʒ/
savage/ˈsævɪdʒ/
savannah/səˈvænə/
save/ˈseɪv/
savings/ˈseɪvɪŋz/
savior/ˈseɪviər/
saw/ˈsɔː/
Saxony/ˈsæksəni/
say/ˈseɪ/
saying/ˈseɪɪŋ/
scab/ˈskæb/
scald/ˈskɔːld/
scale/ˈskeɪl/
scales/ˈskeɪlz/
scalp/ˈskælp/
scam/ˈskæm/
scan/ˈskæn/
scandal/ˈskændəl/
scanner/ˈskænər/
scar/ˈskɑːr/
scarce/ˈskɛərs/
scarcely/ˈskɛərsli/
scare/ˈskɛər/
scared/ˈskɛərd/
scarf/ˈskɑːrf/
scary/ˈskɛəri/
scatter/ˈskætər/
scenario/sɪˈnɑːrioʊ/
scene/ˈsiːn/
scenery/ˈsiːnəri/
scenic/ˈsiːnɪk/
scent/ˈsɛnt/
sceptical/ˈskɛptɪkəl/
schedule/ˈʃɛdʒuːl, ˈʃɛdjuːl, ˈskɛdʒuːl, ˈskɛdjuːl/
scheme/ˈskiːm/
scholar/ˈskɒlər/
scholarship/ˈskɒlərʃɪp/
school/ˈskuːl/
science/ˈsaɪəns/
scientific/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
scientist/ˈsaɪəntɪst/
scissors/ˈsɪzərz/
scoff/ˈskɒf/
scold/ˈskoʊld/
scoop/ˈskuːp/
scooter/ˈskuːtər/
scope/ˈskoʊp/
score/ˈskɔːr/
scorn/ˈskɔːrn/
Scotland/ˈskɒtlənd/
Scots/ˈskɒts/
Scottish/ˈskɒtɪʃ/
scourge/ˈskɜːrdʒ/
scowl/ˈskaʊl/
scrap/ˈskræp/
scrape/ˈskreɪp/
scratch/ˈskrætʃ/
scream/ˈskriːm/
screen/ˈskriːn/
screensaver/ˈskriːnseɪvər/
screenshot/ˈskriːnʃɒt/
screw/ˈskruː/
screwdriver/ˈskruːdraɪvər/
screwed/ˈskruːd/
script/ˈskrɪpt/
scripture/ˈskrɪptʃər/
scroll/ˈskroʊl/
scrub/ˈskrʌb/
scruffy/ˈskrʌfi/
scrutiny/ˈskruːtɪni/
sculpture/ˈskʌlptʃər/
scum/ˈskʌm/
scurvy/ˈskɜːrvi/
sea/ˈsiː/
seafood/ˈsiːfuːd/
seagull/ˈsiːɡʌl/
seal/ˈsiːl/
sealed/ˈsiːld/
seam/ˈsiːm/
sear/ˈsɪər/
search/ˈsɜːrtʃ/
season/ˈsiːzən/
seasonal/ˈsiːzənəl/
seat/ˈsiːt/
second/ˈsɛkənd, sɪˈkɒnd/
secret/ˈsiːkrɪt/
secretariat/ˌsɛkrɪˈtɛəriət/
secretary/ˈsɛkrɪtəri/
secrete/sɪˈkriːt/
secretion/sɪˈkriːʃən/
sect/ˈsɛkt/
section/ˈsɛkʃən/
sector/ˈsɛktər/
secular/ˈsɛkjʊlər/
secure/sɪˈkjʊər, sɪˈkjɔːr/
security/sɪˈkjʊərɪti, sɪˈkjɔːrɪti/
sediment/ˈsɛdɪmənt/
see/ˈsiː/
seed/ˈsiːd/
seedy/ˈsiːdi/
seek/ˈsiːk/
seeker/ˈsiːkər/
seem/ˈsiːm/
seemingly/ˈsiːmɪŋli/
seep/ˈsiːp/
segment/ˈsɛɡmənt, sɛɡˈmɛnt/
segue/ˈsɛɡweɪ/
seize/ˈsiːz/
seizure/ˈsiːʒər/
seldom/ˈsɛldəm/
select/sɪˈlɛkt/
selection/sɪˈlɛkʃən/
selective/sɪˈlɛktɪv/
self/ˈsɛlf/
selfish/ˈsɛlfɪʃ/
sell/ˈsɛl/
seller/ˈsɛlər/
semantic/sɪˈmæntɪk/
semen/ˈsiːmən/
semester/sɪˈmɛstər/
semiconductor/ˌsɛmikənˈdʌktər, ˈsɛmikəndʌktər, ˈsɛmaɪkəndʌktər/
seminar/ˈsɛnɪnɑːr/
Semitic/sɪˈmɪtɪk/
senate/ˈsɛnɪt/
senator/ˈsɛnətər/
send/ˈsɛnd/
sender/ˈsɛndər/
Seneca/ˈsɛnɪkə/
Senegal/ˌsɛnɪˈɡɔːl, ˈsɛnɪɡɔːl/
senior/ˈsiːnjər, ˈsiːniər/
sensation/sɛnˈseɪʃən/
sense/ˈsɛns/
sensible/ˈsɛnsɪbəl/
sensibly/ˈsɛnsɪbli/
sensitive/ˈsɛnsɪtɪv/
sensitivity/ˌsɛnsɪˈtɪvɪti/
sensory/ˈsɛnsəri/
sent/ˈsɛnt/
sentence/ˈsɛntəns/
sentinel/ˈsɛntɪnəl/
separate/ˈsɛpərət, ˈsɛpəreɪt/
separately/ˈsɛpərətli/
September/sɛpˈtɛmbər/
sequel/ˈsiːkwəl/
sequence/ˈsiːkwəns/
Serbia/ˈsɜːrbiə/
Serbian/ˈsɜːrbiən/
serf/ˈsɜːrf/
sergeant/ˈsɑːrdʒənt/
series/ˈsɪəriːz/
serine/ˈsɪəriːn/
serious/ˈsɪəriəs/
seriously/ˈsɪəriəsli/
sermon/ˈsɜːrmən/
serum/ˈsɪərəm/
servant/ˈsɜːrvənt/
serve/ˈsɜːrv/
server/ˈsɜːrvər/
service/ˈsɜːrvɪs/
session/ˈsɛʃən/
set/ˈsɛt/
setting/ˈsɛtɪŋ/
settle/ˈsɛtəl/
settlement/ˈsɛtəlmənt/
seven/ˈsɛvən/
seventeen/ˈsɛvəntiːn, ˌsɛvənˈtiːn/
seventeenth/ˌsɛvənˈtiːnθ, ˈsɛvəntiːnθ/
seventh/ˈsɛvənθ/
seventy/ˈsɛvənti/
sever/ˈsɛvər/
several/ˈsɛvərəl/
severe/sɪˈvɪər/
severely/sɪˈvɪərli/
severity/sɪˈvɛrɪti/
sew/ˈsoʊ/
sewer/ˈsuːər/
sewn/ˈsoʊn/
sex/ˈsɛks/
sexual/ˈsɛkʃuəl, ˈsɛksjuəl, ˈsɛkʃʊl/
sexuality/ˌsɛkʃuˈælɪti/
sexually/ˈsɛkʃuəli, ˈsɛksjuəli, ˈsɛkʃʊli/
shack/ˈʃæk/
shade/ˈʃeɪd/
shadow/ˈʃædoʊ/
shady/ˈʃeɪdi/
shaft/ˈʃɑːft, ˈʃæft/
shag/ˈʃæɡ/
shah/ˈʃɑː/
shake/ˈʃeɪk/
Shakespeare/ˈʃeɪkspɪər/
shale/ˈʃeɪl/
shall/ʃəl, ˈʃæl/
shallow/ˈʃæloʊ/
sham/ˈʃæm/
shame/ˈʃeɪm/
shampoo/ʃæmˈpuː/
shanghai/ʃæŋˈhaɪ/
shape/ˈʃeɪp/
shard/ˈʃɑːrd/
share/ˈʃɛər/
shared/ˈʃɛərd/
shareholder/ˈʃɛərhoʊldər/
shark/ˈʃɑːrk/
sharp/ˈʃɑːrp/
sharpen/ˈʃɑːrpən/
shatter/ˈʃætər/
shave/ˈʃeɪv/
shaw/ˈʃɔː/
shawl/ˈʃɔːl/
she/ˈʃiː/
shear/ˈʃɪər/
shed/ˈʃɛd/
sheen/ˈʃiːn/
sheep/ˈʃiːp/
sheet/ˈʃiːt/
sheik/ˈʃeɪk/
shelf/ˈʃɛlf/
shell/ˈʃɛl/
shelter/ˈʃɛltər/
shepherd/ˈʃɛpərd/
sheriff/ˈʃɛrɪf/
sherry/ˈʃɛri/
shh/ʃ/
shield/ˈʃiːld/
shift/ˈʃɪft/
shilling/ˈʃɪlɪŋ/
shin/ˈʃɪn/
shine/ˈʃaɪn/
shining/ˈʃaɪnɪŋ/
shiny/ˈʃaɪni/
ship/ˈʃɪp/
shirk/ˈʃɜːrk/
shirt/ˈʃɜːrt/
shit/ˈʃɪt/
shiver/ˈʃɪvər/
shock/ˈʃɒk/
shocking/ˈʃɒkɪŋ/
shoe/ˈʃuː/
shoo/ˈʃuː/
shoot/ˈʃuːt/
shop/ˈʃɒp/
shopper/ˈʃɒpər/
shore/ˈʃɔːr/
short/ˈʃɔːrt/
shorten/ˈʃɔːrtən/
shortly/ˈʃɔːrtli/
shorts/ˈʃɔːrts/
shot/ˈʃɒt/
should/ˈʃʊd/
shoulder/ˈʃoʊldər/
shout/ˈʃaʊt/
shove/ˈʃʌv/
shovel/ˈʃʌvəl/
show/ˈʃoʊ/
shower/ˈʃaʊər/
shred/ˈʃrɛd/
shrew/ˈʃruː/
shrimp/ˈʃrɪmp/
shrink/ˈʃrɪŋk/
shrivel/ˈʃrɪvəl/
shrub/ˈʃrʌb/
shrug/ˈʃrʌɡ/
shrunk/ˈʃrʌŋk/
shuffle/ˈʃʌfəl/
shun/ˈʃʌn/
shut/ˈʃʌt/
shuttle/ˈʃʌtəl/
shy/ˈʃaɪ/
sic/ˈsɪk/
sick/ˈsɪk/
sickness/ˈsɪknəs/
side/ˈsaɪd/
siege/ˈsiːdʒ/
siemens/ˈsiːmənz/
sieve/ˈsɪv/
sift/ˈsɪft/
sigh/ˈsaɪ/
sight/ˈsaɪt/
sigma/ˈsɪɡmə/
sign/ˈsaɪn/
signal/ˈsɪɡnəl/
signature/ˈsɪɡnətʃər/
significance/sɪɡˈnɪfɪkəns/
significant/sɪɡˈnɪfɪkənt/
significantly/sɪɡˈnɪfɪkəntli/
Sikh/ˈsiːk/
silence/ˈsaɪləns/
silent/ˈsaɪlənt/
silently/ˈsaɪləttli/
silicon/ˈsɪlɪkən/
silk/ˈsɪlk/
sill/ˈsɪl/
silly/ˈsɪli/
silo/ˈsaɪloʊ/
silt/ˈsɪlt/
silver/ˈsɪlvər/
similar/ˈsɪmɪlər, ˈsɪmələr/
similarity/ˌsɪmɪˈlærɪti/
similarly/ˈsɪmɪlərli, ˈsɪmələrli/
Simon/ˈsaɪmən/
simple/ˈsɪmpəl/
simplicity/sɪmˈplɪsɪti/
simplify/ˈsɪmplɪfaɪ/
simply/ˈsɪmpli/
simulation/ˌsɪmjʊˈleɪʃən/
simultaneous/ˌsɪməlˈteɪniəs, ˌsaɪməlˈteɪniəs/
simultaneously/ˌsɪməlˈteɪniəsli, ˌsaɪməlˈteɪniəsli/
sin/ˈsɪn/
since/ˈsɪns/
sincere/sɪnˈsɪər/
sincerely/sɪnˈsɪərli/
sinew/ˈsɪnjuː/
sing/ˈsɪŋ/
Singapore/ˈsɪŋəpɔːr/
Singaporean/ˌsɪŋəˈpɔːriən/
singe/ˈsɪndʒ/
singer/ˈsɪŋər/
singing/ˈsɪŋɪŋ/
single/ˈsɪŋɡəl/
singular/ˈsɪŋɡjʊlər/
sink/ˈsɪŋk/
sinus/ˈsaɪnəs/
sip/ˈsɪp/
sir/ˈsɜːr/
sire/ˈsaɪər/
siren/ˈsaɪrən/
sissy/ˈsɪsi/
sister/ˈsɪstər/
sit/ˈsɪt/
site/ˈsaɪt/
situate/ˈsɪtʃueɪt, ˈsɪtjueɪt, ˈsɪtʃuət, ˈsɪtjuət/
situated/ˈsɪtʃueɪtɪd/
situation/ˌsɪtʃuˈeɪʃən/
six/ˈsɪks/
sixteen/ˈsɪkstiːn, sɪksˈtiːn, sɪkˈstiːn/
sixteenth/sɪksˈtiːnθ, sɪkˈstiːnθ, ˈsɪkstiːnθ/
sixth/ˈsɪksθ/
sixty/ˈsɪksti/
size/ˈsaɪz/
skate/ˈskeɪt/
skating/ˈskeɪtɪŋ/
skeleton/ˈskɛlɪtən/
sketch/ˈskɛtʃ/
skew/ˈskjuː/
ski/ˈskiː/
skid/ˈskɪd/
skill/ˈskɪl/
skilled/ˈskɪld/
skim/ˈskɪm/
skin/ˈskɪn/
skinny/ˈskɪni/
skip/ˈskɪp/
skirt/ˈskɜːrt/
Skopje/ˈskɒpjeɪ/
skull/ˈskʌl/
skunk/ˈskʌŋk/
sky/ˈskaɪ/
slab/ˈslæb/
slack/ˈslæk/
slag/ˈslæɡ/
slang/ˈslæŋ/
slant/ˈslɑːnt, ˈslænt/
slap/ˈslæp/
slash/ˈslæʃ/
slate/ˈsleɪt/
slave/ˈsleɪv/
slavery/ˈsleɪvəri/
slay/ˈsleɪ/
sled/ˈslɛd/
sleek/ˈsliːk/
sleep/ˈsliːp/
sleeping/ˈsliːpɪŋ/
sleepy/ˈsliːpi/
sleet/ˈsliːt/
sleeve/ˈsliːv/
sleigh/ˈsleɪ/
slender/ˈslɛndər/
slew/ˈsluː/
slice/ˈslaɪs/
slick/ˈslɪk/
slide/ˈslaɪd/
slight/ˈslaɪt/
slightly/ˈslaɪtli/
slim/ˈslɪm/
slime/ˈslaɪm/
sling/ˈslɪŋ/
slip/ˈslɪp/
slit/ˈslɪt/
slob/ˈslɒb/
slogan/ˈsloʊɡən/
slope/ˈsloʊp/
sloppy/ˈslɒpi/
slot/ˈslɒt/
sloth/ˈslɒθ/
Slovak/ˈsloʊvæk/
Slovakia/sloʊˈvækiə, sloʊˈvɑːkiə, sləˈvɑːkiə/
Slovenia/sloʊˈviːniə, sləˈviːniə/
slow/ˈsloʊ/
slowly/ˈsloʊli/
slug/ˈslʌɡ/
sluice/ˈsluːs/
slum/ˈslʌm/
slump/ˈslʌmp/
slur/ˈslɜːr/
slush/ˈslʌʃ/
slut/ˈslʌt/
sly/ˈslaɪ/
smack/ˈsmæk/
small/ˈsmɔːl/
smart/ˈsmɑːrt/
smash/ˈsmæʃ/
smear/ˈsmɪər/
smell/ˈsmɛl/
smelly/ˈsmɛli/
smelt/ˈsmɛlt/
smile/ˈsmaɪl/
smirk/ˈsmɜːrk/
smith/ˈsmɪθ/
smog/ˈsmɒɡ/
smoke/ˈsmoʊk/
smoker/ˈsmoʊkər/
smoking/ˈsmoʊkɪŋ/
smooth/ˈsmuːð/
smug/ˈsmʌɡ/
smut/ˈsmʌt/
snack/ˈsnæk/
snail/ˈsneɪl/
snake/ˈsneɪk/
snap/ˈsnæp/
snapshot/ˈsnæpʃɒt/
snarky/ˈsnɑːrki/
snarl/ˈsnɑːrl/
snatch/ˈsnætʃ/
sneak/ˈsniːk/
sneer/ˈsnɪər/
sneeze/ˈsniːz/
sniff/ˈsnɪf/
snipe/ˈsnaɪp/
snob/ˈsnɒb/
snooker/ˈsnuːkər, ˈsnʊkər/
snoop/ˈsnuːp/
snore/ˈsnɔːr/
snort/ˈsnɔːrt/
snot/ˈsnɒt/
snout/ˈsnaʊt/
snow/ˈsnoʊ/
snowboard/ˈsnoʊbɔːrd/
snowflake/ˈsnoʊfleɪk/
snowman/ˈsnoʊmæn/
snowy/ˈsnoʊi/
snub/ˈsnʌb/
snug/ˈsnʌɡ/
so/ˈsoʊ/
so-called/ˈsoʊ kɔːld/
soak/ˈsoʊk/
soap/ˈsoʊp/
soar/ˈsɔːr/
sob/ˈsɒb/
sober/ˈsoʊbər/
soccer/ˈsɒkər/
social/ˈsoʊʃəl/
socialism/ˈsoʊʃəlɪzəm/
socialist/ˈsoʊʃəlɪst/
socially/ˈsoʊʃəli/
society/səˈsaɪəti/
sociological/ˌsoʊsiəˈlɒdʒɪkəl/
sociology/ˌsoʊsiˈɒlədʒi/
sock/ˈsɒk/
socket/ˈsɒkɪt/
soda/ˈsoʊdə/
sodium/ˈsoʊdiəm/
sofa/ˈsoʊfə/
Sofia/ˈsoʊfiə, soʊˈfiə, səˈfiə/
soft/ˈsɒft/
softball/ˈsɒftbɔːl/
soften/ˈsɒfən/
softly/ˈsɒftli/
software/ˈsɒftwɛər/
soil/ˈsɔɪl/
sol/ˈsɒl/
solar/ˈsoʊlər/
soldier/ˈsoʊldʒər/
sole/ˈsoʊl/
solely/ˈsoʊlli/
solicitor/səˈlɪsɪtər/
solid/ˈsɒlɪd/
solidarity/ˌsɒlɪˈdærɪti/
solo/ˈsoʊloʊ/
Solomon/ˈsɒləmən/
solution/səˈluːʃən/
solve/ˈsɒlv/
solvent/ˈsɒlvənt/
Somali/səˈmɑːli/
Somalia/səˈmɑːliə/
somatic/səˈmætɪk/
some/ˈsʌm/
somebody/ˈsʌmbədi/
someday/ˈsʌmdeɪ/
somehow/ˈsʌmhaʊ/
someone/ˈsʌmwʌn/
something/ˈsʌmθɪŋ/
sometime/ˈsʌmtaɪm/
sometimes/ˈsʌmtaɪmz/
somewhat/ˈsʌmhwɒt, ˈsʌmhwʌt/
somewhere/ˈsʌmhwɛər/
son/ˈsʌn/
sonar/ˈsoʊnɑːr/
song/ˈsɒŋ/
sonic/ˈsɒnɪk/
soon/ˈsuːn/
soot/ˈsuːt/
sophisticated/səˈfɪstɪkeɪtɪd/
sore/ˈsɔːr/
sorrow/ˈsɒroʊ/
sorry/ˈsɒri/
sort/ˈsɔːrt/
soul/ˈsoʊl/
sound/ˈsaʊnd/
soundtrack/ˈsaʊndtræk/
soup/ˈsuːp/
sour/ˈsaʊər/
source/ˈsɔːrs/
south/ˈsaʊθ/
southeast/saʊθˈiːst/
southern/ˈsʌðərn/
southwest/saʊθˈwɛst/
souvenir/ˌsuːvəˈnɪər/
sovereign/ˈsɒvərɪn/
sovereignty/ˈsɒvərɪnti/
soviet/ˈsoʊviət/
sow/ˈsoʊ, ˈsaʊ/
spa/ˈspɑː/
space/ˈspeɪs/
spacecraft/ˈspeɪskrɑːft, ˈspeɪskræft/
spade/ˈspeɪd/
spaghetti/spəˈɡɛti/
Spain/ˈspeɪn/
spam/ˈspæm/
span/ˈspæn/
Spanish/ˈspænɪʃ/
spank/ˈspæŋk/
spanking/ˈspæŋkɪŋ/
spark/ˈspɑːrk/
sparkler/ˈspɑːrkələr, ˈspɑːrkələrz/
Sparta/ˈspɑːrtə/
Spartacus/ˈspɑːrtəkəs/
spasm/ˈspæzəm/
spat/ˈspæt/
spatial/ˈspeɪʃəl/
speak/ˈspiːk/
speaker/ˈspiːkər/
spear/ˈspɪər/
spearhead/ˈspɪərhɛd/
special/ˈspɛʃəl/
specialist/ˈspɛʃəlɪst/
speciality/ˌspɛʃiˈælɪti/
specially/ˈspɛʃəli/
specialty/ˈspɛʃəlti/
species/ˈspiːʃiːz, ˈspiːsiːz/
specific/spəˈsɪfɪk/
specifically/spəˈsɪfɪkli/
specification/ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/
specimen/ˈspɛsɪmɪn/
speck/ˈspɛk/
spectacle/ˈspɛktəkəl/
spectacular/spɛkˈtækjʊlər/
spectator/spɛkˈteɪtər, ˈspɛkteɪtər/
spectrum/ˈspɛktrəm/
speculation/ˌspɛkjʊˈleɪʃən/
speculum/ˈspɛkjʊləm/
speech/ˈspiːtʃ/
speed/ˈspiːd/
spell/ˈspɛl/
spelling/ˈspɛlɪŋ/
spelt/ˈspɛlt/
spend/ˈspɛnd/
sperm/ˈspɜːrm/
spew/ˈspjuː/
sphere/ˈsfɪər/
spice/ˈspaɪs/
spicy/ˈspaɪsi/
spider/ˈspaɪdər/
spike/ˈspaɪk/
spill/ˈspɪl/
spin/ˈspɪn/
spinal/ˈspaɪnəl/
spine/ˈspaɪn/
spiral/ˈspaɪrəl/
spire/ˈspaɪər/
spirit/ˈspɪrɪt/
spirits/ˈspɪrɪts/
spiritual/ˈspɪrɪtʃuəl, ˈspɪrɪtjuəl/
spirituality/ˌspɪrɪtʃuˈælɪti, ˌspɪrɪtjuˈælɪti/
spit/ˈspɪt/
spite/ˈspaɪt/
splash/ˈsplæʃ/
splendid/ˈsplɛndɪd/
splice/ˈsplaɪs/
split/ˈsplɪt/
spoil/ˈspɔɪl/
spoiled/ˈspɔɪld/
spoilt/ˈspɔɪlt/
spoke/ˈspoʊk/
spokesman/ˈspoʊksmən/
sponge/ˈspʌndʒ/
sponsor/ˈspɒnsər/
spontaneous/spɒnˈteɪniəs/
spoof/ˈspuːf/
spool/ˈspuːl/
spoon/ˈspuːn/
sporadic/spəˈrædɪk/
spore/ˈspɔːr/
sport/ˈspɔːrt/
spot/ˈspɒt/
spotted/ˈspɒtɪd/
spouse/ˈspaʊs, ˈspaʊz/
spray/ˈspreɪ/
spread/ˈsprɛd/
spring/ˈsprɪŋ/
sprint/ˈsprɪnt/
spunk/ˈspʌŋk/
spur/ˈspɜːr/
spurn/ˈspɜːrn/
spy/ˈspaɪ/
spyware/ˈspaɪwɛər/
squad/ˈskwɒd/
squadron/ˈskwɒdrən/
square/ˈskwɛər/
squared/ˈskwɛərd/
squash/ˈskwɒʃ/
squat/ˈskwɒt/
squawk/ˈskwɔːk/
squeeze/ˈskwiːz/
squelch/ˈskwɛltʃ/
squid/ˈskwɪd/
squirrel/ˈskwɪrəl, ˈskwɜːrəl/
Sri Lanka/sriˈlæŋkə, ʃriˈlæŋkə/
stab/ˈstæb/
stability/stəˈbɪlɪti/
stabilize/ˈsteɪbɪlaɪz/
stable/ˈsteɪbəl/
stack/ˈstæk/
stadium/ˈsteɪdiəm/
staff/ˈstɑːf, ˈstæf/
stag/ˈstæɡ/
stage/ˈsteɪdʒ/
stain/ˈsteɪn/
stainless/ˈsteɪnləs/
stair/ˈstɛər/
staircase/ˈstɛərkeɪs/
stairs/ˈstɛərz/
stake/ˈsteɪk/
stale/ˈsteɪl/
stalk/ˈstɔːk/
stall/ˈstɔːl/
stamina/ˈstæmɪnə/
stamp/ˈstæmp/
stance/ˈstɑːns, ˈstæns/
stand/ˈstænd/
standard/ˈstændərd/
standardise/ˈstændərdaɪz/
standardize/ˈstændərdaɪz/
staple/ˈsteɪpəl/
star/ˈstɑːr/
stare/ˈstɛər/
starring/ˈstɑːrɪŋ/
start/ˈstɑːrt/
starter/ˈstɑːrtər/
startup/ˈstɑːrtʌp/
stash/ˈstæʃ/
stat/ˈstæt/
state/ˈsteɪt/
statement/ˈsteɪtmənt/
static/ˈstætɪk/
station/ˈsteɪʃən/
stationery/ˈsteɪʃənəri, ˈsteɪʃənɛri/
statistical/stəˈtɪstɪkəl/
statistically/stəˈtɪstɪkəli/
statistics/stəˈtɪstɪks/
statue/ˈstætʃuː, ˈstætjuː/
status/ˈsteɪtəs/
statutory/ˈstætʃʊtəri, ˈstætjʊtəri/
stave/ˈsteɪv/
stay/ˈsteɪ/
steady/ˈstɛdi/
steak/ˈsteɪk/
steal/ˈstiːl/
stealth/ˈstɛlθ/
steam/ˈstiːm/
steel/ˈstiːl/
steep/ˈstiːp/
steer/ˈstɪər/
steering/ˈstɪərɪŋ/
stem/ˈstɛm/
step/ˈstɛp/
Stephanie/ˈstɛfəni/
Stephen/ˈstiːvən/
stereotype/ˈstɛriətaɪp, ˈstɪəriətaɪp/
stern/ˈstɜːrn/
steroid/ˈstɛrɔɪd/
Steven/ˈstiːvən/
stew/ˈstjuː/
steward/ˈstjuːərd/
stick/ˈstɪk/
sticker/ˈstɪkər/
sticky/ˈstɪki/
stiff/ˈstɪf/
stifle/ˈstaɪfəl/
stigma/ˈstɪɡmə/
still/ˈstɪl/
stilt/ˈstɪlt/
stimulate/ˈstɪmjʊleɪt/
stimulation/ˌstɪmjʊˈleɪʃən/
stimulus/ˈstɪmjʊləs/
sting/ˈstɪŋ/
stink/ˈstɪŋk/
stint/ˈstɪnt/
stir/ˈstɜːr/
stitch/ˈstɪtʃ/
stochastic/stəˈkæstɪk/
stock/ˈstɒk/
Stockholm/ˈstɒkhoʊm/
stoke/ˈstoʊk/
stole/ˈstoʊl/
stolen/ˈstoʊlən/
stomach/ˈstʌmək/
stone/ˈstoʊn/
stool/ˈstuːl/
stoop/ˈstuːp/
stop/ˈstɒp/
store/ˈstɔːr/
stork/ˈstɔːrk/
storm/ˈstɔːrm/
stormy/ˈstɔːrmi/
story/ˈstɔːri/
stout/ˈstaʊt/
stove/ˈstoʊv/
stowaway/ˈstoʊəweɪ/
straight/ˈstreɪt/
straighten/ˈstreɪtən/
straightforward/streɪtˈfɔːrwərd/
strain/ˈstreɪn/
strand/ˈstrænd/
strange/ˈstreɪndʒ/
strangely/ˈstreɪndʒli/
stranger/ˈstreɪndʒər/
strap/ˈstræp/
strategic/strəˈtiːdʒɪk/
strategy/ˈstrætɪdʒi/
straw/ˈstrɔː/
strawberry/ˈstrɔːbəri, ˈstrɔːbɛri/
stray/ˈstreɪ/
streak/ˈstriːk/
stream/ˈstriːm/
street/ˈstriːt/
strength/ˈstrɛŋθ, ˈstrɛŋkθ/
strengthen/ˈstrɛŋθən/
stress/ˈstrɛs/
stressed/ˈstrɛst/
stretch/ˈstrɛtʃ/
strew/ˈstruː/
strict/ˈstrɪkt/
strident/ˈstraɪdənt/
strike/ˈstraɪk/
striking/ˈstraɪkɪŋ/
string/ˈstrɪŋ/
strip/ˈstrɪp/
stripe/ˈstraɪp/
strive/ˈstraɪv/
stroke/ˈstroʊk/
stroll/ˈstroʊl/
strong/ˈstrɒŋ/
strongly/ˈstrɒŋli/
structural/ˈstrʌktʃərəl/
structure/ˈstrʌktʃər/
struggle/ˈstrʌɡəl/
strut/ˈstrʌt/
stub/ˈstʌb/
stubborn/ˈstʌbərn/
stuck/ˈstʌk/
stud/ˈstʌd/
student/ˈstjuːdənt/
studio/ˈstjuːdioʊ/
study/ˈstʌdi/
stuff/ˈstʌf/
stumble/ˈstʌmbəl/
stump/ˈstʌmp/
stun/ˈstʌn/
stunt/ˈstʌnt/
stupid/ˈstjuːpɪd/
sturdy/ˈstɜːrdi/
style/ˈstaɪl/
stylish/ˈstaɪlɪʃ/
stylus/ˈstaɪləs/
subcommittee/ˈsʌbkəmɪti/
subconscious/sʌbˈkɒnʃəs/
subdivision/ˈsʌbdɪvɪʒən, ˌsʌbdɪˈvɪʒən/
subject/səbˈdʒɛkt, ˈsʌbdʒɛkt, ˈsʌbdʒɪkt/
subjective/səbˈdʒɛktɪv/
sublime/səˈblaɪm/
submit/səbˈmɪt/
subpoena/səˈpiːnə/
subscribe/səbˈskraɪb/
subsequent/ˈsʌbsɪkwənt/
subset/ˈsʌbsɛt/
subsidy/ˈsʌbsɪdi/
substance/ˈsʌbstəns/
substantial/səbˈstænʃəl/
substitute/ˈsʌbstɪtjuːt/
substitution/ˌsʌbstɪˈtjuːʃən/
subtle/ˈsʌtəl/
subtract/səbˈtrækt/
suburb/ˈsʌbɜːrb/
suburban/səˈbɜːrbən/
subway/ˈsʌbweɪ/
succeed/səkˈsiːd/
success/səkˈsɛs/
successful/səkˈsɛsfʊl, səkˈsɛsfəl/
successfully/səkˈsɛsfəli/
successive/səkˈsɛsɪv/
succinct/səkˈsɪŋkt, səˈsɪŋkt/
such/ˈsʌtʃ/
suck/ˈsʌk/
sucker/ˈsʌkər/
Sudan/suːˈdɑːn, suːˈdæn/
sudden/ˈsʌdən/
suddenly/ˈsʌdənli/
sue/ˈsjuː/
suffer/ˈsʌfər/
sufferer/ˈsʌfərər/
suffering/ˈsʌfərɪŋ/
sufficient/səˈfɪʃənt/
sufficiently/səˈfɪʃəntli/
sugar/ˈʃʊɡər/
suggest/səˈdʒɛst, səɡˈdʒɛst/
suggestion/səˈdʒɛstʃən, səɡˈdʒɛstʃən/
suicide/ˈsjuːɪsaɪd/
suit/ˈsjuːt/
suitable/ˈsjuːtəbəl/
suitcase/ˈsjuːtkeɪs/
sulfate/ˈsʌlfeɪt/
sulfide/ˈsʌlfaɪd/
sulfur dioxide/ˈsʌlfər daɪˈɒksaɪd/
sulk/ˈsʌlk/
sum/ˈsʌm/
summarise/ˈsʌməraɪz/
summary/ˈsʌməri/
summer/ˈsʌmər/
summit/ˈsʌmɪt/
summon/ˈsʌmən/
sun/ˈsʌn/
sunburn/ˈsʌnbɜːrn/
Sunday/ˈsʌndi, ˈsʌndeɪ/
sunglasses/ˈsʌnɡlɑːsɪz, ˈsʌnɡlæsɪz/
sunlight/ˈsʌnlaɪt/
sunny/ˈsʌni/
sunrise/ˈsʌnraɪz/
sunscreen/ˈsʌnskriːn/
sunset/ˈsʌnsɛt/
sunshine/ˈsʌnʃaɪn/
super/ˈsuːpər/
superb/suːˈpɜːrb/
superficial/ˌsuːpərˈfɪʃəl/
superfluous/suːˈpɜːrfluəs/
superintendent/ˌsuːpərɪnˈtɛndənt/
superior/suːˈpɪəriər/
superiority/suːˌpɪəriˈɒrɪti/
supermarket/ˈsuːpərmɑːrkɪt/
supersede/ˌsuːpərˈsiːd/
supervisor/ˈsuːpərvaɪzər/
supper/ˈsʌpər/
supplant/səˈplɑːnt, səˈplænt/
supplement/ˈsʌplɪmənt, ˌsʌplɪˈmɛnt, ˈsʌplɪmɛnt/
supplementary/ˌsʌplɪˈmɛntəri/
suppletive/səˈpliːtɪv/
suppliant/ˈsʌpliənt/
supplicant/ˈsʌplɪkənt/
supplicate/ˈsʌplɪkeɪt/
supplier/səˈplaɪər/
supply/səˈplaɪ/
support/səˈpɔːrt/
suppose/səˈpoʊz/
supposed/səˈpoʊzd, səˈpoʊzɪd/
supposedly/səˈpoʊzɪdli/
suppress/səˈprɛs/
supreme/sjuːˈpriːm/
sure/ˈʃɔːr, ˈʃʊər/
surely/ˈʃɔːrli, ˈʃʊərli/
surf/ˈsɜːrf/
surface/ˈsɜːrfɪs/
surge/ˈsɜːrdʒ/
surgeon/ˈsɜːrdʒən/
surgery/ˈsɜːrdʒəri/
surgical/ˈsɜːrdʒɪkəl/
surmise/ˈsɜːrmaɪz, sərˈmaɪz/
surname/ˈsɜːrneɪm/
surplus/ˈsɜːrpləs/
surprise/sərˈpraɪz/
surprised/sərˈpraɪzd/
surprising/sərˈpraɪzɪŋ/
surrender/səˈrɛndər/
surround/səˈraʊnd/
surroundings/səˈraʊndɪŋz/
survey/sərˈveɪ, ˈsɜːrveɪ/
surveyor/sərˈveɪər/
survival/sərˈvaɪvəl/
survive/sərˈvaɪv/
survivor/sərˈvaɪvər/
Susan/ˈsuːzən/
susceptible/səˈsɛptɪbəl/
sushi/ˈsuːʃi/
suspect/səˈspɛkt, ˈsʌspɛkt/
suspense/səˈspɛns/
suspension/səˈspɛnʃən/
suspicion/səˈspɪʃən/
suspicious/səˈspɪʃəs/
sustain/səˈsteɪn/
sustainability/səˌsteɪnəˈbɪlɪti/
sustainable/səˈsteɪnəbəl/
swag/ˈswæɡ/
swallow/ˈswɒloʊ/
swamp/ˈswɒmp/
swan/ˈswɒn/
swap/ˈswɒp/
swarm/ˈswɔːrm/
swathe/ˈsweɪð/
Swaziland/ˈswɑːzɪlænd/
swear/ˈswɛər/
sweat/ˈswɛt/
Swede/ˈswiːd/
Sweden/ˈswiːdən/
Swedish/ˈswiːdɪʃ/
sweep/ˈswiːp/
sweet/ˈswiːt/
sweetheart/ˈswiːthɑːrt/
sweetie/ˈswiːti/
sweets/ˈswiːts/
swell/ˈswɛl/
swift/ˈswɪft/
swill/ˈswɪl/
swim/ˈswɪm/
swimming/ˈswɪmɪŋ/
swine/ˈswaɪn/
swing/ˈswɪŋ/
Swiss/ˈswɪs/
switch/ˈswɪtʃ/
Switzerland/ˈswɪtsərlənd/
swivel/ˈswɪvəl/
swoop/ˈswuːp/
sword/ˈsɔːrd/
sworn/ˈswɔːrn/
sycophant/ˈsɪkəfænt/
Sydney/ˈsɪdni/
syllable/ˈsɪləbəl/
syllabus/ˈsɪləbəs/
symbol/ˈsɪmbəl/
symbolic/sɪmˈbɒlɪk/
symmetric/sɪˈmɛtrɪk/
symmetry/ˈsɪmɪtri/
sympathetic/ˌsɪmpəˈθɛtɪk/
sympathy/ˈsɪmpəθi/
symphony/ˈsɪmfəni/
symposium/sɪmˈpoʊziəm/
symptom/ˈsɪmptəm/
sync/ˈsɪŋk/
synchronisation/ˌsɪŋkrənaɪˈzeɪʃən/
synchronization/ˌsɪŋkrənaɪˈzeɪʃən/
syndrome/ˈsɪndroʊm/
synergy/ˈsɪnərdʒi/
synod/ˈsɪnəd/
synonymous/sɪˈnɒnɪməs/
syntactic/sɪnˈtæktɪk/
syntax/ˈsɪntæks/
synthesis/ˈsɪnθɪsɪs/
synthesize/ˈsɪnθɪsaɪz/
synthetase/ˈsɪnθɪteɪs/
synthetic/sɪnˈθɛtɪk/
Syria/ˈsɪriə/
syringe/sɪˈrɪndʒ, ˈsɪrɪndʒ/
syrup/ˈsɪrəp/
system/ˈsɪstəm/
systemic/sɪˈstɛmɪk, sɪˈstiːmɪk/

T

TermPronunciation
T-shirt/ˈtiːʃɜːrt/
tab/ˈtæb/
table/ˈteɪbəl/
tablet/ˈtæblɪt/
taboo/təˈbuː, tæˈbuː/
tacit/ˈtæsɪt/
tack/ˈtæk/
tackle/ˈtækəl/
tacky/ˈtæki/
tact/ˈtækt/
tactic/ˈtæktɪk/
tactics/ˈtæktɪks/
tag/ˈtæɡ/
tail/ˈteɪl/
tailor/ˈteɪlər/
tails/ˈteɪlz/
taint/ˈteɪnt/
Taiwan/taɪˈwɑːn/
take/ˈteɪk/
talc/ˈtælk/
tale/ˈteɪl/
talent/ˈtælənt/
talented/ˈtæləntɪd/
talk/ˈtɔːk/
talks/ˈtɔːks/
tall/ˈtɔːl/
Tallinn/ˈtælɪn/
tally/ˈtæli/
tame/ˈteɪm/
Tamil/ˈtæmɪl/
tan/ˈtæn/
tang/ˈtæŋ/
tango/ˈtæŋɡoʊ/
tank/ˈtæŋk/
Tanzania/ˌtænzəˈniːə/
tap/ˈtæp/
tape/ˈteɪp/
taper/ˈteɪpər/
tar/ˈtɑːr/
target/ˈtɑːrɡɪt/
tariff/ˈtærɪf/
tart/ˈtɑːrt/
task/ˈtɑːsk, ˈtæsk/
Tasmania/tæzˈmeɪniə/
taste/ˈteɪst/
tasty/ˈteɪsti/
tattoo/təˈtuː, tæˈtuː/
taunt/ˈtɔːnt/
tavern/ˈtævərn/
tax/ˈtæks/
taxation/tækˈseɪʃən/
taxi/ˈtæksi/
taxonomy/tækˈsɒnəmi/
taxpayer/ˈtækspeɪər/
tea/ˈtiː/
teach/ˈtiːtʃ/
teacher/ˈtiːtʃər/
teaching/ˈtiːtʃɪŋ/
teak/ˈtiːk/
teal/ˈtiːl/
team/ˈtiːm/
teapot/ˈtiːpɒt/
tear/ˈtɪər, ˈtɛər/
tease/ˈtiːz/
teat/ˈtiːt/
technical/ˈtɛknɪkəl/
technically/ˈtɛknɪkəli/
technician/tɛkˈnɪʃən/
technique/tɛkˈniːk/
techno/ˈtɛknoʊ/
technological/ˌtɛknəˈlɒdʒɪkəl/
technology/tɛkˈnɒlədʒi/
tedious/ˈtiːdiəs/
tee/ˈtiː/
teem/ˈtiːm/
teen/ˈtiːn/
teenager/ˈtiːneɪdʒər/
telegram/ˈtɛlɪɡræm/
telegraph/ˈtɛlɪɡrɑːf, ˈtɛlɪɡræf/
telegraphy/tɪˈlɛɡrəfi/
telephone/ˈtɛlɪfoʊn/
telescope/ˈtɛlɪskoʊp/
television/ˈtɛlɪvɪʒən, ˌtɛlɪˈvɪʒən/
tell/ˈtɛl/
telly/ˈtɛli/
telomerase/tɪˈlɒməreɪs, tɪˈlɒməreɪz/
telomere/ˈtiːləmɪər/
temper/ˈtɛmpər/
temperature/ˈtɛmpərətʃər/
template/ˈtɛmpleɪt, ˈtɛmplət/
temple/ˈtɛmpəl/
temporal/ˈtɛmpərəl/
temporarily/ˈtɛmpərərɪli, ˈtɛmpərɛrɪli, ˌtɛmpəˈrɛrɪli/
temporary/ˈtɛmpərəri/
tempt/ˈtɛmpt, ˈtɛmt/
temptation/tɛmˈteɪʃən, tɛmpˈteɪʃən/
ten/ˈtɛn/
tenant/ˈtɛnənt/
tend/ˈtɛnd/
tendency/ˈtɛndənsi/
tender/ˈtɛndər/
tenet/ˈtɛnɪt/
Tennessee/ˌtɛnəˈsiː/
tennis/ˈtɛnɪs/
tense/ˈtɛns/
tent/ˈtɛnt/
tenth/ˈtɛnθ/
tenure/ˈtɛnjər/
tepid/ˈtɛpɪd/
Teresa/təˈriːzə, təˈreɪsə, təˈreɪzə/
term/ˈtɜːrm/
terminate/ˈtɜːrmɪneɪt/
termination/ˌtɜːrmɪˈneɪʃən/
terminology/ˌtɜːrmɪˈnɒlədʒi/
tern/ˈtɜːrn/
terpene/ˈtɜːrpiːn/
terrace/ˈtɛrəs/
terrain/təˈreɪn/
terrible/ˈtɛrɪbəl/
terrific/təˈrɪfɪk/
territorial/ˌtɛrɪˈtɔːriəl/
territory/ˈtɛrɪtəri, ˈtɛrɪtɔːri/
terror/ˈtɛrər/
terrorism/ˈtɛrərɪzəm/
terrorist/ˈtɛrərɪst/
test/ˈtɛst/
testament/ˈtɛstəmənt/
testicle/ˈtɛstɪkəl/
testimony/ˈtɛstɪməni, ˈtɛstɪmoʊni/
tetrahydrocannabinol/ˌtɛtrəˌhaɪdroʊˈkænəbɪnɒl, ˌtɛtrəˌhaɪdrəˈkænəbɪnɒl, ˌtɛtrəˌhaɪdroʊkəˈnæbɪnɒl, ˌtɛtrəˌhaɪdrəkəˈnæbɪnɒl/
tetroxide/tɛˈtrɒksaɪd/
Texas/ˈtɛksəs/
text/ˈtɛkst/
textbook/ˈtɛkstbʊk/
texture/ˈtɛkstʃər/
Thai/ˈtaɪ/
Thailand/ˈtaɪlænd/
Thames/ˈtɛmz/
than/ðən, ˈðæn/
thank/ˈθæŋk/
thank you/ˈθæŋkjuː/
thanks/ˈθæŋks/
thanksgiving/ˈθæŋksɡɪvɪŋ, θæŋksˈɡɪvɪŋ/
that/ðət, ˈðæt/
thaw/ˈθɔː/
the/ðə, ði, ˈðiː/
theater/ˈθiːətər/
thee/ˈðiː/
theft/ˈθɛft/
their/ˈðɛər/
theirs/ˈðɛərz/
them/ðəm, ˈðɛm/
theme/ˈθiːm/
themselves/ðəmˈsɛlvz/
then/ˈðɛn/
theology/θiˈɒlədʒi/
theorem/ˈθɪərəm/
theoretical/θɪəˈrɛtɪkəl/
theory/ˈθɪəri/
therapeutic/ˌθɛrəˈpjuːtɪk/
therapist/ˈθɛrəpɪst/
there/ˈðɛər/
therefore/ˈðɛərfɔːr/
Theresa/təˈriːzə, təˈreɪsə, təˈreɪzə/
thermal/ˈθɜːrməl/
thermometer/θərˈmɒmɪtər/
thesaurus/θɪˈsɔːrəs/
these/ˈðiːz/
thesis/ˈθiːsɪs/
they/ˈðeɪ/
thick/ˈθɪk/
thickness/ˈθɪknəs/
thief/ˈθiːf/
thigh/ˈθaɪ/
thin/ˈθɪn/
thing/ˈθɪŋ/
think/ˈθɪŋk/
third/ˈθɜːrd/
thirst/ˈθɜːrst/
thirsty/ˈθɜːrsti/
thirteen/ˈθɜːrtiːn, θɜːrˈtiːn/
thirteenth/θɜːrˈtiːnθ, ˈθɜːrtiːnθ/
thirtieth/ˈθɜːrtiəθ/
thirty/ˈθɜːrti/
this/ðɪs, ˈðɪs/
thistle/ˈθɪsəl/
Thomas/ˈtɒməs/
thong/ˈθɒŋ/
thorn/ˈθɔːrn/
thorough/ˈθʌrə, ˈθʌroʊ/
thoroughly/ˈθʌrəli/
those/ˈðoʊz/
thou/ˈðaʊ/
though/ˈðoʊ/
thought/ˈθɔːt/
thousand/ˈθaʊzənd/
thrash/ˈθræʃ/
thread/ˈθrɛd/
threads/ˈθrɛdz/
threat/ˈθrɛt/
threaten/ˈθrɛtən/
threatened/ˈθrɛtənd/
threatening/ˈθrɛtənɪŋ/
three/ˈθriː/
threesome/ˈθriːsəm/
threonine/ˈθriːəniːn/
threshold/ˈθrɛʃoʊld, ˈθrɛʃhoʊld/
thrice/ˈθraɪs/
thrill/ˈθrɪl/
thriller/ˈθrɪlər/
thrive/ˈθraɪv/
throat/ˈθroʊt/
throb/ˈθrɒb/
throne/ˈθroʊn/
through/ˈθruː/
throughout/θruːˈaʊt/
throw/ˈθroʊ/
thru/ˈθruː/
thrush/ˈθrʌʃ/
thrust/ˈθrʌst/
thud/ˈθʌd/
thug/ˈθʌɡ/
thumb/ˈθʌm/
thumbnail/ˈθʌmneɪl/
thump/ˈθʌmp/
thunder/ˈθʌndər/
Thursday/ˈθɜːrzdi, ˈθɜːrzdeɪ/
thus/ˈðʌs/
thy/ˈðaɪ/
thylakoid/ˈθaɪləkɔɪd/
thyroid/ˈθaɪrɔɪd/
Tibet/tɪˈbɛt/
tic/ˈtɪk/
tick/ˈtɪk/
ticket/ˈtɪkɪt/
tidal/ˈtaɪdəl/
tide/ˈtaɪd/
tidy/ˈtaɪdi/
tie/ˈtaɪ/
tier/ˈtɪər/
tiger/ˈtaɪɡər/
tight/ˈtaɪt/
tighten/ˈtaɪtən/
tights/ˈtaɪts/
Tigrinya/tɪˈɡrɪnjə, tɪˈɡriːnjə/
tile/ˈtaɪl/
till/ˈtɪl/
tilt/ˈtɪlt/
timber/ˈtɪmbər/
time/ˈtaɪm/
timeline/ˈtaɪmlaɪn/
timely/ˈtaɪmli/
timer/ˈtaɪmər/
times/ˈtaɪmz/
timetable/ˈtaɪmteɪbəl/
timid/ˈtɪmɪd/
tin/ˈtɪn/
tint/ˈtɪnt/
tiny/ˈtaɪni/
tip/ˈtɪp/
tipsy/ˈtɪpsi/
Tirana/tɪˈrɑːnə/
tire/ˈtaɪər/
tired/ˈtaɪərd/
tissue/ˈtɪʃuː, ˈtɪsjuː/
tit/ˈtɪt/
titanic/taɪˈtænɪk/
titanium/taɪˈteɪniəm/
title/ˈtaɪtəl/
titled/ˈtaɪtəld/
titrate/ˈtaɪtreɪt/
to/, , ˈtuː/
toad/ˈtoʊd/
toast/ˈtoʊst/
toaster/ˈtoʊstər/
tobacco/təˈbækoʊ/
today/təˈdeɪ/
toe/ˈtoʊ/
toenail/ˈtoʊneɪl/
toffee/ˈtɒfi/
tofu/ˈtoʊfuː/
together/təˈɡɛðər/
toggle/ˈtɒɡəl/
toil/ˈtɔɪl/
toilet/ˈtɔɪlɪt/
Tokyo/ˈtoʊkioʊ/
told/ˈtoʊld/
tolerance/ˈtɒlərəns/
tolerate/ˈtɒləreɪt/
toll/ˈtoʊl/
tomato/təˈmɑːtoʊ, təˈmeɪtoʊ/
tomb/ˈtuːm/
tome/ˈtoʊm/
tomorrow/təˈmɒroʊ/
ton/ˈtʌn/
tone/ˈtoʊn/
toner/ˈtoʊnər/
Tonga/ˈtɒŋə/
Tongan/ˈtɒŋən/
tongs/ˈtɒŋz/
tongue/ˈtʌŋ/
tonic/ˈtɒnɪk/
tonight/təˈnaɪt/
too/ˈtuː/
tool/ˈtuːl/
toolbox/ˈtuːlbɒks/
tooth/ˈtuːθ/
top/ˈtɒp/
topic/ˈtɒpɪk/
topless/ˈtɒpləs/
torch/ˈtɔːrtʃ/
tornado/tɔːrˈneɪdoʊ/
Toronto/təˈrɒntoʊ/
torpedo/tɔːrˈpiːdoʊ/
torque/ˈtɔːrk/
torrent/ˈtɒrənt/
torso/ˈtɔːrsoʊ/
tortoise/ˈtɔːrtəs, ˈtɔːrtɔɪz/
torture/ˈtɔːrtʃər/
tot/ˈtɒt/
total/ˈtoʊtəl/
totalitarian/ˌtoʊˌtælɪˈtɛəriən/
totalitarianism/ˌtoʊˌtælɪˈtɛəriənɪzəm/
totally/ˈtoʊtəli/
touch/ˈtʌtʃ/
touched/ˈtʌtʃt/
tough/ˈtʌf/
tour/ˈtʊər/
tourism/ˈtʊərɪzəm/
tourist/ˈtʊərɪst/
tournament/ˈtʊərnəmənt, ˈtɜːrnəmənt/
tout/ˈtaʊt/
tow/ˈtoʊ/
toward/təˈwɔːrd, ˈtwɔːrd, ˈtɔːrd/
towards/təˈwɔːrdz, ˈtwɔːrdz, ˈtɔːrdz/
towel/ˈtaʊəl/
tower/ˈtaʊər/
town/ˈtaʊn/
toxic/ˈtɒksɪk/
toxin/ˈtɒksɪn/
toy/ˈtɔɪ/
trace/ˈtreɪs/
track/ˈtræk/
tract/ˈtrækt/
tractor/ˈtræktər/
trade/ˈtreɪd/
trademark/ˈtreɪdmɑːrk/
tradition/trəˈdɪʃən/
traditional/trəˈdɪʃənəl/
traditionally/trəˈdɪʃənəli/
traffic/ˈtræfɪk/
tragedy/ˈtrædʒɪdi/
tragic/ˈtrædʒɪk/
trail/ˈtreɪl/
trailer/ˈtreɪlər/
train/ˈtreɪn/
trainer/ˈtreɪnər/
trainers/ˈtreɪnərz/
training/ˈtreɪnɪŋ/
trait/ˈtreɪt/
traitor/ˈtreɪtər/
trajectory/trəˈdʒɛktəri/
tram/ˈtræm/
tramp/ˈtræmp/
transaction/trænˈzækʃən, trɑːnˈzækʃən/
transcribe/trænˈskraɪb, trɑːnˈskraɪb/
transcript/ˈtrænskrɪpt, ˈtrɑːnskrɪpt/
transcription/trænˈskrɪpʃən, trɑːnˈskrɪpʃən/
transfer/trænsˈfɜːr, trɑːnsˈfɜːr, trænzˈfɜːr, trɑːnzˈfɜːr, ˈtrænsfɜːr, ˈtrɑːnsfɜːr, ˈtrænzfɜːr, ˈtrɑːnzfɜːr, ˈtrænsfər/
transform/trænsˈfɔːrm, trɑːnsˈfɔːrm, trænzˈfɔːrm, trɑːnzˈfɔːrm/
transformation/ˌtrænsfərˈmeɪʃən, ˌtrænzfərˈmeɪʃən, ˌtrɑːnsfərˈmeɪʃən, ˌtrɑːnzfərˈmeɪʃən, ˌtrɑːnsfɔːrˈmeɪʃən/
transit/ˈtrænzɪt, ˈtrænsɪt/
transition/trænˈzɪʃən, trɑːnˈzɪʃən/
translate/trænsˈleɪt, trænzˈleɪt, trɑːnsˈleɪt, trɑːnzˈleɪt/
translation/trænsˈleɪʃən, trænzˈleɪʃən, trɑːnsˈleɪʃən, trɑːnzˈleɪʃən/
translator/trænsˈleɪtər, trænzˈleɪtər, trɑːnsˈleɪtər, trɑːnzˈleɪtər, ˈtrænsleɪtər, ˈtrænzleɪtər/
transmission/trænsˈmɪʃən, trænzˈmɪʃən, trɑːnsˈmɪʃən, trɑːnzˈmɪʃən/
transmit/trænsˈmɪt, trɑːnsˈmɪt, trænzˈmɪt, trɑːnzˈmɪt/
transparent/trænˈspærənt, trɑːnˈspærənt/
transpire/trænˈspaɪər, trɑːˈnspaɪər/
transplant/ˈtrænsplɑːnt, ˈtrɑːnsplɑːnt, trænsˈplɑːnt, trɑːnsˈplɑːnt, ˈtrænsplænt, trænsˈplænt/
transport/trænˈspɔːrt, trɑːnˈspɔːrt, ˈtrænspɔːrt, ˈtrɑːnspɔːrt/
transportation/ˌtrænspɔːrˈteɪʃən, ˌtrɑːnspɔːrˈteɪʃən, ˌtrænspərˈteɪʃən/
transsexual/trænzˈsɛkʃuəl, trænsˈsɛkʃuəl/
trap/ˈtræp/
trapped/ˈtræpt/
trash/ˈtræʃ/
trauma/ˈtrɔːmə, ˈtraʊmə/
travel/ˈtrævəl/
traveler/ˈtrævələr/
traveling/ˈtrævəlɪŋ/
traveller/ˈtrævələr/
trawl/ˈtrɔːl/
tray/ˈtreɪ/
treacle/ˈtriːkəl/
tread/ˈtrɛd/
treasure/ˈtrɛʒər/
treasurer/ˈtrɛʒərər/
treasury/ˈtrɛʒəri/
treat/ˈtriːt/
treatment/ˈtriːtmənt/
treaty/ˈtriːti/
tree/ˈtriː/
trek/ˈtrɛk/
tremble/ˈtrɛmbəl/
tremendous/trɪˈmɛndəs/
trench/ˈtrɛntʃ/
trend/ˈtrɛnd/
trial/ˈtraɪəl/
triangle/ˈtraɪæŋɡəl/
tribe/ˈtraɪb/
tribute/ˈtrɪbjuːt/
triceps/ˈtraɪsɛps/
triceps brachii/ˈtraɪsɛps ˈbreɪkiaɪ/
trick/ˈtrɪk/
trickle/ˈtrɪkəl/
tricky/ˈtrɪki/
trifle/ˈtraɪfəl/
trigger/ˈtrɪɡər/
trimer/ˈtraɪmər/
Trinidad/ˈtrɪnɪdæd/
Trinidad and Tobago/ˈtrɪnɪdæd ənd təˈbeɪɡoʊ, ˈtrɪnɪdæd ən təˈbeɪɡoʊ/
trinket/ˈtrɪŋkɪt/
trio/ˈtriːoʊ/
trip/ˈtrɪp/
tripe/ˈtraɪp/
triple/ˈtrɪpəl/
trite/ˈtraɪt/
triumph/ˈtraɪʌmf/
trivia/ˈtrɪviə/
trivial/ˈtrɪviəl/
troll/ˈtrɒl, ˈtroʊl/
trolley/ˈtrɒli/
trollop/ˈtrɒləp/
troops/ˈtruːps/
trophy/ˈtroʊfi/
tropical/ˈtrɒpɪkəl/
trot/ˈtrɒt/
trouble/ˈtrʌbəl/
troubleshoot/ˈtrʌbəlʃuːt/
trousers/ˈtraʊzərz/
trout/ˈtraʊt/
truce/ˈtruːs/
truck/ˈtrʌk/
true/ˈtruː/
truly/ˈtruːli/
trump/ˈtrʌmp/
trumpet/ˈtrʌmpɪt/
trunk/ˈtrʌŋk/
trust/ˈtrʌst/
trustee/trʌsˈtiː, trʌˈstiː/
truth/ˈtruːθ/
try/ˈtraɪ/
trying/ˈtraɪɪŋ/
tsar/ˈzɑːr, ˈtsɑːr, ˈsɑːr/
tsunami/tsuːˈnɑːmi, suːˈnɑːmi/
tub/ˈtʌb/
tubby/ˈtʌbi/
tube/ˈtjuːb/
tubercle/ˈtjuːbərkəl/
tubular/ˈtjuːbjʊlər/
tuck/ˈtʌk/
Tuesday/ˈtjuːzdi, ˈtjuːzdeɪ/
tuft/ˈtʌft/
tug/ˈtʌɡ/
tuition/tjuːˈɪʃən/
tulip/ˈtjuːlɪp/
tumble/ˈtʌmbəl/
tumor/ˈtjuːmər/
tuna/ˈtjuːnə/
tune/ˈtjuːn/
tuner/ˈtjuːnər/
Tunisia/tjuːˈnɪziə, tjuːˈniːʒə/
tunnel/ˈtʌnəl/
turbine/ˈtɜːrbaɪn/
turbulent/ˈtɜːrbjʊlənt/
turd/ˈtɜːrd/
turf/ˈtɜːrf/
Turk/ˈtɜːrk/
Turkey/ˈtɜːrki/
Turkish/ˈtɜːrkɪʃ/
turn/ˈtɜːrn/
turnover/ˈtɜːrnoʊvər/
turquoise/ˈtɜːrkwɔɪz, ˈtɜːrkwɑːz/
turtle/ˈtɜːrtəl/
tusk/ˈtʌsk/
tutor/ˈtjuːtər/
tutorial/tjuːˈtɔːriəl/
twat/ˈtwæt/
tweak/ˈtwiːk/
tweet/ˈtwiːt/
twelfth/ˈtwɛlfθ/
twelve/ˈtwɛlv/
twentieth/ˈtwɛntiəθ/
twenty/ˈtwɛnti/
twice/ˈtwaɪs/
twig/ˈtwɪɡ/
twin/ˈtwɪn/
twinkle/ˈtwɪŋkəl/
twirl/ˈtwɜːrl/
twist/ˈtwɪst/
twit/ˈtwɪt/
twitch/ˈtwɪtʃ/
two/ˈtuː/
type/ˈtaɪp/
typewriter/ˈtaɪpraɪtər/
typhoid/ˈtaɪfɔɪd/
typical/ˈtɪpɪkəl/
typically/ˈtɪpɪkəli/
typo/ˈtaɪpoʊ/
typographic/ˌtaɪpəˈɡræfɪk/
typography/taɪˈpɒɡrəfi/
tyre/ˈtaɪər/

U

TermPronunciation
ubiquitin/juːˈbɪkwɪtɪn/
udder/ˈʌdər/
Uganda/juːˈɡændə/
ugh/ˈʌɡ/
ugly/ˈʌɡli/
Ukraine/juːˈkreɪn/
ulcer/ˈʌlsər/
ultimate/ˈʌltɪmət/
ultimately/ˈʌltɪmətli/
umbrella/ʌmˈbrɛlə/
unable/ʌnˈeɪbəl/
unacceptable/ˌʌnəkˈsɛptəbəl/
unanimous/juːˈnænɪməs/
unavailable/ˌʌnəˈveɪləbəl/
unaware/ˌʌnəˈwɛər/
unbelievable/ˌʌnbɪˈliːvəbəl/
uncertain/ʌnˈsɜːrtən/
uncertainty/ʌnˈsɜːrtənti/
uncle/ˈʌŋkəl/
uncomfortable/ʌnˈkʌmfərtəbəl, ʌnˈkʌmftərbəl/
uncover/ʌnˈkʌvər/
under/ˈʌndər/
undergo/ˌʌndərˈɡoʊ/
underground/ˈʌndərɡraʊnd, ˌʌndərˈɡraʊnd/
underlie/ˌʌndərˈlaɪ/
underline/ˌʌndərˈlaɪn, ˈʌndərlaɪn/
undermine/ˌʌndərˈmaɪn/
underneath/ˌʌndərˈniːθ/
understand/ˌʌndərˈstænd/
understandable/ˌʌndərˈstændəbəl/
understanding/ˌʌndərˈstændɪŋ/
understood/ˌʌndərˈstʊd/
undertake/ˌʌndərˈteɪk/
underwear/ˈʌndərwɛər/
undo/ʌnˈduː/
undoubtedly/ʌnˈdaʊtɪdli/
undue/ʌnˈdjuː/
unduly/ʌnˈdjuːli/
unemployed/ˌʌnɛmˈplɔɪd, ˌʌnɪmˈplɔɪd/
unemployment/ˌʌnɪmˈplɔɪmənt, ˌʌnɛmˈplɔɪmənt/
uneven/ʌnˈiːvən/
unexpected/ˌʌnɪkˈspɛktɪd/
unexpectedly/ˌʌnɪkˈspɛktɪdli/
unfold/ʌnˈfoʊld/
unfortunate/ʌnˈfɔːrtʃənɪt/
unfortunately/ʌnˈfɔːrtʃənɪtli/
unhappy/ʌnˈhæpi/
unicellular/ˌjuːnɪˈsɛljʊlər/
uniform/ˈjuːnɪfɔːrm/
unify/ˈjuːnɪfaɪ/
unintelligible/ˌʌnɪnˈtɛlɪdʒɪbəl/
union/ˈjuːnjən/
unique/juːˈniːk/
unit/ˈjuːnɪt/
unite/juːˈnaɪt/
united/juːˈnaɪtɪd/
unity/ˈjuːnɪti/
universal/ˌjuːnɪˈvɜːrsəl/
universe/ˈjuːnɪvɜːrs/
university/ˌjuːnɪˈvɜːrsɪti/
Unix/ˈjuːnɪks/
unknown/ʌnˈnoʊn/
unlawful/ʌnˈlɔːfəl, ʌnˈlɔːfʊl/
unless/ʌnˈlɛs/
unlike/ʌnˈlaɪk/
unlikely/ʌnˈlaɪkli/
unlimited/ʌnˈlɪmɪtɪd/
unload/ʌnˈloʊd/
unlock/ʌnˈlɒk/
unlucky/ʌnˈlʌki/
unnecessary/ʌnˈnɛsəsəri/
unprecedented/ʌnˈprɛsɪdɛntɪd/
unpredictable/ˌʌnprɪˈdɪktəbəl/
unsatisfactory/ˌʌnsætɪsˈfæktəri/
unstable/ʌnˈsteɪbəl/
until/ʌnˈtɪl/
unwary/ʌnˈwɛəri/
unwilling/ʌnˈwɪlɪŋ/
up/ˈʌp/
update/ˈʌpdeɪt, ʌpˈdeɪt/
upgrade/ˈʌpɡreɪd, ʌpˈɡreɪd/
uplift/ˈʌplɪft, ʌpˈlɪft/
upload/ˈʌploʊd, ʌpˈloʊd/
upon/əˈpɒn/
upper/ˈʌpər/
upset/ʌpˈsɛt, ˈʌpsɛt/
upstairs/ʌpˈstɛərz, ˈʌpstɛərz/
uranium/jʊəˈreɪniəm/
Uranus/jʊəˈreɪnəs, ˈjʊərənəs/
urban/ˈɜːrbən/
urge/ˈɜːrdʒ/
urgent/ˈɜːrdʒənt/
urine/ˈjʊərɪn, ˈjʊəraɪn/
urn/ˈɜːrn/
Uruguay/ˈjʊərəɡwaɪ/
us/ˈʌs/
usability/ˌjuːzəˈbɪlɪti/
use/ˈjuːs, ˈjuːz/
useful/ˈjuːsfəl, ˈjuːsfʊl/
useless/ˈjuːsləs/
user/ˈjuːzər/
username/ˈjuːzərneɪm/
usher/ˈʌʃər/
usual/ˈjuːʒuəl/
usually/ˈjuːʒuəli/
usurp/jʊˈzɜːrp, jʊˈsɜːrp, juːˈzɜːrp, juːˈsɜːrp/
Utah/ˈjuːtɑː, ˈjuːtɔː/
uterus/ˈjuːtərəs/
utility/juːˈtɪlɪti/
utilization/ˌjuːtɪlaɪˈzeɪʃən, ˌjuːtɪlɪˈzeɪʃən/
utilize/ˈjuːtɪlaɪz/
utmost/ˈʌtmoʊst/
utter/ˈʌtər/
utterance/ˈʌtərəns/
utterly/ˈʌtərli/
Uzbekistan/ʊzˌbɛkɪˈstɑːn, ʌzˌbɛkɪˈstɑːn, ʊzˌbɛkɪˈstæn, ʌzˌbɛkɪˈstæn, ʊzˈbɛkɪstɑːn, ʊzˈbɛkɪstæn/

V

TermPronunciation
vacant/ˈveɪkənt/
vacation/veɪˈkeɪʃən, vəˈkeɪʃən/
vaccination/ˌvæksɪˈneɪʃən/
vaccine/ˈvæksiːn, ˈvæksɪn, vækˈsiːn/
vacuum/ˈvækjuːm/
vagina/vəˈdʒaɪnə/
vague/ˈveɪɡ/
vaguely/ˈveɪɡli/
vain/ˈveɪn/
valet/ˈvæleɪ, væˈleɪ, ˈvælɪt/
valid/ˈvælɪd/
validate/ˈvælɪdeɪt/
validation/ˌvælɪˈdeɪʃən/
validity/vəˈlɪdɪti/
valine/ˈveɪliːn/
valley/ˈvæli/
valuable/ˈvæljʊbəl, ˈvæljuəbəl/
value/ˈvæljuː/
valve/ˈvælv/
vampire/ˈvæmpaɪər/
Vancouver/vænˈkuːvər/
vane/ˈveɪn/
vanilla/vəˈnɪlə/
vanish/ˈvænɪʃ/
vanity/ˈvænɪti/
variable/ˈvɛəriəbəl/
variant/ˈvɛəriənt/
variation/ˌvɛəriˈeɪʃən/
variegated/ˈvɛəriəɡeɪtɪd/
variety/vəˈraɪəti/
various/ˈvɛəriəs/
varnish/ˈvɑːrnɪʃ/
vary/ˈvɛəri/
vase/ˈvɑːz, ˈveɪz, ˈveɪs/
vasodilator/ˌveɪzoʊˈdaɪleɪtər/
vast/ˈvɑːst, ˈvæst/
vastly/ˈvɑːstli, ˈvæstli/
vat/ˈvæt/
Vatican/ˈvætɪkən/
vault/ˈvɔːlt/
veal/ˈviːl/
vector/ˈvɛktər/
veer/ˈvɪər/
veg/ˈvɛdʒ/
vegan/ˈviːɡən/
vegetable/ˈvɛdʒtəbəl, ˈvɛdʒɪtəbəl/
vegetarian/ˌvɛdʒɪˈtɛəriən/
vegetation/ˌvɛdʒɪˈteɪʃən/
vehicle/ˈviːɪkəl/
veil/ˈveɪl/
vein/ˈveɪn/
velocity/vɪˈlɒsɪti/
velvet/ˈvɛlvɪt/
vendor/ˈvɛndər/
veneer/vɪˈnɪər/
Venezuela/ˌvɛnɪˈzweɪlə/
vengeance/ˈvɛndʒəns/
Venice/ˈvɛnɪs/
venom/ˈvɛnəm/
vent/ˈvɛnt/
venture/ˈvɛntʃər/
Venus/ˈviːnəs/
verb/ˈvɜːrb/
verbal/ˈvɜːrbəl/
verbatim/vɜːrˈbeɪtɪm/
verbiage/ˈvɜːrbiɪdʒ/
verdict/ˈvɜːrdɪkt/
verge/ˈvɜːrdʒ/
verification/ˌvɛrɪfɪˈkeɪʃən/
verify/ˈvɛrɪfaɪ/
vermin/ˈvɜːrmɪn/
Vermont/vərˈmɒnt/
versatile/ˈvɜːrsətaɪl/
verse/ˈvɜːrs/
version/ˈvɜːrʒən/
versus/ˈvɜːrsəs/
vertex/ˈvɜːrtɛks/
vertical/ˈvɜːrtɪkəl/
vertigo/ˈvɜːrtɪɡoʊ/
very/ˈvɛri/
vessel/ˈvɛsəl/
vest/ˈvɛst/
vet/ˈvɛt/
veteran/ˈvɛtərən/
veterinary/ˈvɛtərɪnəri/
veto/ˈviːtoʊ/
via/ˈvaɪə, ˈviːə/
viable/ˈvaɪəbəl/
vibe/ˈvaɪb/
vibrant/ˈvaɪbrənt/
vibrator/ˈvaɪbreɪtər/
vice/ˈvaɪs/
vice president/ˈvaɪs ˈprɛzɪdənt/
vice versa/ˌvaɪsə ˈvɜːrsə, ˌvaɪs ˈvɜːrsə/
victim/ˈvɪktɪm/
Victor/ˈvɪktər/
victory/ˈvɪktəri/
video/ˈvɪdioʊ/
Vienna/viˈɛnə/
Vietnam/vjɛtˈnæm/
Vietnamese/ˌvjɛtnəˈmiːz/
view/ˈvjuː/
viewer/ˈvjuːər/
viewpoint/ˈvjuːpɔɪnt/
vigil/ˈvɪdʒɪl/
vigilant/ˈvɪdʒɪlənt/
vigorous/ˈvɪɡərəs/
vigorously/ˈvɪɡərəsli/
vile/ˈvaɪl/
villa/ˈvɪlə/
village/ˈvɪlɪdʒ/
Vincent/ˈvɪnsənt/
vine/ˈvaɪn/
vinegar/ˈvɪnɪɡər/
vintage/ˈvɪntɪdʒ/
violation/ˌvaɪəˈleɪʃən/
violence/ˈvaɪələns/
violent/ˈvaɪələnt/
violently/ˈvaɪələntli/
violet/ˈvaɪəlɪt/
violin/ˌvaɪəˈlɪn, ˈvaɪəlɪn/
virgin/ˈvɜːrdʒɪn/
Virginia/vərˈdʒɪnjə, vərˈdʒɪniə/
virtual/ˈvɜːrtʃuəl, ˈvɜːrtʃʊl, ˈvɜːrtʃəl, ˈvɜːrtjuəl/
virtually/ˈvɜːrtʃuəli, ˈvɜːrtʃʊli, ˈvɜːrtʃəli, ˈvɜːrtjuəli/
virtue/ˈvɜːrtʃuː, ˈvɜːrtjuː/
virus/ˈvaɪrəs/
visa/ˈviːzə, ˈviːsə/
visibility/ˌvɪzɪˈbɪlɪti/
visible/ˈvɪzɪbəl/
vision/ˈvɪʒən/
visit/ˈvɪzɪt/
visitor/ˈvɪzɪtər/
vista/ˈvɪstə/
visual/ˈvɪʒuəl, ˈvɪzjuəl/
visualization/ˌvɪʒuəlaɪˈzeɪʃən, ˌvɪzjuəlaɪˈzeɪʃən/
vital/ˈvaɪtəl/
vitamin/ˈvɪtəmɪn, ˈvaɪtəmɪn/
vixen/ˈvɪksən/
vocabulary/voʊˈkæbjʊləri/
vocal/ˈvoʊkəl/
vocation/voʊˈkeɪʃən/
vodka/ˈvɒdkə/
vogue/ˈvoʊɡ/
voice/ˈvɔɪs/
void/ˈvɔɪd/
volcano/vɒlˈkeɪnoʊ/
volleyball/ˈvɒlibɔːl/
volt/ˈvoʊlt, ˈvɒlt/
voltage/ˈvoʊltɪdʒ/
volume/ˈvɒljuːm/
voluntary/ˈvɒləntəri/
volunteer/ˌvɒlənˈtɪər/
voluptuous/vəˈlʌptuəs/
vomit/ˈvɒmɪt/
vote/ˈvoʊt/
voter/ˈvoʊtər/
voting/ˈvoʊtɪŋ/
voucher/ˈvaʊtʃər/
vow/ˈvaʊ/
vowel/ˈvaʊəl/
voyage/ˈvɔɪɪdʒ/
voyager/ˈvɔɪɪdʒər/
voyeur/vwaɪˈjɜːr, vwɑːˈjɜːr, vɔɪˈjɜːr/
vulgar/ˈvʌlɡər/
vulnerability/ˌvʌlnərəˈbɪlɪti/
vulnerable/ˈvʌlnərəbəl/
vulva/ˈvʌlvə/

W

TermPronunciation
wacky/ˈwæki/
waddle/ˈwɒdəl/
wade/ˈweɪd/
wafer/ˈweɪfər/
waffle/ˈwɒfəl/
wage/ˈweɪdʒ/
wager/ˈweɪdʒər/
wagon/ˈwæɡən/
wail/ˈweɪl/
waist/ˈweɪst/
wait/ˈweɪt/
waiter/ˈweɪtər/
wake/ˈweɪk/
Wales/ˈweɪlz/
walk/ˈwɔːk/
walker/ˈwɔːkər/
wall/ˈwɔːl/
wallet/ˈwɒlɪt/
wallpaper/ˈwɔːlpeɪpər/
walnut/ˈwɔːlnʌt/
Walter/ˈwɔːltər/
waltz/ˈwɔːlts, ˈwɔːls, ˈwɒlts, ˈwɒls/
wand/ˈwɒnd/
wander/ˈwɒndər/
wandering/ˈwɒndərɪŋ/
wank/ˈwæŋk/
want/ˈwɒnt/
war/ˈwɔːr/
ward/ˈwɔːrd/
warden/ˈwɔːrdən/
wardrobe/ˈwɔːrdroʊb/
ware/ˈwɛər/
warehouse/ˈwɛərhaʊs/
warfare/ˈwɔːrfɛər/
warm/ˈwɔːrm/
warmly/ˈwɔːrmli/
warmth/ˈwɔːrmθ/
warn/ˈwɔːrn/
warning/ˈwɔːrnɪŋ/
warp/ˈwɔːrp/
warrant/ˈwɒrənt/
warranty/ˈwɒrənti/
warrior/ˈwɒriər/
Warsaw/ˈwɔːrsɔː/
wart/ˈwɔːrt/
wartime/ˈwɔːrtaɪm/
wary/ˈwɛəri/
wash/ˈwɒʃ/
washer/ˈwɒʃər/
Washington/ˈwɒʃɪŋtən/
wasp/ˈwɒsp/
waste/ˈweɪst/
watch/ˈwɒtʃ/
water/ˈwɔːtər/
watermelon/ˈwɔːtərmɛlən/
waterproof/ˈwɔːtərpruːf/
watershed/ˈwɔːtərʃɛd/
watt/ˈwɒt/
wave/ˈweɪv/
wavelength/ˈweɪvlɛŋθ, ˈweɪvlɛŋkθ/
waver/ˈweɪvər/
wax/ˈwæks/
waxy/ˈwæksi/
way/ˈweɪ/
we/ˈwiː/
weak/ˈwiːk/
weaken/ˈwiːkən/
weakness/ˈwiːknəs/
wealth/ˈwɛlθ/
wealthy/ˈwɛlθi/
wean/ˈwiːn/
weapon/ˈwɛpən/
wear/ˈwɛər/
weary/ˈwɪəri/
weasel/ˈwiːzəl/
weather/ˈwɛðər/
weave/ˈwiːv/
web/ˈwɛb/
webcam/ˈwɛbkæm/
webmaster/ˈwɛbmɑːstər, ˈwɛbmæstər/
wed/ˈwɛd/
wedding/ˈwɛdɪŋ/
wedge/ˈwɛdʒ/
Wednesday/ˈwɛnzdi, ˈwɛnzdeɪ/
wee/ˈwiː/
weed/ˈwiːd/
week/ˈwiːk/
weekend/ˈwiːkɛnd, wiːkˈɛnd/
weekly/ˈwiːkli/
weep/ˈwiːp/
weigh/ˈweɪ/
weight/ˈweɪt/
welcome/ˈwɛlkəm/
weld/ˈwɛld/
welding/ˈwɛldɪŋ/
well/ˈwɛl/
Wellington/ˈwɛlɪŋtən/
Welsh/ˈwɛlʃ/
west/ˈwɛst/
western/ˈwɛstərn/
wet/ˈwɛt/
whale/ˈhweɪl/
wharf/ˈhwɔːrf/
what/ˈhwɒt, ˈhwʌt/
whatever/hwɒtˈɛvər, hwʌtˈɛvər, hwəˈtɛvər/
wheat/ˈhwiːt/
wheel/ˈhwiːl/
wheelbarrow/ˈhwiːlbæroʊ/
wheelchair/ˈhwiːltʃɛər/
whelk/ˈhwɛlk/
when/ˈhwɛn/
whenever/hwɛnˈɛvər, hwəˈnɛvər/
where/ˈhwɛər/
whereabouts/ˈhwɛərəbaʊts, ˌhwɛərəˈbaʊts/
whereas/hwɛərˈæz/
wherever/hwɛərˈɛvər, hwəˈrɛvər/
whet/ˈhwɛt/
whether/ˈhwɛðər/
whey/ˈhweɪ/
which/ˈhwɪtʃ/
whiff/ˈhwɪf/
while/ˈhwaɪl/
whilst/ˈhwaɪlst/
whim/ˈhwɪm/
whine/ˈhwaɪn/
whip/ˈhwɪp/
whisk/ˈhwɪsk/
whisker/ˈhwɪskər/
whiskey/ˈhwɪski/
whisky/ˈhwɪski/
whisper/ˈhwɪspər/
whistle/ˈhwɪsəl/
white/ˈhwaɪt/
who/ˈhuː/
whoa/ˈhwoʊ/
whole/ˈhoʊl/
wholesale/ˈhoʊlseɪl/
wholly/ˈhoʊli/
whom/ˈhuːm/
whopper/ˈhwɒpər/
whore/ˈhɔːr/
whose/ˈhuːz/
why/ˈhwaɪ/
wick/ˈwɪk/
wicked/ˈwɪkɪd/
wide/ˈwaɪd/
widescreen/ˈwaɪdskriːn/
widespread/ˈwaɪdsprɛd, waɪdˈsprɛd/
widow/ˈwɪdoʊ/
width/ˈwɪdθ, ˈwɪtθ/
wife/ˈwaɪf/
wig/ˈwɪɡ/
wiggle/ˈwɪɡəl/
wiki/ˈwɪki/
Wikipedia/ˌwɪkiˈpiːdiə, ˌwɪkɪˈpiːdiə/
wild/ˈwaɪld/
wildebeest/ˈwɪldərbiːst, ˈvɪldərbiːst/
wilderness/ˈwɪldərnɪs/
wildlife/ˈwaɪldlaɪf/
wildly/ˈwaɪldli/
will/wəl, ˈwɪl/
William/ˈwɪljəm/
willing/ˈwɪlɪŋ/
willow/ˈwɪloʊ/
willy/ˈwɪli/
wilt/ˈwɪlt/
wimp/ˈwɪmp/
win/ˈwɪn/
wind/ˈwɪnd, ˈwaɪnd/
window/ˈwɪndoʊ/
windy/ˈwɪndi, ˈwaɪndi/
wine/ˈwaɪn/
wing/ˈwɪŋ/
wink/ˈwɪŋk/
winkle/ˈwɪŋkəl/
winner/ˈwɪnər/
winter/ˈwɪntər/
wipe/ˈwaɪp/
wire/ˈwaɪər/
wireless/ˈwaɪərlɪs/
Wisconsin/wɪˈskɒnsɪn, wɪsˈkɒnsɪn/
wisdom/ˈwɪzdəm/
wise/ˈwaɪz/
wish/ˈwɪʃ/
wisp/ˈwɪsp/
wit/ˈwɪt/
witch/ˈwɪtʃ/
with/ˈwɪð, ˈwɪθ/
withdraw/wɪðˈdrɔː, wɪθˈdrɔː/
withdrawal/wɪðˈdrɔːəl, wɪθˈdrɔːəl, wɪðˈdrɔːl, wɪθˈdrɔːl/
withhold/wɪðˈhoʊld, wɪθˈhoʊld/
within/wɪðˈɪn/
without/wɪðˈaʊt/
witness/ˈwɪtnəs/
witty/ˈwɪti/
wizard/ˈwɪzərd/
woe/ˈwoʊ/
wok/ˈwɒk/
wolf/ˈwʊlf/
woman/ˈwʊmən/
womb/ˈwuːm/
wonder/ˈwʌndər/
wonderful/ˈwʌndərfəl, ˈwʌndərfʊl/
woo/ˈwuː/
wood/ˈwʊd/
woodland/ˈwʊdlənd/
woods/ˈwʊdz/
woof/ˈwʊf/
wool/ˈwʊl/
word/ˈwɜːrd/
words/ˈwɜːrdz/
work/ˈwɜːrk/
worker/ˈwɜːrkər/
workout/ˈwɜːrkaʊt/
workshop/ˈwɜːrkʃɒp/
world/ˈwɜːrld/
worldwide/ˈwɜːrldwaɪd, wɜːrldˈwaɪd/
worm/ˈwɜːrm/
worn/ˈwɔːrn/
worried/ˈwʌrid/
worry/ˈwʌri/
worrying/ˈwʌriɪŋ/
worse/ˈwɜːrs/
worsen/ˈwɜːrsən/
worship/ˈwɜːrʃɪp/
worst/ˈwɜːrst/
worth/ˈwɜːrθ/
worthless/ˈwɜːrθlɪs/
worthwhile/wɜːrθˈhwaɪl/
worthy/ˈwɜːrði/
would/ˈwʊd/
wound/ˈwuːnd, ˈwaʊnd/
wove/ˈwoʊv/
woven/ˈwoʊvən/
wow/ˈwaʊ/
wrap/ˈræp/
wrapper/ˈræpər/
wrapping/ˈræpɪŋ/
wrath/ˈrɒθ, ˈrɔːθ, ˈræθ/
wreak/ˈriːk/
wreck/ˈrɛk/
wrestle/ˈrɛsəl/
wrestling/ˈrɛsəlɪŋ/
wretch/ˈrɛtʃ/
wring/ˈrɪŋ/
wrist/ˈrɪst/
writ/ˈrɪt/
write/ˈraɪt/
writer/ˈraɪtər/
writing/ˈraɪtɪŋ/
written/ˈrɪtən/
wrong/ˈrɒŋ/
Wyoming/waɪˈoʊmɪŋ/

X

TermPronunciation
X-ray/ˈɛksreɪ/
xenon/ˈziːnɒn/
xylophone/ˈzaɪləfoʊn/

Y

TermPronunciation
y'all/ˈjɔːl/
yacht/ˈjɒt/
yak/ˈjæk/
yam/ˈjæm/
yank/ˈjæŋk/
Yankee/ˈjæŋki/
yap/ˈjæp/
yard/ˈjɑːrd/
yarn/ˈjɑːrn/
yaw/ˈjɔː/
yawn/ˈjɔːn/
yeah/ˈjɛə, ˈjɛ/
year/ˈjɪər, ˈjɜːr/
yearly/ˈjɪərli, ˈjɜːrli/
yearn/ˈjɜːrn/
yeast/ˈjiːst/
yell/ˈjɛl/
yellow/ˈjɛloʊ/
Yemen/ˈjɛmən/
yen/ˈjɛn/
yes/ˈjɛs/
yesterday/ˈjɛstərdi, ˈjɛstərdeɪ/
yet/ˈjɛt/
yew/ˈjuː/
yield/ˈjiːld/
yo-yo/ˈjoʊjoʊ/
yob/ˈjɒb/
yoga/ˈjoʊɡə/
yoke/ˈjoʊk/
yolk/ˈjoʊk/
you/, , ˈjuː/
young/ˈjʌŋ/
youngster/ˈjʌŋstər/
your/jər, ˈjʊər, ˈjɔːr/
yours/ˈjʊərz, ˈjɔːrz/
yourself/jərˈsɛlf, jʊərˈsɛlf, jɔːrˈsɛlf/
yourselves/jərˈsɛlvz, jʊərˈsɛlvz, jɔːrˈsɛlvz/
youth/ˈjuːθ/
yuck/ˈjʌk/
Yugoslavia/ˌjuːɡoʊˈslɑːviə, ˌjuːɡəˈslɑːviə/
yum/ˈjʌm/

Z

TermPronunciation
Zagreb/ˈzɑːɡrɛb/
Zambia/ˈzæmbiə/
zany/ˈzeɪni/
zeal/ˈziːl/
Zealand/ˈziːlənd/
zealot/ˈzɛlət/
zebra/ˈziːbrə, ˈzɛbrə/
zed/ˈzɛd/
zee/ˈziː/
zero/ˈzɪəroʊ/
zest/ˈzɛst/
zigzag/ˈzɪɡzæɡ/
Zimbabwe/zɪmˈbɑːbweɪ, zɪmˈbɑːbwi/
zinc/ˈzɪŋk/
zip/ˈzɪp/
zodiac/ˈzoʊdiæk/
zombie/ˈzɒmbi/
zone/ˈzoʊn/
zoning/ˈzoʊnɪŋ/
zoo/ˈzuː/
zoom/ˈzuːm/
zoonosis/ˌzuːəˈnoʊsɪs, ˌzoʊəˈnoʊsɪs/
Zürich/ˈzjʊərɪk/
zygomatic/ˌzaɪɡəˈmætɪk/

See also

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you like my work, you can support me by buying me a coffee.